Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Map and reduce functions for serever-side data processing
Ruby
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
ruby
.gitignore
README.textile

README.textile

Temat projektu

Odtwarzanie położenia pojazdów komunikacji miejskiej na podstawie redundantnych danych1 z niezaufanego źródła.

Projekt powstał w ramach zajęć pt. Przetwarzanie rozproszone i równoległe na Politechnice Krakowskiej.

1 dane są ciągiem odległości od przystanku na którym dany pojazd ostatnio się zatrzymał i pochodzą z aplikacji działającej na mobilnym urządzeniu pasażera/ów komunikacji miejskiej.

Something went wrong with that request. Please try again.