Skip to content
Permalink
Browse files

Update Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
niksedk committed Oct 4, 2019
1 parent cc64824 commit 091e5c705bba690807867ff53d3f71c9af69b6c0
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 src/Languages/pl-PL.xml
@@ -782,6 +782,9 @@ Przejdź do "Opcje -> Ustawienia -> Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
<FileName>Nazwa pliku</FileName>
<Join>Połącz</Join>
<TotalNumberOfLinesX>Całkowita ilość linii: {0:#,###,###}</TotalNumberOfLinesX>
<AlreadyCorrectTimeCodes>Pliki mają już poprawne kody czasowe</AlreadyCorrectTimeCodes>
<AppendTimeCodes>Dodaj czas zakończenia poprzedniego pliku</AppendTimeCodes>
<AddMs>Dodaj milisekundy po każdym pliku</AddMs>
</JoinSubtitles>
<LanguageNames>
<NotSpecified>Nie określony</NotSpecified>
@@ -2068,6 +2071,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<MicrosoftBingTranslator>Tłumacz Microsoft</MicrosoftBingTranslator>
<HowToSignUp>Jak się zarejestrować</HowToSignUp>
<MicrosoftTranslateApiKey>Klucz</MicrosoftTranslateApiKey>
<MicrosoftTranslateTokenEndpoint>Punkt końcowy tokena</MicrosoftTranslateTokenEndpoint>
<FontNote>Uwaga: Te ustawienia czcionek dotyczą tylko interfejsu użytkownika Subtitle Edit.
Ustawienie czcionki napisów zwykle wykonywane jest w odtwarzaczu wideo, ale można to również zrobić w przypadku używania formatu napisów
z wbudowanymi informacjami o czcionkach, takimi jak "Advanced Sub Station Alpha" lub poprzez eksport do formatów opartych na obrazie.</FontNote>
@@ -2396,6 +2400,7 @@ Utrzymać te zmiany?</KeepChangesMessage>
<UseTimeCodesFromIdx>Użyj kodów czasowych z pliku .idx</UseTimeCodesFromIdx>
<NoMatch>&lt;Brak zgodności&gt;</NoMatch>
<AutoTransparentBackground>Auto przezroczyste tło</AutoTransparentBackground>
<CaptureTopAlign>Przechwyć wyrównanie do góry</CaptureTopAlign>
<InspectCompareMatchesForCurrentImage>Sprawdź porównane zgodności dla bieżącego obrazu...</InspectCompareMatchesForCurrentImage>
<EditLastAdditions>Edytuj ostatnio dodane porównania obrazów...</EditLastAdditions>
<SetUnitalicFactor>Ustaw faktor nie kursywy...</SetUnitalicFactor>
@@ -2404,6 +2409,7 @@ Utrzymać te zmiany?</KeepChangesMessage>
<MinLineSplitHeight>Min. wysokość linii (podział)</MinLineSplitHeight>
<FallbackToX>Powrót do {0}</FallbackToX>
<ImagePreProcessing>Wstępne przetwarzanie obrazu...</ImagePreProcessing>
<EditImageDb>Edytuj obraz db</EditImageDb>
</VobSubOcr>
<VobSubOcrCharacter>
<Title>VobSub - Ręcznie obrazy do tekstu</Title>
@@ -2435,6 +2441,20 @@ Utrzymać te zmiany?</KeepChangesMessage>
<Title>Ustaw faktor nie kursywy</Title>
<Description>Dostosuj wartość tak, że styl tekstu jest normalny, a nie kursywą. Należy pamiętać, że oryginalny obraz powinien być kursywą.</Description>
</VobSubOcrSetItalicFactor>
<OcrPreprocessing>
<Title>Wstępne przetwarzanie obrazu OCR</Title>
<Colors>Kolory</Colors>
<AdjustAlpha>Dostosuj wartość, aż tekst będzie wyraźnie wyświetlany (zwykle są to wartości od 200 do 300)</AdjustAlpha>
<OriginalImage>Oryginalny obraz</OriginalImage>
<PostImage>Obraz po wstępnym przetworzeniu</PostImage>
<BinaryThreshold>Próg porównania obrazu binarnego</BinaryThreshold>
<InvertColors>Odwróć kolory</InvertColors>
<YellowToWhite>Żółty na biały</YellowToWhite>
<ColorToWhite>Kolor na biel</ColorToWhite>
<ColorToRemove>Kolor do usunięcia</ColorToRemove>
<Cropping>Przycinanie</Cropping>
<CropTransparentColors>Przytnij przezroczyste kolory</CropTransparentColors>
</OcrPreprocessing>
<Watermark>
<Title>Znak wodny</Title>
<WatermarkX>Znak wodny: {0}</WatermarkX>

0 comments on commit 091e5c7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.