Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4791 lines (4790 sloc) 165 KB
# OpenThesaurus - Slovak Thesaurus in Solr format
# Automatically generated 2015-01-02 23:00
# http://www.sk-spell.sk.cx/thesaurus/
# Copyright (c) 2004-2010 Zdenko Podobný, zdposter (at) gmail (dot) com, (c) 2004 Tibor Bako, yorik (at) szm (dot) sk
# Solr version made by Slovak National Gallery - http://lab.sng.sk (igor.rjabinin (at) sng.sk)
abonent, predplatiteľ
absolutistický, neobmedzený
absolútna viskozita, dynamická viskozita
absolútne, až do konca, celkom, iba, jedine, plne, vcelku, vôbec, výhradne, úplne
absurdný, bezdôvodný, bezmyšlienkový, kontradiktorický, nezmyselný
adekvátnosť, primeranosť
adept, bažant, mladý vojak, nováčik, regrút, ucho, ucháň, začiatočník, zelenáč, zobák
adhézny, lepiaci, lepivý, lepkavý, priľnavý
adopcia, osvojenie, prijatie
adresát, príjemca
agent, dohadzovač, sprostredkovateľ, zástupca
agent, vyzvedač, špión
agrárny, poľnohospodársky
agresivita, útočnosť
agresívny, bojovný, invázny, vojnový, výbojný, útočný
ahoj, nazdar, čau
akademická hodnosť, diplom
akcelerácia, zrýchlenie
akcent, dôraz, prízvuk
akceptovať, prijať, uznať
ako celok, v celku
ako na zavolanie, vhod
ako obrázok, malebný
akosť, hodnota, kvalita
ako zo škatuľky, upravený
akrobat, povrazolezec
aktívny, činný, činorodý
aktívum, prínos, výhoda
aktovka, brašna, kabela, kufrík
akýkoľvek, každý
aleja, stromoradie
aliancia, spojenectvo
alkalický, bázický, zásaditý
alkoholik, korheľ, notorik, opilec, ožran, pijak, pijan
alkoholizmus, etylizmus, nestriedmosť, opitosť, pijanstvo
almanach, ročenka
altánok, besiedka, pergola, záhradná besiedka
amant, milenec, miláčik, milý, nápadník
amorfný, beztvarý, neforemný, rozplývavý
amplión, reproduktor
ampulka, fľaša, fľaštička, nádobka
analogický, korešpondujúci, obdobný, podobný
anály, letopisy
analyzovať, demontovať, rozmontovať, rozoberať
anarchia, bezvládie, chaos, neporiadok, spleť, zmätok
anekdota, psina, sranda, vtip, zábava, špás, žart
Angličan, Brit
ani jeden, žiadny
animálny, bezcitný, beštiálny, brutálny, hrubý, krutý, surový, zverský
OK, okej, súhlas, áno
anomália, nepravidelnosť, odchýlenie, odchýlka, odklon, odklonenie, odvrat, rozdiel, výkyv, výnimočnosť
antagonista, odporca, oponent, protivník, sok, súper
antagonistický, protichodný
anticipovať, očakávať, predvídať
antika, dávnovek
antipatia, averzia, hnus, nechuť, nevôľa, neľúbosť, odpor, odpornosť, ohavnosť, ošklivosť, rezistencia
antiseptikum, dezinfekčný prostriedok
anuita, dôchodok, renta, splátka
anulovanie, prehlásenie neplatným, rozpustenie, stornovanie, zrušenie
anulovateľný, zrušiteľný
apartný, elegantný, slušivý
apatia, bezcitnosť, chlad, letargia, nezáujem, neúčasť, otupenosť, pasivita, ľahostajnosť
apatický, bezmyšlienkovitý, bezstarostný, driemajúci, flegmatický, lenivý, nemajúci záujem, nevšímavý, nezúčastnený, nečinný, záhaľčivý, ľahostajný
apelovať, dovolávať sa
aplaudovať, tlieskať
aplaudujúci, tlieskajúci
aplauz, potlesk
aplikácia, použitie, používanie, uplatnenie, upotrebenie, užitie, užívanie, vloženie, vsadenie
aplikovať, použiť, užiť
apodiktický, nepochybný, nepopierateľný, nesporný
argot, hantírka, slang, žargón
argument, dôkaz, fakt
architekt, budovateľ, developer, konštruktér, stavbár, staviteľ
aristokracia, šľachta
aristokratický, šľachtický
aristokrat, patricij, šľachtic
aróma, buket, odor, pach, parfum, puch, smrad, vôňa, zápach
aromatický, vonný, voňavý
artéria, tepna
artikulácia, výslovnosť
artikulovať, hovoriť zreteľne
asfalt, decht
asimilácia, prispôsobenie, splynutie, spodobenie
nádenník, pomocná sila, pomocník, pomocný robotník, pracujúci, robotník
askéza, odriekanie, sebazaprenie
aspekt, hľadisko, ohľad, postoj, stanovisko, zorný uhol, zreteľ
aspik, huspenina, rôsol
aspoň, hoci len, najmenej, prinajmenej, prinajmenšom, čo len
astma, dýchavica, dýchavičnosť, záduch
bosorák, mág, čarodej, čarodejník, černokňažník
asymetria, nesúmernosť
asymetrický, nerovnaký, nesymetrický, nesúmerný, šišatý
ašpirant, kandidát, uchádzač, čakateľ, žiadateľ
barbar, divoch, surovec, vandal
atestácia, certifikát, doklad, osvedčenie, posudok, potvrdenie, vysvedčenie
atmosféra, nálada, ovzdušie, pomery, povetrie, prostredie, ráz, situácia, stav, vzduch
audiencia, oficiálne prijatie
auditórium, aula, dvorana, foyer, hala, poslucháreň, predsieň, sieň, spoločenská miestnosť, sál, sála, vestibul, vstupná hala
aura, aureola, gloriola, nymbus, svätožiara
autarktný, samostatný, sebestačný
auto, automobil, fáro, kára, vagón, voz, vozidlo
autobus, autokar
autokemping, kemp, kemping
autokracia, samovláda
automatický, robotický, samočinný
automatizovať, mechanizovať
autoritatívny, diktátorský, rozkazovačný
avantgardný, novátorský, pokrokový, priekopnícky, progresívny
aeronaut, aviatik, letec, pilot
avízo, informácia, oznam, oznámenie, popis, správa, zvesť
azúr, blankyt
azúrový, blankytný
azyl, bezpečie, úkryt, útočisko, útulok
až až, mnoho, priveľa, príliš veľa, rozhorčenie, rozčarovanie, veľa
až, keď
bábka, marioneta
babroš, babrák, drevo, laik, nedouk, nemehlo, poleno, ťarbák, ťuťmák
bádanie, preskúmanie, prieskum, pátranie, skúmanie, výskum
bádateľ, intelektuál, inteligent, učenec, vedec, vedecký pracovník, vzdelanec, výskumník
bádať, hĺbať, poznávať, pozorovať, skúmať, študovať
bagatelizovať, podceňovať, znesväcovať, znevažovať, znižovať, zľahčovať
bahnisko, bahurina, barina, bažina, blato, mokraď, močarina, močiar, rašelinisko, slatina, trasovisko
bahno, hlien, kal, naplavenina, nános, sediment, sliz, usadenina, zrazenina
bachor, pupok, veľké brucho
bájiť, vymýšľať si
báj, mýtus
bájny, fantastický, mýtický, neskutočný, rozprávkový, vybájený, vymyslený
baklažán, ľuľok
baktéria, mikroorganizmus, mikrób
balast, príťaž, zaťaženie, záťaž
baliť, pakovať
balzam, hojivá masť
baňa, jama, uhoľná baňa, šachta
banalita, banálnosť
banálny, jednoduchý, neprikrášlený, obyčajný, prostý, prozaický, radový, tuctový, všedný, ľudový
banda, chamraď, gang, horda, háveď, partia, svorka, zberba, čvarga
bandita, gangster, lupič, lúpežník, podvodník, vydierač, zbojník, zlodej, zločinec
baníctvo, produkcia, ťažba
baník, haviar
bankár, finančník
banket, hody, hostina, recepcia
baránok, jahňa
barbarstvo, krutosť, ukrutnosť, zverstvo
barel, kaďa, sud
bar, klub, nočný podnik
barometer, tlakomer
barón, magnát, veľmož
basa, basová gitara, kontrabas
básniť, veršovať
sada, súbor, súprava
batoh, noša, pinkeľ, plecniak, ruksak, uzol, vak
batožina, kufor
báť sa, desiť sa, hroziť sa, mať obavu, mať strach, obávať sa, strachovať sa, triasť sa, tŕpnuť, ľakať sa, štítiť sa
baviť, rozveseľovať, tešiť, zabávať, zaujímať
báza, koreň, podklad, základ, základňa
bazén, krytý bazén, plavecký bazén, plaváreň
bázlivec, zbabelec
bázlivý, ustrašený, zbabelý
bažiť, dychtiť, hladovať, lačnieť, prahnúť, smädiť, túžiť
bdelosť, ostražitosť
bdieť, bedliť, dbať, dohliadať, dozerať, dávať pozor, hliadkovať, nespať, pozorovať, strážiť
bečať, mekotať, mečanie, mečať
bedrá, chrbtica, chrbát, opora
beh, chod, hnutie, pohyb, činnosť
benevolentný, zhovievavý
besniť, hnevať sa, jedovať sa, ježiť sa, mať zlosť, soptiť, srdiť sa, vyvádzať, zlostiť sa, zúriť, štvať sa
bezbožný, hrešiaci, hriešny, nepoctivý, nečestný, ničomný, podlý, rúhavý, skazený
bezdôvodný, neopodstatnený
bezduchý, mŕtvy, nebohý, nebožký, nebožtík, neživý, umretý, zomrelý, zosnulý
bezhlučný, nehlučný
bez chrbtovej kosti, bezcharakterný, bezzásadový
bez ladu a skladu, piate cez deviate
beznádejný, nešťastný, skormútený, skľúčený, smutný, zarmútený, zdrvený, zúfalý
beznádej, zúfalstvo
bez obalu, bez okolkov, bezprostredne, otvorene, presne, priamo, práve, rovno, verejne, úprimne
bezobsažný, jalový, lacný, ničotný, planý, plytký, povrchný, prázdny
bezohľadnosť, hrubosť, netaktnosť, nezodpovednosť, nešetrnosť
nespoľahlivý, nezodpovedný
cez, krížom, naprieč, skrz
bezpečnostná schránka, sejf, trezor
bezpodmienečný, bezvýhradný
bezprávie, krivda, neférovosť, neprávosť, nespravodlivosť, ublíženie
bezprávny človek, pária, vydedenec, vyvrheľ
bez príčiny, bezdôvodne
bez prostriedkov, v biede
bezúhonnosť, férovosť, poctivosť, čestnosť
bezúhonný, férový, korektný, morálny, mravný, poctivý, počestný, seriózny, slušný, vzorný, vážený, čestný
bezuzdný, divoký, neskrotný, neviazaný, zhýralý
bezvedomie, mdloba, mrákota, nemohúcnosť, obnubilácia, slabosť, strata vedomia, závrat
nehnutý, nehybný, nemeniaci sa, nemenný, stojatý
bezvlasý, lysý, obnažený
bezvýznamná osoba, nič, nula
bez života, fádny, jednotvárny, mdlý, nudný
bežný jav, samozrejmosť
Písmo sväté, biblia, posvätná kniha, písmo
bitie, bičovanie, výprask, šľahanie
bičovať, zbičovať, šľahať bičom
núdza, strasť, súženie, tieseň, trápenie, utrpenie, ťažkosť
bifľovať, šprtať
bilancia, rozvaha
bilaterálny, dvojstranný
binárny, dvojkový, dvojčlenný
bitevné pole, bojisko, bojové pole, pole, vojnové pole
bitka, boj, borba, konflikt, konfrontácia, nešvár, rozpor, zrážka, zápas
biť sa, bojovať, potýkať sa, viesť boj, zápasiť, zápoliť, ťahať sa
bitúmen, živica
bituminózny, živičný
blahobyt, bujnosť, dostatok, hojnosť, opulencia
blahodarný, dobrý, prospešný, užitočný, výhodný
blaho, dobro, prospech, zisk, úžitok
blahoprianie, gratulácia
blahovôľa, tolerancia, zhovievavosť, zmierlivosť, znášanlivosť
blamáž, hanba, prešľap, škandál
blanketa, dotazník, formulár, tlačivo s otázkami
blatový, zablatený
blbnúť, blázniť, šalieť
blbosť, drobnosť, hlúposť, lapália, maličkosť, problém
blbec, debil, hlupák, idiot, imbecil, slabomyseľný človek, trúba, vôl
blednúť, miznúť, poblednúť, strácať, zblednúť
bledý, pobledlý
blikanie, mihotanie
blikať, klipkať, lupkať, mihať, mrkať, žmurkať
blízkosť, dotyk, kontakt, styk
blízky, neďaleký, opodiaľ
blížiť sa, približovať sa
blok, kocka, kváder
blokovať, prekážať, zablokovať, zatarasiť
blond, svetlý
balamutenie, blud, humbug, ilúzia, klam, lesť, mylný dojem, podraz, podvod, pretvárka, švindeľ
bludička, svetielko
bludisko, labyrint
blúdiť, chodiť sem a tam, potulovať sa, túlať sa
blúzniť, fantazírovať, predstavovať si, sniť
blúznivec, donkichot, fantasta, rojko
bobor, bobria kožušina
bočné, laterálne, postranné, vedľajšie
bodanie, pálenie, rezanie
bodavá bolesť, bodnutie, pichnutie, seknutie
bodec, hrot, ihla, špica, špička
bodkovaný, fľakatý, škvrnitý
bodľavý, ostrý, pichľavý
bodnúť, pichnúť, pobodať, poštípať, prebodnúť, prepichnúť, preraziť
bohatier, hrdina, junák
bohatstvo, komfort, luxus, nadbytok, prebytok, prepych, prosperita
bohatý, hojný, opulentný, veľkorysý, značný, štedrý
boh, bôžik, modla
bohužiaľ, nanešťastie, žiaľbohu
bojovník, frontový vojak
bojovnosť, bojový duch
bokom, opodiaľ
boľavé miesto, rana, zranenie
chorý, morbídny, nezdravý
bolesť, bôľ, martýrium, muky, súženie, utrpenie
boľševik, komunista
bombardovať, zasypávať
bomba, rozruch, senzácia, sranda
bombastický, honosný, majestátny, nadutý, nafúknutý, okázalý, oslňujúci, pompézny, veľkolepý, vznešený
bonbón, cukrovinka
borec, športovec
borina, borovicový les
borovica, sosna
bosý, neobutý
bozkávať sa, pusinkovať sa
bozk, pobozkanie, pusa
božský, nadpozemský
božsky, nebesky, vznešene
brak, menejcenný tovar, nehodnotná vec
brána, bránka, dvere, vchod, vjazd, vráta, vrátka, vstup
branec, odvedenec
bránenie, prekážanie
brániť, obmedziť, obmedzovať, zväzovať
brániť sa, ohradiť sa, protestovať
bratanec, bratranec
bratať sa, bratríčkovať sa, kamarátiť sa, priateliť sa
bratstvo, cech, korporácia, spolok, spoločenstvo
bravúra, majstrovstvo, virtuozita
brloh, pelech, skrýš, skrýša, úkryt, útočisko
brnkať, drnkať
brnknúť, zatelefonovať, zavolať
brok, guľka, náboj, nábojnica, patrón, projektil, strela
brožúra, knižka, zošit
brucháč, pupkáč
brucho, bruško, žalúdok
bruneta, tmavovláska
brúsiť, nabrúsiť, naostriť, ostriť
brutálne, surovo
brutto, hrubý
brvno, klada, kôl, nosník, pilóta, traverza, trám, tyč, žrď
bubák, duch, duša, fantóm, fatamorgána, halucinácia, prelud, prízrak, strašiak, strašidlo, vidina, zjavenie
bublanie, zurčanie
bublať, klokotať, zurčať
bubon, valec
bacuľatý, kyprý, okrúhly, plnoštíhly, sypký, zaoblený
búda, chatrč, chyža, kôlňa
budiť, vyvolávať, vzbudzovať
búdka, kabínka, klietka, kója
budovateľ, pôvodca, stvoriteľ, tvorca, výrobca
buďte tak láskavý, prosím
budúci, druhý, ešte jeden, nasledujúci, nový, následný, ďalší
bufet, jedáleň
buch, bum, prásk
buchnúť, prasknúť, žuchnúť
bujný, kvitnúci, plodný, podnetný, produktívny, tvorivý, úrodný, žírny
bungalov, chalupa, chata, domček, horská búda
bunker, hradisko, kryt, pevnosť, pevnôstka
burácanie, krik, rev, vreskot, vrieskanie
burácať, dunieť, hrmieť, hučať, rachotiť
burič, nespokojenec, povstalec, rebel, vzbúrenec
búrka, cyklón, hurikán, orkán, smršť, tornádo, uragán, víchrica
búšenie, tlkot
búšiť, mlátiť, pulzovať, tepať, trieskať, tĺcť
bydlisko, byt, bytová jednotka, dom, domov, domácnosť, obydlie, príbytok, rezidencia, sídlo
byrokrat, úradný šimeľ
bystrosť, chytrosť, duchaplnosť, dômysel, dôvtip, inteligencia, vynaliezavosť, zdravý rozum
bystrý, citlivý, cítiaci, pozorný, precitlivený, prístupný, senzitívny, vnímajúci, vnímavý, všímavý
byť dlžný, dlžiť
byť, existovať, žiť
byť hoden, zasluhovať, zaslúžiť, zaslúžiť si
bytie, celý život, existencia, život
byť jednou z príčin, prispieť ku
plynúť, vyplývať, znamenať
byť neposlušný, neposlúchať
byť nerozhodný, okúňať, otáľať, rozpakovať sa, váhať, zaváhať
byť otcom, plodiť, rodiť, splodiť, zrodiť
byť platný, mať platnosť, platiť, týkať sa
byť podporou, napomáhať, podporiť, podporovať, posilniť, povzbudiť, povzbudzovať, presadzovať, schvaľovať
byť príčinou, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, privodiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť
byť pripravený, očakávať, predpokladať, čakať
byť vhodný, vyhovovať
byť v prevádzke, fungovať, klapať
byť v rozpore, nesúhlasiť, odporovať, priečiť sa
byť v spore, žiť v nepriateľstve
byť v súhlase, byť v súlade, byť v zhode, korešpondovať, kryť sa, súhlasiť, zhodovať sa, zodpovedať
bývalý, minulý, niekdajší, predchádzajúci, predošlý, pôvodný, skorší
bývať, obývať
bzukot, bzučanie
bzučať, drnčať, rinčať
Carihrad, Istanbul
cecok, struk
cediť, filtrovať
ceknúť, hlesnúť
cela, kobka
celistvosť, integrita, jednomyseľnosť, jednota
celistvý, celkový, celý, kompletný, neskrátený, plný, stopercentný, totálny, úplný
celok, komplex, súbor, úhrn
celosvetový, internacionálny, medzinárodný, svetový
cena, cennosť, dôležitosť, hodnota, odmena, prémia, vzácnosť, význam
cengať, cinkať, zacinkať, zazvoniť, znieť, zvoniť, zvučať
ceniť si, ctiť, uctievať, vážiť si
cenný, drahocenný, drahý, hodnotný, honosný, luxusný, nákladný, prepychový, vzácny, významný, význačný
centrum, centrála, ústredie, ústredňa
centrálny, medziľahlý, prechodný, prostredný, stredný
centrum, ohnisko, prostriedok, semenisko, srdce, stred
ceremoniál, ceremónia, obrad, rituál, slávnosť, sviatok
ceremoniálny, formálny, obradný, slávnostný, sviatočný, škrobený
cervikálny, krčný
cestička, chodník
cestný valec, parný valec
cestovanie, putovanie
cestovať, letieť, plaviť, putovať, ísť
cestovný doklad, pas
cestovný, kufríkový
cieľ, méta, predsavzatie, úmysel
cievka, navijak
cifra, číslica, číslo
cinkanie, rinčanie
cinknutie, zazvonenie, zvonenie
cirkevný, kňazský, náboženský
cirkus, manéž
cisárstvo, impérium, ríša
citácia, citát
citlivosť, senzibilita, senzitivita, vnímavosť
avizovať, informovať, inštruovať, oboznámiť, oznámiť, poučiť, povedať, predniesť, prezradiť
civieť, uprene hľadieť, zízať, čumieť
civilný, občiansky
clo, colná tarifa, daň, poplatok
clona, zástena
cloniť, haliť
ctihodný, dôstojný, kráľovský, velebný
ctiteľ, obdivovateľ
cucať, cumľať, piť, sať
cudzokrajný, cudzí, exotický, mimozemský, neznámy
cudzina, zahraničie
cudzinec, cudzí štátny príslušník
cudzopasiť, parazitovať
cudzopasník, parazit, príživník
driapať, kmásať, mykať, trhať, vytrhávať, šklbať
myknúť, trhnúť, vytrhnúť, šklbnúť
cupitanie, cupot
cupitať, hopkať
cvakať, drkotať
cvaknúť, preštiknúť
cval, trysk
cvičiť, precvičovať, trénovať
cvrlikať, džavotať, trilkovať, čvirikať, štebotať, švitoriť
cyklický, kruhový
kšeftovať, obchodovať, čachrovať
klobúk, čapica, čiapka
bosorka, čarodejnica
Ilúzia, kúzelníctvo, mágia, čarodejníctvo
kúzliť, čarovať
kúzelný, magický, podivuhodný, rozprávkový, zázračný, čarovný
ohýbanie slov, skloňovanie, časovanie
skloňovanie, časovanie
skloňovať, časovať
hroziaci, nadchádzajúci, najbližší, nastávajúci, časovo blízky
partikula, častica
fluktuovať, často striedať zamestnanie
misa, pohár, čaša
paholok, čeľadník
popredný, prominentný, slávny, význačný, čelný
spodná čeľusť, čeľustná kosť, čeľusť
ostrie, ostrie noža, ostrá hrana, čepeľ
vlniť, vlniť sa, čeriť, čeriť sa
neger, černoch
pumpa, čerpadlo
zmok, čertík, škriatok
mizerný, prekliaty, zatratený, čertovský
sčervenať, červenať sa
ohnivočervený, ryšavý, červenovlasý
fakticky, namojdušu, naozaj, skutočne, veru, vskutku, vážne, čestné slovo
pocta, vyznamenanie, česť
čiarkový, čiarový
obnos, suma, súčet, čiastka
individuálny, jednotlivý, parciálny, čiastkový, čiastočný
kúsok, sústo, trocha, troška, útržok, čiastočka, štipka
faktor, okolnosť, činiteľ
makať, pracovať, robiť, spôsobiť
usilovne pracovať, činiť sa
jednanie, počin, skutok, čin
tvorivý, činorodý
nájomný dom, panelák, činžiak
nefalšovanosť, nepoškvrnenosť, pravosť, priezračnosť, rýdzosť, čistota, čírosť
jasný, priehľadný, priesvitný, priezračný, tenunký, transparentný, číry
numerický, číselný
očíslovať, číslovať
čistá mzda, čistý príjem
rafinovať, umyť, zmyť, čistiť
esej, pojednanie, prednáška, stať, článok, štúdia
segmentácia, členenie, členitosť
stúpať, týčiť sa, vypínať sa, zdvíhať sa, čnieť
trieska, úlomok, črepina
očuchať, privoňať, privoňať si, pričuchnúť, pričuchnúť si, čuchať
veselo, zvesela, čulo, živo
rypák, čumák, ňufák
vzdialene, ďaleko
odľahlý, vzdialený, zapadnutý, zastrčený, ďaleký
dáma, pani, seňora, žena
dámska toaleta, dámsky záchod
daný, doterajší, eventuálny, existujúci, možný, prijateľný
darebácky, nezbedný, uličnícky, šibalský
darebáctvo, neplecha, nezbednosť, ničomnosť, čertovina
darebák, gauner, lotor, lump, ničomník, podliak, zlosyn
dariť sa, excelovať, mať sa, mať úspech, vynikať, ísť, žiariť
darmošľap, flákač, leňoch, pecivál, pocestný, povaľač, pútnik, tulák, vagabund, vandrák, zaháľač
dať, dedikovať, poskytnúť, udeliť, venovať, zveriť
dať bokom, vyčleniť
dať do poriadku, upraviť, usporiadať, utriediť, zariadiť, zarovnať
dať do zástavy, ručiť, zaručiť sa, zastaviť, zaťažiť hypotékou
dať najavo, doložiť, odhaliť, odkryť, predložiť, predniesť, prejaviť, udať, ukázať
dať oprávnenie, kvalifikovať
datovať sa, pochádzať
dať padáka, prepustiť, vyhodiť, vyraziť
