Permalink
Browse files

Update Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
admas authored and niksedk committed Nov 8, 2017
1 parent 5b059e5 commit 1cd9f93ed2157570c6ed96c6d1dd07c00b54af9a
Showing with 34 additions and 11 deletions.
  1. +34 −11 src/Languages/pl-PL.xml
View
@@ -5,8 +5,7 @@
<Version>3.5.4</Version>
<TranslatedBy>Tłumaczenie Adam Malich (mailto: adam_malich@gizycko.mm.pl)</TranslatedBy>
<CultureName>pl-PL</CultureName>
<HelpFile>
</HelpFile>
<HelpFile></HelpFile>
<Ok>&amp;OK</Ok>
<Cancel>&amp;Anuluj</Cancel>
<Apply>Zastosuj</Apply>
@@ -28,6 +27,7 @@
<CharsPerSec>Znaków/sek.</CharsPerSec>
<WordsPerMin>Słów/min.</WordsPerMin>
<Actor>Aktor</Actor>
<Gap>Odstęp</Gap>
<Region>Region</Region>
<NumberSymbol>Nr</NumberSymbol>
<Number>Numer</Number>
@@ -165,6 +165,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<ChooseOutputFolder>Wybierz folder wyjściowy</ChooseOutputFolder>
<OverwriteExistingFiles>Nadpisz istniejące pliki</OverwriteExistingFiles>
<Style>Style...</Style>
<UseStyleFromSource>Użyj stylu ze źródła</UseStyleFromSource>
<ConvertOptions>Opcje konwersji</ConvertOptions>
<RemoveFormatting>Usuń tagi formatujące</RemoveFormatting>
<RemoveTextForHI>Usuń tekst dla niedosłyszących (HI)</RemoveTextForHI>
@@ -182,6 +183,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<ScanningFolder>Przeskanowano {0} i podfolderów z plikami napisów...</ScanningFolder>
<Recursive>Uwzględnij podfoldery</Recursive>
<SetMinMsBetweenSubtitles>Ustaw minimum ms między napisami</SetMinMsBetweenSubtitles>
<BridgeGaps>Zmostkuj przerwy</BridgeGaps>
<PlainText>Zwykły tekst</PlainText>
<Ocr>OCR...</Ocr>
<Filter>Filtr</Filter>
@@ -192,6 +194,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<FixCommonErrorsErrorX>Poprawiono najczęstsze błędy: {0}</FixCommonErrorsErrorX>
<MultipleReplaceErrorX>Wielokrotne zastąpienia: {0}</MultipleReplaceErrorX>
<AutoBalanceErrorX>Automatyczne równoważenie linii: {0}</AutoBalanceErrorX>
<OffsetTimeCodes>Przesunięcie kodów czasowych</OffsetTimeCodes>
</BatchConvert>
<Beamer>
<Title>Projektor</Title>
@@ -419,6 +422,14 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Footer>Stopka</Footer>
<DoNotModify>[Bez modyfikacji]</DoNotModify>
</ExportCustomTextFormat>
<ExportFcpXmlAdvanced>
<Title>Eksport do Final Cut Pro XML advanced</Title>
<FontName>Nazwa czcionki</FontName>
<FontSize>Rozmiar czcionki</FontSize>
<FontFace>Czcionka</FontFace>
<Alignment>Wyrównanie</Alignment>
<Baseline>Linia bazowa</Baseline>
</ExportFcpXmlAdvanced>
<ExportPngXml>
<Title>Eksport napisów do BDN XML/PNG</Title>
<ImageSettings>Ustawienia obrazu</ImageSettings>
@@ -467,6 +478,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Forced>Wymuszone</Forced>
<ChooseBackgroundColor>Wybierz kolor tła</ChooseBackgroundColor>
<SaveImageAs>Zapisz obraz jako...</SaveImageAs>
<FcpUseFullPathUrl>Użyj pełnej ścieżki do pliku obrazu w FCP xml</FcpUseFullPathUrl>
</ExportPngXml>
<ExportText>
<Title>Eksport tekstu</Title>
