Permalink
Browse files

Updated Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
admas authored and niksedk committed May 7, 2017
1 parent 2701b5a commit 074b0aac15fda36b56cf3e50566590e42d9e0dad
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 src/Languages/pl-PL.xml
View
@@ -27,6 +27,7 @@
<CharsPerSec>Znaków/sek.</CharsPerSec>
<WordsPerMin>Słów/min.</WordsPerMin>
<Actor>Aktor</Actor>
<Region>Region</Region>
<NumberSymbol>Nr</NumberSymbol>
<Number>Numer</Number>
<Text>Tekst</Text>
@@ -1070,6 +1071,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<SetActor>Ustaw aktora</SetActor>
<SubStationAlphaStyles>Style Sub Station Alpha...</SubStationAlphaStyles>
<AdvancedSubStationAlphaStyles>Style Advanced Sub Station Alpha...</AdvancedSubStationAlphaStyles>
<TimedTextSetRegion>Tekst synchroniczny - ustaw region</TimedTextSetRegion>
<TimedTextSetStyle>Tekst synchroniczny - ustaw styl</TimedTextSetStyle>
<TimedTextStyles>Style tekstu synchronicznego...</TimedTextStyles>
<TimedTextSetLanguage>Tekst synchroniczny - ustaw język</TimedTextSetLanguage>
@@ -1876,6 +1878,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<WaveformPlayNewSelectionEnd>Odtwarzaj koniec zaznaczenia</WaveformPlayNewSelectionEnd>
<WaveformPlayFirstSelectedSubtitle>Odtwarzaj pierwsze zaznaczone napisy</WaveformPlayFirstSelectedSubtitle>
<WaveformFocusListView>Koncentruj uwagę na "Widoku listy"</WaveformFocusListView>
<WaveformGoToNextSubtitle>Przejdź do następnych napisów (z pozycji wideo)</WaveformGoToNextSubtitle>
<WaveformGoToNextSceneChange>Przejdź do następnej zmiany sceny</WaveformGoToNextSceneChange>
<WaveformToggleSceneChange>Przełącznik zmiany sceny</WaveformToggleSceneChange>
<GoBack1Frame>Jedna klatka do tyłu</GoBack1Frame>
@@ -2322,6 +2325,7 @@ Utrzymać te zmiany?</KeepChangesMessage>
<RemoveSceneChange>Usuń zmianę sceny</RemoveSceneChange>
<GuessTimeCodes>Odgadnij kody czasowe...</GuessTimeCodes>
<SeekSilence>Szukaj ciszy...</SeekSilence>
<InsertSubtitleHere>Wstaw napisy tutaj...</InsertSubtitleHere>
<CharsSecX>ZNS: {0:0.00}</CharsSecX>
<WordsMinX>SNM: {0:0.00}</WordsMinX>
</Waveform>

0 comments on commit 074b0aa

Please sign in to comment.