Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 321 lines (312 sloc) 6.44 KB
#Country Name: Please see filename.
graphical_culture = asiangfx
color = { 51 215 51 }
historical_idea_groups = {
trade_ideas
economic_ideas
defensive_ideas
administrative_ideas
humanist_ideas
quantity_ideas
influence_ideas
offensive_ideas
}
historical_units = {
chinese_longspear
eastern_bow
chinese_footsoldier
chinese_steppe
asian_arquebusier
asian_charge_cavalry
asian_mass_infantry
manchu_banner
han_banner
asian_musketeer
chinese_dragoon
reformed_asian_musketeer
reformed_asian_cavalry
reformed_manchu_rifle
}
monarch_names = {
"Zhanji #0" = 10
"Zhanjun #0" = 10
"Zhanyong #0" = 10
"Zhanyin #0" = 10
"Zhanshan #0" = 10
"Zhangang #0" = 10
"Zhan'ao #0" = 10
"Zhankai #0" = 10
"Zhanyan #0" = 10
"Jianrui #0" = 10
"Jianlin #0" = 10
"Jianti #0" = 10
"Jianchun #0" = 10
"Jianze #0" = 10
"Jianjun #0" = 10
"Jianzhi #0" = 10
"Jianpei #0" = 10
"Jianji #0" = 10
"Youji #0" = 10
"Youtang #0" = 10
"Youwan #0" = 10
"Youlun #0" = 10
"Youbing #0" = 10
"Youyun #0" = 10
"Youheng #0" = 10
"You'kai #0" = 10
"Houzhao #0" = 10
"Houwei #0" = 10
"Houxi #0" = 10
"Houcong #0" = 10
"Zaiji #0" = 10
"Zairui #0" = 10
"Zaihou #0" = 10
"Yiling #0" = 10
"Yijun #0" = 10
"Yiliu #0" = 10
"Changluo #0" = 10
"Changxu #0" = 10
"Changxun #0" = 10
"Changzhi #0" = 10
"Changhao #0" = 10
"Changrun #0" = 10
"Changyin #0" = 10
"Changbo #0" = 10
"Youxiao #0" = 10
"Youxue #0" = 10
"Youmo #0" = 10
"Youjian #0" = 10
"Youyi #0" = 10
"Youshan #0" = 10
"Ciran #0" = 10
"Ciyu #0" = 10
"Cijiong #0" = 10
"Cilang #0" = 10
"Ciheng #0" = 10
"Cizhao #0" = 10
"Cihuan #0" = 10
"Cican #0" = 10
"Shangbing #0" = 10
"Shanglie #0" = 10
"Shangyi #0" = 10
"Shanghong #0" = 10
"Zhijun #0" = 10
"Zhibao #0" = 10
"Gongxi #0" = 10
"Gongjian #0" = 10
"Gongtang #0" = 10
"Gongming #0" = 10
"Jixi #0" = 10
"Jiye #0" = 10
"Jihuang #0" = 10
"Jihuan #0" = 10
"Jixuan #0" = 10
"Meigui #0" = 10
"Meiyuan #0" = 10
"Zhongxuan #0" = 10
"Zhongduo #0" = 10
"Qiyuan #0" = 10
"Qiying #0" = 10
"Qirong #0" = 10
"Youdun #0" = 10
"Zishi #0" = 10
"Linmei #0" = 10
"Cijue #0" = 10
"Ciwei #0" = 10
"Cikai #0" = 10
"Youhua #0" = 10
"Linyuan #0" = 10
"Qisheng #0" = 10
"Biao #0" = 10
"Shuang #0" = 10
"Gang #0" = 10
"Su #0" = 10
"Zhen #0" = 10
"Bo #0" = 10
"Zi #0" = 10
"Gui #0" = 10
"Xuntan #0" = 10
"Xunquan #0" = 10
"Ying #0" = 10
"Zhi #0" = 10
"Quan #0" = 10
"Chenhao #0" = 10
"Bian #0" = 10
"Hui #0" = 10
"Song #0" = 10
"Mo #0" = 10
"Yin #0" = 10
"Jing #0" = 10
"Dong #0" = 10
"Nan #0" = 10
"Shouqian #0" = 10
"Xiongying #0" = 10
"Yuntong #0" = 10
"Yunjian #0" = 10
"Wengui #0" = 10
"Wenkui #0" = 10
"Gaoxu #0" = 10
"Gaosui #0" = 10
"Houyu #0" = 10
"Yousi #0" = 10
"Jianshu #0" = 10
"Yourong #0" = 10
"Houjue #0" = 10
"Zailun #0" = 10
"Changfang #0" = 10
"Guan #0" = 0
"Keqin #0" = 0
"Fu #0" = 0
"Dounan #0" = 0
"Chengzu #0" = 0
"Zixiang #0" = 0
"Bingyi #0" = 0
"Zongren #0" = 0