@@ -635,6 +647,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<FixOcrErrorExample>D0n't -&gt; Don't</FixOcrErrorExample>
<FixSpaceBetweenNumbersExample>1 100 -&gt; 1100</FixSpaceBetweenNumbersExample>
<FixDialogsOneLineExample>Hi John! - Hi Ida! -&gt; Hi John!&lt;br /&gt;- Hi Ida!</FixDialogsOneLineExample>
<SelectDefault>Wybierz domyślne</SelectDefault>
</FixCommonErrors>
<GetDictionaries>
<Title>Potrzebujesz słowników?</Title>
@@ -1369,8 +1382,8 @@ Kontynuować?</SubtitleAppendPrompt>
<NumberOfWithRemovedLineBreakX>Ilość linii z usuniętym łamaniem linii: {0}</NumberOfWithRemovedLineBreakX>
<BeforeMultipleReplace>Przed wielokrotnymi zastąpieniami</BeforeMultipleReplace>
<NumberOfLinesReplacedX>Ilość linii z zastąpionym tekstem: {0}</NumberOfLinesReplacedX>
<NameXAddedToNameList>Dodano "{0}" do listy nazw własnych</NameXAddedToNameList>
<NameXNotAddedToNameList>Nazwa własna "{0}" NIE ZOSTAŁA dodana do listy nazw własnych</NameXNotAddedToNameList>
<NameXAddedToNameList>Nazwa "0" została dodana do listy nazw własnych</NameXAddedToNameList>
<NameXNotAddedToNameList>Nazwa "0" NIE została dodana do listy nazw własnych</NameXNotAddedToNameList>
<WordXAddedToUserDic>Słowo '{0}' zostało dodane do słownika użytkownika</WordXAddedToUserDic>
<WordXNotAddedToUserDic>Nazwa własna '{0}' NIE została dodana do słownika użytkownika</WordXNotAddedToUserDic>
<OcrReplacePairXAdded>Lista par zamienników OCR '{0} -&gt; {1}' została dodana do listy zamienników OCR</OcrReplacePairXAdded>
@@ -1440,9 +1453,11 @@ Kontynuować?</SubtitleAppendPrompt>
<ImportTimeCodesDifferentNumberOfLinesWarning>Napisy z kodami czasowymi różnią się ilością linii ({0}) od aktualnych napisów ({1}) - Czy na pewno chcesz kontynuować?</ImportTimeCodesDifferentNumberOfLinesWarning>
<ParsingTransportStream>Parsowanie strumienia transportowego - proszę czekać...</ParsingTransportStream>
<XPercentCompleted>Ukończono {0}%</XPercentCompleted>
<NextX>Następny: {0}</NextX>
<ErrorLoadIdx>Nie można odczytać/edytować plików .idx. Pliki Idx są częścią składową dwóch plików idx/sub (zwane również VobSub), a Subtitle Edit może otworzyć tylko plik .sub.</ErrorLoadIdx>
<ErrorLoadRar>Ten plik wydaje się być skompresowanym plikiem .rar. Subtitle Edit nie otwiera plików skompresowanych.</ErrorLoadRar>
<ErrorLoadZip>Ten plik wydaje się być skompresowanym plikiem .zip. Subtitle Edit nie otwiera plików skompresowanych.</ErrorLoadZip>
<ErrorLoad7Zip>Ten plik wydaje się być skompresowanym plikiem 7-Zip. Subtitle Edit nie może otworzyć skompresowanych plików.</ErrorLoad7Zip>
<ErrorLoadPng>Ten plik wydaje się być plikiem PNG. W Subtitle Edit nie można otworzyć plików PNG.</ErrorLoadPng>
<ErrorLoadJpg>Ten plik wydaje się być plikiem JPG. W Subtitle Edit nie można otworzyć plików JPG.</ErrorLoadJpg>
<ErrorLoadSrr>Ten plik wydaje się być plikiem ReScene .srr - to nie jest plik z napisami.</ErrorLoadSrr>
@@ -1721,7 +1736,6 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<RemoveBlankLinesWhenOpening>Podczas otwierania napisów usuwaj puste linie</RemoveBlankLinesWhenOpening>