dať prezývku, prezývať
dať sa do poriadku, upraviť sa
dať sa, pustiť sa, vrhnúť sa, započať, začať
dať sľub, prisahať, prisľúbiť, sľúbiť
dať späť, vrátiť
dať znamenie, pokynúť
dávať, poskytovať
dav, horda, húf, množstvo, stádo, zástup
dáviť, vracať, vyvrhnúť, zvracať
dávkovať, namerať, odmerať
dávno minulý, dávny, pôvodný, starobylý, starodávny, starý, vzdialený
dážďovka, larva, červík
dážď, potopa, povodeň, príval, zaplavenie, záplava
dbať, postarať sa, starať sa, zaujímať sa
porada, schôdza, zasadanie, zhromaždenie
debatovať, diskutovať
debetné účty, dlžnícke účty
decentný, striedmy
decko, dieťa
dedičný, prirodzený, rodený, vrodený, zdedený
dedičstvo, odkaz, pozostatok, prežitok
dedina, vieska
dedinský, malomestský, provinčný, zaostalý, zastaraný
dedo, patriarcha, praotec, predchodca, predok, starec, starček, staršina
dedukovať, odvodiť, usudzovať, vyvodiť
de facto, v skutočnosti, vlastne
chyba, defekt, havária, porucha, poškodenie, závada
definovanie, definícia, formulácia, obmedzenie, podanie, predloženie, verzia, vymedzenie, znenie
definitívny, koncový, konečný, posledný, výsledný
formulovať, povedať, spísať, vyjadriť, vystihnúť, štylizovať
deformita, deformácia, znetvorenie
deformovaný, znetvorený
defraudácia, odcudzenie, sprenevera
defraudovať, oklamať, ošudiť, podviesť, spreneveriť
degradácia, zosadenie
dejepisec, historik
dejiny, história, minulosť
dekadencia, úpadok
deklamačný, prednesový, rečnícky
deklarácia, manifest, prehlásenie, prejav, proklamácia, tvrdenie, vyjadrenie, výrok
dekontaminovať, odmoriť
dekorácia, kulisa, okrasa, ornament, ozdoba, ozdoby, prikrášlenie, výzdoba
dekrét, edikt, nariadenie, rozhodnutie
delegát, hovorca, námestník, zástupca
delegovať, vyslať ako zástupcu
deliť, oddeľovať, rozdeľovať
deliť sa, rozdeľovať sa
demaskovať, obnažiť, odhaliť, odkryť, odokryť, ukázať
dementi, odvolanie, zrieknutie sa
dementovať, poprieť, zaprieť
demisia, odstúpenie, rezignácia
demolovať, zbúrať, zdemolovať, zrúcať
Lucifer, Satan, diabol, démon, zlý duch, čert
démonicky zvodná žena, vamp
denná dávka, prídel
denník, diár, notes, zápisník
denný, každodenný
dentista, zubný lekár, zubár
denudácia, obnažovanie nezvetraných hornín
denunciant, udavač, špiceľ
depilačný krém, depilačný prostriedok
depozitár, sklad, skladisko, zdroj, zásobáreň, úschovňa
deprimovať, sklamať, skľúčiť, stiesniť, zarmútiť
deravý, prederavený, presakujúci
derivácia, derivát, odvodenina
obava, zdesenie, údes, úľak, úžas, ľaknutie, šok
desiť, strašiť
despota, tyran
despotizmus, tyrania
destilát, liehovina, tvrdý alkohol
dešifrovať, rozšifrovať
dešpekt, opovrhnutie, podceňovanie, pohŕdanie
determinujúci, vymedzujúci
hlúpy, nechápavý, nemúdry, nerozumný, sprostý, tupý
detonácia, erupcia, explózia, salva, výbuch
detonovať, explodovať, vybuchnúť
dezertér, zbeh
dezertovať, prebehnúť, zbehnúť
dezert, zákusok
diabolsky, pekelne
diabolský, démonický, pekelný
diadém, ozdoba vo vlasoch, čelenka
diagonála, uhlopriečka
diagonálne, uhlopriečne, šikmo
dialekt, nárečie
dielňa, prevádzkareň
dielo, plod, produkt, práca, ručná práca, výplod, výrobok, výsledok, výtvor
dierkovaný, okienkový, perforovaný
batoľa, bábo, bábätko, dieťatko, nemluvňa
diferencovanosť, odstupňovanosť, rozdiel
diferencovať, odlíšiť
diktatúra, diktátorstvo
diktovať, predpisovať, prikazovať
dilema, ťažké rozhodovanie
dimenzia, kaliber, miera, objem, rozloha, rozmer, rozsah, stupeň, veľkosť
diplomatický, obozretný, opatrný, ostražitý, predvídavý, prezieravý, rozumný, taktický, umiernený
direktíva, inštrukcia, nariadenie, poučenie, predpis, príručka, smernica
disharmónia, disonancia, nesúlad
diskant, soprán
disk, miska, podnos, tanier, tácka
diskrétnosť, dôvernosť, mlčanlivosť, utajenie
diskrétny, mlčanlivý, ohľaduplný, pozorný, taktný
diskutabilný, neistý, nerozhodný, nezaručený, pochybný, problematický, rozpačitý, sporný
disperzia, rozptyl, rozptýlenie
displej, zobrazovacia jednotka
distingvovaný, elegantný, hladký, jemný, uhladený, ulízaný, vyhladený, zdvorilý
distribútor, veľkoobchodník
dištanc, izolovanosť, odmeranosť, odstup
diváci, obecenstvo, plénum, poslucháči, publikum
divadelný, dramatický
diván, gauč, kanape, leňoška, otoman, pohovka
dívať sa, prezerať si
diviť sa, žasnúť
divný človek, patrón, výstredný človek, zvláštny človek, čudák
divočina, pustatina, púšť
divoko, prudko
divoška, uličnica
div, podiv, podivenie, počudovanie, prekvapenie, začudovanie, údiv, úžas
dlažobná kocka, mačacia hlava
dlhopis, dlžný úpis, obligácia
dlhy, pasíva
dĺžka, trvanie
aktuálny, moderný, módny, súdobý, súčasný
dnešok, prítomnosť, súčasnosť
dni, doba, obdobie, vek, úsek, čas, časy
doba rozkvetu, konjunktúra, rozkvet, rozmach, rozpuk, rozvoj
dobehnúť, dohoniť
dobový, štýlový
dobromyseľný, dobrosrdečný, dobrácky, láskavý, prostoduchý, úprimný
dobročinný, humánny, ľudský
dobrosrdečne, láskavo, vľúdne
dobrota, lahôdka, láskavosť, milota, vľúdnosť
dobrovoľný, fakultatívny, nepovinný, voliteľný
dobudovať, dostavať
dobytok, lichva, statok, živý inventár
dobyť, podmaniť, podrobiť, ukoristiť
dobývať, dolovať, rúbať, vydolovať, vymámiť, vytiahnuť, zužitkovať, ťažiť
dobyvateľ, premožiteľ, víťaz
docieliť, dosiahnuť, dostať, získať
dočasný, predbežný, provizórny, prípravný
dodatok, doplnok, dôvetok, poznámka na konci, príloha
dodávanie, obstarávanie
dodávateľ, zmluvná strana
dodržovať, zachovávať
dodržujúci, zachovávajúci
dohad, domnienka, hypotéza, odhad, predpoklad, premisa
dohadovanie, handrkovanie
dohliadať, dozerať, kontrolovať, monitorovať, sledovať
dohnať, donútiť, nabádať, nútiť, prinútiť, vyzývať
dohnať k šialenstvu, popudiť, rozhnevať, rozzúriť, rozčúliť
dohoda, dohovor, kompromis, kontrakt, pakt, stredná cesta, ujednanie, vyrovnanie, zmier, zmierenie, zmluva
dohodnúť sa, zhodnúť sa
dohotoviť, dokončiť, dorobiť, dovŕšiť, skončiť, ukončiť, uzavrieť, vychodiť, zakončiť, zavŕšiť
dohovoriť sa, dorozumieť sa
dohromady, dokopy, pohromade, pospolu, spoločne, spolu, súčasne, zároveň
dôchodca, penzista
dohodnúť, dojednať, zjednať
dojnica, dojná krava
dokazujúci, dosvedčujúci, dôkazný, podopierajúci, podporný, potvrdzujúci, presvedčivý, usvedčujúci
dokazovať, preukazovať
doklad, kontrolný ústrižok, paragón, pokladničný lístok, potvrdenie, potvrdenka
doklad, legitimácia, potvrdenie, preukaz, preukážka
dôkladne, podrobne, poriadne
dokonalý, ideálny, obdivuhodný, vynikajúci, výborný, úctyhodný
doklady, dokumenty, listiny, písomnosti
dokonale, perfektne
dokonať, skapať, skonať, uhynúť, umrieť, usnúť, vydýchnuť naposledy, zahynúť, zdochnúť, zomrieť
lekcia, vyučovanie, výuka, študovanie, štúdium
doľava, naľavo, vľavo
dole, na prízemí, naspodku
dosah, veľkosť, vplyv, význam, závažnosť, účinok
dôležitý okamžik, kritický bod
dolina, údolie
domorodý, domáci, pôvodný
domestikovať, ochočiť, skrotiť
dominovať, mať prevahu, prevažovať, prevládať
domnelý, fiktívny, hypotetický, imaginárny, neskutočný, pomyselný, predpokladaný, predstieraný, vymyslený, zdanlivý, údajný
donášač, žalobaba
donášať, udávať
donchuan, sukničkár, záletník
donucovací, represívny
dopad, dosah, dôsledok, implikácia, konzekvencia, následok, pôsobenie, vplyv, účinok
dopisovanie, korešpondencia
dopisovateľ, korešpondent
doplatiť, priplatiť
doplatok, prirážka, príplatok
doplnkový, komplementárny
dopoludnia, ráno
doporučenie, osveta, poučenie, rada
odporučiť, odporúčať, poradiť, radiť
doposiaľ, dosiaľ, doteraz, ešte, stále
dopravca, prepravca
dopravník, dopravný pás, elevátor, transportér
dopravovať, niesť, rozvážať, tiahnuť, viesť, voziť, ťahať
doručiť, doviezť, odovzdať, podať, postúpiť, predložiť, priniesť, vydať
doručovateľ, kuriér, poslíček, posol, zvestovateľ
dosadnúť, pristáť
dosiahnuteľnosť, dostupnosť, prístupnosť
dosiahnuteľný, dostupný, k dispozícii
dosiahnuť vrchol, kulminovať, vrcholiť, vyvrcholiť
doska, plech, plát
doslov, epilóg, záver
dospieť, dozrieť, vyrásť
dospievajúci, pubertálny, zrejúci
dospievanie, mladosť
dostačiť, postačiť, stačiť
dostatočný, dostačujúci, možný, postačujúci, prijateľný, primeraný, uspokojivý, vhodný
dostať sa, preniknúť, preraziť, presadiť sa
dosvedčiť, nasvedčovať, svedčiť, vypovedať
do sýtosti, dosýta
doširoka, zoširoka, široko
ceduľka, doštička, etiketa, menovka, nálepka, popisok, vineta, visačka, visiačka, štít, štítok
dotknutý, ukrivdený, urazený
dotyčný, zmienený
dôverčivosť, kredulita, ľahkovernosť
mandatár, splnomocnenec, zmocnenec
dôverovať, dúfať, spoliehať sa, veriť
dôverujúci, presvedčený
dôveryhodný, spoľahlivý, vierohodný
dovolenie, povolenie, požehnanie, ratifikácia, schválenie, súhlas
dovolený, povolený, prípustný
dovoz, import
dozor, kontrola, obmedzenie
dozretý, zrelý
dožadovať sa, potrebovať, požadovať, prosiť, pýtať, vyžadovať, žiadať
diamant, drahokam, klenot, perla, polodrahokam, skvost, šperk
dramatické umenie, dráma, hra, hranie
drancovanie, lúpenie, plienenie, pustošenie, rabovanie, vyplienenie, vyrabovanie
drancovať, kradnúť, lúpiť, plieniť, rabovať
mučivý, trýznivý
drať sa, predierať sa
dravec, dravé zviera, šelma
dravosť, prudkosť
dráždenie, provokovanie, provokácia
dreň, dužina
drhnúť, drieť
driapať sa, škrabať sa
driemať, podriemkavať, schrupnúť si, zaspávať, zdriemnuť si
drieť sa, lopotiť sa, namáhať sa
dril, nácvik, skúška, výcvik
drina, fuška, lopota, otročina
drmoliť, hovoriť, klábosiť, konverzovať, potrebný, povedať, prehovoriť, rečniť, rozprávať, rozprávať sa, vravieť
drobiť, meliť, mrviť
drobiť sa, droliť sa
drobná, krehká
drobnomaľba, miniatúra
drobný, drobunký, malinký, maličký, malý, miniatúrny, nepatrný
droga, liek, medicína, medikament
druhoradý, podradný, podružný
druhotný, podradný, pomocný, sekundárny
druhý krát, nabudúce
obrátený, opačný, protikladný, protiľahlý, reverzný
družba, priateľstvo
družica, mesiac, satelit
družnosť, priateľskosť
družný, kamarátsky, priateľský, sociálny, spoločenský
družstevné hospodárstvo, poľnohospodárske družstvo
drzosť, elán, guráž, impertinencia, nebojácnosť, neohrozenosť, odvaha, sebadôvera, smelosť, trúfalosť, šťava
drzý, impertinentný, papuľnatý, prostoreký
držadlo, držiak, násada, rukoväť, rúčka
držať na uzde, krotiť, ovládať
držať sa, pretrvať, stáť, trvať, udržovať sa
chamtivec, držgroš, lakomec, skupáň
držiaci sa faktov, faktický, neosobný, nestranný, neutrálny, nezaujatý, objektívny, vecný
držiteľ, majiteľ, nositeľ, vlastník
dubleta, dvojtvar
duel, súboj
dueto, duo
dúhový, spektrálny
duchaplný, vtipný
duchaprítomný, okamžitý, pohotový, promptný
duchovenstvo, klérus, kňazstvo
dumať, premýšľať, rozjímať, uvažovať, špekulovať
dunenie, hukot, hučanie, rachot
duplikácia, zdvojenie
duševne chorý, maniacky, šialený
duševný otras, trauma
dúšok, glg, hlt
dvadsať, dvadsiatka
dvojaký, falošný, farizejský, fingovaný, nepravý, neúprimný, obojaký, pokrytecký, predstieraný, strojený, zdanlivý, údajný
dvojitý, dvojnásobný
dvojník, náhradník
dvojzmyselný, dvojznačný
dvor, dvorček, nádvorie
dvorec, kurt
dvoriť sa, obletovať
dymiť, čadiť
dynamickosť, dynamika
dynamo, generátor
dyňa, tekvica
džbán, karafa, krčah
džbánok, kanvička
džber, kýbeľ, kýblik, putňa, súdok, vedro
džem, lekvár, marmeláda
džentlmenský, gavaliersky
džínsy, texasky
eden, nebesá, nebo, raj, rajská záhrada
bibliotéka, knihovňa, knižnica
editor, nakladateľ, redaktor, vydavateľ
dočasný, efemérny, krátkodobý, nestály, nezachytiteľný, prchavý
egocentrický, egoistický, sebecký
egoizmus, sebectvo
echo, ohlas, ozvena
ekonomický, hospodárny, lacný, úsporný, šetrný, šporovlivý
ekzém, kožná vyrážka, lišaj, vyrážka
elastický, ohybný, plastický, poddajný, pružný, svižný, tvárny, vláčny
elegancia, grácia, kúzlo, ladnosť, pôvab
elegán, fešák, frajer, parádnik, sekáč, švihák
elégia, trúchlospev, žalospev
elektrická energia, elektrina, prúd
elektrónka, výbojka
elementárne fakty, základy
elementárny, hlavný, neodmysliteľný, podstatný, primárny, základný, zásadný
element, prvok
elipsa, ovál
elipsovitý, eliptický, oválny
emblém, odznak, symbol, znak
alegorický, metaforický, obrazný, prenesený, symbolický
embryonálny, zárodočný
embryo, plod, zárodok
emigrácia, evakuácia, vysťahovanie
emigrant, exulant, presídlenec, utečenec, vyhnanec, vysťahovalec
evidentný, jasný, jednoznačný, očividný, zjavný, zrejmý, zreteľný
emisia, vydávanie
emisný, vyžarujúci
encyklopédia, náučný slovník
energia, intenzita, moc, nadvláda, prevaha, sila, vláda, vodcovstvo, vplyv
energickosť, rozhodnosť
elán, nadšenie, oduševnenie, vrúcnosť, zápal
epická báseň, epopeja, epos
epochálny, prevratný
erotický, milostný
esencia, korenie
eskalovať, vystupňovať, zvyšovať
eskymo, nanuk
eso, kadet
ešte raz, opätovne, opäť, zas, zas a zas, zase, znova, znovu
ešte zostať, zdržovať sa
prchavá kvapalina, éterický olej
etika, morálka, mravouka
evakuovať, vyhnať, vypratať, vysťahovať
eventualita, možnosť, prijateľnosť, príležitosť, prípustnosť, východisko, šanca
eventuálne, poprípade, prípadne
evidentne, iste, jasne, naisto, nepochybne, nesporne, podľa všetkého, rozhodne, samozrejme, určite, zaiste
exaktnosť, presnosť, výstižnosť
excerpovať, popísať, vypísať
exekúcia, konfiškácia, odňatie, zabavenie
exil, vyhnanstvo
exkluzívny, jedinečný, mimoriadny, neobyčajný, nezrovnateľný, vybraný, výnimočný
exkomunikovať, vylúčiť z cirkvi, vyobcovať
expedícia, výprava, zájazd
expedovať, odoslať, poslať, vyslať, zaslať
experiment, pokus, skúška
majster, predák, vedúci, šéf
exponent, mocniteľ
exportovať, vyvážať
export, vývoz
expozícia, výstava
extáza, vytrženie
lúhovať, máčať
extrakt, výťažok
extrém, krajnosť
extrémny, nekompromisný, neústupný, radikálny
fajn, fajnový, príma, senzačný
faktický, hmatateľný, konkrétny, naozajstný, nefalšovaný, poctivý, pravdivý, pravý, rýdzi, skutočný, čistý
fakt, jav, realita, skutočnosť
faktúra, konto, účet, účtenka
kalkulovať, počítať, prepočítať, rozpočítať, vypočítať
falšovanie, pančovanie
falšovať, podvrhnúť, sfalšovať, zmanipulovať
falzifikát, imitácia, kópia, napodobenina, napodobnenie, podvrh
falzifikátor, falšovateľ
chýr, fáma, legenda, povesť, reči, rozprávka, zvesť
familiárnosť, nenútenosť, spontánnosť
fanatik, fanúšik, nadšenec, nadšený obdivovateľ, prívrženec, stúpenec, zástanca
fantázia, imaginácia, obrazotvornosť, predstavivosť
farár, kaplán, kazateľ, pastier, pastor, vikár
farba, pigmentácia, zafarbenie
farizej, pokrytec, svätúšik
farmaceut, lekárnik
farma, hospodárstvo, poľnohospodárska usadlosť, ranč, statok, usadlosť
farmár, poľnohospodár, roľník, sedliak
fasádnik, štukatér
fascinovaný, okúzlený
fascinovať, nadchnúť, okúzliť, oslniť, očarovať, uchvátiť, uniesť, učarovať, vzrušiť
fatalizmus, viera v osud
fauna, zvieratstvo, živočíšstvo
favorit, miláčik, obľúbenec
fax, telefax
fázovať, prevádzať postupne
federácia, konfederácia, združenie, zväz, zväzok
fekálie, výkaly
emormný, fenomenálny, gigantický, kolosálny, monštruózny, nevyčísliteľný, obrovitý, obrovský, ohromný, veľký
fenomenálny, nadpriemerný, neobvyklý, neobyčajný, nevšedný, nezvyklý, ojedinelý, vynikajúci, výnimočný
fenomén, jav, zjav, úkaz
fermentácia, kvas, kvasenie
feťák, narkoman
fiasko, krach, nezdar, neúspech, porážka, prehra, výprask, zlyhanie
fičať, svišťať
finta, fígeľ, fór, ilúzia, kúzlo, lesť, manéver, podfuk, podraz, podvod, trik, úskok, švindeľ
fiktívny, iluzórny, imaginárny, klamný, lživý, mylný, mätúci, nepresný, nereálny, neskutočný, neživotný, vymyslený, zdanlivý
filantropia, ľudomilnosť
kúsok, plátok, prúžok, pásik
filológia, jazykoveda, lingvistika
financie, finančné prostriedky, peňažné prostriedky
finančný, menový, peňažitý, peňažný
finišovať, šprintovať
fintiť, parádiť
firma, podnik, spoločnosť
fízel, policajt, príslušník verejnej bezpečnosti, strážnik
flákať sa, plahočiť sa, pokrivkávať, potulovať sa, trmácať sa, vliecť, vliecť sa, vláčiť, vláčiť sa, zaostávať
fľak, stopa, škvrna, šmuha
flámovanie, hýrenie, radovánky, veselosť, zhýralosť
flektívny, ohýbací
flexia, ohnutie, ohyb, ohýbanie
fliačik, škvrnka
flirtovať, koketovať
flóra, porast, rastlinstvo
fluktuácia, kolísanie, nestálosť, odchýlka, prelietavosť, premenlivosť, výkyv
fňukať, kvíliť, lamentovať, nariekať, oplakávať, plakať, stonať, trúchliť, vyť
fonetický, hlasový
formácia, jednotka, útvar
fosília, skamenelina
fotka, fotografia, pozitív, snímok
fotoaparát, kamera
fraktúra, zlomenina
francúzsky kľúč, hasák
fraška, komédia
frekvencia, kmitočet
frekventant, účastník
frivolný, necudný
fúkať, vanúť, viať, zavanúť
funkcia profesora, profesorské miesto, profesúra
funkčný, použiteľný, vhodný, účelný
pochovanie, pohreb, pohrebný obrad, smútočný obrad
fúria, xantipa
fušovať, miešať sa, pliesť sa, strkať nos, zasahovať
fyzický, hmotný, materiálny, telesný
fyziognómia, výraz tváre
gašpar, herec, klaun, komediant, pajác, šašo
gáza, gázový obväz, mul, obväz
gáža, mzda, plat, príjem, výplata
gebuľa, kokos
genéza, pôvod, vznik, začiatok, zdroj, zrod
genitál, genitálie, pohlavné údy, pohlavné ústrojenstvo, prirodzenie
germanizovať, ponemčiť
gestikulovať, posunky, robiť gestá
gigant, kolos, obor, ozruta, titan, velikán
girlanda, veniec, venček
gladiola, mečík
glorifikovať, oslavovať, ospevovať, sláviť, velebiť, ďakovať
golfky, pumpky
gombík, tlačidlo
grafický list, reprodukcia
dôležitý, markantný, mocný, mohutný, robustný, silný, vplyvný, významný
gravidita, tehotenstvo, ťarchavosť
gravitácia, príťažlivosť
grilovať, opekať na ražni
grimasa, posmešok, úškľabok
grog, punč
grošovaný, pestrofarebný, pestrý, strakatý
groteskný, parodujúci, smiešny
gúľať, kotúľať
gúľať sa, kotúľať sa
guľatý, guľovitý, guľový, klenutý, oblý, okrúhly, zaoblený, zaokrúhlený
gurmán, labužník
gymnastika, telocvik
hlavolam, hádanka, problém, tajomstvo, záhada
hašteriť sa, hádať sa, vadiť sa
hadovitý, hadí
hod, hodenie, hádzanie, vrh, vrhanie
háj, lesík
halda, hora, hromada, kopa, kopec, mnoho, niekoľko desiatok, spústa, veľa
halový, sálový
haluz, vetva
bojazlivý, hanblivý, krotký, nesmelý, nevýbojný, ostýchavý, plachý, tichý, zanovitý
handicap, hendikep, neprospech, nevýhoda
handra, utierka
hanobenie, očernenie, špina
hanopis, pamflet
haraburdie, krámy
harmónia, svornosť, súhlas, súhra, súlad, súzvuk, zhoda
harmonický, melodický, spevný, ľubozvučný
harmonizovať, ladiť
harmonogram, rozvrh
hatiť, kaziť, mariť
háv, oblečenie, odev, ošatenie, róba, rúcho, úbor, šat, šaty
hazard, hazardná hra
hazardovať, odvážiť sa, riskovať, trúfať si
hektický, rušný, živý
helénsky, starogrécky
helma, prilba
hergot, sakra
hermetický, nepriedušný, vzduchotesný
bohatiersky, heroický, hrdinný, hrdinský, udatný
hierarchia, poradie, postupnosť, rad, rada, skupina, sled, séria
hieroglyfické písmo, obrázkové písmo
historka, naratívum, príbeh, rozprávanie, story, vypravovanie
hit, šláger
prehrabať, prehľadať, prezerať, prešťúrať
hladina, úroveň
