Skip to content
somhackathon18-somrotacio created by GitHub Classroom
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
backend
frontend
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

SomAparcament - SomHackathon 2018 - Mataró

Millorar la mobilitat dels espais urbans, mitjançant la gestió, monitorització i anàlisi de l’ús de les zones d’estacionament limitat.

Problema

Actualment es considera millorable l'ús de les zones de Càrrega i Descàrrega a les ciutats, concretament en aquest cas a Mataró.

Al no haver-hi control dels estacionaments a les zones de Càrrega i Descàrrega no s'aprofiten en la seva totalitat. Ja sigui perquè les zones estan sobre-ocupades o sota-ocupades. Això influeix en què es genera un innecessari tràfic i contaminació dels vehicles a la mateixa ciutat. També afecta directament a la satisfacció del conductor o usuari del vehicle. Per altre banda, actualment s'utilitza el rellotge de cartó, manual, i no aporta informació sobre l'estat de les places, degut a que no hi ha comunicació telemàtica. Les solucions que ja existeixen no són Open Source, o, directament són privades.

Resposta

 • Dades útils: Recollida i oferiment de dades dels vehicles.
 • Anàlisis i visualització: Involucració de l'usuari.
 • Open Source
 • Disponibilitat: Consulta en temps real de les places disponibles.
 • Col·laboració: Participació de la ciutadania.
 • Modernització: Apropament del sistema al món digital.

Solució

Com a solució s'ha realitzat una plataforma que permet la obtenció i explotació de les dades de les zones de CiD. Aquesta solució es compon d'un dashboard web per al frontend, una aplicació Android per a la introducció de dades i una API com a backend.

Aquesta sol·lució és col·laborativa pel benefici comú. I es diferencia de les sol·lucions ja existents en que és:

 • Open Source: És replicable, escalable i adaptable.
 • Open Data: Es consumeixen dades obertes, es generen i es col·labora.

Tech

Aquest projecte utilitza Open Source per al seu funcionament:

 • [Flask] - Framework Python com a backend REST.
 • [SQLite] - Persistència de les dades.
 • [LeafletJS] - Representació de mapa a la web.
 • [HTML5] - Web.
 • [JS] - Web.
 • [Android] - Aplicació Android nativa.
 • [Open Street Maps] - Representació de mapa a l'aplicació.

API REST

Hi ha una documentació de l'API REST disponible.

Llicència

MIT

Free Software, Hell Yeah!

You can’t perform that action at this time.