No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md

README.md

FlerTop - rozšíření prohlížeče, které automaticky topuje vaše náhodně vybrané zboží. Made by Stopka

Rozšíření je ve dvou verzích: FlerTop.oex pro prohlížeč Opera FlerTop.crx pro prohlížeč Chrome