hladiť, leštiť
hlásateľ, spíker
hlásať, oznamovať, poučovať, propagovať, rozchyrovať, rozširovať, šíriť
hlasitý, hlučný
hlasne, nahlas
hlasovanie, voľby
hlasovať, voliť
hláška, notifikácia, upozornenie
gebuľa, hlava, hlavička, hlávka, mozog, palica
hlava rodiny, hospodár, správca
hlavička, nadpis, názov, titul, titulok, záhlavie
na začiatku, najskôr, napred, spočiatku, sprvu, v prvej rade, v prvom rade, za prvé, zo začiatku
hlavný, kľúčový, prevažný, prevažujúci, prvoradý, rozhodujúci, základný, zásadný, ústredný
hĺbenie, kopanie
hĺbiť, prehĺbiť, vybrať, vyhrabať, vyhĺbiť, vykopať
hlboko vtisnúť, napchať, natlačiť, vopchať, vtisnúť, vtlačiť, vštepiť, vštiepiť
hlboký žiaľ, kajúcnosť, pokánie, poľutovanie, skrúšenosť, smútok, súcit, sústrasť, výčitky svedomia, zármutok, ľútosť, žiaľ
hliadka, stráž, strážnik
hlúčik, zbeh, zhluk, zoskupenie
hlupáčik, naivka
chmuľo, hlupák, hňup, ignorant, nevzdelanec, obmedzenec, osol, somár, sprosták, tupec
hmatať, tápať, šmátrať
hmla, opar, para
hmota, látka, materiál, substancia
hnať, honiť, poháňať, prenasledovať, stíhať
hnať sa, letieť, rútiť sa, uháňať
hniezdiť, zahniezdiť sa
hnijúci, hnilobný, zahnívajúci
hniloba, kazenie, pokazenie, rozpad, skaza, zhoršenie, zničenie
hnisajúci, septický
hniť, zahnívať, zhniť
hnojisko, skládka, smetisko
hnojiť, pohnojiť, zúrodniť
hnoj, hnus, kal, neporiadok, nečistota, svinstvo, špina, špinavosť
hnusne, ohavne
hnusný, na zvracanie, nechutný, odporný, odpudivý, ohavný, opovrhnutia hodný, protivný, rozčuľujúci
hnúť sebou, hýbať, hýbať sa, obiehať, pohnúť, pohnúť sa, pohybovať, pohybovať sa
hobby, koníček, potešenie, vedľajšie zamestnanie, záľuba
hoblina, stružlina, íverčok
hobľovať, ohobľovať
hodnosť, postavenie, status, stav, titul
hodnotný, kvalitný
hojiť, hojiť sa, liečiť sa, zaceliť sa
hojivý, liečebný, liečivý
hold, poklona
holič, kaderník
holý, nahý, neoblečený, obnažený
homogénny, rovnorodý
hon, honba, lov, štvanica
honiť sa, štvať sa
hopsanie, poskakovanie
hopsať, poskakovať, skákať, tancovať, vzpínať sa
hore, nad hlavou, nahor, navrch, navrchu, vo vzduchu, vo výške
dolu hlavou, hore nohami, naopak, obrátene
horiaci, planúci, plápolajúci
horlivý, neúnavný, pilný, príčinlivý, snaživý, vytrvalý
horúci, rozpálený, žeravý, žhavý
horúčka, teplota
hospodárnosť, sporivosť, šetrnosť
bar, hostinec, krčma, lokál, nízkotriedna reštaurácia, pohostinstvo
hostinský, krčmár
hosť, návšteva, návštevník
hotový, pripravený
hovädzí, volský
exkrement, hovno, lajno, moč, stolica, trus, výkal, výlučok
hovorový, konverzačný
hrabať sa, prehrabávať
hracia plocha, ihrisko, závodisko
hračka, maličkosť, ľahká vec
hráč, karbaník, kartár
hradba, násyp, oporný múr, stena, val
hradba z kolov, palisáda
hrad, zámok
hať, hrádza, nábrežie, násyp, priehrada, zábrana
hranica, medza, pohraničie
hraničiť, priliehať
hraničný kameň, medzník, predel, zlom
rozmarný, smiešny, veselý, žartovný
hrb, hrboľ, hrboľček, nerovnosť, vyvýšenina
hrbiť, hrbiť sa, krčiť sa, nahrbiť, nahrbiť sa, prikrčiť sa, schúliť sa, skrčiť sa, zhrbiť, zhrbiť sa
hrboľatý, kostrbatý, nerovný, skalnatý
hrdlo, krk
hrdosť, nadutosť, nafúkanosť, povýšenosť, pýcha
hrdý, nadutý, pyšný
hrdzavý, skorodovaný, zhrdzavený
hriešnik, previnilec
hrniec, hrnček, kanvica, šálka
hrom, zahrmenie
hroziť, vyhrážať sa, zastrašovať
desivý, desný, hrozný, otrasný, príšerný, strašný
hrôzostrašný, obludný
hrudné, prsné
hrudník, hruď, poprsie
hrýzť, žuvať
huba, papuľa, tlama
huba, hubica, klapačka, nátrubok, náustok, papuľa, ústa
kárať, napomenúť, pokarhať, potrestať
hučať, kypieť, peniť, variť sa, vrieť, šumieť
hudobník, muzikant
húkačka, klaksón, siréna
divoch, grobian, hulvát, nevychovanec, ničomník
humanita, ľudskosť
humorista, komik, zabávač
deka, huňa, pokrovec, pokrývka, povlak, povlečenie, poťah, prikrývka
húpanie, kývanie
húpať, kolísať
hutnícky, metalurgický
hvizdnúť, hvízdať, pišťať, pískať, písknuť, zahvízdať, zapískať
hybrid, kríženec, miešanec
hýrivý, márnotratný, rozhadzovačný, rozmarný, roztopašný
chalupár, chatár, domkár
chamtivosť, hrabivosť
chamtivý, chtivý, dychtivý, hrabivý, nenásytný, zištný, žiadostivý, žravý
chaotický, nejasný, neusporiadaný, popletený, rozvrátený, zmätený
chápajúci, chápavý
charakteristický, osobitý, príznačný, svojrázny, typický, výrazný, význačný
charakteristický znak, prejav, príznak, symptóm
charakter, letora, nátura, povaha, profil, rys, ráz, stránka, temperament, typ, vlastnosť, význam, znak
chátrať, degenerovať, rozpadať sa, upadať
chcenie, rozhodnutie, vôľa
chcený, nenáhodný, schválny, vedomý, zámerný, úmyselný, účelný
chcieť, chystať sa, hodlať, mať v úmysle, plánovať, predsavziať si, priať si, rozhodnúť sa, zamýšľať, zaumieniť si
chechtať sa, rehotať sa
chladnokrvnosť, kľud, obozretnosť, opatrnosť, pokoj, prezieravosť, rozvážnosť
chladno uvažujúci, inteligentný, kľudný, logický, mierny, múdry, racionálny, rozumný, rozumový, rozvážny, uvážlivý, vyrovnaný
chlad, zima
chlap, chlapík, muž, pán, seňor
chlapský, chrabrý, mužný, mužský, nebojácny, neohrozený, odvážny, rozhodný, smelý, statočný, udatný
chľastať, hýriť, nasávať, piť
chleba, chlieb
chlipník, roztopašník, zhýralec
smäd, túžba, žiadostivosť
nemorálny, nemravný, nerestný, neslušný, obscénny, oplzlý, zhýralý
chlorofyl, zelené rastlinné farbivo
chlpatý, huňatý
chlp, vlas, štetina
chmúriť sa, mračiť sa
chodba, pasáž, prechod, prejazd, priechod, ulička
chodiť, kráčať, prechádzať, ísť
jedlo, potravina, potraviny, stravovanie
chochol, hrebeň, hrebienok, korunka
cholerický, prchlivý
chorál, chválospev, hymnus, pieseň, song, spev
chorľavý, slabý, vetchý
choroba, neduh, nemoc
chorobný, patologický, škodlivý
chór, spevácky zbor, súbor, zbor
chovateľ, pestovateľ, producent, výrobca
chovať, pestovať, udržovať
chrabrosť, udatnosť
bazilika, cerkev, chrám, dóm, kaplnka, katedrála, kostol, modlitebňa, svätyňa
chránená oblasť, národný park, prírodná rezervácia, rezervácia
chránenie, ochrana, patronát, záštita
chrániť, hájiť, kryť, obhajovať, ochraňovať, zastupovať, zastúpiť
chrániť, kryť, pokryť, potiahnuť, povliecť, prekryť, prikryť, prikrývať, zakryť
chrápať, odpočívať, spať
chrliť, hrnúť sa, valiť sa
chudák, úbožiak, žobrák
bieda, chudoba, holota, nedostatok, úbohosť, žobrota
chuchvalec, chumáč, otep, snop, zväzok
chuligán, násilník
chúlostivý, citlivý, delikátny, ošemetný
chumeliť, snežiť
chvála, vychvaľovanie
chválitebný, dosť dobrý, znesiteľný
chváliť, pochváliť, vychvaľovať
chvastať sa, chváliť sa, pyšniť sa, vystatovať sa, vyťahovať sa
chvastanie, vystatovanie
chvat, pohotovosť, promptnosť, rýchlosť, tempo
chvejúci sa, roztrasený, trasúci sa, trasľavý
chvenie, trasenie, vibrácia
chvieť, kmitať, oscilovať, rozkmitať, rozochvieť, rozochvieť sa, roztriasť, trepať, trepotať, triasť, vibrovať
chvíľa, chvíľka, chvíľočka, minúta, moment, okamih, okamžik, sekundička
chvíľami, občas, prerušovane, príležitostne, sem tam, z času na čas, časom
chyba, kaz, kiks, lapsus, nedokonalosť, nedopatrenie, nedostatok, omyl, poškvrna, prehliadnutie, závada
chýbať, mať nedostatok, nemať, postrádať
chybiť, minúť sa
chybne, nesprávne, zle, špatne
chybný, defektný, falošný, klamný, mylný, nedokonalý, nekvalitný, nepravdivý, nesprávny, vadný, špatný
chýliť sa, klesať, letieť, padať, skláňať sa, zvažovať sa
iba, len, výhradne
ale, ibaže, lenže, no
idea, koncept, myšlienka, nápad, plán, zámer, úmysel
identický, rovnajúci sa, rovnaký, totožný, zhodný, zodpovedajúci
identita, totožnosť
idol, modla, predmet uctievania
ihlica, špajdľa
borovica, ihličnan, ihličnatý strom, jedlička, sosna
naraz, narýchlo, neočakávane, náhle, okamžite, rýchlo
ilegálny, nelegálny, nezákonný, protiprávny
ilustrovať, objasniť, rozjasniť, vyjasniť
imitátor, napodobiteľ, napodobňovateľ
imitovať, napodobiť
imperatív, rozkazovací spôsob
imperiálny, ríšsky
impotencia, pohlavná nemohúcnosť
impozantný, kúzelný, očarujúci, pôsobivý, skvelý, úchvatný, úžasný
impregnovať, napustiť
improvizovaný, nepripravený
impulzívny, nerozvážny, prchký
inauguračný, otvárací, úvodný
index, inventár, katalóg, listina, register, súpis, zoznam
inertný, nereagujúci
infarkt, mŕtvica
infekcia, nákaza
infekčný, morový, nákazlivý, prenosný
infikovaný, nakazený
infikovať, kontaminovať, nakaziť, ušpiniť, zamoriť, zašpiniť, znečistiť
informovaný, poučený, zasvätený
ingrediencia, komponent, prísada, súčasť, zložka
inhibícia, zábrana
iniciatíva, podnet
iniciátor, podnecovateľ, provokatér
inovovať, zavádzať
inšpekčný, kontrolný
inšpektorát, inšpekčný úrad
inšpektor, kontrolór
inštinktívny, pudový
inštitút, ústav
inštruktor, kantor, pedagóg, učiteľ, vychovávateľ
integrálny, nedeliteľný
integrovať, prepojiť, splynúť, spojiť, spojiť sa, stmeliť, zjednotiť, zjednotiť sa, zlúčiť, zlúčiť sa
intelekt, mienka, myseľ, myšlienky, nálada, presvedčenie, vôľa, zmýšľanie
intelektuálny, racionálny, rozumný
intenzívne, silno, usilovne
intenzívny, iskrivý, jasný, lesklý, rozžiarený, svetlý, svietiaci, žiariaci, žiarivý
interakcia, vzájomné pôsobenie
interesantný, markantný, pozoruhodný, zaujímavý
domáci, interný, vnútorný
interpretácia, stvárnenie, znázornenie
intervencia, zákrok, zásah
intrigovať, konšpirovať, kuť pikle, spiknúť sa, spojiť sa, spolupracovať, spolčiť sa
invázia, nájazd, preniknutie, vniknutie, vpád, vtrhnutie
invektíva, písomné napadnutie, slovné napadnutie, výpad
inverzný, obrátený, prevrátený, recipročný
diferencovaný, iný, nerovnaký, odlišný, rozdielny, rozličný, rozmanitý, rôznorodý, rôzny
inzercia, inzerát, marketing, propaganda, propagácia, reklama
inzerovať, propagovať, robiť reklamu, rozširovať, vydávať, šíriť
inžinier, mechanik, strojník, technik
irelevantný, nezávažný, vedľajší
irónia, posmech
iskra, temperament, verva
iskrička, náznak, zablesknutie, záblesk
iskriť, iskriť sa, lesknúť sa, svietiť, trblietať sa, vyžarovať, žiariť
postupovať, postúpiť, ísť dopredu
obťažovať, otravovať, prenasledovať, rozčuľovať, sužovať, súžiť, trápiť, znepokojovať, ísť na nervy
istota, nepochybnosť
izba, miestnosť
izolepa, samolepiaca páska
izolovaný, oddelený, osamotený
jačať, kričať, revať, vrieskať, vyhŕknuť, vykríknuť, zajačať, zakričať, zavolať, zavrieskať, zvolať
jadrový, nukleárny
jama, priehlbina
jamka, prehĺbenina, prepadlina
jasanie, jasot
jasať, plesať
jas, lesk, žiara
jasnozrivý, prorocký, veštecký
jasný, krikľavý, markantný, nápadný, názorný, okatý, rozoznateľný, viditeľný, zreteľný
klobása, párok, saláma
javisko, scéna
javiť sa, pripadať, zdať sa
jazda, jazdectvo
jedenkrát, raz
jeden po druhom, jednotlivo
jedinečnosť, ojedinelosť
jednoducho, proste, skrátka
jednofarebný, monochromatický
jednomyseľný, jednotný, spoločný
jednostranný, zaujatý
jednotka, výborná
kaša, pyré
jesť, obedovať, požierať, stolovať, súkať, večerať, živiť sa, žrať
Boh, Ježiš, Kristus, Spasiteľ, Vykupiteľ
justícia, súdnictvo
južne, na juh
kabaret, varieté
kabát, plášť, zimník, zvrchník
kabela, taška, školská aktovka
kábel, motúz, povraz, povrázok, remienok, šnúra, špagát
kadencia, rýchlosť paľby
kachlička, obkladačka
katastrofa, malér, nehoda, nemilosť, nepriazeň, nepríjemnosť, nešťastie, pohroma, smola, tragédia
kalciferol, vitamín D
kalcifikovať, vápenatieť
kalcit, vápenec
kalcium, vápnik, vápno
kaliť, tvrdiť
kalkul, počítanie, súčet, sčítanie
kameň, kamienok, okruhliak, skala, štrk, šuter
kameňovať, ukameňovať
kamizola, kazajka
kamkoľvek, kdekoľvek
kampaň, ťah, ťaženie
kamufláž, maskovanie
kamuflovať, maskovať, schovať, skryť, ukryť, utajiť, ututlať, zamlčať, zatajiť
kanálik, ryha, vrub, vryp, vrúbok, vyhĺbenina, zárez, žliabik, žliabok
kanál, koryto, priekopa, priepust, zákop, žľab
kancelária, učtáreň, úradovňa
antropofág, kanibal, ľudožrút
kaňon, priepasť, roklina, rokľa, trhlina, úžľabina
kantína, závodná jedáleň
kapacita, potenciál
kapela, orchester, skupina
kapitulovať, poddať sa, podrobiť sa, podľahnúť, vzdať sa
kárajúci, káravý
káranie, napomenutie, pokarhanie, reptanie, sťažnosť, výtka, výčitka
kariéra, životná dráha
kárny, trestný
kockovaný, károvaný
kartel, kombinát
kartón, lepenka
kartotéka, registratúra
kaskáda, stupňovitý vodopád
kaša, šlamastika, ťažkosti
kašeľ, zakašlanie
katalogizovať, spísať
katapultovať, vymrštiť
katarzia, očista, očistenie, očisťovanie
dezolátny, katastrofálny, neblahý, nepriaznivý, nešťastný, úbohý, žalostný
katastrofa, metla, pohroma, rana
katedra, profesorské miesto, písací stôl
kategória, oddiel, trieda
kategorický, rozhodný
kázanie, výčitky
kazateľnica, pódium, stupienok, tribúna
kazeta, krabica, škatuľa
kaziaci, navádzajúci na zlé
každodennosť, monotónnosť, pravidelný chod, všednosť
kefa, štetec, štetka
biskvit, keks, sušienka
kempovať, stanovať, táboriť
ker, krovie, krovina
kladivko, kladivo
kladný, pozitívny, súhlasný, zhodný
klamanie, podvod, podvádzanie
klamať, nahovoriť, napáliť, oklamať, ošudiť, podviesť, podvádzať, spreneveriť, uviesť do omylu, zradiť, šudiť, švindľovať
kategorizácia, klasifikácia, rozdeľovanie, roztriedenie, triedenie
klasifikovať, oklasifikovať, oznámkovať, známkovať
klásť odpor, pôsobiť proti
klátiť sa, kymácať sa
klavír, krídlo, piano
klesnúť, sklesnúť
kliatba, prekliatie, zatratenie
hromžiť, kliať, nadávať, reptať, sťažovať si, zlorečiť, šomrať
klíčiť, naklíčiť, pučať, rašiť
klientela, klienti
klient, kupec, kupujúci, odberateľ, zákazník
klíma, podnebie
klinec, pripináčik
klišé, otrepaná fráza
klobučníčka, modistka
klopať, poklepať, triasť, zaklopať, zaťukať, ťukať
WC, toaleta, záchod
kľučkovať, uhýbať
miernosť, tichosť
dobrý, kľudný, láskavý, nežný, pokojný
kľuvať, zobať
klzák, vetroň
kmeň, masa, národ, ľud, ľudia, ľudský rod, ľudstvo
kmit, perióda
kňaz, páter
mocnár, monarcha, panovník, regent, vladár, vládca
beletria, kniha, knižka, učebnica, zväzok
kvičať, kňučať, pišťať, pískať, zakvičať, zapišťať
koalícia, zoskupenie
kobylka lúčna, saranča
kočovný, potulný
kódex, zbierka zákonov, zákonník
kódovať, zakódovať, zašifrovať
koeficient, súčiniteľ
kohút, sok
kokón, zámotok
koktanie, koktavosť, zajakanie
koktať, vykoktať
kolaborant, lokaj, prisluhovač, pätolizač, šplhúň
kolaps, spadnutie, zrútenie
mix, všehochuť, zmes, zmiešanina
kolektívny, spoločný
kolízia, stretnutie
kolmo, zvisle
kolonista, osadník
kolonizácia, osídlenie, osídľovanie
kolonizovať, osídliť, zaľudniť
komando, prepadový oddiel
komentátor, novinár, publicista, žurnalista
komentovať, okomentovať, podotknúť, poznamenať, poznamenať si, prehodiť, robiť poznámky, zapísať, zapísať si, zmieniť sa
komfortný, pohodlný, príjemný, útulný
komickosť, komika, smiešnosť
komisia, výbor
kompenzácia, náhrada, odškodnenie
autorita, kompetencia, oprávnenie, právo, právomoc
kompetentný, náležitý, opodstatnený, oprávnený, príslušný, riadny, správny, vhodný, zaslúžený, zákonitý
komplikovanosť, spletitosť, zložitosť
komplikovaný, krivolaký, kľukatý, spletitý, zložitý
komplikovať, skomplikovať
intriga, komplot, konšpirácia, pikle, spiknutie, sprisahanie, úklad
komponovanie, skladanie
komponovať, skladať, skomponovať
kompresia, stlačenie
kompresor, pumpička
konanie pred súdom, pojednávanie
konaný vonku, vonkajší
koncentrovať sa, sústrediť
končatina, noha, ruka, úd
kondícia, nálada, situácia, status, stav
kondóm, prezervatív
konečne, koniec koncov, nakoniec, záverom
konferencia, schôdza, seminár
konfesia, náboženstvo, presvedčenie, viera, vierovyznanie, vyznanie
konfigurácia, zostava
konfrontovať, postaviť proti sebe, čeliť
kongruencia, súlad, zhoda, zhodnosť
kužeľovitý, kónický
koniec života, skon, smrť, úmrtie
konkurencia, rivalita, súperenie, súťaž, súťaženie
konkurovať, stretnúť sa, súperiť, súťažiť, závodiť
konsolidácia, upevnenie
konšternovaný, prekvapený, užasnutý, zdesený
konšpirátor, sprisahanec
nekonečný, nemenný, neutíchajúci, stály, trvalý, ustavičný, večný
konštituovať, ustanoviť
konštruktér, návrhár, projektant, umelec, výtvarník
kontajner, prepravník
kontext, niť, spojenie, súvislosť
kontinentálny, pevninský
kontinuita, spojitosť, vzťah
kontúra, obrys, silueta, črta
konvenčný, konzervatívny, pravicový, štandardný
konvertibilný, vymeniteľný, zameniteľný
konvertovať, obrátiť, obrátiť sa, otočiť, prekotiť, prekotiť sa, prevrhnúť, prevrhnúť sa, prevrátiť, prevrátiť sa
konvexná šošovka, spojka
konzervovať, nakladať, zavárať, zmraziť, údiť
konzultovať, poradiť sa
konzument, spotrebiteľ
kooperácia, partnerstvo, spolupráca, súčinnosť, vzťah
hora, kopec, kopček, pahorok, stráň, svah, vrch, vyvýšenina, úbočie, špička
imitácia, kopírovanie, napodobovanie
imitovať, kopírovať, napodobniť, napodobovať
kop, kopanec, kopnutie
kopulovať, obcovať, páriť sa, sexovať
kopyto, paznecht
kôra, škrupinka
korekcia, korektúra, korigovanie, oprava, usporiadanie, zlepšenie, úprava
korelácia, súvzťažnosť
korelačný, súvzťažný
korešpondenčný lístok, pohľad, pohľadnica
korisť, lup, trofej, úlovok
kôrka, šupka
kôrnatenie, skleróza
korodovať, rozleptať, rozožierať
korózny, leptavý, žieravý
korpulentný, objemný, rozložitý, rozmerný, silný, statný, telnatý, tlstý, tučný
korupcia, podplácanie, úplatkárstvo
korzár, lúpežník, námorný lupič, pirát
korzo, promenáda
kosiť, sekať
kôstka, slivka
kostra, rám, rámček, skelet, telo, torzo, trup
kosý, skosený, uhlopriečny, šikmý
kotrmelec, kotúľ
kozmos, vesmír
koža, kožuch, kožušina
kradmo, tajne
kradmý, pokútny, skrytý, tajný, utajovaný, vnútorný
krajčírsky meter, meradlo, meter
krajinský, regionálny
kraľovať, ovládať, panovať, vládnuť
kráľovstvo, ríša
krása, nádhera, skvelosť, veľkoleposť
krásny, nádherný, potešujúci, pôvabný, rozkošný, roztomilý, skvostný
krášliť, zdobiť
kráter, pažerák
krátiť, zostručniť
krátko, nedlho
kravata, viazanka
kozub, krb, ohnisko
kredit, pôžička, úver
kremácia, spopolnenie
krém, leštidlo
kresba, nákres
kreslič, plánovač
kreslo, lavica, lavička, leňoška, sedadlo, sedačka, stolička
kriminál, väzba, väzenie, väznica
kritika, kritizovanie
kritik, posudzovateľ, recenzent
kritizovať, odsudzovať, pranierovať, stigmatizovať
krívať, napádať
kriviť, ohnúť, zahnúť, zakriviť
krivý, nerovný, ohnutý
križovanie, kríženie
križovať, križovať sa, krížiť, krížiť sa, pretínať, pretínať sa
krmivo, kŕmenie
kropiť, ošpliechať, pokropiť, poprskať, postriekať, prskať, striekať, špliechať
krotký, pokojný, skrotený
krútiť, mávať, vrtieť, zavrtieť
krviprelievanie, masaker, vraždenie
hocikto, ktokoľvek, niekto
kto, ktorý
kubický, priestorový
brčkavý, kučeravý, vlnitý, zvlnený
kuchársky, kulinársky
dekórum, kultivovanosť, slušnosť, slušné chovanie, zdvorilosť
kultivovaný, pozorný, pôvabný, starostlivý, zdvorilý, úctivý, úslužný
kúpiť, zakúpiť
kupón, výstrižok, ústrižok, útržok
kurátor, opatrovník, poručník, správca
kurivo, kúrenie, palivo
kuriozita, podivnosť, rarita, vzácnosť, výnimočnosť, výstrednosť, zvláštnosť, čudáctvo
