Permalink
Browse files

first commit

  • Loading branch information...
skinkie committed Dec 15, 2011
0 parents commit 7723b39835b11e5683b17ba331c56e91f65e62d5
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 README
1 README
@@ -0,0 +1 @@
Binnen deze repository worden de BISON Koppelvlakken uit het Nederlandse Openbaar Vervoer geimplementeerd.

0 comments on commit 7723b39

Please sign in to comment.