Skip to content
Kode eller andre herligheter laget i forbindelse med den ukentlige fagdagen
JavaScript C++ Elm Kotlin Java Python Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
KodeKata
.gitignore
README.md

README.md

Fagdagen

For utviklere i SpareBank 1 er hver torsdag satt av til fagtid. Vi kaller denne dagen fagdagen. I dette git repo finner du kode eller andre herligheter laget i forbindelse med denne dagen.

You can’t perform that action at this time.