kuriózny, nezvyklý, zvláštny
kurzíva, text tlačený kurzívou
kút, kútik, roh
kvalifikovaný, nadaný, schopný, spôsobilý, vhodný, zdatný
kvantita, kvantum, množstvo, počet, početnosť
H2O, kvapalina, tekutina, voda
kvapalnieť, skvapalniť
kvapkať, odkvapkávať, presakovať, prúdiť, stekať, tiecť
kvartál, štvrťrok
kvasinky, kvasnice
kvet, kvetina, kvetinka, kvietok
kvičanie, pišťanie, zakvičanie, zapišťanie
kvôli, pre, s ohľadom, so zreteľom, vzhľadom ku
kvóta, percento, podiel, pomerná časť, účasť
kyj, kyjak, palica
kysličník, peroxid
labilný, nepevný, nestabilný, pohyblivý, vratký
lahodnosť, optimizmus, príjemnosť, roztomilosť, sympatickosť, veselosť
laický, negramotný, nekultivovaný, neodborný, nevzdelaný, neškolený
lákadlo, pokušenie
lákanie, zvedenie, zvádzanie
lákať, nutkať, pokúšať, priťahovať, vábiť
lákavý, príťažlivý, pútavý
lak, maľba, náter
lakomý, skúpy
laminovaný, laminátový
laminát, sklenené vlákno
lampa, lampáš, svetlo, svietidlo
lastúra, mušľa, ulita
látať, opraviť, rekonštruovať, spraviť
latencia, skrytosť
motivácia, motív, podnet, pohnútka, popud, stimul
lávka, most
legitímnosť, legálnosť, oprávnenosť, právny stav, zákonnosť
legitímny, legálny, oprávnený, spravodlivý, zákonitý, zákonný
legislatíva, zákonodarstvo
doba, dátum, lehota, termín
lekársky predpis, predpis, recept
kraj, lem, obruba, okraj
lemovať, obklopovať, ohraničovať
lenivosť, nečinnosť, záhaľčivosť
lenivý, nesnaživý
lenivý, pomalý, rozvláčny, vleklý, zdĺhavý
hovieť, leňošiť, odpočívať, polihovať, posedávať, povaľovať sa, prevaľovať sa, vyvaľovať sa, váľať sa
leopard, panter
lepkavosť, mazľavosť, priľnavosť
lepší, nadradený, prednostný, preferenčný, výhodnejší
lepšiť sa, zlepšovať sa
lesnatý, lesný
leták, propagačný materiál, prospekt
letargický, strnulý, tuhý
letmo prečítať, listovať
letmý, zbežný
leto, rok, ročník
letovať, spájať, spájkovať, zletovať
letovisko, rekreačné stredisko, výletné miesto
leukoplast, náplasť
lexikograf, slovnikár
kniha, lexikón, slovná zásoba, slovník
liahnuť sa, rodiť sa
libela, vodováha
liberalizmus, slobodomyseľnosť, veľkorysosť, štedrosť
liberálny, slobodomyseľný, tolerantný, znášanlivý
líčiť, podrobne popisovať
lichotenie, lichôtky, pochlebovanie
lichotiť, pochlebovať
lichotivý, pochvalný
limit, medzná hodnota
lišiak, líška
líšiť, odlišovať
líšiť sa, odlišovať sa
litera, písmeno
literát, majster pera, spisovateľ
lízať, olizovať, zlízať
kajak, kanoe, loďka, pramica, raft
lodný denník, palubný denník
lodný, námorný
kanoe, katamaran, koráb, loď, motorový čln, parník, plachetnica, pramica, raft, remorkér, čln
logickosť, logika
lojalita, lojálnosť, oddanosť, vernosť
lokalizovať, umiestniť
lokálny, miestny
lokomotíva, mašina, stroj
brucho, lono, maternica
lopta, loptička
lovec, nimród, poľovník
lôžko, posteľ
lukratívny, prinášajúci zisk, výnosný
luminiscencia, svetielkovanie
lúpať sa, odlupovať sa
lupa, zväčšovacie sklo
lupič, lúpežník, vreckový zlodej, vreckár, zbojník, zlodej
lúštiť, riešiť, rozlúštiť, rozriešiť, vylúštiť, vyriešiť
lymfa, tkanivový mok, šťava
lynč, lynčovanie
lživosť, nepravdivosť
máčať, premočiť, premáčať, zmáčať
mačiatko, mačička
maják, výstražné svetlo
majestát, velebnosť, vznešenosť
majetný, zámožný
majiteľ pôdy, statkár, zeman
majorita, väčšina
majstrovské dielo, majstrovský kus
majúci pekný tvar, pekne tvarovaný
majúci strach, postrašený, poľakaný, vystrašený, vyľakaný
mäkký, ochabnutý
málokedy, zriedka
malý, neveľký, nízky, priliehavý, tesný, úzky
malý pozemok, parcela
mama, mamina, mamička, mamka, mamulienka, mater, matka, mať, rodič
manažérka, riaditeľka
manažér, riaditeľ
maniak, šialenec
manipulovať, zaobchádzať
manuálne, ručné
manželský stav, manželstvo
mapovať, preniesť do mapy, zakreslovať, zmapovať
mrhať, márniť, plytvať, rozhadzovať
masakrovať, povraždiť, vraždiť, zabíjať
masáž, masírovanie
maska, škraboška
mastenie, mazanie
mastičkár, šarlatán
masturbácia, onanovanie, onánia, sebaukájanie
maškrta, pochúťka
mašľa, pásik, páska, stuha, stužka
materská škola, škôlka
mať námietky, namietať
dumať, hútať, mať na mysli, mieniť, myslieť, nazdávať sa, predpokladať, premýšľať, rozmýšľať, uvažovať, zmýšľať
mať pochybnosti, nedôverovať, pochybovať
mať súcit, zmilovať sa, zľutovať sa, ľutovať
mať vo zvyku, praktikovať
maximálne, nanajvýš
mazadlo, mazivo, tuk
mazaný, ostrieľaný, prefíkaný, šikovný
maznáčik, miláčik, zlatíčko
meander, oblúk, ohyb, riečna zákruta, zatáčka, záhyb
mecenáš, podporovateľ, priaznivec, sponzor
medaila, vyznamenanie
medicinálne, zdravotné
medzera, nedostatok
diera, medzera, otvor, prasklina, prieduch, puklina, trhlina, škára, špára, štrbina
clivý, melancholický, nostalgický, zádumčivý
melódia, nápev, nôta, popevok, tón
memorovať, učiť sa naspamäť
devíza, mena, obeživo, peniaze, platidlo, valuta
menej, mínus
menič, prevodník
menovať, nazvať, nazývať, označiť, pomenovať, prehlásiť
menštruácia, perióda
merať, premerať, vymerať
meštiak, mešťan
metóda, postup, spôsob, technika
metro, podzemná dráha
miasť, poblázniť, popliesť, spliesť, vyviesť z rovnováhy, zmiasť
mierenie, zamierenie
mierniť, tíšiť
miesenie, miešanie
miestoprísažné prehlásenie, písomné svedectvo
miešať, namiešať, pomiešať, premiesiť, premiešať, zamiešať, zmiesiť, zmiešať
migrácia, sťahovanie
migrovať, sťahovať sa
mihať sa, mihotať sa
milá, priateľka
milo, povzbudivo, prívetivo
milosrdný, solidárny, spolucítiaci, súcitný
milostný pomer, pletka, pomer
milosť, odpustenie, pardon, prepáčenie
milovaný, milý, obľúbený, populárny, zamilovaný
mi, mne, mnou, mňa
minerál, nerast
ministerský predseda, premiér
minúť, prejsť, ubehnúť, ujsť, uletieť, uplynúť
mizantrop, mrzút, nudný človek, odľud, samotár
mizivý, nepatrný, nepostrehnuteľný, nevnímateľný, slabý
mladistvý, mladý, mladý človek
mlčky, ticho
mliekarenská výroba, mliekarenstvo
mních, rehoľník
mnohostranný, multilaterálny, viacstranný
množiť, rozmnožovať
mobilita, pohyblivosť
mocenstvo, valencia
môcť, smieť
močiť, vymočiť sa, čurať, šťať
modlenie, modlitby
modliť sa, pomodliť sa
modrá odroda korundu, zafír
ekchymóza, modrina, podliatina, sufúzia
mokrý, nasiaknutý, premočený, premáčaný
monarchista, rojalista
monolitický, z jedného kusu
more, oceán
motať, navíjať
motorický, pohybový
azda, možno, snáď, trebárs, vari
chmára, hmla, mrak, mračno, mráčik, oblak
mrav, obyčaj, pravidlo, zvyk, zvyklosť
mravy, obyčaje, tradície, zvyky
chladný, mrazivý, nepriateľský, neprívetivý, nevľúdny, studený, ľadovo studený, ľadový
spať, súložiť
mreža, mriežka, sieť
mrhanie, plytvanie
mrholiť, poprchávať
mrcha, mršina, potvora, zdochlina
mŕtvo, neživo
mručať, mumlať, zamručať, zamumlať
mrzačiť, zmrzačiť, znetvoriť, zohaviť, zohyzdiť
mučiť, pôsobiť bolesť, trápiť, trýzniť, týrať, zastrašovať
múka, múčka, prášok
mudrc, mudrlant, mudrák, rozumkár
mumlanie, šepot, šepotanie
munícia, strelivo, vojnový materiál
mužíček, piadimužík, skrčok, trpaslík
myslím, trúfam si tvrdiť
mystický, nevysvetliteľný, okultný, parapsychologický, tajomný, tajuplný, záhadný
nabiť, natĺcť
nabitý, prekypujúci
nablýskať, naleštiť, vyleštiť
nabodnúť, napichnúť
na brehu, na súši
nacionálne, národné
nacizmus, národný socializmus
nactiutŕhač, ohovárač
nácvik, pokus, písomka, skúška, test, vyskúšanie
načas, zatiaľ
náčelník, pohlavár, predstavený, predák, vedúca osobnosť, veliteľ, vodca, šéf
načmárať, naškrabať
nadácia, spoločnosť
nadanie, schopnosť, talent, vloha
nadaný, talentovaný
nadávka, potupa, urážka
nadbiehať, podliezať
nadbytočný, nadmerný, nadpočetný, nepotrebný, prebytočný, prílišný, zbytočný
nádejný, sľubný
nadhodnotiť, preceniť
nadmieru, nezrovnateľne, o mnoho, omnoho, príliš, veľmi, značne
nádoba, nádržka, schránka
na dôchodku, na penzii, vo výslužbe
nádor, tumor
na druhú stranu, opačným smerom
nadržaný, potlačovaný, zadržovaný
nadsadiť, prehnať
nadsadzovať, preháňať
nadšený, oduševnený, vrelý, vrúcny, zanietený, zapálený
nadto, naviac, okrem toho, taktiež, tiež
nadviazať rozhovor, osloviť
nadvihnúť, nadvihnúť sa, povstať, pozdvihnúť, vstať, zdvihnúť, zdvihnúť sa
nafarbiť, nalakovať
nafta, olej
nafúknuť, nafúknuť sa, nahustiť, nahustiť sa, napumpovať, zväčšiť
desivý, hrozivý, mátožný, naháňajúci hrôzu, strašidelný
nahnevať, pohnevať
nahnutý, naklonený
neočakávaný, neplánovaný, náhodný, námatkový
náhorná plošina, náhorná rovina
nahrabať, nahromadiť
náhrada škody, odškodné
nahradenie, substitúcia
náhradné, rezervné, záložné
nahrať, prihrať
nahrávka, záznam
nahromadený, nakopený
nahrubo, približne, zhruba
nachový, purpurový
nach, purpur
nachýlenie, nahnutie, naklonenie, náklon, sklon, sklonenie
nachýliť sa, nahnúť sa, nakloniť, nakloniť sa, skloniť, skloniť sa, zohnúť sa
inklinácia, náchylnosť, sklon, tendencia
nachystať, prichystať, pripraviť
nachytať, prichytiť
najať, prenajať
excelentný, najlepší, prvotriedny, skvelý, vynikajúci, výberový
najnižší, najspodnejší
najodľahlejší, najvzdialenejší
nájomca, nájomník, obyvateľ, podnájomník
leasing, lízing, nájom, prenájom
nájomný vrah, vrah, zabijak
nájsť, objaviť, odhaliť, preskúmať, prísť, vynájsť, vypátrať, zistiť
najvrchnejší, najvyšší, vrchný
najvyšší bod, prvé miesto, vrchol, vrcholok, špica, špička
nakázať, naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť
náklady, režijné náklady, réžia, výdaje, výdavky
nakresliť, narysovať, vyznačiť, zakresliť
nákupný príkaz, objednávka
nalákať, navnadiť, oklamať, pokúšať, privábiť, vlákať, zlákať, zviesť
na ľavej strane, po ľavej ruke
nálev, slaný nálev, soľný roztok
nález, posudok, prehlásenie, vyjadrenie, výnos, výrok, zistenie
naliať, vliať
naliehavo, neodkladne, nutne
bezodkladný, naliehavý, neodkladný, nevyhnutý, nutný, potrebný, súrny
namáhať sa, snažiť sa, usilovať
namieriť, zamerať, zamieriť
námorné sily, vojnové loďstvo
naočkovať, očkovať, štepiť
nápaditý, vynaliezavý
markantne, nápadne, výrazne
napadnutie, prepadnutie
naparfumovať, navoňať, parfumovať
napchať sa, nasýtiť sa
napchatý, naplnený, natlačený, plný, preplnený
napínať, šponovať
napínavý, vzrušujúci
napísať, preložiť, písať
naplniť, nastoliť, podniknúť, urobiť, uskutočniť, učiniť, vykonať, zaviesť
náplň, výplň
napnutý, napätý, tenzný, úzkostný
napojiť, pridružiť, priložiť, pripojiť, pričleniť, vteliť, včleniť, zapojiť, začleniť
nápoj, pitie
napoly, spolovice, spoly
napravenie, náprava
napraviť, polepšiť
napraviť sa, polepšiť sa
nápravné zariadenie, polepšovňa
doprava, napravo, vpravo
náprsná taška, peňaženka
napuchnúť, opuchnúť
napuchnutý, opuchnutý
naraziť si, udrieť sa, vytknúť si, vyvrtnúť si
náraz, poryv, prudký závan, závan
narážka, náznak, zmienka
lamentovanie, lamentácia, nariekanie, nárek, plač
náročný, vyberavý
narodenie, zrodenie
narovnať sa, natiahnuť, natiahnuť sa, položiť sa
nasadnúť, nastúpiť
nasávanie, vstrebávanie
naschvál, schválne, vedome, zámerne, úmyselne
násilie, násilný čin
nedobrovoľný, neprirodzený, násilný, nútený, povinný, vynútený, zaviazaný
naskladať, navŕšiť
následne, zakrátko, zanedlho
nasledovateľ, nasledovník, učeník, školák, žiak, žiačka
na spadnutie, polorozpadnutý, schátraný
naspamäť, spamäti
nasporiť, našetriť, ušetriť
nasledovať, nastávať, začínať
nástenka, vývesná tabuľa
nástraha, návnada, pasca, vnadidlo
nástupište, perón
nástup, príchod, vstup
nastupujúci, vchádzajúci
nasycovať, sýtiť
nasýtený, sýtiaci, sýty
nasýtiť, ukojiť
našiť, prišiť, ušiť
náš, svoj, vlastný
našťastie, šťastnou náhodou
tielko, tričko
natrieskať, preplniť
naučiť sa, pochytiť
navádzanie, podnecovanie
navádzať, podnecovať, ponúkať, predkladať
naveky, navždy, večne
naverbovať, regrutovať sa, verbovať
navigovať, obsluhovať, regulovať, riadiť, usmerňovať, viesť
navliecť, obliecť, odieť
navoňaný, parfumovaný
navrátiť sa, vrátiť sa
navrhovateľ, prokurátor, žalobca
navštíviť, pozrieť sa, prísť
na východ, smerom k východu, východne
navyknúť, navyknúť si, privyknúť, zvyknúť, zvyknúť si
na základe, podľa, v závislosti od
naznačovať, signalizovať, ukazovať
názor, teória, úsudok
názvoslovie, odborné názvoslovie, terminológia
nebezpečie, risk, riziko
necítiaci, neživý
neočakávaný, nepredvídaný, nečakaný, náhly, prekvapivý, prekvapujúci
nedbalý, neporiadny, povrchný
nedbať, opovrhovať, pohŕdať, prehliadať
nedefinovateľný, neopísateľný, nevyjadriteľný, nevýslovný
nedoceniť, podceniť
dychtivý, nedočkavý, netrpezlivý, žiadostivý
nedbať, nedodržať, nesplniť, opomenúť, zabudnúť, zanedbať
nedokončený, nedopečený, nedorobený, nedovarený, neúplný, polovičatý, zlomkovitý, úlomkovitý
nedorozumenie, nejednota, nesúhlas, nezhoda, rozpor, spor, svár
nedosiahnuteľnosť, nedostupnosť
nedosiahnuteľný, nedostupný, neprístupný, samotársky, uzavretý, zdržanlivý
nedospelosť, nezrelosť
biedny, nedostačujúci, nepostačujúci, neuspokojivý, nevyhovujúci, úbohý, žalostný
nedotknuteľnosť, posvätnosť
nedotknuteľný, neporušiteľný, nerozbitný, posvätený, posvätný
nedotknutý, panenský
nedôverovať, neveriť
neekonomický, nehospodárny, nešetrný
neformálny, nenútený
negácia, popretie, zápor
negatívny, nepriaznivý, odmietavý, zamietavý, záporný
neharmonický, nesúzvučný
nehmotný, nemateriálny, netelesný
nehodiaci sa, nemiestny, nepatričný, neslušný, nesprávny, nespôsobilý, netaktný, nevhodný, nevychovaný, nevyhovujúci
nechápať, nepochopiť, neporozumieť
nejasnosť, záhadnosť
nepokojný, nervózny, pohnutý, rozrušený, rozčúlený, vyvedený z miery, vzrušený, znepokojený
infinitezimalita, nekonečnosť, neobmedzenosť
nekvalifikovaný, nemožný, neostrieľaný, neschopný, neskúsený, nespôsobilý, nesúci, nevýkonný, nezrelý
neľahký, obtiažny, ťažký
neláskavý, nepriateľský
nemehlo, nešika, ťarbák
nemennosť, nepremennosť, stálosť
nemiestne, nevhodné
krutý, nemilosrdný, neúprosný, neľútostný
nemohra, pantomíma
grambľavý, kyptavý, nemotorný, neobratný, neohrabaný, nevhodný, nezručný, nešikovný, ľavý, ťarbavý, ťažkopádny
nemytý, neumytý
nenápadný, nevtieravý
frugilný, nenáročný, skromný, striedmy
nenásytník, žrút
nenásytnosť, žravosť
nenávistný, zlomyseľný, zlý
neobratnosť, neohrabanosť
neobývaný, pustý
bezočivý, dotieravý, neodbytný, neústupný, urputný, úporný
neodôvodnenosť, nepodloženosť
neodvolateľný, nezrušiteľný
neochotne, nerád, proti svojej vôli
neochotný, neúslužný
nejasný, neostrý, rozmazaný
neotesaný, nevychovaný
neovládateľný, nespútaný
neovplyvnený, nezasiahnutý
nepekný, nevzhľadný, odpudzujúci, ohyzdný, ošklivý, šeredný, škaredý
neplnoprávny, nerovnoprávny
neplodný, sterilný
nepočítaný, nespočetný, nesčíselný
nepodariť sa, neuspieť, prepadnúť, stroskotať, zlyhať
nepochopenie, neporozumenie
nepomerný, neprimeraný, prehnaný, preháňajúci, premrštený
neporušený, nepoškodený, zdravý
neposlušný, neposlúchajúci
neposlušnosť, neuposlúchnutie
opustený, osamotený, sám
nepozornosť, nevšímavosť
nepozorovateľný, neznateľný
nepravidelnosť, nerovnomernosť
nepredstieraný, otvorený, priamočiary, prirodzený, verejný, úprimný
nepremokavý plášť, plášť do dažďa
nepretržitý, neustály, permanentný, plynulý, pravidelný, stály, súvislý, trvalý, trvanlivý, ustavičný, večný, viacročný, vytrvalý
nepriamy, sprostredkovaný
nepriateľstvo, nevraživosť, odpor, zaujatosť, zloba, zlá vôľa, závisť
nepriať, závidieť
nepriehľadný, nepriesvitný
nepríjemný, nesympatický
neprirodzený, plastový, syntetický, umelý
absentujúci, neprítomný, nezvestný
neprívetivý, nevrlý, podráždený
disparita, nerovnosť, rozdielnosť
nerozhodne, váhavo
nervozita, podráždenosť, zlosť
neschváliť, zamietnuť, zavrhnúť, zmiesť
neschvaľovanie, odmietanie, odsudzovanie
neschvaľovať, odmietať, odsudzovať, popierať, vyvracať, zavrhovať
neskladný, objemný, rozmerný, rozsiahly
neskorý, oneskorený
neskrývaný, netajený
nehanebnosť, neslušnosť, obscénnosť, oplzlosť, vulgárnosť
nesmelosť, ostych, plachosť
nesolventnosť, platobná neschopnosť
nestrannosť, nezaujatosť
netvor, obluda, príšera
nezdvorilý, neúctivý
neučesaný, strapatý
neúčinnosť, zbytočnosť
mimovoľný, neuvedomelý, neúmyselný, podvedomý
neupravený, spustnutý, zanedbaný
neúspešný človek, stroskotanec
neústupnosť, tvrdošijnosť, vytrvalosť, zarytosť
neústupný, priečny, spurný, tvrdohlavý, tvrdošijný, vzdorný, vzdorovitý
nevedomosť, neznalosť
nevedomý, neznalý
neveštiaci nič dobrého, zlovestný
nevetraný, zatuchnutý
eskort, kurva, neviestka, prostitútka, štetka, šľapka
nevinný, neškodný
nevítaný, nezvaný
nevľúdny, popudlivý, zúrivý
nevoľník, otrok, vazal, zajatec
nevšimnúť si, prehliadnuť
nevyhnutnosť, postulát, potreba, požiadavka
nevychovanosť, nezdvorilosť
nevypočítateľný, nevyspytateľný
nevypovedaný, nevyslovený
nedorovnaný, nevyrovnaný, nevyvážený
nevzdelanosť, zaostalosť
neostrý, nezahrotený, tupý
liberálny, nezávislý, samostatný, slobodný, voľný
nezáživný, suchopárny
nezdolný, nezlomný, pevný, trvalý
nezlučiteľnosť, protikladnosť
nezprostredkovaný, priamy
nezvaný hosť, votrelec, útočník
než, prv ako, skôr než
ničiť, odstrániť, skaziť, zahubiť, zatratiť, zničiť
ničivý, pustošivý, smrteľný, vražedný, zhubný
inam, inde
niekam, niekde
niekedy, raz
málo, niekoľko, pár, trochu, zopár
nie, v žiadnom prípade, za žiadnych okolností
nikam, nikde
nížina, planina, plocha, rovina
notorický, skalný, zarytý
novátor, zlepšovateľ
nuda, otrava
nutkanie, nútenie
obal, obalový materiál
obavy, znepokojenie
občasný, príležitostný
občerstviť, osviežiť, podporiť, pookriať, posilniť, rozjariť, rozveseliť, vzpružiť
občerstvujúci, osviežujúci, svieži
obeh, príliv, prúd, prúdenie, tečenie, tok
oberač, zberač
obhajca, ochranca, patrón, zástanca
obchod, predajňa
obchod s potravinami, potraviny
obilie, zrnko, zrno
oboplávať, obísť
objav, odhalenie, odkrytie
objekt, predmet, subjekt, vec
obkľúčenie, obliehanie
končina, oblasť, pásmo, sféra, zóna, územie, časť
obliekať, šatiť
obľuba, obľúbenosť, popularita, priazeň
obmedzenie, podmienka, predpoklad, reštrikcia, výhrada
obmedzenosť, úzkoprsosť
obmedzený, ohraničený
obmedzujúci, reštriktívny
obmena, prechod, premena, transformácia, variant, výmena, zmena, zámena
modifikovať, obmeniť, pozmeniť
obnosený, ošúchaný, použitý, zodraný
obnosiť, opotrebovať
obnovovateľ, reštaurátor
obohnať, ohradiť, oplotiť
obojstrannosť, reciprocita, solidarita, vzájomnosť
oboznámiť, predstaviť, spoznať, uviesť, zoznámiť
obozretne, opatrne, opatrnícky
obranná reakcia, obranný mechanizmus
obrásť, zarásť
obratne, šikovne
obrať, ošklbať
obrna, ochrnutie, paralýza
obrubník, okraj chodníka
obrúsiť, opilovať, pilovať
obsadiť, okupovať, zabrať
implikovaný, obsiahnutý, zahrnutý
obsluha, riadenie
obstáť, prejsť
obtiažne, sotva, sťažka, ťažko
obtočiť, omotať
obvinenie, obviňovanie, obžaloba, ponosa, súdne stíhanie, sťažnosť, žaloba
obviniť, obžalovať
bežne, obvykle, obyčajne, spravidla, typicky, väčšinou, zvyčajne
obyvatelia, obyvateľstvo, populácia
jedlo, obživa, poživeň, strava, strova
ocajchovať, označkovať, stigmatizovať
