Skip to content
No description, website, or topics provided.
Python Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
script.sh
valencianize.py

README.md

gnome-valencia

Script per passar la traducció del GNOME al valencià a partir de la traducció al català.

Requeriments

  • python 3.6
  • usuari al git del GNOME

Com funciona

Executeu l'script python3 valencianize.py i interactivament us anirà preguntant què voleu fer.

You can’t perform that action at this time.