Skip to content
Nous serveis lingüístics de Softcatalà
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Nous serveis lingüístics de Softcatalà

Objectius

Crear nous serveis de consulta lingüística, relativament fàcils d'oferir, que poden ser d'utilitat per als usuaris de Softcatalà.

Possibles serveis

 • Separador i comptador de síl·labes. Exemple, amb llibreria en Perl
 • Conversor de xifres a text. Exemple, basat en numbertext.org
 • Conversor a text d'expressions horàries dels 2 sistemes horaris usats en català: de campanar i de rellotge.
 • Cerques amb expressions regulars en el diccionari. Exemple de visca.com. Això es podria no limitar al DIEC, i mostrar l'existència del lema als diferents diccionaris, amb l'enllaç corresponent (DIEC, DNV?, GDLC i DCVB bàsicament, i potser el Viccionari)
 • Conjugador verbal, o en general flexionador de qualsevol classe de paraules (verbs, noms, adjectius, pronoms, etc.).
 • Transcripció fonètica: consulta de diccionaris o generació.
 • Cercador amigable al CLDR, en diversos idiomes.
 • Altres?

Dubtes i qüestions que cal resoldre

 • Com hauria de ser la integració en la web de Softcatalà. Una interfície per a cada servei o una interfície per a tots.
 • Oferim alguna cosa de valor o repetim serveis que ja existeixen (p. ex. Viccionari)?
  • Com a fet diferencial, aportem els diccionaris de Softcatalà, que tenen més formes que qualsevol altre diccionari (1,24 milions de formes, 143.000 lemes).

Fonts de dades i eines existents

 • Viccionari (418.000 entrades), amb flexió, definicions, transcripció fonètica...
 • Diccionaris de Softcatalà/LanguageTool (1,24 milions de formes etiquetades), i diccionaris d'anàlisi i síntesi ja implementats.
 • Wikidata:Lexicographical data, encara sense dades en català.
 • Per a transcripció fonètica:
You can’t perform that action at this time.