ocenenie, odhad
doceniť, oceniť, ohodnotiť, vyhodnotiť, zhodnotiť
očividne, zjavne, zrejme
kukadlá, okále, oči, pleskáne, pleštiaky, trnky, zrak
odborný výraz, termín, výraz
odborová organizácia, odbory
odcestovať, odísť
odcudziť, scudziť, ukradnúť, zobrať, šlohnúť
odpočet, odpočítanie, odčítanie, zrážka
odpočítať, odčítať
oddych, odmlka, pauza, prerušenie, prestávka
odfarbiť, odfarbiť sa, vyblednúť
odhadnúť, posúdiť, usúdiť
odhodlaný, rozhodnutý
odkrojiť, ukrojiť, urezať
odkúpiť späť, splatiť, vyplatiť
odlomiť, ulomiť
odlúčiť, odtrhnúť, rozorvať, roztrhnúť, utrhnúť
odlúčiť sa, odtrhnúť sa, odštiepiť sa
odmeranosť, strohosť, triezvosť, úsečnosť
chladný, neprístupný, neprívetivý, nevľúdny, odmeraný, odmietavý, prísny, rezervovaný, strohý, zdržanlivý, úsečný
odmontovať, odpojiť
odnaučiť, odvyknúť
odnaučiť sa, odvyknúť si
odniesť, odskákať
odnímajúci, zbavujúci
odolávať, vzdorovať
odolnosť, rezistencia, trvanlivosť
odosielateľ, zasielateľ
odozva, reakcia
odpadlík, odrodilec, renegát, zradca
odpadnúť, padnúť, spadnúť
odpadový kanál, stoka
odpálenie, vypustenie, štart
odpáliť, streliť, vypáliť, vyraziť, vystreliť, zastreliť
odpariť, vypariť
odparovanie, vyparovanie
odmena, odplata, odveta, pokuta, trest
odplávať, plaviť sa, plávať
odpočúvacie zariadenie, ploštica
odposluch, odpočúvanie
odpovedať, odvetiť, zodpovedať
odpratať, upratať
odprevadiť, odprevádzať, priviesť, sprevádzať, viesť, vyviesť
odprosiť, ospravedlniť sa
odpudiť, odsunúť, vysídliť
odpustiť, ospravedlniť, prepáčiť, zľaviť
odpútať, opustiť, povoliť, uvoľniť, uvoľňovať, vypratať, vyprázdniť, vysťahovať
odradiť, odstrašiť, zastrašiť
odradzujúci, odstrašujúci
odraz, odrazenie, reflexia, zrkadlenie
odrážať, odzrkadľovať, reflektovať, ukazovať, vyjadrovať, zrkadliť
odrenina, porezanie, rez, rezná rana, ryha, vryp, vráska, škrabanec, škrabnutie
odrezať, zrezať
anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zosadiť, zrušiť
odrovnať, priviesť na mizinu, ruinovať, zruinovať
odstrčiť, položiť, strkať, strčiť, tlačiť, uložiť, vložiť, vraziť, vsunúť, zaradiť, zastrčiť, zasunúť
odstrojiť sa, zvliecť sa
eskalovať, odstupňovať, stupňovať, stupňovať sa, zintenzívniť, zintenzívniť sa, zosilniť, zosilniť sa, zvýšiť, zvýšiť sa
odsúdenec, odsúdený, trestanec
odsúdenie, usvedčenie, uznanie vinným
odsúdiť, zatratiť, zavrhnúť
odtajniť, sprístupniť
od tej chvíle, od tej doby
odtlačok, stopa, stupaj, šľapaj
odtok, výpust, výron, výtok
odvar, vývar
odvážlivec, opovážlivec
odvedenie, odvod
povolanie, profesia, práca, remeslo, zamestnanie
odvinúť, otvoriť, rozbaliť, rozložiť, rozopnúť, rozpracovať, rozprestrieť, roztiahnuť, rozviazať, rozvinúť
odvodenie, odvodzovanie, vyvodenie
odvodnenie, odvodňovanie
odvodniť, osušiť, vysušiť
odvrhnúť, zbaviť sa
ohľaduplnosť, taktnosť
ohľaduplný, pozorný, starostlivý, taktný, všímavý, úslužný
ohňovzdorný, žiaruvzdorný
ohorok, špak
ohovoriť, pošpiniť
lesa, ohrada, ohradenie, oplotenie, plot, výbeh, zábradlie
ohriať, rozohriať, zahriať
ohriať sa, rozohriať sa, zahriať sa
ohromiť, prekvapiť, udiviť, vyviesť z miery, šokovať
ohromne, úžasne
adaptibilita, flexibilita, ohybnosť, poddajnosť, prispôsobivosť, pružnosť
ochabovať, omdlievať
ochladiť, schladiť, vychladiť
ochotný, poddajný, pokorný, poslušný, povoľný, prístupný
ochranný, preventívny, profylaktický
ochromiť, otupiť, paralyzovať
ochudobniť, ožobráčiť, zbedačiť
okamžitý, skorý
okázalosť, ostentatívnosť, pompéznosť, predvádzanie sa
okľuka, zachádzka
okovy, putá
okradnúť, olúpiť, vlámať sa, vydrancovať, vykradnúť, vylúpiť, vyplieniť, vyrabovať
okraj, periféria, vonkajší okraj
okrášliť, ozdobiť, prikrášliť, prizdobiť, skrášliť, vyzdobiť
okysličiť, okysličovať, okysličovať sa
omámenie, otupenie
omámiť, opojiť, uspať
omdlieť, stratiť vedomie
omeškať, zdržať
oneskorenie, spomalenie, zdržanie
oneskorujúci sa, zaostávajúci
opadať, opadávať
opakovaný, opakujúci sa
opak, protiklad, rozpor
opáliť, páliť, spáliť, upáliť
opatrovať, ošetrovať
opekať, opekať sa, piecť, smažiť, smažiť sa
opierať sa, oprieť sa
opierka, podporný pilier
opísať, prepísať
oplatiť, pomstiť sa
oplývať, prekypovať
opora, podpora, pomoc, výpomoc
oporná stena, oporný pilier
opovrhujúci, opovržlivý, pohŕdajúci, pohŕdavý
oprášiť, utrieť prach, vyklepať, vyprášiť
oprávnene, právom, zaslúžene
opustiť, pustiť, vzdať sa, zanechať, zriecť sa
oranie, orba
organizácia, zloženie, štruktúra
organizátor, usporiadateľ
organizovať, pripravovať, usporiadať
ortieľ, rozsudok
osada, sídlisko
osamelosť, osamotenosť, samota, súkromie, ústranie
osamelý, stratený
oschnúť, sušiť, uschnúť, usušiť
osiať, siať, zasiať
oslabenie, zoslabenie
oslabiť, zoslabnúť
oslavovanie, velebenie
oslobodenie, vyslobodenie
osloboditeľ, vysloboditeľ
oslobodiť, prepustiť
osnova, učebný plán, študijný program
osobné, subjektívne
osobný strážca, telesná stráž
ospravedlniť, zdôvodniť
bilancia, ostatok, pozostatok, saldo, zbytok, zostatok
ostrov, ostrovček
fatálny, osudný, osudový, závažný
osvetliť, ožiariť
ošetrovateľka, sestra, sestrička, zdravotná sestra
ošívať sa, vrtieť sa
oštep, šíp, šípka
otočenie, otáčanie, rotácia, točenie
otázka, problém, vec, záležitosť
otčina, rodná zem, rodný kraj, vlasť
otehotnieť, počať
oteliť sa, teliť sa
otráviť, zabiť jedom, znechutiť
otroctvo, vazalstvo
otvorenosť, priamosť, srdečnosť, úprimnosť
overiť, testovať
ovocie, plod
ozdravovňa, sanatórium
označenie, popis, symbol, znak, značka, známka
ozubené kolo, súkolesie
ozvučná doska, rezonančná doska
oženiť sa, vydať sa
páka, sochor
presnosť, pádnosť, výstižnosť
padnúť na kolená, pokľaknúť
padnúť, pristáť, sedieť, svedčať
prevrat, puč, pád, zvrhnutie, štátny prevrat
páchnuť, smrdieť, zapáchať
chuť, pachuť, príchuť
palička, prútik, ratolesť
pančuchy, ponožky
doska, panel, tabuľa, tabuľka
Panova píšťala, syrinx
panujúci, vládnuci
perie, páperie
parafa, podpis, signatúra, značka
paralelný, rovnobežný, simultánny, súbežný
paraván, plenta
rovnocennosť, rovnosť, rovnováha, rovnovážny stav, vyrovnanosť
parkovanie, parkovisko
park, sad
paródia, satira
participovať, podieľať sa, zúčastniť sa
pastel, pastelka
pásť sa, spásať
päta, úpätie
koncentrovaný, napätý, pátravý, sústredený, uprený, upriamený
patriotizmus, vlastenectvo
patriť, prináležať, prislúchať, spadať
paušálny, univerzálny, všeobecný
pavučina, pavučinka, pavúčia sieť
pazúr, pracka, ruka, tlapa
pažiť, tráva, trávnik
pedant, puntičkár
pedantský, poctivý, puntičkársky, riadny, spoľahlivý, starostlivý, svedomitý, úzkostlivý
driečny, pekný, vzhľadný, švárny
penzión, slobodáreň, ubytovňa
permeabilita, priepustnosť
permeabilný, priepustný
pero, pružina
personál, posádka, zamestnanci
personifikácia, zosobnenie
perspektíva, vyhliadka, výhľad
chlipnosť, perverzita, zvrhlosť, zvrátenosť, úchylnosť
perverzný človek, zvrhlík, úchylák
perzekúcia, prenasledovanie
perzifláž, zosmiešnenie
pestrosť, rozmanitosť, rôznosť
pevnosť, solídnosť, spoľahlivosť, stabilita
piesok, štrk, štrkopiesok
pichnutie, rypnutie, štuchanec
pilovať, vybrúsiť, vycibriť, vypilovať
liek, pilulka, tableta, tabletka
pionier, priekopník
piskot, pískanie
písmo, tlač
prísľub, písomná záruka, sľub, záväzok
plagát, pútač
oheň, plameň, plamienok
dizajnovať, plánovať, projektovať
plán prízemia, pôdorys, pôdorysný plán
plápolať, poletovať, viať, visieť, vznášať sa
plastika, skulptúra, socha, súsošie
pláštik, výhovorka, zámienka
platba, platenie, zaplatená čiastka, úhrada
plávacia vesta, záchranná vesta
playboy, sveták
plebiscit, referendum, ľudové hlasovanie
plemeno, rasa
pletenie sa, zasahovanie
plná moc, zastúpenie
plnidlo, plnivo
plodnosť, úrodnosť
plocha, priestor, rozloha
plochý, rovinatý, rovný
pluk, regiment
pľuvanec, slina
plynúť, prúdiť, ubiehať
pneumatické kladivo, pneumatický buchar
pneumatický, vzduchový
poblúznenie, pomätenie
pobúrenie, rozhorčenie, roztrpčenie, trpkosť, zlosť
pocítiť, ucítiť
poveternosť, počasie
počiatočný, prvotný, prvý, práve započatý, pôvodný, začiatočný, začínajúci
poďakovanie, vďaka, vďačnosť, zásluhou
podlaha, pôda, zem
poddajnosť, poslušnosť, povoľnosť
poddanstvo, područie
podediť, zdediť
podfukár, švindliar
podklad, podkladový náter, základ, základný náter
podkrovie, povala, pôjd
podlažie, poschodie
podliehajúci, vystavený
podložiť, podoprieť
podložka, vystuženie, výstuž
podmaňujúci, pôsobivý, sugestívny
podmienený, podmienečný
podnož, podnožka, podstavec, sokel
podobizeň, portrét, portrétovanie
podpichnúť, poštvať
podpichovať, posmievať sa, poškľabovať sa, smiať sa, vysmievať sa
podpísať, pripojiť svoj podpis, signovať
podplatený, predajný, skorumpovaný
pod podmienkou, za predpokladu
podporovatelia, prívrženci, stúpenci
podporovať rozvoj, rozvíjať
podriadený, poskok
podriapať, potrhať, poškrabať
podrobiť skúške, pokúšať sa, skúšať, vyskúšať
podrobne rozoberať, rozpitvávať
podstrčiť, podsunúť
podšívka, vložka
poduška, vankúš
podvratník, podvratný živel, rozvratník, sabotér, záškodník
podvratný, rozvratný
poetický, romantický
básne, poézia, verše
pohasnúť, slabnúť
pohľad späť, retrospektíva
pohlavný styk, styk, súlož
pohliadnuť, pozrieť sa
pohltiť, prehltnúť
pohrávať sa, zahrávať si
pohrebná pieseň, smútočná pieseň
pochmúrny, temný
pochopiteľne, prirodzene
ocenenie, pochvala, priznanie, uznanie
pochybnosť, podozrivosť
pochybovačný, skeptický
obsah, pointa, vtip, význam
poistiť sa, zabezpečiť sa
poklesok, prechmat, priestupok
pokloniť sa, ukloniť sa
poklop, príklop, veko
pokorný, ponížený
pokrčiť sa, zvraštiť
pokrivený, pokrútený, skrútený
pokrokový, progresívny
pokrok, postup vpred, vylepšenie, zdokonalenie, zlepšenie
pokrytectvo, pretvárka
pokusný, skúšobný
impulz, pokyn, posunok, signál
polámať, polámať sa, poškodiť, poškodiť sa, pošramotiť
polemizovať, prieť sa
pole, rámec, sféra
policajná stanica, strážnica
policajný zbor, polícia
polica, polička, regál
polomer, rádius
polosurový, sprudka opečený
polrok, semester
poludňajší kľud, siesta
pomazať, potrieť
pomiasť sa, zošalieť
pomocou, prostredníctvom, vďaka
pomôcť, vypomôcť
potucha, poňatie, predvídanie, predzvesť, tušenie
ponoriť, potopiť
ponoriť sa, potopiť sa
poorať, spackať, zbabrať
popletenosť, zmätenosť
poprášiť, zaprášiť
poprenie, zapretie
poprosiť, požiadať
popularizátor, propagátor
poranenie, úraz
poraniť, zraniť
poraziť, prekonať, premôcť, vyhrať, zvíťaziť, získať, získať prevahu
porekadlo, príslovie
porezať, zarezať
porézny, pórovitý
poriadkumilovný, poriadny, riadny, správny, usporiadaný
poriadne, riadne, správne
portier, vrátnik
porto, poštovné
porušenie, prekročenie
porušiť, prekročiť, presiahnuť, prestúpiť
posadiť sa, sadnúť, sadnúť si, usadiť sa
posadiť, usadiť
poskytnutie, prepožičanie, udelenie
poskytnúť, prepožičať, udeliť
posledná vôľa, testament, závet
posmešný, výsmešný
mať vplyv, pôsobiť, účinkovať
postava, telesná konštrukcia
postavenie mimo zákon, vylúčenie zo spoločnosti
postaviť sa, zastať sa
postaviť, vybudovať, vztýčiť
postihnúť, vložiť sa, zachvátiť, zakročiť, zasiahnuť
postihnutý, trpiaci
postoj, póza
postranný, zlomyseľný, zradný, zákerný, záludný, úkladný, ľstivý
postrašiť, vydesiť, vyľakať
postrehnuteľný, vnímateľný
komentár, postreh, poznámka, pripomienka, vsuvka
posudzovať, recenzovať
posun, posunutie
poškodený, pošramotený
pošliapať, stupnúť, udupať, ušliapať, šliapať
pošmyknúť, skĺznuť
poštový doručovateľ, poštár
poštipnutie, zahryznutie
pošva, puzdro
potecha, potešenie, povzbudenie, útecha
potešený, spokojný
potešiť, povzbudiť, urobiť radosť
potlačovať, premáhať
potomkovia, potomstvo
potrebný, požadovaný, vhodný, vyhovujúci, želateľný, žiaduci
potrestať, strestať, trestať
potulka, tuláctvo
potupiť, sprzniť, zahanbiť, znesvätiť, zneuctiť, znevážiť
odsúhlasiť, potvrdiť, ratifikovať, schváliť, spečatiť, uznať
formula, veta, vzorec, zákon
poukaz, poukážka
použiteľnosť, praktickosť, užitočnosť
povedať na úvod, uviesť, uvádzať, zahájiť, zaviesť, začať
imperatív, povel, príkaz, rozkaz
narátor, poviedkar, rozprávač
povinnosť, práca, úloha
prvotné, prvé, pôvodné
povodňový výpust, stavidlo
príbuzenstvo, príbuznosť, príbuzní, pôvod, rod, rodina, rodokmeň
povrch, vonkajšia strana, vonkajšok, zovňajšok
povstalecký, vzbúrenecký
povstanie, rebélia, revolta, vzbura, vzbúrenie
povznesený, povýšený
povzdych, vzdych
povzniesť, povznášať
pozbierať, zobrať, zozbierať
pozemský, svetský
chápať, poznať, rozumieť, vedieť
pozorne, starostlivo
pozornosť, publicita, záujem
pozoruhodnosť, významnosť
pozostatky, zbytky
požehnať, žehnať
požičať si, vypožičať si
požičať, zapožičať
pracant, ťahúň
pracovňa, študovňa
práchnivieť, tlieť
prachový, práškový
praktický, užitočný, vecný, vhodný
prameniť, vyvierať
prápor, vlajka
právnický formalizmus, právny dogmatizmus
právnický, právny, súdny
preambula, predhovor, uvedenie, úvod, úvodná časť
preboriť sa, prepadnúť sa
prebrať sa, spamätať sa
precitlivenosť, sentimentalita
akurátny, precízny, presný
precliť, vycliť
prehľadávať, prečesávať
prečítať, preštudovať
preklenúť, prekonať, prečkať, prežiť, vydržať
predčasne, rýchlo, unáhlene
predstihnúť, predčiť
prederaviť, prevŕtať
forma, model, predloha, vzor, šablóna
predĺžiť, predĺžiť sa, pretiahnuť
prednes, recitácia
predpovedať, predvídať, prorokovať, veštiť
orákul, orákulum, predpoveď, prognóza, proroctvo, veštba
predražený, veľmi nákladný
predstava, sen, vízia
predstavenstvo, riaditeľstvo
predstaviteľ, reprezentant
predstaviť, predstavovať, predviesť, prezentovať, vystaviť
predstaviť si, vybaviť si
ilustrovať, predstaviť, ukázať, vykresliť, vylíčiť, vyobraziť, znázorniť, zobraziť
predvádzať, ukazovať
predzvesť, znamenie
preflákať, premárniť
preháňanie, zveličovanie
prehlásiť, prevolať, rozhodnúť, vyhlásiť
prehnitý, smradľavý, zhnitý
prehnúť, preložiť, zložiť
prehovoriť, presvedčiť, ubezpečiť, uistiť
prehradiť, zahradiť, zatarasiť
prehriať, prekúriť
prejaviť sa, ukázať sa
prejedať sa, prejesť sa
prejedený, presýtený
prejednať, vyjednať
prekaziť, prekrížiť, skrížiť, zhatiť, zmariť
prekážať, stáť v ceste, vadiť, zabraňovať
prekážka, zatarasenie, zátarasa
prekladateľ, tlmočník
prekladať, tlmočiť
preklínať, zlorečiť
prelom, zvrat
premeniť, prepracovať, prerobiť, pretvoriť, transformovať, vymeniť, vypracovať, zameniť, zmeniť
premeniť sa, zmeniť sa
kolísavý, meniaci sa, nestály, premenlivý, variabilný
premeškať, prepásť, zmeškať
premet, salto
premietanie, projekcia
premýšľanie, rozjímanie, uvažovanie, úvaha, špekulácia
prenos, prenášanie, presun, prevod, vysielanie
preniknutie, prepichnutie, prerazenie, vniknutie
preorganizovať, reorganizovať
preparát, prípravok
prepážka, priečka
prepínač, spínač
prepínať sa, preťažovať sa
nápočet, prepočet, vypočítavanie, výpočet
prepojený, pridružený, spojený, zjednotený
prepojovať, spojovať
prepuknúť, strhnúť sa
prerobenie, prestavba, prešitie
prerušenie spojenia, rozpojenie, vypnutie, vypojenie
presadiť, uplatniť
presahovať, prevyšovať, vymykať sa
presídliť, presťahovať
presklené dvere, sklenené dvere
presný, striktný, strohý
prestrojiť, prevliecť, prezliecť
presunúť, presunúť sa
prešetrovať, zisťovať
prešiť, zošiť
preškrtnúť, vymazať, škrtnúť
preťažiť prácou, zodrať
pretkať, votkať
preto, tak, takže, z tohto dôvodu
pretrepať, zatrepať
prevážiť, prevážiť sa, stratiť rovnováhu
prevažne, z veľkej časti
prevedenie, uskutočnenie, vykonanie
prevetranie, ventilácia, vetranie, vyvetranie
previnenie, vina
previs, výrastok, výstupok, výčnelok
prevodovka, prevodová skriňa
dostať, prevziať, prijať, ujať sa, vziať na seba
požiadavka, prianie, prosba, túžba, žiadosť
priaznivý, vľúdny, šťastný
obmedzený, prihlúply, prostoduchý
príboj, príbojová vlna, vlnobitie
pribrzdiť, ubrať
pribuchnúť, zabuchnúť
prikladať, pripisovať, prisudzovať, pričítať
prídavok, prírastok
pridelenie, rozdelenie
priechodný, voľný
prieliv, prieplav, úžina
priemerný, prostredný
priemer, priemerná hodnota
priemyslové hnojivo, umelé hnojivo
prihlásenie, registrácia, zaznamenanie, zápis, záznam
prihlásiť sa, ubytovať sa
prihodiť sa, stať sa
prichystať sa, pripraviť sa
príjazdová cesta, prístupová cesta
osoh, profit, prospech, príjem, tržba, výnos, výťažok, zisk, úžitok
prijímacia izba, salón
príklad, ukážka, vzor, vzorka
prikročiť, pristúpiť
priľahlý, susediaci, susedný, vedľajší
prilepiť, primontovať, pripevniť, pripichnúť, pripojiť, pritĺcť, priviazať, upevniť
primát, priorita, prvenstvo
adekvátne, primerane, správne, vhodne
primiesiť, primiešať
prináležitosť, príslušenstvo
priostriť sa, zostriť sa
prípad, situácia
pridať sa, pripojiť sa, priradiť sa
pripomenúť, upozorniť, varovať
pripustiť, prisúdiť, priznať, uznať
pripútať, priviazať, pútať, spútať, uviazať, viazať, zaviazať, zviazať
prísnosť, tvrdosť
dotácia, príspevok, subvencia
aparát, prístroj, zariadenie
pritekanie, prítok, vtekanie
pritlačiť k stene, zahnať do úzkych
pritlačiť, stisnúť, stlačiť
pritúliť sa, privinúť sa, stúliť sa
privátne, súkromne
privátny, súkromný
privítanie, vítanie
privítať, uvítať, vítať
privolať, zavolať
proces, spor
produkcia, tvorba, výroba, zhotovenie
produkovať, splniť, stvoriť, tvoriť, urobiť, utvoriť, vykonať, vyrobiť, vyrábať, vytvoriť, vytvárať
profesionalizmus, profesionálne chovanie
programové vybavenie, software
prohibitívne, prohibičné
promócia, udelenie akademickej hodnosti
proporcie, rozmery
astrológ, prorok, veštec
prosperovať, vzrastať
prosperujúci, prospievajúci, úspešný
protokol, zápis
provizórne lôžko, tvrdé lôžko
provokatívny, provokačný, vyzývavý
prstenec, špirála
prstová abeceda, znaková abeceda
prudérny, puritánsky
prút, tyčka
prvotriednosť, vynikanie
publikovať, uverejniť, zverejniť
pulz, tep
puntičkárstvo, svedomitosť, zásadovosť, úzkostlivosť
ničiť, pustošiť, skaziť, spustošiť
flinta, puška
puto, zväzok
pyridoxín, vitamín B6
akcia, rabat, zrážka, zľava
rozhlas, rádio
radostná nálada, radosť, uspokojenie
rehoľnica, rádová sestra
radovať sa, tešiť sa, veseliť sa
rád, s radosťou
rafinovaný, vypočítavý
rajón, revír
rákosie, trstina
randál, rámus
rande, schôdzka, stretnutie
raný, včasný
rastová látka, rastový regulátor
rastúci, zväčšujúci sa
razia, záťah, ťah
raziť, vyraziť
ráz, sloh, vkus, štýl
odpovedať, reagovať, zareagovať
reakcionársky, reakčný
pragmatický, realistický, reálny, triezvy, vecný
recipročný, vzájomný
redukcia, strata, zmenšenie, zmiernenie, zníženie, úbytok
registrovať, zaznamenávať
regresívny, spiatočný, spätný
rekapitulácia, sumár, súhrn, zhrnutie
rekapitulovať, sumarizovať, zhrnovať, zhrnúť, zhrňovať, zhustiť
reklamné heslo, slogan
rekreácia, uzdravenie, zotavenie
rekreačný, zábavný
relevantný, rozhodujúci, smerodatný, významný, závažný
remeselná výroba, umelecké remeslá
rešpektovať, uznávať
rešpekt, vážnosť, úcta, česť
reťaz, reťazec
rezať, štiepať
rezbár, sochár