<ShowLineBreaksAs>Pokaż łamanie linii w Widoku listy jako</ShowLineBreaksAs>
<MainListViewDoubleClickAction>Działanie po dwukrotnym kliknięciu na linii w głównym oknie</MainListViewDoubleClickAction>
<MainListViewColumns>Kolumny w "Widoku listy"</MainListViewColumns>
<MainListViewColumnsInfo>Wybierz widoczne kolumny w "Widoku listy" </MainListViewColumnsInfo>
<MainListViewNothing>Nic nie rób</MainListViewNothing>
<MainListViewVideoGoToPositionAndPause>Przejdź do pozycji wideo i wstrzymaj</MainListViewVideoGoToPositionAndPause>
@@ -1798,19 +1812,19 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Testing123>Daum PotPlayer po polsku - potplayer.pl</Testing123>
<Language>Język</Language>
<NamesIgnoreLists>Lista nazw własnych (wielkimi literami)</NamesIgnoreLists>
<AddName>Dodaj nazwę</AddName>
<AddName>Dodaj nazwę własną</AddName>
<AddWord>Dodaj słowo</AddWord>
<Remove>Usuń</Remove>
<AddPair>Dodaj parę</AddPair>
<UserWordList>Lista słów użytkownika</UserWordList>
<OcrFixList>Lista poprawek OCR</OcrFixList>
<Location>Położenie</Location>
<UseOnlineNames>Użyj internetowej listy nazw własnych (plik xml)</UseOnlineNames>
<UseOnlineNames>Użyj online pliku xml nazw własnych</UseOnlineNames>
<WordAddedX>Dodano słów: {0}</WordAddedX>
<WordAlreadyExists>Słowo już istnieje!</WordAlreadyExists>
<WordNotFound>Nie znaleziono słowa</WordNotFound>
<RemoveX>Usunąć {0}?</RemoveX>
<CannotUpdateNamesOnline>Nie można zaktualizować internetowego pliku NamesEtc.xml!</CannotUpdateNamesOnline>
<CannotUpdateNamesOnline>Nie można zaktualizować online names.xml!</CannotUpdateNamesOnline>
<ProxyServerSettings>Ustawienia serwera pośredniczącego</ProxyServerSettings>
<ProxyAddress>Adres serwera</ProxyAddress>
<ProxyAuthentication>Identyfikacja</ProxyAuthentication>
@@ -1849,6 +1863,10 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<AdjustStartDownEndUpAndGoToNext>Klawisz ↓ = ustaw początek, klawisz ↑ = ustaw koniec i przejdź do następnej</AdjustStartDownEndUpAndGoToNext>
<AdjustSelected100MsForward>Przesuń zaznaczone linie 100 ms do przodu</AdjustSelected100MsForward>
<AdjustSelected100MsBack>Przesuń zaznaczone linie 100 ms do tyłu</AdjustSelected100MsBack>
<AdjustStartXMsBack>Przesuń start {0} ms do tyłu</AdjustStartXMsBack>
<AdjustStartXMsForward>Przesuń start {0} ms do przodu</AdjustStartXMsForward>
<AdjustEndXMsBack>Przesuń koniec {0} ms do tyłu</AdjustEndXMsBack>
<AdjustEndXMsForward>Przesuń koniec {0} ms do przodu</AdjustEndXMsForward>
<AdjustSetStartTimeKeepDuration>Ustaw czas rozpoczęcia, zachowaj czas trwania</AdjustSetStartTimeKeepDuration>
<AdjustSetEndAndOffsetTheRest>Ustaw koniec, przesuń pozostałe</AdjustSetEndAndOffsetTheRest>
<AdjustSetEndAndOffsetTheRestAndGoToNext>Ustaw koniec, przesuń pozostałe i przejdź do następnej</AdjustSetEndAndOffsetTheRestAndGoToNext>
@@ -1880,10 +1898,13 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<WaveformPlayFirstSelectedSubtitle>Odtwarzaj pierwsze zaznaczone napisy</WaveformPlayFirstSelectedSubtitle>
