Permalink
Browse files

updated README

  • Loading branch information...
1 parent ea6a28b commit 97e2f67c0e859213537c47b4ea458df0626f6d51 @Stanley committed Jan 15, 2012
Showing with 24 additions and 12 deletions.
  1. +24 −12 README.md
View
@@ -12,9 +12,9 @@ Wykorzystywane technologie
--------------------------
* Język programowania: [Ruby](http://www.ruby-lang.org/) (implementacja [JRuby](http://jruby.org/))
-* Web framework: [Sinatra.rb](http://www.sinatrarb.com/)
* Testing frameworks: [Cucumber](http://cukes.info) i [RSpec](http://rspec.info/)
-* Bazy danych: połączeń [Neo4j](http://neo4j.org/) i rozkładów jazdy [CouchDB](http://couchdb.apache.org)
+* Bazy danych: połączeń [OrientDB](http://orientechnologies.com) i rozkładów jazdy [CouchDB](http://couchdb.apache.org)
+* Serwer HTTP: [Rexster](https://github.com/tinkerpop/rexster/wiki/)
* Full-text search: [Elasticsearch](http://www.elasticsearch.org/)
Instalacja
@@ -29,7 +29,7 @@ Ustaw tryb kompatybilności z Ruby 1.9:
$ export JRUBY_OPTS=--1.9
-Ściągnij repozytorium i zainstaluj niezbędne biblioteki (wymagany [bundler](http://gembundler.com/)):
+Ściągnij repozytorium i zainstaluj niezbędne biblioteki (wymagany [bundler](http://gembundler.com/)) ![Gemnasium](https://gemnasium.com/Stanley/bagatela.png):
$ git clone git://github.com/Stanley/bagatela.git
$ cd bagatela
@@ -46,18 +46,24 @@ Populacja bazy danych
* Opcja 2:
- Importuj rozkłady bezpośrednio ze źródła (strony przewoźnika). Zobacz projekt [pigeons](https://github.com/Stanley/pigeons) po więcej informacji.
+ Importuj rozkłady bezpośrednio ze źródła (tj. strony przewoźnika). Zobacz projekt [pigeons](https://github.com/Stanley/pigeons) po więcej informacji.
* Opcja 3:
Przebiegnij po wszystkich przystankach w mieście, zapisując odjazdy w notesie. Przepisz do komputera.
-Uruchomienie
-------------
+Generacja grafu
+---------------
-* Aplikacji:
+Kolejnym krokiem przed uruchomieniem wyszukiwarki jest generacja grafu, połączonej struktury przystanków i relacji mnędzy nimi. _Funkcjonalność jest w trakcie tworzenia. Może nie działać._
- $ rackup
+ $ bundle exec irb -r lib/bagatela.rb
+ irb(main):001:0> Bagatela::Graph::Import.new("http://localhost:5984/kr", true).relationships!(Date.parse("23.09.2011")
+
+~~Zobacz dokumentację wyjaśniającą agrumenty obu metod~~ (wkrótce).
+
+Uruchomienie
+------------
* Testów:
@@ -69,11 +75,17 @@ Uruchomienie
Uwaga: jeżeli chcesz przywrócić wyświetlanie backtrace, które domyślnie jest wyłączone, zakomentuj `:raise_errors` na początku deklaracji klasy `Bagatela::RestApi` w `app/main.rb`.
+* Aplikacji:
+
+ $ PATH_TO_REXSTER/rexster.sh --start -c config/rexster.xml
+
* Konsoli:
- $ bundle exec irb -r app/main.rb
+ $ bundle exec irb -r lib/bagatela.rb
-Dokumentacja
-------------
+Dokumentacja API
+----------------
+
+<http://developer.bagate.la/GRAPH.1.html>
-<http://developer.bagate.la>.
+Have fun!

0 comments on commit 97e2f67

Please sign in to comment.