Program do przeprowadzania testów AB
JavaScript HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
dist
node_modules
.gitignore
LICENSE.md
README.md
_style.scss
ab-testing.js
index.html
package.json
script.js
webpack.config.js

README.md

AB-Testing

##Program do przeprowadzania testów AB - wciąż w fazie dewelopmentu

Celem jest stworzenie wtyczki w JS, która umożliwi testowanie różnych elementów na stronach internetowych

Można testować:

 • kolory buttonów: za pomocą funkcji testColor(colorA, colorB, elementId) podając agrumenty: colorA, colorB oraz id testowanego elementu
 • kolory czcionek: za pomocą funkcji testTextColor(colorA, colorB, elementId) podając agrumenty: colorA, colorB oraz id testowanego elementu
 • display itemu: za pomocą funkcji testDisplay(elementId) podając id testowanego elementu
 • treści tesktowe: za pomocą funkcji testTekst(textA, textB, elementId) podając argumenty: textA, textB oraz id testowanego elementu
 • obrazy: za pomocą funkcji testImage(imageSrcA, imageSrcB, elementId) podając argumenty: imageSrcA, imageSrcB oraz id testowanego elementu
 • iframe: za pomocą funkcji testIframe(iframeSrcA, iframeSrcB, elementId) podając argumenty: iframeSrcA, iframeSrcB oraz id testowanego elementu
 • video: za pomocą funkcji testVideo(videoSrcA, videoSrcB, elementId) podając argumenty: videoSrcA, videoSrcB oraz id testowanego elementu

Dodatkowo:

 • na testowanym elemencie uruchamiana jest fukcja, która nasłuchuje na kliknięcia na dany element i zapisuje dane o kliknięciach w local storage
 • w local storage zapisywane są dane o użytkowiniku tj. data otwarcia sesji, strefa czasowa użytkownika, język przeglądarki oraz wymiary okna przeglądarki
 • można uruchamiać testy tylko na konkretnych rozdzielczościach ekranu
 • mozna uruchamiać testy tylko na konkretnej przeglądarce