rezervovanosť, sebakontrola, sebaovládanie, striedmosť, umiernenosť, zdržanlivosť
rezivo, stavebné drevo
rezolúcia, uznesenie
rezonovať, rozliehať sa, zaznievať, znieť, zvoniť, zvučať
rezonujúci, zvučný
riedenie, rozriedenie
riediť, rozriediť, zriediť
rieka, tok
ring, zápasisko
robiť pokroky, vyvíjať sa
robiť rozdiel, rozlišovať
robiť si starosti, rozčuľovať sa, trápiť sa, užierať sa
rodinná cennosť, rodinný klenot
röntgenovať, zröntgenovať
rozbeh, rozplavba
rozbiehať sa, rozvetvovať sa, vetviť sa
dezilúzia, rozčarovanie, sklamanie, vytriezvenie
rozčarovať, zbaviť ilúzií
rozrušenie, rozčúlenie, vyvedenie z miery, vzrušenie, zmätenie, zmätok
rozdať, rozdeliť
rozdelenie, rozštiepenie
rozdiel, rozlišovanie, rozlíšenie
rozdrviť, zdemolovať
rozdvojenie, rozvetvenie, vetvenie
rozhádzať, rozsypať, roztrúsiť
rozháraný, v neporiadku
rozhľadňa, vyhliadka
rozhnevaný, rozzúrený
rozhnevať sa, rozjedovať sa
rozhodca, sudca, sudcovský zbor
rozhorčiť, roztrpčiť
rozhrýzť, rozžuť
rozchod, rozlúčenie
rozkladací, skladací, sklopný, sklápací
rozkladať sa, rozprestierať sa, tiahnuť sa
dekompozícia, rozklad, rozloženie, rozpad
rozklepať sa, roztriasť sa
rozkol, roztržka, rozvrat, schizma
rozkrájať, rozrezať, rozsekať, rozstrihať
rozladenosť, špatná nálada
rozložiteľný, rozpustný
rozmarnosť, roztopašnosť
rozmar, vrtoch
rozmiestnenie, rozostavenie, umiestnenie
rozmiestniť, rozostaviť, rozvinúť, umiestniť
rozmotať, rozpliesť, rozuzliť
rozohnať, rozprášiť, rozptýliť, zahnať
rozoznať, rozpoznať, rozsúdiť
rozoznieť, rozozvučať
rozpadnúť sa, rozsypať sa
rozpaky, trápnosť, zdržanlivosť, zábrany
rozpáliť, roztopiť, zmäknúť
rozpoltiť, rozštiepiť
rozporný, rozporuplný
rozprašovač, sprej
rozprašovať, rozstrekovať
rozptýlenie, večierok, zábava
rozrásť sa, zväčšiť sa
rozriešenie, vyriešenie
nepokoj, poplach, rozruch, rozrušenie, rozčúlenie, vzruch, vzrušenie
rozsvietiť, zapnúť, zapojiť
rozširovanie, šírenie
rozdelený, rozpoltený, rozštiepený
roztrhať, rozšklbať
roztržitý, zadumaný, zamyslený
rozvaľovať sa, rozťahovať sa
rozviazať, rozšnurovať
rozviedka, spravodajská služba
rozvoj, rozvíjanie, vývoj
rozvinúť sa, rozvíjať sa
rozvíriť, zvíriť
rozvitý, vyvinutý
rubrika, stĺpik
zodpovednosť, záruka, záštita
ručička, smerovka, ukazovateľ
rumenec, sčervenanie
rúško, závoj
rýpanie, šťúranie
rýpať, vŕtať, vŕtať sa, šťúrať, šťúrať sa
sabat, sobota, sviatok
sadba, výsadba
sadzba, sadzobník, tarifa
samá ruka samá noha, vysoký a chudý
samo sebou, to sa rozumie
nepripravený, samovoľný, spontánny
sama, samo, samostatne, samotný, sám
sanita, sanitka, sanitné auto, záchranka
saponát, syntetický prací prostriedok
scvrknutý, uschnutý
sčítaný, učený, vzdelaný, študovaný
spočítať, sčítať
sebaistota, sebavedomie
sedatívum, ukľudňujúci prostriedok
sekera, sekáč
sekretár, tajomník
sekrét, výlučok
selekcia, stručný obsah, voľba, výber
semeno, semienko
sen, snenie
sentimentálny, uplakaný, uslzený
senzuálny, zmyslový
séria, zbierka
severský, škandinávsky
sexualita, sexuálny život
schodný, zjazdný
schopnosť, spôsobilosť, vhodnosť, vierohodnosť
schovať sa, skryť sa, ukryť sa
schovávanie, schovávačka, skrývačka
schúliť, skrčiť
sieť, spleť
oheň, táborák, vatra
silno, tlsto
situovaný, umiestnený
situovať, umiestniť, zaradiť
skalisko, úskalie, útes
skladba, syntax
sklátiť, vyvrátiť, zhodiť, zraziť
skleslosť, skľúčenosť, stiesnenosť
sklz, šmyk
skok, výpad
skoliť, utratiť, vyhladiť, vyhubiť, vykoreniť, zabiť, zlikvidovať
skonfiškovaný, zabavený
skonfiškovať, zabaviť
skonštruovať, zmontovať, zostaviť, zostrojiť
skontrolovať, zrevidovať
skóre, výsledok
priam, skoro, takmer
skosiť, zošikmiť
skrbliť, sporiť, usporiť, šetriť
almara, skrinka, skriňa
skrivenie, skrútenie
odpykať, skúsiť, vytrpieť, zažiť
bravo, skvele, výborne, znamenite
potichu, slabo, ticho, tlmene
slabozraký, takmer slepý
sledovať, stopovať, vyhľadať, vypátrať, vysliediť, vystopovať, vyčuchať
nevidiaci, slepý, zaslepený
prieskumník, sliedič, zved, špeh
slipy, spodky
sloboda jednania, voľnosť
slobodný muž, starý mládenec
slonovina, slonová kosť
hovorený, orálny, slovný, verbálny, ústny
pojem, slovo, termín, výraz
posluhovač, sluha, služobná, služobník, slúžka
služobné, úradné
snehový, snežný
spasenie, spása, vykúpenie, záchrana, záchranná akcia
Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca
spasiť, vykúpiť, zachraňovať, zachrániť
spásť, vypásť
sperma, spermia
konsolidovať, posilniť, spevniť, spevniť sa, upevniť, ustáliť sa, utužiť, utvrdiť
spievať, zaspievať
splniť sa, vyplniť sa
spočívať, zakladať sa, záležať, závisieť
spojivo, tmel
spojka, spojovacie zariadenie, sprostredkovateľ
spojovacia čiarka, spojovník
spojovať sa, viazať sa
spoj, spojenie, steh, šev
spolupáchateľ, spoluvinník
partnerstvo, podielnictvo
sponka, svorka
zhltnúť, zjesť, zlupnúť
spotený, upotený
spozorovať, uvidieť, uzrieť, všimnúť si, zahliadnuť, zazrieť, zbadať, zočiť
spravodajská agentúra, tlačová kancelária
spravodlivý, zaslúžený
spresniť, upresniť, špecifikovať
sŕkať, usrkávať
konsolidovanie, stabilizácia, ustálenie
konsolidovať, stabilizovať, ustáliť, uviesť do pokoja, uviesť do poriadku
stabilný, ustálený
stály hosť, stály zákazník
stanica, zastávka
definovaný, stanovený, určený
staroba, starobylosť, vek
statnosť, zdatnosť
budovať, stavať, zakladať
stávka, tip, vklad
stelesnený, vtelený, zosobnený
stelesniť, zosobniť
stenčiť sa, zcvrknúť sa, zmenšiť, zmenšiť sa, zmrštiť sa, zraziť sa
stigma, stopa, znamenie
stíchnuť, stíšiť sa
stisk, stisnutie, stlačenie, uchopenie
stmievať sa, šeriť sa
stočený, zvinutý
stojaté vody, tíšina
stojatý, vzpriamený
stolček, stôl
ston, zastonanie
ujsť, uniknúť, utiecť
strápený, ustaraný, ustarostený, utrápený, vyčerpaný
stratiť sa, vypariť sa, vytratiť sa, vziať roha, zmiznúť
strešné okno, vikier
strhujúci, uchvacujúci
striedajúci sa, striedavý
strnulosť, tuhosť, tvrdosť
secco, stroho, úsečne
afekt, afektovanosť, strojenosť, umelosť
strojený, teatrálny
strojný, strojový
odpykať, strpieť, vystáť, zniesť
stuhnúť, stvrdnúť, zatvrdnúť, zmrznúť
stuhnutý, tuhý
stúpajúci, stúpavý, vzostupný
stupnica, tónina
súd, súdny dvor, tribunál
suchý, vyprahnutý, zvädnutý
súkromné vlastníctvo, súkromný majetok
mrk, podvečer, stmievanie, súmrak, šero
suverenita, zvrchovanosť
svalstvo, svaly
svet, zem
svieca, sviečka
svitanie, úsvit
svorka, zverák
sykot, syčanie
syknúť, zasyčať
symetrický, vyvážený
syntéza, zlučovanie
šelestiť, šušťať
šeptať, šuškať
šerm, šermovanie
šestica, šestka
šľah, šľahnutie
šluk, ťah
šmykľavka, šmýkačka
štvorboký, štvorcový, štvorhranný, štvorstranný
štvorica, štvorka
štvrtina, štvrtka, štvrť
švihať, šľahať
ťahový, ťažný
tajiť, zamlčovať
tak, tak teda, takto, takýmto spôsobom, teda
tamten, ten, tento
tasiť, vytasiť
telefónna búdka, telefónny automat
telefonovať, volať
temno, temnota, tma
tenkosť, štíhlosť
tenký, útly, štíhly
teoretický, špekulatívny
oblasť, región, teritórium, územie
tesnenie, upchávka
tesne, úzko
tvrdenie, téza
tikanie, tikot
tíšiaci, upokojujúci
tombola, vecná lotéria
traskavina, trhavina, výbušnina
trčať, vybiehať, vystupovať, vyčnievať
trhanie, šklbanie
trhnutie, vytrhnutie, vyšklbnutie, šklbnutie
trh, trhovisko
triumfálny, víťazný
trojitý, trojnásobný
tropické pásmo, trópy
troska, trosky, vrak
trubica, trúbka
truhla, truhlica
trvať ďalej, zotrvávať
turista, výletník
tušiť, vetriť
na tomto mieste, tu, tuto
tuzemský, vnútroštátny
túžiaci, túžobný
tvor, zviera, šelma, živočích
tyl, väz, šija
týranie, ubližovanie
ty, vy
ublížiť, ukrivdiť
učebnicový, vzorový
učenosť, vzdelanosť
učiniť dojem, zapôsobiť
učiť, vyučovať
údená ryba, údený sleď
uderiť, udrieť, zasiahnuť
udusiť sa, zadusiť, zadusiť sa
udusiť, uhasiť
uhnúť, zatočiť
uhradiť, vyrovnať, zaplatiť
uhranúť, urieknuť
okupant, uchvatiteľ, uzurpátor, votrelec
ozrejmiť, ujasniť, vysvetliť
ujma, škoda
upokojenie, utíšenie
ukľudniť sa, utíšiť sa
upokojiť, utíšiť, uzmieriť, zmierovať
ukryť, uložiť, uschovať
uľahčiť, zjednodušiť
umazaný, ušpinený, zamazaný, špinavý
umelý chrup, zubná protéza
umŕtviť, znecitlivieť
vyčerpanie, vyčerpanosť, únava
vyhnutie sa, únik, útek
univerzálny liek, všeliek
univerzálny, všestranný
zaklínať, zaprisahať, úpenlivo prosiť
upchať, zapchať
zrovnať zo zemou, úplne zničiť
upratovať, vyupratovať
upresnenie, špecifikácia
daný, istý, určitý, špecifický, špeciálny
urodzenosť, ušľachtilosť, veľkodušnosť, veľkomyseľnosť, šľachetnosť
urovnať, vybaviť
urvať, utrhnúť, ušklbnúť
urýchliť sa, zrýchliť sa
usadzovať sa, zrážať sa
useknúť, uťať
usmiať sa, usmievať sa, škeriť sa
úspech, šťastie, šťastná náhoda
uspokojiť, utíšiť, vyhovieť
úspora, šetrenie
ušľachtilý, veľkodušný, veľkomyseľný, vznešený, šľachetný
utajovanie, zatajovanie
utesniť, uzavrieť, zadebniť, zalepiť
utiahnuť, uškrtiť, zadáviť, zahrdúsiť, zaškrtiť
utlačovať, utláčať
utratiť, vydať, vynaložiť
vnútornosti, vnútro, útroby
uvaliť, uvrhnúť
uvedomiť si, vycítiť, vytušiť
uverejnenie, vydanie, zverejnenie
uviaznuť, zachytiť sa
uviesť do rovnováhy, vyrovnať, vyvážiť
uzamknúť, zamknúť
uzáver, záver, štupeľ
uzimený, vymrznutý, vyziabnutý
valiť, váľať
varovný, výstražný
väzenský dozorca, žalárnik
vbodnúť, vraziť, zabodnúť
mimo, v cudzine, vonku
v duchu, vo vnútri
veci, záležitosti
večerný oblek, večerný úbor
poznatok, vedomie, vedomosť, znalosť
poznatky, vedomosti, znalosti
vedúci, vodcovský
veľkostatok, šľachtická usadlosť
ventilátor, vetrák
veterán, vojenský vyslúžilec
viacej, väčšou mierou
vidieť, vnímať
vínny, vínový
visiaci, visutý, zavesený
vitalita, životaschopnosť, životnosť
víťazstvo, výhra
vizuálny, zrakový
vkročiť, vniknúť, votrieť sa, vstúpiť
vládne, štátne
vlajková žrď, vlajkový stožiar
vlhko, vlhkosť
vniesť, zaniesť
vnucovať sa, vtierať sa
vojaci, vojsko
vojak, žoldnier
vpadnúť, vrútiť sa
vpísať, zapísať
v podstate, vcelku, viac-menej, vlastne
vražda, zabitie
vreckovka, šatka, šál
vrúbkovaný, zubatý, zúbkovaný
vrub, vrúbkovanie, zárez, zúbkovanie
vŕzgať, zavŕzgať, zaškrípať, škrípať
vsietiť, vstreliť
vstupné, zápisné
omnipotentný, všemocný, všemohúci
vtipkovať, žartovať
vybafnúť, vyšteknúť
vybavenie, výstroj, výzbroj
vybaviť sa, vyzbrojiť sa
označený, vybraný, vyvolený, zvolený
vypuknutie, vzplanutie, výbuch, záchvat
vycucať, vysať
vyjasniť sa, vyčasiť sa
vypumpovať, vyčerpať
vyčerpávajúci, zničujúci
vyčkávanie, získavanie času
vydržovať, vyživovať, živiť
vydutý, vyklenutý, vypuklý
vyhadzov, výpoveď
vyhladenie, vyhubenie, vykorenenie
vyhorieť, zhorieť
vyhovárať sa, vytáčať sa
výhradné právo, výsada
prechádzka, vychádzka, výlet
východ, výjazd
vzdelávací, výchovný
vyjadriť sa, vysloviť sa
výklad, výkladná skriňa
vykĺbiť, vytknúť
vyklíčiť, vzklíčiť
vykopávka, výkop
výkrik, zajačanie
vykrojiť, vyrezať, vytesať
vykrútiť sa, vyvliecť sa
vylepiť, vyvesiť
vylepšiť, zdokonaliť, zdokonaliť sa, zlepšiť, zlepšiť sa
vyletieť, vyskočiť, vzniesť sa
vyliať, vypratať, vyprázdniť, vysypať
vylisovať, zlisovať
eliminovať, odstaviť, odstrániť, vylúčiť, vyradiť
vylučovanie, vyžarovanie
vymazanie, zmazanie
vymeranie, výmer, výmera
vymiznúť, zahynúť, zaniknúť
vymyť, vypláchnuť
opomenúť, vynechať, vypustiť
vypitvať, vyvrhnúť, zbaviť vnútorností
vypočúvanie, výsluch
vyraziť, vyrútiť sa
vyrovnanie, zaplatenie, zúčtovanie
vyrovnaný, zarovnaný
vysadnúť, vystúpiť
výsledky skúmania, závery
vystavenie, vystavovanie
vystreknúť, vytrysknúť
estráda, predstavenie, vystúpenie, výstup
vysúvací, výsuvný
vyšetrovací, vyšetrujúci
vyšívanie, výšivka
vyškoliť, školiť
vytknúť, zdôrazniť, zdôrazňovať
vytvoriť sa, vzniknúť
vyviesť z rovnováhy, znepokojiť
vyzrievať, zrieť
vzlykať, zavzlykať
vzor, vzorka
vždy, vždycky, zakaždým
vžitý, zakorenený
garantovať, zabezpečiť, zaistiť, zaručiť
zablúdiť, zatúlať sa
zabrániť, zamedziť, znemožniť
záclona, záves
zacloniť, zatieniť
zakliať, začarovať
zahrnutie, zapojenie, začlenenie
zadnica, zadok
zadrhnúť sa, zadrieť sa, zaseknúť sa
zadržať, zatknúť
zadunieť, zahučať
zahákovať, zavesiť
zahaliť, zakryť, zastrieť, zatemniť
zahľadený do diaľky, zasnený
zahrať, zohrať
zahrnúť, založiť, zasypať, zavaliť
zachmúrený, zamračený
zachmúriť sa, zamračiť sa, zatiahnuť sa
zachvenie, záchvev
zarážka, záchytka, západka, zástrčka, závora
zlomyseľnosť, zákernosť, ľstivosť
zakladač, šanón
zakladateľ, zriaďovateľ
zaklapnúť, zavrieť na závoru
zakúriť, zaplaviť
záliv, zátoka
etablovanie, založenie, zriadenie
zaľudnenosť, ľudnatosť
zaľudnený, ľudnatý
zamestnaný, zaneprázdnený
venovať sa, zamestnávať sa, zaoberať sa
zamlčanie, zatajenie
zamotať sa, zapliesť sa
zapadnúť, zaskočiť
zapliesť, zatiahnuť
záporná postava, záporný hrdina
zdroj, zásoba
zastať, zastupovať, zastúpiť
zásuvka, šuplík
zašpicatený, zužujúci sa, špicatý
kontaminácia, zašpinenie, znečistenie
zavarené ovocie, zaváranina
zavlažovať, zavodniť, zavodňovať
zlosť, zúrivosť
zdeptať, zdolať, zdrviť, zlomiť
zdola, zospodu
prameň, zdroj, žriedlo
zdrsnieť, zdrsniť, zhrubnúť
zdvojiť, zdvojiť sa, zdvojnásobiť, zdvojnásobiť sa
zharmonizovať, zladiť
zhora, zvrchu
zhromaždiť sa, zhŕknuť sa, zísť sa
znovu nadobudnúť, získať späť
zjemniť, zmäkčiť
hravo, poľahky, zľahka, ľahko
zločinecký, zločinný
zlom, zlomenie
zlosovanie, ťah
zložiť sa, zosunúť sa, zosypať sa, zrútiť sa
zmäkčovací prostriedok, zmäkčovadlo
zmenšenie, zúženie
zmiesiť sa, zmiešať sa
známosť, známy
znárodniť, zoštátniť
týranie, zneužitie, zneužívanie
zoo, zoologická záhrada
zosilnenie, zvýšenie
zostať, zostávať
zostup, zostupovanie
zožltnúť, žltnúť
zúčastnený, zúčastniaci sa
zvon, zvonček
železitý, železnatý, železný
ženskosť, ženstvo
žobranie, žobrota
patriot, vlastenec
pauzovať, stopnúť, zastaviť
tesák, zub
manuálne, ručne
absolútny, bezpodmienečný, bezvýhradný, dokonalý, neobmedzený, perfektný, stopercentný, totálny, zvrchovaný, úplný
doprevádzaný, sprevádzaný
akvizícia, kúpa, nadobudnutie, obstaranie, získanie
jednať, konať, robiť, uskutočňovať, činiť
adaptovať, prerobiť, prispôsobiť, prispôsobovať, upraviť
adaptovaný, prispôsobený, upravený
adekvátny, patričný, primeraný
adoptovať, osvojiť si, prijať za vlastné
adoptovanie, osvojenie si
platiť vopred, zálohovať
pridruženie, pripojenie, pričlenenie
etapa, fáza, úsek, štádium
zahynutie, zatratenie, záhuba
oddych, odpočinok, úľava
dômyselný, prepracovaný, sofistikovaný
jazdiť, rušať
Hádes, podsvetie
bralo, masív, štít
hojne, veľa
nezabudnúť, pamätať
dvojica, pár
opísaný, vylíčený, zobrazený
bezprecedentný, nebývalý, neslýchaný
dokonaný, dovŕšený, splnený, ukončený
kým, pokiaľ, zatiaľ čo
bulvár, ulica
kompenzovať, nahradiť, odškodniť
meno, názov, pomenovanie
chyba, hriech, neprávosť, zlo
slobodne, voľne
ostatný, posledný
alebo, taktiež
debil, pako, somár
raketa, raketoplán, vesmírna loď
lokomotíva, mašina, rušeň, vlak
kamión, nákladné auto, ťahač
univerzita, škola
banka, peňažný ústav
dokument, papier
lebo, pretože, z dôvodu
aparát, fax, mobil, telefón
hudba, muzika
díler, obchodník, obchodný zástupca, predavač
hviezda, slnko
nebo, obloha
dokumentácia, manuál, návod, príručka, rada, rukoväť, sprievodca
obušok, pelendrek
povoz, voz
dvanásť, tucet
kopa, šetťdesiat
omnipotentne, všemocne
pozastavujúci, zarážajúci
báseň, rapsódia
autorizácia, obsignácia, odsúhlasenie, overenie, potvrdenie, povolenie, súhlas
biznis, podnikanie
filiálka, pobočka
posilňovať, upevňovať
diskutér, polemik
interpretačný, výkladový
dáta, údaje
nenáboženský, sekulárny, svetský
náboženský, religiózny, sakrálny
evolúcia, vývoj
bojazlivý, prestrašený, vydesený, vyľakaný
ovládnuť, poddať, podrobiť, zotročiť
disponovať, využívať
rakva, truhla
arma, címer, erb, znak, znak rodu, štít
centrum, jadro, stredisko, stredobod
brvno, hrada, trám
bujarý, divý, nespútaný, neviazaný, roztopašný, veselý, živý
buničina, celulóza
celkom, naplno, navlas, načisto, plne, splna
dojem, efekt, pocit, výsledok, účinok
efektný, pôsobivý, účinný
cesta, exkurzia, výlet
exemplárny, príkladný, vzorový, výstražný
expert, odborník, profesionál, zasvätenec, znalec, špecialista
pretek, preteky, súťaž, turnaj, zápas, zápolenie, závod
fabrika, továreň, závod
facka, oflinok, pohlavok, zaucho, čapák
druh, kmeň, kultivar, odroda, rod, sorta
druh, kamarát, partner, priateľ, spoločník
drak, šarkan
gyps, sadra
chuť, gusto, vkus
elegantný, graciózny, krásny, ladný, pôvabný
grafit, tuha, uhlík
hladiť, hladkať, láskať, pohládzať, tuľkať, čankať
bagáž, chamraď, chrapač, háveď, ledač, pliaga, svoloč, zgerba, čvarga
hnev, jed, mrzutosť, nenávisť, srd, zlosť
akt, skutok, výkon, úkon, čin
asi, cirka, okolo, podistým, pravdepodobne, približne, zhruba, zrejme
alarm, poplach
alegória, inotaj, obrazné vyjadrenie
alkohol, etanol, hypnosedativum, kvit, lieh, špiritus
amoniak, čpavok
analýza, rozbor
antagonizmus, nepriateľstvo, protirečenie, rozpor
amnestia, omilostenie
apel, dovolávanie sa, vyzvanie, výzva
amorálny, nemorálny, nemravný
amatér, laik, neodborník, neprofesionál
ambiciózny, ctižiadostivý, horlivý, pilný, snaživý, usilovný
abnormálny, mimoriadny, nenormálny, nepravidelný, nezvyčajný, odlišný, osobitný, zvláštny
azda, hádam, možno, nebodaj, pravdepodobne, vari
avantgardista, novátor, priekopník, progresivista
avantgarda, predvoj
autorita, kapacita, moc, odborník, rešpekt, vážnosť, znalec, úcta
autor, pôvodca, tvorca
autonómia, autonómnosť, nezávislosť, samospráva, samostatnosť
autentický, hodnoverný, nefalšovaný, originálny, pravý, pôvodný
atribút, náležitosť, príznak, vlastnosť
agresia, atak, napadnutie, nápor, výboj, útok
ašpirovať, uchádzať sa
ašpirácia, dychtivosť, horlivosť, snaha, túžba, úsilie
astronómia, hvezdárstvo
astronaut, kozmonaut, tajkonaut
asketický, odriekavý, zdržanlivý
arogantný, bezočivý, nadutý, namyslený, spupný
armáda, ozbrojené sily, vojsko
architektúra, staviteľstvo
archaický, starobylý, starodávny, starožitný, starý, zastaraný
basa, chládok, kriminál, trestnica, väzenie, árešt, žalár
nájom, nájomné, prenájom, árenda
areál, plocha, pozemok, priestor, priestranstvo
aranžér, organizátor, osnovateľ, usporiadateľ
aprobácia, schválenie
apetít, chuť
antipód, protinožec
antipatický, nemilý, nepríjemný, nesympatický, odporný
antikvárny, použitý, starožitnický, starožitný, starý, upotrebený
anorganický, neústrojný, neživý
anonymný, bezmenný, nepodpísaný, neznámy
angažovať sa, exponovať sa, zasadzovať sa
angažovať, prijať, zamestnať
anémia, chudokrvnosť, málokrvnosť
analógia, obdoba, podobnosť
analfabetický, negramotný
alpínka, skalnička
babka, starenka, starká, stará mama, stará mať
babračka, papračka, piplačka, prplačka, šiplačka
nevyhnutnosť, povinnosť, záväzok
korenený, pikantný, štipľavý
aktuálny, dnešný, horúci, najnovší, nedávny, posledný, čerstvý
budovať, zveľaďovať
spasený, zachránený
hladný, hladový, lačný, vyhladovaný
falos, falus, genitál, penis, pohlavný úd
genitálny, venerický
dym, kúr, čad, čmud
