Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BinaryConverter
README.md

README.md

Binary Converter

Last ned

Binary Converter er et lite prosjekt jeg har jobbet på når jeg har hatt tid. Denne appen tar vanlige tall og konverterer de til binærtall, og motsatt. For eksempel, skriver du inn tallet 2, vil du få ut binærtallet 10.

Appen bruker en swipe view for å minimere antall forskjellige skjermbilder, slik at man ikke bruker masse tid på å navigere menyer når man skal konvertere frem og tilbake. appen er tilgjengelig på Android gjennom Google Play.

You can’t perform that action at this time.