Skip to content
Dit is de repo zonder db gegevens. Waarom helemaal een aparte repo en niet gewoon de gegevens verwijderen? Omdat ze nog in de commits staan. :)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Portfolio
Project
README.md

README.md

Special Input/Output

Team:

  1. Jaimy

  2. Sjors

Ontwerp

Story Travels is een extensie voor de Google Assistent.

Deze speelt een soort text-adventure, maar dan met spraak!

Portfolio

-Onderzoek

-Ontwerp

-Testrapportage

-Presentatie

You can’t perform that action at this time.