badateľný, citeľný, evidentný, jasný, očividný, pozorovateľný, viditeľný, zjavný, zrejmý, zreteľný
baburence, baburiatka, baburky, bahniatka, jahňady, maňušky
biť, báchať, búchať, mlátiť, práskať, trepať, trieskať, tĺcť, udierať
bachnúť, buchnúť, capnúť, ovaliť, rachnúť, udrieť, švacnúť
bachratý, bruchatý, pupkatý, telnatý, tučný
báječný, jedinečný, nádherný, ohromný, prekrásny, skvelý, utešený, výborný, znamenitý, úžasný
bakšiš, diškrécia, obslužné, prepitné, sprepitné, tip, tringelt
bál, ples
baladický, chmúrny, pochmúrny, ponurý, pošmúrny, smutný, tajomný
balamutiť, baláchať, drístať, klamať, miasť, trepať, tárať, zavádzať
balušiť, blúzniť, bľabotať, tárať
balvan, skala, skalisko, zápoľa
baňatý, guľatý, klenutý, vydutý, vypuklý
bankrot, fiasko, krach, nezdar, úpadok
banovať, mrzieť, ľutovať, ľútiť, ľútostiť, želieť
akýkoľvek, báraký, bársaký
bariéra, ohrada, zábradlie, zábrana
barina, kaluž, kalužina, mláka
bastard, kríženec, miešanec
bašta, opora, zášita
baviť sa, hrať sa, ihrať sa, veseliť sa, zabávať sa
bázeň, obava, strach, tieseň, úzkosť
bdelý, bedlivý, obozretný, opatrný, ostražitý, pozorný
bedač, bedári, chudoba, žobrač
bedákať, božekať, horekovať, jajkať, jajčať, kvíliť, lamentovať, nariekať, ochkať, stonať, úpieť
ateista, neveriaci, neznaboh, pohan
nezbeda, uličník, vandal, výtržník
odkladať, odložiť, odročiť, odsunúť
paľba, streľba
rana, streľba, výstrel
vypáliť, vysušiť
oheň, požiar
izolácia, karanténa
izolácia, odlúčenie, separácia
android, automat, golem, robot
úroda, žatva
dementný, nevyrovnaný, pomätený, šialený
obrátiť, otočiť, zvrátiť
predstavovať, reprezentovať, zastupovať
nezrelý, zelený
platforma, plošina, pódium
potešenie, pôžitok, radosť, rozkoš, slasť
rozoznávať, rozsudzovať
vzkriesenie, zmŕtvychvstanie
hlavne, najmä, obzvlášť, zvlášť
námaha, snaha, snaženie, úsilie
mnohouholník, polygón
farbivo, pigment
liečiť, uzdravovať
ideový, motívový, námetový, tématický
citový, emociálny
cit, emócia
idea, myšlienka, námet, návrh, téma
akumulovať, zhromažďovať
hrdza, korózia
oddať, venovať, zasvätiť
oddať, zosobášiť
judaizmus, židovstvo
ležiaci, položený
anulovať, odstrániť, vymazať, zrušiť
edícia, vydanie
implementovať, realizovať, zaviesť
dodatočne, extra, navyše, zvlášť
kapitál, majetok, statok
liezť, vyliezť, vystúpiť, šplhať
alpinizmus, horolezectvo
dopriať, dovoliť, povoliť
dovoľovať, povoliť, pripustiť, pripúšťať
figliar, vtipkár, šibal
razom, zrazu
poľnica, trúba
premenený, zmenený
odbor, odvetvie, priemysel, remeslo
plán, projekt, schéma
dokázateľný, preukázateľný
nestály, prelietavý, vrtkavý
klamstvo, lož, nepravda
dekoratívny, okrasný, ozdobný
hravý, šantivý
humorný, komický, smiešny, vtipný, žartovný
radujúci sa, tešiaci sa, veselý
oddelene, osobitne, samostatne, separovane, zvlášť
flexibilný, prispôsobivý, pružný, škálovateľný
benefit, prínos, úžitok
kasting, konkurz, výber
hustilka, pumpa, pumpička
milosrdenstvo, zľutovanie
odpad, smeť
septik, žumpa
mať, obsahovať, zahŕňať
implikovať, obsiahnuť, zahrnúť
dočkať, pozhovieť, počkať, vyčkať
bezchybne, dokonale, perfektne, plynne, výborne
darovať, dať, obecať, podarovať, venovať
sústruh, točovka
pevnina, súš, zem
klerika, reverenda, sutana
rovesník, súčasník, vrstovník
družina, sprievod, suita
hraničiť, susediť
maloletý, nedorastený, nedospelý, nezrelý
chaos, kalamita, nešťastie, pohroma, zmätok
bosorka, ježibaba, striga, čarodejnica
bytosť, indivíduum, jedinec, jednotlivec, osoba
katan, mučiteľ, trýzniteľ, tyran, ukrutník
kľavý, meravý, neohybný, stŕpnutý, zmeravený
dymiť, kadiť, čadiť, čmudiť
kalich, pohár, čaša
bedár, kalika, mrzák, úbožiak, žobrák
kaligrafia, krasopis
fundamentálny, hlavný, kardinálny, kľúčový, podstatný, základný
lós, tiket, žreb
granit, žula
denník, magazín, noviny, periodikum, časopis, žurnál
biografia, životopis
artista, žonglér
krmivo, pokrm, žranica
kosec, žnec
mech, vrece, žoch
uhoľ, žúžoľ
dôležitý, kritický, osudný, rozhodujúci, vážny, závažný, životný
brusliak, prusliak, vesta, živôtik
energický, intenzívny
biedny, chatrný, mizerný, naničhodný, nepodarený, psotný, psovský, psí, zlý, úbohy, žobrácky
nenásytník, pahltník, pažravec, žráč
modlikať, prosiť, prosíkať, pýtať, žobrať
blahosklonný, dobromyseľný, vľúdny, zhovievavý, žoviálny
lákavý, mámivý, príťažlivý, pôvabný, pútavý, sugestívny, vábivý, vábny, zvodný
priať, vinšovať, želať, žičiť
prianie, túžba, vinš, želanie, žiadosť
email, farba, náter
e-mail, elektronická pošta, email, mail, mejl
mlčanlivý, nehlučný, nemý, tichý
hlásenie, raport, report, správa, výkaz, zostava
citovať, uviesť
anatómia, konštrukcia, stavba
opovržlivo, pohrdlivo
sporák, varič
premietačka, projektor
nádej, viera
bankovka, hotovosť, minca, peniaz, peniaze
obločnica, okenica
horizont, obzor
odchod, odjazd
dávno, od nepamäti, oddávna, odjakživa, odvždy
odolný, otužilý, vzdorujúci
chvastavý, neskromný, náročný, povýšený, požadovačný, pyšný, vystatovačný
nehatený, nerušený, voľný
hojne, mnoho ráz, mnohokrát, neraz, veľa ráz, veľakrát, zavše, často
mrzkosť, necnosť, neresť, zlozvyk
nepozorný, nesústredený, nevšímavý, roztržitý
neoblomný, nepoddajný, nepodkupný, nezlomný, neúprosný, neústupný, neústupčivý, tvrdohlavý
absolútny, infinitezimálny, neobmedzený, neohraničený, nezávislý, samostatný, úplný
mimoriadny, neobvyklý, neobyčajný, nevídaný, nevšedný, nezvyklý, nezvyčajný, nečakaný, výnimočný, zriedkavý, zvláštny
krásny, mocný, neodolateľný, pôsobivý
neodvratiteľný, neodvratný, nevyhnutný
hrubý, nemotorný, neobratný, neogabaný, neohrabaný, neokresaný, neokrôchaný, neotesaný, neuhladený
monument, pamätník, pomník
krušiť, mordovať, moriť, mučiť, ničiť, sužovať, trápiť, trýzniť, týrať, umárať, zožierať
chaos, galimatiáš, haravara, hurhaj, motanica, motanina, mrvenica, tlačenica, trma-vrma, virvar, zmätok
mdloby, mrákoty, ťažoba
krčiť, mraštiť, mrštiť, vraštiť
mrcha, mrcina, mršina, zdochlina
miasť, mýliť, pliesť, zavádzať
chyba, mýlka, nedopatrenie, nedorozumenie, omyl
kalný, mútny, nečistý, zakalený, špinavý
martýr, mučeník, trpiteľ
desiť, mátať, mátožiť, plašiť, strašiť, ľakať
memoáre, pamäti
fuga, medzera, škára, štrbina
medzitým, zatiaľ
megalománia, slávybažnosť, velikášstvo
kalkulácia, počítanie, rozpočet, rátanie, výpočet
radiácia, žiara, žiarenie
svit, žiara
bezradný, neistý, v rozpakoch, zmätený
motivujúci, povzbudzujúci, stimulujúci
motivovať, podnecovať, poháňať, povzbudiť, povzbudzovať, stimulovať
harmónia, pochopenie, porozumenie
kvartálny, štvrťročný
kvartálne, štvrťročne
počiatok, spustenie, zahájenie, začiatok, štart
posluhovať, služiť
karhať, napomínať
disponovať, mať, vlastniť
majúci, vlastniaci
lahodný, príjemný, ľúbezný
najsamprv, najskôr
dovolenka, prázdniny, rekreácia, sviatok, voľno, voľný čas
akceptovanie, akceptácia, prijatie, prijímanie
vlajka, zástava, štandarda
bodovať, skórovať
neuvážene, náhle, náhlo, unáhlene, zbrklo
neuvážený, náhly, unáhlený, zbrklý
nepružný, rigidný, strnulý
nekompromisný, prísny
servis, služba, údržba
meranie, monitorovanie, sledovanie
plánovaný, projektovaný
dať návrh, navrhnúť, predložiť
nevyhnutný, nútený, obligatórny, obligátny, povinný, záväzný
predčíslie, prefix
predpona, prefix
beneficient, príjemca peňazí
eventualita, kontingencia, náhoda, náhodilosť
pozastavenie, suspendovanie
predbiehať, predchádzať
predbiehanie, predchádzanie
horný, vrchný
riadiaci, správny
korešpondujúci, príslušný, zodpovedajúci
podplatený, zapredaný
chyža, izba
kanonizovať, vysvätiť
nárokovať, požadovať
bez prípravy, nepripravene, spontánne
obdobne, podobne
kvalifikácia, predpoklad, schopnosť, spôsobilosť
označiť, stanoviť, vymedziť
potlačiť, stlmiť, stíšiť, uhasiť
front, kolóna, rad, zástup, šík
archaický, neaktuálny, nemoderný, nepoužívaný, obsoletný, prekonaný, zastaralý
efektivita, výkonnosť, účinnosť
efektívny, výkonný, účinný
blízky, dôverný, intímny, osobný
diskrétny, dôverný, tajný
múr, stena
adaptácia, adjustácia, akomodácia, prispôsobenie, úprava
automaticky, samočinne
automatizovane, strojovo
kmitanie, vibrovanie, vlnenie
držiak, stojan
extrémista, radikál
kult, sekta
dráha, trať
okúzľujúci, očarujúci, úchvatný
nespracovaný, surový
potvrdiť, uistiť
neskôr, potom
všetko, čokoľvek
nabrať, načrieť
Pascha, Veľká noc
premrhať, rozhajdákať, rozhádzať
rozpamätať, rozpomenúť
civil, nevojak
chyba, vada
hádka, vada
dôvod, pohnútka, príčina
nerušenosť, pohoda, pokoj, spokojnosť
stádo, črieda
git, tmel
forma, tvar
herpes, opar
hintov, koč
otras, šok
pokračovať, vyvíjať sa
prekypujúci, preplnený, pretekajúci
pretekajúci, závodiaci
obvyklý, regulárny
opakujúci sa, periodický, pravidelný
bežný, normálny, obyčajný, ordinárny, radový, zvyčajný
odboj, odpor, rebélia
odhaliť, osvetliť, prezradiť, vyjaviť, vyzradiť, zverejniť
rečníctvo, rétorika
krádež, lúpež, zlodejčina
kríž, mučenie, utrpenie
krucifix, kríž
krútiť, otáčať, rotovať, točiť
drsný, hrubý, neotesaný
realizovateľnosť, splniteľnosť, uskutočniteľnosť
použiteľný, reálny, splniteľný, uskutočniteľný, vykonateľný
býk, junec
býček, junček
mandatórny, mandátny, nariadený, obligátny, povinný, záväzný
kraj, oblasť
primátor, starosta
poddajnosť, submisívnosť
domobrana, milícia
ortodoxný, pravoverný
nezdĺhavý, stručný, zhustený
predtým, prv, skôr
satisfakcia, zadosťučinenie
génius, talent
divízia, odbor, oddiel, sekcia, časť
mierka, stupnica
pokojný, rozvážny, tichý
jednoduchý, nevzdelaný, prostý
miesto, poloha, umiestnenie
vyhľadávaný, žiaduci
hláskovať, slabikovať
vzlietnutie, vzostup
anuloid, prstenec, torus
priehľadnosť, transparentnosť
prenášať, vysielať
banálny, nevýznamný, triviálny
dozadu, späť
opustenie, zanechanie
smútiť, žalostiť, žialiť
oddýchnutý, odpočinutý
cieľ, terč
význam, zmysel
kondenzovaný, zhustený
autorizácia, mandát
publikovať, vydať
diel, dielec, komponent, súčasť, súčiastka
dres, livrej, rovnošata, uniforma, úbor
budova, nehnuteľnosť
absencia, neprítomnosť
agát, akácia
hypotetický, teoretický
akademický, univerzitný, vysokoškolský
diaľka, vzdialenosť
dýka, kord, meč
mrazivo, zmrzka, zmrzlina
záhlavie, zátylok
akreditovať, uznať
obviňovať, viniť
jednotný, paušálny
besiedka, posedenie
pykať, trpieť, znášať trest
húžvať, krčiť, mädliť, stláčať, stískať, žmoliť
nafackať, vyfackať, vyfliaskať, vyzauškovať
prúdiaci vzduch, vietor
omamný, opojný
ako, sťa
bezodkladne, hneď, ihneď, okamžite, teraz, zaraz
fortieľ, obratnosť, zručnosť, šikovnosť
myseľ, rozum, um
poklad, skvost
asistent, sekretárka
pracovník, robotník, zamestnanec
motocykel, motorka
menšina, minorita
cverna, niť
ulcerózny, vredovitý, vredový
hrubé črevo, kolón
análny, ritný
konečník, rektum
pankreas, podžalúdková žľaza
duodenum, dvanástorník, tenké črevo
hádka, roztržka, šarvátka
oblok, okno
fosforeskujúci, svetielkujúci
blud, falošné učenie, heréza, kacírstvo
palatum, podnebie
hrad, kaštieľ, palác, pevnosť, sídlo, zámok
marža, prirážka, zisk
azbuka, cyrilika
huncút, nezbedník, viťúz
kontinent, svetadiel
baktéria, infekcia, plieseň, vírus
menu, podmenu, ponuka
deskripcia, opis, popis
retardovaný, spomalený
byť tvorený, pozostávať, skladať sa
bandurka, krumpľa, zemiak
textil, textília, tkanina
koža, pokožka
aktivita, činnosť
pohyb, ruch, zhon
hemženie, mihanie
forma, spôsob
editovanie, upravovanie
saturácia, sýtosť
sopka, vulkán
nahradiť, zameniť
hanbiť sa, ostýchať sa, pýriť sa, červenať sa
krajina, zem
krajina, štát
dňom a nocou, konštantne, nepretržite, stále, trvale
chváliť, zvelebovať
páčiť sa, ľúbiť sa
div, zázrak
nepriateľ, protivník
dopriať, umožniť
oddať sa, odovzdať sa
hárok, hárček, list
hádherný, veľkolepý, znamenitý
barak, búda, chajda, chatrč
bečka, bočka, dieža, súdok
behom, cez, kým, počas, v priebehu, za
azylant, utečenec
behom, bežiačky, bežkom
bengál, hurhaj
vystrájať, vyčíňať
bláznovstvo, hlúposť, konina, kravina, nezmysel, somarina
naivita, nerozumnosť
boriť, rúcať
caviky, ceremónie, drahoty, okolky
viac ako, vyše
džgať, pchať, tlačiť
franforce, zdrapy
strapatiť, čuchrať
cupkať, drobčiť
rezký, vrtký, šikovný
veko, vrchnák
hrozne, ohromne, strašne, veľmi
sčasti, čiastočne
nečudo, nie div
dohadzovať, sprostredkovať
chytiť, dolapiť
karta, lístok
dorastený, odrastený
platňa, tabuľa
ničiaci, trhajúci
drobivý, melivý
evidovať, mať, viesť v evidencií
hrýb, huba
huba, hubka, špongia
bezchybný, dokonalý, perfektný
prebudiť, zobudiť
chovanie, správanie, vystupovanie
dozvedieť sa, zistiť
pozdravovať, volať na slávu
nedôvera, pochybnosť, pochybovanie, váhanie
dávať prednosť, mať radšej, preferovať
zmenšiť, zmierniť, znížiť, zredukovať
extravagantný, výstredný
excentrik, výstredný človek
zamorený, znečistený
bistro, kaviareň
nenásilný, pokojný
animálny, zvierací, živočíšny
rojko, romantik
mimozemšťan, návštevník z vesmíru, votrelec
kemp, tábor, táborisko
kričať, volať
demonštrácia, manifestácia, ukážka, vystúpenie
menejcenný, podradný
prejav, preslov, príhovor, reč
jazyk, reč
hovor, rozhovor
nežid, pohan
nábožný, pobožný
majster, víťaz, šampión
predseda, šéf
expert, konzultant, poradca
vychádzať, znášať sa
rúči, skúsený, zručný, šikovný
nanič, neužitočný, zbytočný
hovoriť, prednášať
dostať sa, vyviaznuť
cieľ, zámer, účel
chrbticový, spinálny
handicapovaný, hendikepovaný, invalidný, postihnutý
stretnúť sa, zísť sa
náhle, zrazu
angažmá, zmluva
oslava, pijatika, párty, slávnosť, zábava
dôchodok, penzia
bohoslužba, omša, pobožnosť
akonáhle, hneď ako, len čo
zhodiť, zvaliť
etnický, národnostný
nalíčiť, namaľovať
cesta, trasa
míňať, utrácať
problém, starosť, trápenie
sebaistý, suverénny
energický, rázny
pokročilý, vyspelý, zdokonalený
ohromený, udivený
ohromujúci, prekvapujúci, udivujúci, úžasný
kopírka, xerox
mimoriadne, neobyčajne
hodiť, vrhnúť
genetický, génový
celosvetový, globálny
guvernér, miestodržiteľ
usadiť sa, usídliť sa
osada, usadlosť
okrajová časť, predmestie
založiť, zriadiť
mnohonárodnostný, multikultúrny
teleskop, ďalekohľad
jasnosť, zrozumiteľnosť
kryha, ľadovec
vzácny, zriedkavý
jedinečný, unikátny
interpretácia, predstavenie, vystúpenie
interpret, účinkujúci
slabý, zlý
matný, mdlý, nevýrazný
budova, dom, stavba
nehnuteľnosť, pozemok
prejsť, zraziť
pivnica, suterén
neopatrný, nepozorný
veraje, zárubňa
nebeská báň, nebeská klenba, nebeská kupola
administrátor, správca, superpoužívateľ
aj keď, hoci
fíro, majster, rušňovodič, strojvodca
sekt, sýtené víno, šampanské, šumivé víno
balanc, equilibrium, parita, rovnováha
manažovať, riadiť, spravovať
beatifikácia, blahorečenie, glorifikácia, kanonizácia, svätorečenie
bez práce, nepracujúci, nezamestnaný
macocha, nevlastná matka
matica, matka
drez, umývadlo, výlevka
poctivo, čestne
nadváha, obezita, telnatosť, tučnota
tlsťoch, tučko, tučniak, tučný človek
ciciak, sací piest, sosák
chlapček, dieťa, potomok
dievčatko, dieťa, potomok
detailný, podrobný
inicializovať, spustiť, začať, štartovať
popcorn, popkorn, pukance
doprava, preprava, transport
apa, apo, foter, oco, otec, otecko, rodič, tatko, tato
uctievať, zbožňovať
aerodróm, letisko
krivka, linka, línia, priamka, čiara
múza, nápad, podnet, vnuknutie
cnostný, etický, morálny, mravný, počestný
kozmický, svetový, vesmírny
sprofanovať, znesvätiť, zneuctiť
apatieka, apatika, lekáreň
vzdať sa, zrieknuť sa
rozkolník, schizmatik
spolupôsobiaci, synergický, súčinný
bezcennosť, cetka, okrasa, ozdoba, ozdôbka, serepetička, taľafatka, čačka
fakľa, lúč, pochodeň
chudák, darebák, mizerák, naničhodník, úbožiak
mienka, názor, presvedčenie, úsudok
norma, predpis
krédo, presvedčenie, zásada
rozhodnúť, vybrať, vyvoliť, zvoliť
byť zvedavý, zaujímať, čudovať
evaluácia, hodnotenie
neúrekom, veľa
splynutie, spojenie, zjednotenie
penále, pokuta, sankcia
hrozba, vyhrážka
inštrument, nástoj
hlásať, prehlásiť, proklamovať
konzumovaný, zjedený
jesť, konzumovať, tráviť
objasnenie, vysvetlenie, výklad
adresovať, obrátiť sa na, osloviť
akýkoľvek, arbitrárny, svojvoľný, ľubovolný
blasfémia, rúhanie
exodus, únik
odmietnutie, zamietnutie
opisovať, popisovať, vysvetľovať
mánia, posadnutosť, vášeň
dokázať, zmôcť sa
ekvivalentný, rovnocenný
pastier, pasák
pruh, pás
fakt, pravda, skutočnosť
minule, naposledy, nedávno
možnosť rozšírenia, rozšíriteľnosť, škálovateľnosť
alokovať, rezervovať, vyhradiť miesto
abdikácia, odstúpenie z úradu
oddeľovanie, rozdeľovanie, segregácia, separácia
ochranca, poručník, tútor, zástanca
skupina, syndikát, združenie, zoskupenie
dopytovaný, dotazovaný, opytovaný, respondent, účastník ankety
decko, dieťa, drobec
sanovať, zachraňovať
nariadiť, uložiť
jednotný, uniformný
kopa, stoh
komodita, tovar
vybavenie, výbava, zariadenie
hľadieť, pozerať
kolonáda, stĺporadie
obložiť, pokryť
hrana, okraj
karmínový, rubínový, červený, šarlátový
nadprirodzený, supernaturálny
autorizovaný, schválený
prednosť, priorita
inšpekcia, kontrola
asistencia, pomoc
presne vymedzený, taxatívny, úplný
bezplatne, bezúplatne, zadarmo, zdarma
mať rád, milovať, ľúbiť
napadnúť, zaútočiť
chlipný, perverzný, zvrhlý, zvrátený
antagonický, nepriateľský, nezmieriteľný
nepopierateľný, nevyvrátiteľný
nevratný, nezvratný
rogalo, závesný klzák
pranier, stĺp hanby
paranoja, stihoman
hrôzovláda, teror
debata, diskusia, jednanie, rokovanie, rozprava
sústrediť sa, zacieliť sa, zamerať sa
deskriptívny, opisný
preskriptívny, rozkazovací
ošípaná, prasa, prasnica, sviňa
chrániť, ochraňovať, strážiť
nadávať, urážať
očistiť, utrieť
doberať si, uťahovať si
dodržať, zachovať
opätovné využitie, recyklácia
antikoro, nerez
postup (výrobný), procedúra, technológia
postupne, priebežne
dozorci, stráže
a priori, nezávisle od skúsenosti
budiaci dojem, impresívny
desiata, olovrant
myslieť, páliť
nekomfort, nepohodlie
bezohľadný, neohľaduplný
list, strana
dopis, list
amortizovať, odpisovať
predvídať, prognózovať
hriankovač, toastovač
bisie, perkusie
ping pong, stolný tenis
dláto, rydlo
celer, zeler
demokracia, vláda ľudu
záloha, záruka
manažment, spravovanie, správa
hasič, požiarnik
nekonečný, nesmierny, ohromný
kauzalita, podmienenosť
mesiáš, spasiteľ
komunita, spoločenstvo
liga, zväz, únia
družstvo, kolektív, mužstvo, skupina, tím
hlásať, kázať, zvestovať
eskamotér, kúzelník, mág, čarodejník
koniec, ukončenie, zakončenie, zánik, záver
komprimácia, zhustenie
kazeta, zásobník
implicitný, prednastavený, východzí, štandardný
hustota, intenzita
erotika, pôžitkárstvo, zmyselnosť
kráľovič, princ
atraktivita, príťažlivosť
mier, pokoj
modlitba, prosba
boj, vojna
dejepis, histografia
kongres, podujatie, zhromaždenie, zjazd
akcia, podujatie
festival, prehliadka
internetová stránka, web, web stránka
náučný, odborný, učený, vedecký
barbarský, necivilizovaný
civilizovaný, vzdelaný
oblečený, odetý
holý, nezakrytý
kognitívny, poznávací
nepresný, približný
archa, koráb
hranica, rozmedzie
reprezentácia, zastúpenie
