Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (27 sloc) 922 Bytes

Programă curs STEAM

# Vârsta: 7-8 ani
# Durată ședință: 90 minute
# Număr ședințe: 31

Introducere

Cursul STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) este destinat copiilor de 7-8 ani și își propune să îi familiarizeze pe cei mici cu tot ce înseamnă tehnologii cutting-edge, sub forma unor activități practice și distractive.

Conținut

Electronică

 • Electricitate
 • Componente electronice de bază
 • Recunoașterea unui circuit electronic simplu
 • Citirea unei scheme electronice

Elemente de programare

 • Comenzi
 • Funcții
 • Bucle finite
 • Condiții și operații logice
 • Bucle infinite
 • Algoritmi
 • Variable

Robotică

 • Componentele unui robot
 • Modul de funcționare al unui mBot
 • Implementarea de cerințe algoritmice simple prin programarea mBot-ului

Inginerie

 • Construcții clădiri, poduri, turnuri etc.
 • Construcții autovehicule