Textbook for the "Programming Basics" course @ SoftUni (JavaScript, Bulgarian)
Latest commit 0ea6311 Sep 19, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets Updated book cover: border line Jul 25, 2018
resources Bug fixes: changes in the book back cover Jul 25, 2018
styles Initial commit Dec 14, 2017
.bookignore Initial commit Dec 14, 2017
.gitignore Merge pull request #14 from mchaov/master Apr 27, 2018
ISSUE_TEMPLATE.md Initial commit Dec 14, 2017
LICENSE.md Create LICENSE.md Jul 7, 2017
README.md Update README.md Sep 19, 2018
SUMMARY.md Changed book cover from C# to JS; Changed "methods" to "functions" in… Dec 15, 2017
book.json Fixed the Google Analytics ID in book.json Dec 15, 2017
chapter-00-preface.md Added book cover design note Jul 9, 2018
chapter-01-first-steps-in-programming.md Update chapter-01-first-steps-in-programming.md Jun 6, 2018
chapter-02-simple-calculations-exam-problems.md Update chapter-02-simple-calculations-exam-problems.md May 10, 2018
chapter-02-simple-calculations.md Fixes Apr 1, 2018
chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md Update chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md May 10, 2018
chapter-03-simple-conditions.md Update chapter-03-simple-conditions.md May 10, 2018
chapter-04-complex-conditions-exam-problems.md Update chapter-04-complex-conditions-exam-problems.md Jul 20, 2018
chapter-04-complex-conditions.md Testing Jun 6, 2018
chapter-05-loops-exam-problems.md Some fixes Apr 4, 2018
chapter-05-loops.md Update chapter-05-loops.md May 14, 2018
chapter-06-nested-loops-exam-problems.md Update chapter-06-nested-loops-exam-problems.md May 15, 2018
chapter-06-nested-loops.md Fixed typo Jul 9, 2018
chapter-07-complex-loops-exam-problems.md Fixed typos May 18, 2018
chapter-07-complex-loops.md Update chapter-07-complex-loops.md May 16, 2018
chapter-08-exam-preparation-part-2.md Update chapter-08-exam-preparation-part-2.md Apr 26, 2018
chapter-08-exam-preparation.md Update chapter-08-exam-preparation.md May 18, 2018
chapter-09-problems-for-champions-part-2.md Update chapter-09-problems-for-champions-part-2.md May 23, 2018
chapter-09-problems-for-champions.md Update chapter-09-problems-for-champions.md May 22, 2018
chapter-10-functions.md Update chapter-10-functions.md May 24, 2018
chapter-11-tricks-and-hacks.md Update chapter-11-tricks-and-hacks.md May 26, 2018
chapter-12-conclusion.md Update chapter-12-conclusion.md Mar 23, 2018
cover.jpg Added book cover (for the automatically generated PDF) Jul 8, 2018

README.md

Книга "Основи на програмирането" (с JavaScript)

Книгата "Основи на програмирането с JavaScript" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и функции) с езика JavaScript.

Книга основи на програмирането с JavaScript - корица

Настоящата книга е достъпна в няколко варианта с различни езици за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със JavaScript
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0702-9
  • Издание: Faber Publishing, София, 2018 г.
  • Лиценз: CC-BY-NC-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-JS-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!