Oficjalny klient platformy eP_API. Umożliwia pobieranie danych publicznych, udostępnianch na portalu Sejmometr.pl
PHP
Pull request Compare This branch is 1 commit behind epforgpl:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
classes
tests
.gitignore
.travis.yml
HISTORY.md
README.md
config.dist.php
ep_API.php
phpunit.xml

README.md

ePF_API - Dane publiczne dostępne jak nigdy wcześniej!

To jest oficjalny klient platformy ePF_API. Umożliwia pobieranie danych publicznych, udostępnianych na portalu http://sejmometr.pl. Zobacz więcej informacji o platformie ePF_API na stronie http://sejmometr.pl/api. Dokumentacja klienta jest dostępna pod adresem http://sejmometr.pl/api/docs.

Aktualną wersję można pobrać z https://github.com/epforgpl/ePF_API

ePF_API daje dostęp do danych publicznych, pochodzących od wielu instytucji publicznych. Znajdziesz tu m.in.:

 • Dokładne dane o pracach legislacyjnych (zintegrowane bazy Rady Ministrów, Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP),
 • Akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r. (bazy Rządowego Centrum Legislacyjnego),
 • Wersje ujednolicone aktów prawnych oraz powiązania między nimi opracowywane przez pracowników Kancelarii Sejmu (baza ISAP),
 • Orzeczenia sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych,
 • Dane teleadresowe instytucji państowywych w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • Dane geodezyjne granic gmin, powiatów, województw i okręgów wyborczych,
 • Wyniki wyborów samorządowych oraz parlamentarnych,
 • Wskaźniki ekonomiczne i socjalne (Bank Danych Lokalnych oraz inne bazy Głównego Urzędu Statystycznego).

Przykład użycia

Wyszukiwanie danych publicznych, w których występuje fraza "Informacja publiczna":

  require_once('ePF_API/ep_API.php');

  $searcher = new ep_Search();
  $searcher->setQ('"Informacja publiczna"');
  $searcher->load();

  $objects = $searcher->getObjects();
  $pagination = $searcher->getPagination();

Zmienna $objects jest teraz tablicą 20 obiektów. Każdy taki obiekt, w swojej właściwości data zawiera opisujące go dane.

Zmienna $pagination jest tablicą asocjacyjną zawierającą pola:

 • total - liczba wszystkich obiektów spełniających warunki wyszukiwania
 • limit - liczba obiektów zwróconych w bieżącym wywołaniu metody load()
 • page - numer strony wyników

Aby regulować ilość zwracanych wyników i poruszać się po wszystkich stronach wyników, użyj parametrów metody load(), np:

  $searcher->load(30, 2);

zwróci 30 wyników, poczynając od strony nr 2.

Pobieranie listy posłów na Sejm:

  require_once('ePF_API/ep_API.php');

  $searcher = new ep_Search();
  $searcher->setDataset('poslowie');
  $searcher->load();

  $objects = $searcher->getObjects();
  $pagination = $searcher->getPagination();

Warunki korzystania

Wydawcą portalu Sejmometr i operatorem platformy ePF_API jest Fundacja ePaństwo - niezależna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz dostępu do informacji publicznych w Polsce. Zobacz http://epanstwo.org.pl.

Informacje, do których dostęp uzyskuje się przez ePF_API są informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to również akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, o których mowa w art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jako takie zaś nie są przedmiotem prawa autorskiego.

Fundacja ePaństwo stara się strukturalizować, wzbogacać oraz łączyć informacje, które pozyskuje w ramach ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego. W takim przypadku może powstać chroniony prawem autorskim utwór. Starania Fundacji dotyczace strukturalizacji danych mogą też powodować, że korzystający z ePF_API będą korzystali z bazy danych, o której mowa w ustawie o ochronie baz danych.

Fundacja ePaństwo niniejszym udziela "wolnej licencji" na udostępniane w ramach ePF_API utwory i bazy danych, do których przysługują jej autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne, a jedynym warunkiem takiej licencji - w przypadku tworzenia aplikacji wykorzystujących dane udostępniane przez Fundację - jest umieszczenie informacji o pochodzeniu danych wraz z linkiem do serwisu Sejmometr.pl.