<WaveformFocusListView>Koncentruj uwagę na "Widoku listy"</WaveformFocusListView>
<WaveformGoToNextSubtitle>Przejdź do następnych napisów (z pozycji wideo)</WaveformGoToNextSubtitle>
<WaveformGoToPreviousSceneChange>Przejdź do poprzedniej zmiany sceny</WaveformGoToPreviousSceneChange>
<WaveformGoToNextSceneChange>Przejdź do następnej zmiany sceny</WaveformGoToNextSceneChange>
<WaveformToggleSceneChange>Przełącznik zmiany sceny</WaveformToggleSceneChange>
<GoBack1Frame>Jedna klatka do tyłu</GoBack1Frame>
<GoForward1Frame>Jedna klatka do przodu</GoForward1Frame>
<GoBack1FrameWithPlay>Jedna klatka do tyłu (z odtworzeniem)</GoBack1FrameWithPlay>
<GoForward1FrameWithPlay>Jedna klatka do przodu (z odtworzeniem)</GoForward1FrameWithPlay>
<GoBack100Milliseconds>100 ms do tyłu</GoBack100Milliseconds>
<GoForward100Milliseconds>100 ms do przodu</GoForward100Milliseconds>
<GoBack500Milliseconds>500 ms do tyłu</GoBack500Milliseconds>
@@ -1939,8 +1960,8 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<UseDoNotBreakAfterList>Użyj listy wykluczeń (dla automatycznego łamania linii)</UseDoNotBreakAfterList>
<MicrosoftBingTranslator>Tłumacz Microsoft Bing</MicrosoftBingTranslator>
<HowToSignUp>Jak się zarejestrować</HowToSignUp>
<ClientId>ID klienta</ClientId>
<ClientSecret>Tajny klient</ClientSecret>
<GoogleTranslateUrl>Tłumacz Google URL</GoogleTranslateUrl>
<MicrosoftTranslateApiKey>Klucz</MicrosoftTranslateApiKey>
</Settings>
<SettingsMpv>
<Title>Ustawienia mpv</Title>
@@ -1993,13 +2014,14 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<SpellCheckProgress>Sprawdzanie pisowni [{0}] - {1}</SpellCheckProgress>
<EditWholeText>Edytuj cały tekst</EditWholeText>
<EditWordOnly>Edytuj tylko słowo</EditWordOnly>
<AddXToNames>Dodaj "{0}" do listy nazw własnych</AddXToNames>
<AddXToNames>Dodaj '{0}' do listy nazw własnych</AddXToNames>
<AutoFixNames>Popraw pisownię nazw własnych, tylko gdy różnią się budową</AutoFixNames>
<CheckOneLetterWords>Pytaj o nieznaną pojedynczą literę słowa</CheckOneLetterWords>
<TreatINQuoteAsING>Traktuj słowo kończące się " in' " jako " ing " (tylko angielski)</TreatINQuoteAsING>
<ImageText>Obraz tekstu</ImageText>
<SpellCheckCompleted>Ukończono sprawdzanie pisowni.</SpellCheckCompleted>
<SpellCheckAborted>Przerwano sprawdzanie pisowni.</SpellCheckAborted>
<SpacesNotAllowed>Przestrzenie nie są dozwolone w pojedynczym słowie!</SpacesNotAllowed>
<UndoX>Cofnij: {0}</UndoX>
</SpellCheck>
<NetflixQualityCheck>
@@ -2262,6 +2284,7 @@ Utrzymać te zmiany?</KeepChangesMessage>
<SetUnitalicFactor>Ustaw faktor nie kursywy...</SetUnitalicFactor>
<DiscardTitle>Odrzucić zmiany wprowadzone w OCR?</DiscardTitle>
<DiscardText>Chcesz odrzucić zmiany wprowadzone w bieżącej sesji OCR?</DiscardText>
<MinLineSplitHeight>Min. wysokość linii (podział)</MinLineSplitHeight>
</VobSubOcr>
<VobSubOcrCharacter>
<Title>VobSub - Ręcznie obrazy do tekstu</Title>

0 comments on commit 1cd9f93

Please sign in to comment.