Permalink
Browse files

+ CHANGELOG.md

! README
  • Loading branch information...
1 parent 77dc32a commit 39ec5179eb298343c5b8a368f807342e392b1aa5 @Stanley committed Jul 4, 2011
Showing with 17 additions and 5 deletions.
  1. +12 −0 CHANGELOG.md
  2. +5 −5 README.md
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+## v0.1.0 (3.07.2011)
+
+* Welcome message
+* \_design/Timetables'
+ + views: `active`, `by_stop`, `by_stop_id`, `by_line`, `by_source`
+ + updates: `dump`
+ + lists: `filter`
+* \_design/Stops'
+ + views: `by_name`, `by_line`
+ + lists: `filter`, `polyline`
+ + filters : `all`
+* `validate_doc_update` CouchDB's permissions
View
@@ -1,7 +1,7 @@
Bagatela - wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej.
=======================================================
-Bagatela udostępnia interfejs programistyczny do wyszukiwania przystanków i optymalnych połączeń w sieci komunikacji miejskiej.
+Bagatela udostępnia interfejs programistyczny do wyszukiwania przystanków <strike>i optymalnych połączeń</strike> w sieci komunikacji miejskiej.
Zanim zaczniesz czytać dalej
----------------------------
@@ -15,7 +15,7 @@ Wykorzystywane technologie
* Web framework: [Sinatra.rb](http://www.sinatrarb.com/)
* Testing frameworks: [Cucumber](http://cukes.info) i [RSpec](http://rspec.info/) + [Rack::Test](http://brynary.github.com/rack-test/)
* Bazy danych: połączeń [Neo4j](http://neo4j.org/) i rozkładów jazdy [CouchDB](http://couchdb.apache.org)
-* Small-text search: [Picky](http://github.com/floere/picky)
+* Full-text search: [Elasticsearch](http://www.elasticsearch.org/)
Instalacja
----------
@@ -27,7 +27,7 @@ Ustaw domyślny interpreter ruby na jruby (jeżeli nie korszystasz z [Ruby Versi
Ściągamy repozytorium i zainstalemy niezbędne pakiety (wymagany [git](http://git-scm.com/) i [bundler](http://gembundler.com/):)
- $ git clone http://github.com/Stanley/bagatela
+ $ git clone git://github.com/Stanley/bagatela.git
$ cd bagatela
$ bundle install
@@ -59,7 +59,7 @@ Uruchomienie
$ bundle exec cucumber features/
- Uwaga: domyślnie test przeprowadzony jest na `http://localhost:8000`. Z powodu braku praw do zapisu, zmiana tego parametru na `http://api.bagate.la` w pliku `features/support/env.rb` nie ma sensu (choć teoretycznie jest możliwa). W przyszłości w systemie produkcyjnym zostanie udostępniony jeden użytkownik i baza danych do celów testowych.
+ Uwaga: domyślnie test przeprowadzony jest na `http://localhost:8000`. Z powodu braku praw do zapisu, zmiana tego parametru na `http://api.bagate.la` w pliku `features/support/env.rb` nie ma sensu (choć teoretycznie jest możliwa). W przyszłości w systemie produkcyjnym zostanie udostępniony jeden użytkownik i baza danych do celów testowych. Testy wymagają uruchomionej bazy CouchDB.
$ bundle exec spec spec/
@@ -72,4 +72,4 @@ Uruchomienie
Dokumentacja API
----------------
-Docelowo <http://stanley.github.com/bagatela>. Do czasu uruchomienia API nie jest publicznie dostępna.
+Docelowo <http://stanley.github.com/bagatela/API.1.html>.

0 comments on commit 39ec517

Please sign in to comment.