Programa que utilitza les traduccions en un altre llengua amb combinació d'Apertium i memòries de traducció per accelerar el procés de traducció.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
test
tm
README.md
cleanup.py
program.py
test.sh
word-replace.txt

README.md

Introducció

Programa que utilitza les traduccions en un altre llengua amb combinació d'Apertium i memòries de traducció per accelerar el procés de traducció.

Com funciona

 • El programa tres fitxers principals d'entrada:
  • el fitxer català a traduir (que pot estar parcialment traduït)
  • el fitxer traduït en castellà
  • la memòria de traducció del projecte al qual pertany el fitxer català. Per exemple, la memòria del GIMP si és un fitxer del Git.
 • El programa mira cada cadena del fitxer català a traduir i fa el següent procés:
  • Usant la cadena en anglès busca la traducció en castellà d'aquella cadena
  • Si la cadena té etiquetes (com ara ) les reemplaça per MATCH-XX perquè l'Apertium no les tradueixi
  • Si hi ha text entre etiquetes (per exemple, Editar</quote/> busca la cadena a la memòria i la recupera d'allà (per assegurar consistència terminològica)
  • En l'Apertium per fer la traducció castellà -> català
 • A la traducció en català canviem de forma automàtica algunes coses que traduïm diferent de com les fa l'Apertium (grandària -> mida)
 • Per últim, el programa mira si hi ha frases que hi ha a la memòria que són part de cadenes que hem traduït diferent i les afegeix com a comentari al PO perquè ho tinguem en compte al revisar.
 • Finalment podem usar el cleanup.py per netejar els fuzzy no traduïts i els comentaris afegits per l'eina

L'objectiu és que llavors cal editar i revisar el fitxer català final.

En les proves fetes es va entre 6 i 8 vegades més ràpid editant la traducció així que no fent-la des de zero de l'anglès.

Ús en projectes

S'està utilitzant exitosament per traduir la documentació del GIMP 2.10 al català.

Contacte

Contacte: Jordi Mas jmas@softcatala.org