Tram2000 implementation for Palm webOS
JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
images
javascripts
stylesheets
tests
.gitignore
LICENSE
README.textile
Rakefile
appinfo.json
framework_config.json
icon.png
index.html
sources.json

README.textile

Tram2000

Tram2000 jest projektem mającym na celu monitorowanie ruchu pasażerów komunikacji miejskiej.

Tram2000-webos

Tram2000-webos jest narzędziem do generowania danych o podróżach, które odbywa pasażer. Dowiedz się więcej o działaniu aplikacji na wiki.

Instalacja

Wersje alpha nie są dostępne w formie pakietów, dlatego do instalacji wymagany jest Palm SDK.

git clone git://github.com/Stanley/tram2000-webos.git
palm-package tram2000-webos
palm-install net.wasiutynski.tram2000*