Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 107 lines (99 sloc) 1.84 KB
#Country Name: Please see filename
graphical_culture = easterngfx
color = { 113 112 96 }
historical_idea_groups = {
maritime_ideas
religious_ideas
defensive_ideas
administrative_ideas
trade_ideas
quality_ideas
innovativeness_ideas
diplomatic_ideas
}
historical_units = {
eastern_medieval_infantry
eastern_knights
slavic_stradioti
eastern_militia
ottoman_spahi
ottoman_sekban
ottoman_reformed_spahi
ottoman_reformed_janissary
ottoman_toprakli_hit_and_run
ottoman_nizami_cedid
ottoman_toprakli_dragoon
eastern_skirmisher
eastern_uhlan
eastern_carabinier
ottoman_new_model
ottoman_lancer
}
monarch_names = {
"Antonio #0" = 40
"Francesco #0" = 40
"Nero #1" = 20
"Bartolomeo #0" = 10
"Agapios #0" = 0
"Akakios #0" = 0
"Alexandros #0" = 0
"Anargyros #0" = 0
"Anastasios #0" = 0
"Andreas #0" = 0
"Angelos #0" = 0
"Aniketos #0" = 0
"Apostolos #0" = 0
"Argyros #0" = 0
"Athanasios #0" = 0
"Charalampos #0" = 0
"Chrysanthos #0" = 0
"Demetrios #0" = 0
"Dimosthenes #0" = 0
"Dionysios #0" = 0
"Dorotheos #0" = 0
"Efsthathios #0" = 0
"Eleftherios #0" = 0
"Elias #0" = 0
"Emmanouil #0" = 0
"Evangelos #0" = 0
"Georgios #0" = 0
"Gregorios #0" = 0
"Ioannes #0" = 0
"Konstantinos #0" = 0
"Nikodemos #0" = 0
"Pavlos #0" = 0
"Petros #0" = 0
"Philippos #0" = 0
"Photios #0" = 0
"Stephanos #0" = 0
"Theophylaktos #0" = 0
"Vasilis #0" = 0
"Vlasis #0" = 0
"Francesca #1" = -10
"Maria #0" = -1
"Alexandra #0" = -1
"Gabrielia #0" = -1
"Ioustina #0" = -1
"Anastasia #0" = -1
}
leader_names = {
Acciajuoli
Contarini Crispo
Doria
Fadrigue
Melissinos
Palaeologus Plethon
Rendis
Saraceno
Tocco
Zorzi
}
ship_names = {
"Agios Thomas" Athena
Felves
Laouses
Makronisi
Patroklou Petalioi
Salamina Styra
Ypsili
}