Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 105 lines (95 sloc) 3.51 KB
#Country Name: Please see filename.
graphical_culture = asiangfx
color = { 56 180 139 }
historical_idea_groups = {
offensive_ideas
defensive_ideas
maritime_ideas
trade_ideas
quality_ideas
spy_ideas
diplomatic_ideas
administrative_ideas
}
historical_units = {
japanese_archer
eastern_bow
japanese_footsoldier
japanese_samurai
asian_arquebusier
asian_charge_cavalry
asian_mass_infantry
asian_musketeer
reformed_asian_musketeer
reformed_asian_cavalry
}
monarch_names = { #Most Monarchs were named with "kage"
"Hirokage #0" = 50
"Takakage #0" = 50
"Sadakage #0" = 50
"Ujikage #0" = 50
"Norikage #0" = 50
"Iekage #0" = 50
"Yoshikage #0" = 50
"Tsunekage #0" = 50
"Kagefuyu #0" = 10
"Kageakira #0" = 10
"Kaganori #0" = 10
"Kagatsune #0" = 10
"Kagetaka #0" = 10
"Kagemoto #0" = 10
"Kagetoyo #0" = 10
"Kageyoshi #0" = 10
"Kagemori #0" = 10
"Kageyori #0" = 10
"Kagetomi #0" = 10
"Kageyasu #0" = 10
"Kagemasa #0" = 10
"Toku #0" = -5
"Sen #0" = -5
"Tama #0" = -5
"Aya #0" = -5
"Ina #0" = -5
}
leader_names = {
# Daimyo names
Akamatsu Akechi Ashikaga Amago Kyogoku Rokkaku Asakura Asano Aso Chosokabe Date Hachisuka
Hatakeyama Hojo Hosokawa Ichijo Keda Imagawa Isshiki Ito Jinbo Kikuchi Kono Maeda
Matsunaga Mimura Miyoshi Mogami Mori Nabeshima Nagao Oda Ogasawara Otomo Ouchi
Ryuzoji Sagara Saito Sanada Satake Satomi Shiba Shibata Shimazu Shoni Takeda Toki
Tokugawa Matsudaira Toyotomi Tsutsui Uesugi Uragami Yamana Yamauchi
# Asakura Flavor
Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura
Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura Asakura
# Retainers of the Asakura clan
Uozumi Uozumi Uozumi Uozumi Uozumi Horie Horie Horie Horie Horie
Yamazaki Yamazaki Yamazaki Yamazaki Yamazaki Magara Magara Magara Magara Magara
Kawai Kawai Kawai Kawai Kawai Maeba Maeba Maeba Maeba Maeba
# Regio Flavor: Koshinetsu-Hokuriku
Ogasawara Suwa Takato Murakami Takanashi Suda Unno Mochizuki Sanada Oi
Yashiro Hoshina Nishina Kiso Baba Takeda Anayama Oyamada Akiyama Tsuchiya Amari
Itagaki Naito Kosaka Obu Yamagata Hara Yamamoto Nagao Nakajo Irobe Honjo Kaji Shibata
Kakizaki Kitajo Yasuda Jojo Usami Shida Saito Oguni Amakasu Naoe Honma
Togashi Cho Shiina Jinbo Nukui Ishiguro Asakura Horie Awaya Otani
}
ship_names = {
"Mutsu Maru" "Dewa Maru" "Shimotsuke Maru"
"Hitachi Maru"
"Kazusa Maru" "Shimousa Maru" "Awa Maru" "Musashi Maru" "Kozuke Maru" "Izu Maru" "Echigo Maru" "Ettchu Maru"
"Kaga Maru" "Noto Maru" "Suruga Maru" "Totomi Maru" "Joshu Maru" "Enshu Maru" "Bushu Maru" "Esshu Maru"
"Mikawa Maru" "Ushu Maru" "Soushu Maru" "Boushu Maru" "Kai Maru" "Shinshu Maru" "Koshu Maru"
"Owari Maru" "Bishu Maru" "Mino Maru" "Echizen Maru" "Ise Maru" "Shima Maru" "Omi Maru"
"Goushu Maru" "Yamashiro Maru" "Wakasa Maru" "Tanba Maru" "Tango Maru" "Yamato Maru" "Kii Maru"
"Kishu Maru" "Iga Maru" "Sanuki Maru" "Tosa Maru"
"Iyo Maru" "Harima Maru" "Banshu Maru"
"Hoki Maru" "Inaba Maru" "Bizen Maru" "Mimasaka Maru" "Binshu Maru"
"Bingo Maru" "Bittchu Maru" "Aki Maru" "Izumo Maru" "Iwami Maru" "Suou Maru" "Nagato Maru" "Bungo Maru"
"Buzen Maru" "Chikuzen Maru"
"Chikugo Maru" "Hizen Maru" "Higo Maru" "Chikushu Maru" "Hyuga Maru" "Osumi Maru" "Satsuma Maru" "Sasshu Maru"
}
army_names = {
"Asakura Gun" "$PROVINCE$ Gun" "$PROVINCE$ Zei" "$PROVINCE$ Dan"
}
fleet_names = {
"Asakura Suigun" "$PROVINCE$ Suigun" "$PROVINCE$ Sendan" "$PROVINCE$ Tai"
}