Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback style #5

Closed
roberrrt-s opened this issue Nov 25, 2019 · 1 comment
Labels
tip

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 25, 2019

Hi Stefan, je modules zien er allemaal erg netjes uit. Over het algemeen heb ik ook weinig inhoudelijk aan te merken op je code, echter zou je in je index.js nog wat meer kunnen fragmenteren. Je kunt variabelen als je query en url ook als module importeren om dit bestand overzichtelijk te houden. Verder zijn er wat kleine verschillen in consistentie bij het aanroepen van functions en het gebruik van spaties, zie bijvoorbeeld dit stukje:

.attr('fill', d => {return color(d);})
.attr('y', function(d, i){return 32+28*i;})
.attr('x', 150)
.text(d => {return d;})

Verder ben je lekker bezig, succes deze week nog.

@StefanGerrits2

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

@StefanGerrits2 StefanGerrits2 commented Nov 25, 2019

Thanks Robert!

Ik zal je feedback meenemen in mijn proces :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.