cenník, sadzobník
jazykovedný, lingvistický
hurka, jaternica
krysa, potkan
párty, večierok
lampión, laterna
kornút, kužeľ
dizajn, návrh
dizajnér, návrhár
akurát, dosť
elita, špička
určený, uvedený, špecifikovaný
levituje, lieta, vznáša sa
pohyb, telekinetika, vznášanie
mágia, premiestňovanie, telekinézia
Iluzionista, Kúzelník, Mág
konajúci v prospech spoločnosti, prosociálny, prospoločenský
deviácia, odchylka, úchylka, škodenie
mapa, plán
cd, kazeta, nosič, šerpa
chuťovka, delikatesa, dobrôtka, lahôdka
láska, milota, ľúbenie
art, umenie
kresba, kreslenie, maľba, maľovanie, natieranie
bageta, chlieb, pekárenský výrobok, pečivo, rožok, vianočka
dobrôtka, keks, koláč, koláčik, matrták, pečivo
antonymum, opak, opozitum
blázon, hlupák, šaľo
ceduľa, ceduľka
dcéra, dcérka, dieťa
auto, autobus, dopravný prostriedok, električka, loď, trolejbus
fúrik, táčky
dukát, groš, minca, peniaz
had, plaz
imelo, parazit
ihličie, čečina
egoizmus, ješitnosť, zahľadenosť do seba
dobro, klad, plus, pozitívum
lepák, ploužák, slaďák
krvinka, leukocyt
kuša, luk, samostrel
chodidlo, končatina, noha
používateľ, užívateľ
chovať sa, správať sa
sáčok, vrecko
aberácia, odchylka
abnormalita, abnormita, mimoriadnosť, neobvyklosť, odchylka, zriedkavosť, zvláštnosť
aberantný, odchylný
abiotický, neschopný života, neživý
abortus, potrat
abreakcia, odreagovanie
absorbcia, pohlcovanie, zachytávanie
abstinencia, zdržanlivosť, zriekanie sa
abstraktný, nekonkrétny, vzdialený
abúlia, nerozhodnosť
abuzabilita, zvýšená dispozícia byť obeťou
abúzus, nadužívanie, týranie, zneužívanie, závislosť
acetonémia, hladina acetónu v krvi, ketonémia
acrai, nynfománia
adaptibilita, prispôsobivosť
ADD, ADHD, porucha pozornosti
adhezivný, priľnavý
narcistický, sebecký
egocentrik, egoista, narcista, sebec
agónia, umieranie
agrypnia, insomnia, nespavosť
dromománia, poriománia, túlavosť
achloropsia, achromatopsia, daltonizmus, farbosleposť, nikotinizmus
achromatický, bezfarebný
aidoiománia, amour insanus, erotománia
akceptor, príjemca
darca, donor, mecenáš, podporovateľ, sponzor
agregovaný, akcesorický, nepodstatný, nepričlenený, vedľajší
akčný, výkonný, činný
aklimatizácia, prispôsobovanie sa
akné, beďary, bodky, pupáky, trudovina, vriedky, vyrážky
akord, súzvuk
akcidentálny, nepodstatný, nesúvisejúci, náhodný
aktivizácia, nabudenie
lenivý, neaktívny, nezapájajúci sa, pasívny
asimilácia, dezintegrácia, pohltenie, zahltenie
akumeter, audiometer
akustický, sluchový, tonálny, zvukový
akútny, naliehavý, neodkladný, okamžitý, súrny
akvafóbia, hydrofóbia
albín, blonďák
albuminúria, proteinúria
alela, alelomorfa, allela
alelopatia, allelopatia, antibióza
alergia, alergóza, hypersenzitivita
aktívnosť, alertnosť, bdelosť, činnosť
algofília, algolangia, neronizmus, sadizmus
algológia, dysmenorea
algofília, algománia, macochizmus
algezimeter, algometer
alienácia, odcudzenie
alienofóbia, xenofóbia
alimentárny, potravový, výživový
alkoholický, alkoholový
alogizmus, nelogickosť
alopencia, bosohlavosť, holohlavosť, plešatosť
alter ego, id, ono
alterovanie, alterácia, premena, striedanie, zmena
altruistický, neegocentrický, neegoistický, nesebecký
amauróza, nevidomosť, slepota
ambície, ašpirácie, ctižiadosť
ambisexualita, bisexualita, hermafroditizmus
ambivalencia, ambivalentnosť, dilema, dvojznačnosť, nejednoznačnosť, nerozhodnosť, rozpornosť
ambulantný, dochádzajúci, dochádzkový
amencia, pomätenosť
amnézia, strata pamäti
amok, zúrivosť
amoralita, nemoralita
helikoptéra, vrtuľník
jeden druhému, navzájom, vzájomne
chlapec, mladík, mládenec, šuhaj
formovanie, tvarovanie
celebrita, idol, populárna osoba, známa osoba
kupliar, pasák
nedbať, nestarať sa, zanedbávať
opatera, starostlivosť
poskytovať, prevádzkovať, vykonávať
kreácia, model
kreácia, vytvorenie, výtvor
obviňovaný, ohováraný
haniť, tupiť
lanko, lano, povraz
predpovedateľný, predvídateľný
dizajnovaný, navrhnutý
dichotomický, dvojdielny
administratívny, byrokratický, správny, úradný
ustanovujúci, zakladajúci
náchylnosť, predispozícia
ovládnutie, prevzatie
jed, otrava
zameraný, zaostrený
adresár, priečinok
program, softvér
mlynský kameň, žarnov
pokoriť, ponížiť
pohrdnúť, potupiť
dedinský, rurálny, vidiecky
lojálny, verný
bystrý, čulý, živý
nekončiaci, trvajúci
konzultačný, poradenský
autorizovať, oprávniť, povoliť
naplánovať, načasovať
projekcia, vyobrazenie, znázornenie, zobrazenie
búriť sa, revoltovať, vzbúriť sa
podhubie, podklad, podložie, prostredie
kengura, klokan
aréna, ihrisko, ring
mladík, pubertiak, tínedžer
chlapec, dieťa, syn, synček
druh, manžel, muž
jednoduchý, nekomplikovaný, ľahký
heterogénny, rôznorodý, rôzny
homogénnosť, rovnorodosť
integrácia, začlenenie
artiléria, delostrelectvo
podoba, vzhľad, výzor
stvorenie, tvor
ekvipáž, koč, kočiar
hluchý, nepočujúci
indikovať, naznačovať
indikovaný, oznámený, predpísaný, udávaný
odísť, uchýliť sa, utiecť
strániť sa, vyhnúť sa, vyhýbať sa, vyvarovať sa
počítať, rátať
kalkulovať, počítať, spoliehať sa
zaúčtovať, účtovať
faktúrovať, vystaviť účet, vyúčtovať
reakcionár, spiatočník
dojčiť, kojiť
obelisk, stĺp
naliehavý, nutkavý, obsedantný, vtieravý
observácia, pozorovanie, sledovanie
hvezdáreň, observatórium, pozorovacia stanica, pozorovateľňa
neodbytný, nutkavý, obsesný
obstinácia, tvrdohlavosť, zanovitosť, zaťatosť
obštrukcia, prekážka, zábrana
nechápavý, obtúzny, tupý
detinský, dôverčivý, naivný, prostomyseľný
dôverčivý, ľahkoverný
bláznivý, nerozumný, šialený
klimaktérium, prechod
bez spodnej bielizne, naostro
lyrická báseň, óda
blúdenie, dlhé cestovanie, odysea
ofenzíva, výpad, útok
obetovať, oferovať, vzdať sa
návrh, ponuka
služobný, úradný
dôstojník, oficier
oftalmológ, očný lekár
prikrytý, zahalený
absentácia, nepritomnosť
kultivácia, zdokonaľovanie, zušľachťovanie
kultivácia, obrábanie, pestovanie
kázniť, vychovávať, vzdelávať
fašírka, karbonátok
apostata, bludár, heretik, kacír, odpadlík
penalizovať, pokutovať
originalita, svojráznosť, zvláštnosť
kreativita, tvorivosť
naviazaný, pripútaný
administrácia, riadenie, správa
administratíva, správa
rigidita, strnulosť, tuhosť
nekompromisnosť, nepoddajnosť, nepružnosť, rigidita
bezcitný, bezohľadný, cynický, necitlivý
kvóta, limit, obmedzenie
chasník, parobok
kopmliment, lichôtka, poklona
fascinujúci, uchvacujúci, upútajúci
kompozitný, zložený
spoludruh, súdruh
hrebíček, karafiát, klinček
stožiar, stĺp, žrď
dobytie, pád
prípitok, zdravica
mixér, zmiešavač
redukovať, znížiť
extrakcia, odsávanie
akumulátor, batéria
emitovaný, uvoľnený
dýchací, respiračný
konformita, prispôsobivosť, súhlas, zhoda
zvuk, šum
otáčací, rotačný
lineárny, rovný, stály
izochrónny, rovnomerný
nasledovné, nasledujúce, ďalšie
vykreuj, vymysli, vytvor
kolega, spolupracovník
budzíky, hodiny
gate, nohavice, nohavky
pantófle, papuče, šľapky
aorta, artéria, cieva, kapilára, tepna, vlásočnica, véna, žila, žilka
spínač, vypínač
médium, prostriedok
cenzus, konskripcia, súpis obyvateľstva, sčítanie obyvateľstva
jedovatý, toxický
verzála, veľké písmeno
komplikovaný, namáhavý, neľahký, úmorný, ťažký
príslušník, úd, člen
univerzálne, všeobecne
akceptovaný, prijatý
obnova, rekonštrukcia
fixný, konštantný, pevný, stály
nehynúci, nesmrteľný, večný
prehliadka, vyšetrenie
hľadanie, pátranie, vyšetrovanie, šetrenie
otestovanie, preskúšanie, prešetrenie, revízia, skúšanie, testovanie
podobať sa, ponášať sa
kozy, poprsie, prsia, prsník, ňadrá
obnovenie, oživenie, regenerácia
blízko, blízkosť, neďaleko
dôvernosť, intimita, súkromie, útulnosť
miesto, pozícia, umiestnenie
obdobie, sezóna
epocha, obdobie, perióda, éra
level, stupeň, úroveň
meradlo, merítko
cintorín, cmiter
psychopat, sociopat, úchylák
bižutéria, doplnky
inferno, peklo
milý, príjemný, vďačný
rezumé, sumár
diverzita, mnohorakosť, rozdielnosť, rozmanitosť, rôznorodosť, variabilita
diverzia, rozvracanie, záškodníctvo
ilúzia, klam, klamná predstava, prelud
blokovanie, obštrukcia
jednoducho, nekomplikovane, prosto
komplikovane, zložito
najlepší výsledok, rekord
výkon, výsledok
bláznivý, choromyseľný
podnet, výzva
instantný, rýchly
nespiaci, prebudený
neprebudený, spiaci
opravovňa, servis
osobitne, špeciálne
naberačka, žufaňa
kreatívny, tvorivý
kolegyňa, spolupracovníčka
drastický, extrémny, radikálny
kolaboračný, kooperatívny, spolupracujúci
model, typ
kachle, piecka
extrahovať, vylúhovať, vyťahovať
autentifikácia, overovanie
avšak, keďže, lenže, však
chudobný, núdzny
manažment, riaditeľstvo, vedenie
alias, falošné meno, krycie meno, prezývka
alias, inak, inak zvaný, nazývaný
genitál, pošva, vagína
rozkrok, slabiny
kontra, versus
nepremokavý, vodeodolný
ambícia, cieľ
abdominálny, brušný
abdikovať, odstúpiť
stiahnuť sa, ustúpiť
odstúpiť, rezignovať
ustupovať, zriekať sa
dištancovať sa, nepriznávať sa, odťahovať sa
abiturient, absolvent
exkomunikácia, vyobcovanie, vypovedanie
abonnement, predplatné, subskripcia
domorodec, miestny obyvateľ, pôvodný obyvateľ
herold, hlásateľ, hlásnik
vyhrievaný, vykurovaný
desivý, grandiózny, hrozný
monumentálny, pôsobivý, veľkolepý
apokalyptický, katastrofálny
apokalypsa, katastrofa, koniec sveta
pomalý, šuchtavý, ťažkopádny
nesúhlasiť, oponovať
búranie, demolácia
demencia, slaboduchosť, slabomyseľnosť
nemoderný, staromódny
demonštratívny, demonštračný, názorný
demotivácia, strata záujmu
amortizovaný, odpísaný, umorený
edukácia, kultivácia, vzdelávanie, výchova
heslo, hlavný motív, motto
boh, stvoriteľ
dobrozdanie, expertíza, posudok
upevniť, zaviazať
cisár, cár, imperátor, kráľ, vládca
hercog, knieža, maharadža, vojvoda, šľachtic
dojem, imidž, výzor
imigrácia, prisťahovalectvo
bezvládny, imobilný, nehybný, nemobilný
koncept vzdelávania, kurikulum, vzdelávací proces, vzdelávací zámer
intuícia, predtucha, tušenie, vnuknutie
omen, osud
odhad vývoja, predikcia, predpoklad, predpoveď, prognóza
okolie, prostredie
nezaujatosť, pragmatizmus, vecnosť
obratný, praktický, šikovný
reálny, skutočný
obdĺžník, pravouholník
priamy, rovný
iracionálny, nerozumný
automatický, mimovoľný, samovoľný
foajé, foyer, lobby, predsieň
kuloár, lobby
lobby, záujmová skupina
recesia, výstrednosť, výstredný vtip
pokles, recesia, ústup
konzumácia, stravovanie
potrava, strava, výživa, živobitie
chova, jedlo, pokrm
jedlo, živobytie
chod, jedlo
odkaz, referencia
konvergencia, približovanie, vyrovnávanie rozdielov, zbližovanie
konvergencia, zbiehanie, zbiehavosť
konvertibilita, zameniteľnosť, zmeniteľnosť
indikcia, ohlásenie, oznámenie, výzva
indikácia, znak, znamenie
interferovať, krížiť sa, ovplyvňovať, zasahovať
datovať, označiť dátumom, priradiť dátum
optimisticky, pozitívne, radostne, veselo
nejasný, orákulský, záhadný
orátor, rečník
dráha, orbita
ambulancia, lekárska pracovňa, ordinácia
organizácia, poriadok, systém
organizácia, sústava, usporiadanie
organizácia, režim
mierny, modestný, skromný, zdržanlivý
kvapalný, tekutý
príhoda, skúsenosť, udalosť, zážitok
naliehavosť, nástojčivosť
ambasádor, veľvyslanec
clivo, melancholicky, nostalgicky
hlavne, predovšetkým, primárne
inkontinencia, pomočovanie
dobré meno, povesť, reputácia
biznismen, podnikateľ, živnostník
látka, plátno, súkno, tkanina
dohadovať, jednať, vyjednávať
optimistický, priaznivý
narcistický, samoľúby
interes, záujem
neobjektívny, predpojatý, subjektívny
komplikovanejšie, zložitejšie
nedodržiavať, porušovať
prízvukovať, zdôrazňovať
metla, zmeták
gazda, vlakvedúci
vziať si, zobrat si
gril, ražeň, rošt
implementácia, nasadenie, zavedenie
odpudzovať, protiviť
odpor, odpudzovanie
pripísať, zvýšiť
kauza, prípad
cieľavedomý, majúci význam, plánovitý, systematický, zmysluplný, zámerný, účelný
dobre, správne, super
identifikovať, stotožniť
identifikovať, rozpoznať
diftong, dvojhláska
kálať, rúbať, sekať
predĺženie, prolongácia
ortografia, pravopis
foném, fonéma, hláska
kópia, replika
odbor, rezort, úrad
direktoriát, riaditeľstvo
preniesť, prepašovať
preniesť, presťahovať
prejsť, preniesť sa
obvod, okrsok
dekáda, desaťročie
brána, portál, vchod, vstup
trápiť sa, zápasiť
output, výsledok, výstup
scéna, výjav, výstup
funkčnosť, účelnosť
blúza, halenka
hlavná cesta, hradská
neženatý, slobodný
nevydatá, slobodná
kabína, kajuta
tradícia, zvyk
návyk, zvyk
spustošený, vyplienený, zdevastovaný, zničený
devastácia, pustošenie, vyplienenie, zničenie
pribiť, priklincovať
klincovať, pribíjať
nekompletný, neúplný
doktor, lekár
droga, narkotikum, návyková látka, omamný prostriedok
lineár, pravítko
mortalita, úmrtnosť
označenie, pomenovanie, prívlastok
daný na obdiv, okázalý, spektakulárny
omáčka, sós, zós, šťava
panciernik, tank
hrianka, toast
obed, poludnie
asistovať, napomáhať, podporovať, pomáhať
fontána, vodomet
pečiatka, razítko
chromatický, farebný
interupcia, prerušenie
interupcia, umelé ukončenie tehotenstva
diletant, fušer, laik
hebrejský, židovský
kompa, prievoz
strýko, ujec
rybársky prút, udica
paradajka, rajčina
paradajkový, rajčinový
kotleta, rebierko
operovať, vykonávať činnosť
bezdrôtový, rádiový
bystro, pohotovo, rýchlo
kabinet, skrinka
kabinet, vláda
koncept, teória
lacný, ľahko dosiahnuteľný
hrdiť, pýšiť
hrozný, nešťastný, smutný, tragický, zdrvujúci
odovzdávať, oznamovať, tradovať, šíriť
náhon, pohon, trakcia, ťah
bremeno, obtiaž, ťarcha
smerovanie, tendencia, trend
náklonnosť, sympatia
negociácia, rokovanie, vyjednávanie
dialóg, konverzácia, rozhovor
preukázanie, prezentácia
predstavenie, predvedenie, prezentácia, uvedenie
bezpredmetný, neaktuálny, pasé
bežný, obligátny, pravidelný
omniscientný, vševediaci, vševedúci
omnisciencia, vševedúcnosť
omniprezencia, všadeprítomnosť
omnipotencia, všemocnosť, všemohúcnosť
kondyl, výbežok
antropomorfizácia, personifikácia, zľudšťovanie
informácia, poučenie, vysvetlenie
hypotéza, teória
brúsny papier, šmirgeľ
ignorancia, nevšímavosť
ignorovať, nedbať, nevšímať si, zanedbávať
krajný, marginálny, medzný, okrajový
fraudulózny, podvodný
doprevádzať, sprevádzať
dielo, kreácia, tvorba, výtvor
spojiť, zapojiť
napnutý, natiahnutý, roztiahnutý
skladovanie, uchovávanie, ukladanie
akumulovanie, hromadenie
priblížiť, pristupovať, prísť
nastúpiť, pristupovať
pristupovať, správať sa
načúvať, počúvať, špehovať
pozorovať, sledovať, špehovať
dôkladný, podrobný, pozorný, starostlivý
vykonávať, vyplatňovať
légia, vojenský oddiel, čata
okolie, susedstvo
sopečný, vulkanický
ľavica, ľavá ruka
pravica, pravá ruka
rola, úloha
pole, roľa
hodnotenie, klasifikácia
bojko, strachopud
rodák, súkmeňovec
galvanizovaný, pozinkovaný
galvanizovať, pozinkovať
kolmý, perpendikulárny, zvislý
bočný, laterálny, postranný
longitudinálny, pozdĺžny, rovnobežný s osou
neadekvátny, nedostatočný
odsek, odstavec, stať
asistent, diakon, pomocník, pomáhač, posluhovač, prisluhovač
komedogénny, upchávajúci póry
plesk, člup, žblnk
boľavý, citlivý
chorý, nemocný
konzultácia, poradenie, rada
bez ohľadu na, navzdor, navzdory, nehľadiac na, odhliadnuc od
anihilácia, zmiznutie, zánik
testikula, varlatá
ingerencia, vplyv, zasahovanie, zásah
regulácia, usmerňovanie, úprava
regulácia, udržovanie
kriminalita, zločin
senzualita, zmyselnosť, zmyslovosť
apologetika, obhajoba učenia, obrana názoru
apostrof, odsuvník
empatia, vcítenie sa
plafón, strop
sopečná činnosť, vulkanizmus
hanobenie, inzultácia
odkontrolovať, odpozorovať, odsledovať
nestratový, plusový, ziskový, úspešný
mínusový, stratový
nakoľko, pokiaľ
strojárenský, strojársky, technický
hádka, zvada, škriepka
rytmus, tempo
satisfakcia, spokojnosť, zadosťučinenie
ovplyvniť, zapôsobiť
inšpirovať, nadchnúť, ovplyvniť
inšpirovať, nadchnúť, podnietiť, povzbudiť
rozvinúť, zdokonaliť, zveľadiť
chvála, nádhera, sláva
komplexný, súborný, súhrnný, úplný
komplex, súhrn pocitov
presun, prevod, transfér
ratolesť, výhonok
klát, peň
planta, priesada
delikt, priestupok
erodovať, zvetrať, zvetrávať
irelevantný, nerelevantný, nerozhodný, nesmerodatný, nezhodný, vedľajší
prechodný, tranzitívny
napätie, tenzia, tlak
inkubátor, liaheň
palivo, pohonná látka, pohonné hmoty
exkrécia, vylučovanie
diskrétny, nespojitý
skrotený, zdomestikovaný, zdomácnený
ochrnutý, paralizovaný
reflexia, zahĺbenie, úvaha
des, horor, hrôza, strach
odrieť, oškrabať
náklonnosť, slabosť, záľuba
byť náchylný, inklinovať
dlhšie trvajúci, predĺžený, prolongovaný
opaľovať, slniť
zničený, zruinovaný
básnik, poet, poeta
oneskorenie, zaostávanie
dodať, poskytnúť
krupobitie, ľadovec
námraza, srieň
skrčiť, čupnúť
dúpä, nora
konkrétny, špecifický
entuziazmus, horlivosť, nadšenie
oduševnenie, vášeň
exuberancia, hojnosť, prebytok
komár, moskyt
koryto, válov
intrauterinný, vnútromaternicový
intoxikovaný, opitý
intoxikácia, otrava, otravenie
systematický, usporiadaný
neustály, opakujúci sa, systematický, sústavný
komunikatívny, zhovorčivý
chutný, delikátny, jemný, lahodný
delikt, previnenie, trestný čin
previnilec, vinník
delikvent, páchateľ, vinník
harmonizovať, koordinovať, zladiť, zosúladiť
bizardný, divný, neobvyklý, podivný, zvláštny, čudný
bisexuálny, dvojpohlavný, obojpohlavný
blastóm, novotvar, nádor
končiar, vrchol
strhnúť, zbúrať, zrúcať
zosadiť, zvrhnúť
desckriptívny, popisný
laba, noha, packa, paprča
kúra, liečba, liečenie
internácia, nútený pobyt
vyriešiť, vyrovnať, vysporiadať
klan, rod
lomoz, povyk, rozruch
inkonzistencia, nesúdržnosť, nesúvislosť
inkonzistencia, neudržateľnosť
hutnosť, konzistencia, pevnosť, súdržnosť
cieľavedomosť, dôslednosť
konvulzia, kŕč
korpus, teleso, telo
chlípny, nehanebný, obscénny, oplzlý, vulgárny
nehanebnosť, obscenita, obscénnosť, oplzlosť, vulgárnosť
sanabilný, vyliečiteľný, zhojiteľný
ošetrovateľ, sanitár, zdravotník
lesbický, sapfický
odštiepenecký, secesný
mladá dáma, seňorita, slečna, žena, žieňa
jury, porota, rozhodcovia
mentor, poradca, vychovávateľ
kolekcia, sortiment
natalita, nativita, pôrodnosť
nemenný, neochvejný, pevný
malátnosť, mdloba, únava
lúčina, niva, pažiť
bezvýznamný, marginálny, nedôležitý
pokladať, považovať, predpokladať
inventárny, katalógový
cenník, katalóg
sémantický, významový
entropia, neusporiadanosť
uplynúť, vypršať
dodať, doniesť, doručiť
vpred, ďalej
prispieť, pričiniť sa
inkrementálny, prírastkový
história, postup, priebeh, vývoj
aj tak, napriek, navzdory
dôležitý, naliehavý
afektovaný, neprirodzený, prehnaný, strojený
formovanie, tvorba, utváranie
iterácia, opakovanie
generalizovať, zovšeobecniť
refundácia, vrátenie
dať do úschovy, deponovať, uložiť
klasifikovať, zaradiť
istý, nejaký, niektorý, určitý
uchvátiť, upútať, zaujať
uväzniť, zajať
hodnotiť, oceniť, posudzovať
paradigma, vzor
využitie, zneužitie
využitie, vyťaženosť
opotrebenie, spotrebovanie, využitie, vyčerpanie
brať, užívať
bariéra, prekážka
kopírovať, urobiť kópiu
extra, senzačný, super, vynikajúci
opora, pilier, podpera, stĺp
postup, proces, vývoj