Skip to content
Adaptador a variant dialectal valenciana
sed CSS Shell HTML Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Adaptador
tools
README.md
adaptador.py
replacements.xml

README.md

adaptadorvariants

Adaptador a variant dialectal valenciana

Mòdul Web2py

/Adaptador conté el mòdul d'adaptació per a web2py

Tools

Conté les eines utilitzades per a l'adaptació mitjançant la línia de comandes.

  • src2valencia.sed -- script sed amb totes les adaptacions
  • adapta_recursivament.sh -- script bash per aplicar adaptacions recursivament en directoris -fa servir src2valencia.sed com a base-
You can’t perform that action at this time.