"Yuan #0" = 0
"Xingui #0" = 0
"Zonglian #0" = 0
"Ji #0" = 0
"Xiang #0" = 0
"Yu #0" = 0
"Zhong #0" = 0
"Xizheng #0" = 0
"Jian #0" = 0
"Shao'en #0" = 0
"Jiusi #0" = 0
"Chun #0" = 0
"Zugan #0" = 0
"Yingfang #0" = 0
"Kekuan #0" = 0
"Juren #0" = 0
"Qing #0" = 0
"Qinshun #0" = 0
"Duan #0" = 0
"Zhencheng #0" = 0
"Bao #0" = 0
"Li #0" = 0
"Xiao #0" = 0
"Xian #0" = 0
"Tang #0" = 0
"Boyuan #0" = 0
"Chunyao #0" = 0
"Xianzhang #0" = 0
"Liang #0" = 0
"Ruoshui #0" = 0
"Shouyi #0" = 0
"De #0" = 0
"Ti #0" = 0
"Hongxian #0" = 0
"Shihuai #0" = 0
"Shixi #0" = 0
"Yizan #0" = 0
"Huali #0" = 0
"Zhide #0" = 0
"Yuanxi #0" = 0
"Xixue #0" = 0
"Weizhen #0" = 0
"Han #0" = 0
"Boheng #0" = 0
"Mian #0" = 0
"Zongyi #0" = 0
"Kai #0" = 0
"Meng #0" = 0
"Hong #0" = 0
"Du #0" = 0
"Danian #0" = 0
"Tai #0" = 0
"Minzheng #0" = 0
"Mengyang #0" = 0
"Jingming #0" = 0
"Zhenqing #0" = 0
"Gong #0" = 0
"Shanfu #0" = 0
"Shen #0" = 0
"Zhengming #0" = 0
"Zuo #0" = 0
"Weiqi #0" = 0
"Shenzhong #0" = 0
"Panlong #0" = 0
"Youguang #0" = 0
"Shisheng #0" = 0
"Qichang #0" = 0
"Hongdao #0" = 0
"Nanying #0" = 0
"Shaozong #0" = 0
"Peng #0" = 0
"Wenshi #0" = 0
"Liangxiang #0" = 0
"Wannian #0" = 0
"Zongyan #0" = 0
"Tingkui #0" = 0
"Bangzuo #0" = 0
"Ruxiu #0" = 0
"Guochang #0" = 0
"Huanchun #0" = 0
"Xianming #0" = 0
"Shengdou #0" = 0
"Zhaochen #0" = 0
"Shimei #0" = 0
"Guoxi #0" = 0
"Shangzhen #0" = 0
"Daoxing #0" = 0
"Tingbiao #0" = 0
"Yunrang #0" = 0
"Wan #0" = 0
"Jin #0" = 0
"Ding #0" = 0
"Wuchang #0" = 0
"Chengzhang #0" = 0
"Jiefu #0" = 0
"Wenyong #0" = 0
"Shiming #0" = 0
"Chonghua #0" = 0
"Sanfeng #0" = 0
"Wanyan #0" = 0
"Dayong #0" = 0
"Zhongwen #0" = 0
"Kexue #0" = 0
"Yuanjie #0" = 0
"Rucai #0" = 0
"Kexi #0" = 0
"Zhongming #0" = 0
"Jinxing #0" = 0
"Yan #0" = 0
"Yingxiang #0" = 0
"Zongmin #0" = 0
"Heying #0" = -1
"Chunmei #0" = -1
"Tianhui #0" = -1
"Kon #0" = -1
"Mao #0" = -1
"Yuying #0" = -1
"Yuantong #0" = -1
"Yanxiang #0" = -1
"Xiurong #0" = -1
"Shouying #0" = -1
"Fuyuan #0" = -1
"Luzhen #0" = -1
"Ruirong #0" = -1
"Suzhen #0" = -1
"Xiao'e #0" = -1
"Xiaoying #0" = -1
"Xiaoyuan #0" = -1
"Xiaoji #0" = -1
"Xiaolou #0" = -1
}
leader_names = {
Zhu Wu Geng Shang Zheng Zhao Li Shi Liu Guo Yang Wang Qian Ma Meng Gao
Chen Sun Sima Cao Xiao Qi Zu Zhou Huang Bai Qiu Tang Lu Xu Chang
Feng Deng Hua Gu Fei Fu Hu Mei Xue Liao Jin Ye He Lan Du Fang Mao Hao
Kong Jiao Si Pan Zuo Ding Bao Yan Tan Han Luo Xie Yuan Qin Ruan Niu Zeng
Dong Lin Shen Ouyang Su Yu Ren Chai Xia Mo Dai Jiang Yue Jia Xiong Cui
"Ou'yang" "Huangfu" "Dongfang" "Linghu"
}
ship_names = {
Beiji Tianshu Sifu Gouchen Tianzhu Zhushi Tianqiang Xuange
Taizun Beidou Santai Tianji Wenchang Qizhenjiangjun Tenshe
Liaoning Beiluoshimen Yujing Hongshi
Qinglong Baihu Zhuque Xuanwu Zhaowu Yong'an Nan'an Longhai Fu'an Fuding Jinchang
Qingyuan Xining Xingyi Wu'an Xianning Ruichang Xinghua
Zhaoyuan Xingping Yongji Xiaoyi Yongkang Rende Anding
Yanping
}