Skip to content
Stuur e-mail notificaties voor ontvangen telegrammen in de (L3D) ActiveWorlds browser.
PHP
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.bzr
phpmailer_v5.1
LICENSE
README.md
backlog.php
notify.php
reply.php
settings.ini
template_full.txt
template_notify.txt

README.md

Telegram

Stuur e-mail notificaties voor ontvangen telegrammen in de (L3D) ActiveWorlds browser.

Alle telegrammen in de universum database worden doorgelopen en gestuurd een notificatie naar de ontvanger. Bij meerdere gebruikers het hetzelfde e-mailadres wordt alleen een algemene melding gestuurd zonder de inhoud van het telegram.

Dit is een tool ontwikkelt door Stichting L3D. We geven geen garantie over de werking of de kwaliteit van de code, en we onderhouden het niet actief.

English

Send email notifications for received telegrams in the (L3D) ActiveWorlds browser.

This tool is developed by the L3D foundation. We do not give any guarantee about its functioning or the quality of the code, and we do not maintain it actively.

Licence

MIT

You can’t perform that action at this time.