Permalink
Browse files

Update Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
niksedk committed Dec 12, 2018
1 parent 2da7157 commit 23fb2e0daf8377a1f986c372fd8be993521116b2
Showing with 38 additions and 10 deletions.
  1. +38 −10 src/Languages/pl-PL.xml
@@ -5,8 +5,7 @@
<Version>3.5.7</Version>
<TranslatedBy>Tłumaczenie Adam Malich (https://potplayerclub.pl)</TranslatedBy>
<CultureName>pl-PL</CultureName>
<HelpFile>
</HelpFile>
<HelpFile></HelpFile>
<Ok>&amp;OK</Ok>
<Cancel>&amp;Anuluj</Cancel>
<Apply>Zastosuj</Apply>
@@ -94,15 +93,15 @@ Email: mailto:nikse.dk@gmail.com</AboutText1>
</About>
<AddToNames>
<Title>Dodaj do listy nazw własnych</Title>
<Description>Dodaj do listy nazw własnych (z uwzględnieniem wielkości liter)</Description>
<Description>Dodaj do listy nazw własnych/nazwisk (uwzględniając wielkość liter)</Description>
</AddToNames>
<AddToOcrReplaceList>
<Title>Dodaj do listy zamienników OCR</Title>
<Description>Dodaj pary do listy zamienników OCR (z uwzględnieniem wielkości liter)</Description>
<Description>Dodaj pary do listy zamienników OCR (uwzględniając wielkość liter)</Description>
</AddToOcrReplaceList>
<AddToUserDictionary>
<Title>Dodaj do słownika użytkownika</Title>
<Description>Dodaj słowo do słownika użytkownika (bez uwzględniania wielkości liter)</Description>
<Description>Dodaj słowo do słownika użytkownika (nie uwzględniając wielkości liter)</Description>
</AddToUserDictionary>
<AddWaveform>
<Title>Generuj dane wykresu falowego</Title>
@@ -117,7 +116,9 @@ Email: mailto:nikse.dk@gmail.com</AboutText1>
<ExtractingSeconds>Wyodrębnione audio: {0:0.0} sek.</ExtractingSeconds>
<ExtractingMinutes>Wyodrębnione audio: {0:0.0} min.</ExtractingMinutes>
<WaveFileNotFound>Nie można znaleźć wyodrębnionego pliku wave!
Ta funkcja wymaga VLC media player 1.1.x lub nowszego ({0}-bit). Wiersz poleceń: {1} {2}</WaveFileNotFound>
Ta funkcja wymaga VLC media player 1.1.x lub nowszego ({0}-bit).

Wiersz polecenia: {1} {2}</WaveFileNotFound>
<WaveFileMalformed>{0} nie był w stanie wyodrębnić danych audio do pliku wave!

Wiersz polecenia: {1} {2}
@@ -186,6 +187,10 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<NotConverted>Nie powiodło się</NotConverted>
<Converted>Przekonwertowano</Converted>
<Settings>Ustawienia</Settings>
<FixRtl>Naprawa RTL</FixRtl>
<FixRtlAddUnicode>Napraw RTL za pomocą tagów Unicode</FixRtlAddUnicode>
<FixRtlRemoveUnicode>Usuń tagi unicode RTL</FixRtlRemoveUnicode>
<FixRtlReverseStartEnd>Odwróć początek/koniec RTL</FixRtlReverseStartEnd>
<SplitLongLines>Podziel długie linie</SplitLongLines>
<AutoBalance>Automatycznie zrównoważ linie</AutoBalance>
<ScanFolder>Skanuj folder...</ScanFolder>
@@ -552,6 +557,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<RemovedEmptyLine>Usuń puste linie</RemovedEmptyLine>
<RemovedEmptyLineAtTop>Usuń puste linie na początku napisów</RemovedEmptyLineAtTop>
<RemovedEmptyLineAtBottom>Usuń puste linie na końcu napisów</RemovedEmptyLineAtBottom>
<RemovedEmptyLineInMiddle>Usuń pustą linię ze środka</RemovedEmptyLineInMiddle>
<RemovedEmptyLinesUnsedLineBreaks>Usuń puste linie/nieużywane podziały linii</RemovedEmptyLinesUnsedLineBreaks>
<EmptyLinesRemovedX>Usunięto pustych linii: {0}</EmptyLinesRemovedX>
<FixOverlappingDisplayTimes>Popraw częściowo nakładające się czasy wyświetlania</FixOverlappingDisplayTimes>
@@ -685,6 +691,13 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<PleaseWait>Proszę czekać... może to chwilę potrwać</PleaseWait>
<PoweredByGoogleTranslate>Wspierane przez: Tłumacz Google</PoweredByGoogleTranslate>
<PoweredByMicrosoftTranslate>Wspierane przez: Tłumacz Microsoft</PoweredByMicrosoftTranslate>
<MsClientSecretNeeded>Przepraszamy, do korzystania z najnowszego tłumaczenia Bing potrzebujesz sekretnego klienta Bing firmy Microsoft.

Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój sekretny klucz klienta Bing.</MsClientSecretNeeded>
<GoogleApiKeyNeeded>Przepraszamy, do korzystania z najnowszego tłumaczenia Google potrzebny jest klucz API firmy Google.

Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz API tłumaczenia Google.</GoogleApiKeyNeeded>
<GoogleNoApiKeyWarning>Spróbuję przetłumaczyć bez klucza API... (powolne i z ograniczonymi danymi)</GoogleNoApiKeyWarning>
</GoogleTranslate>
<GoogleOrMicrosoftTranslate>
<Title>Tłumacz Google vs Tłumacz Microsoft</Title>
@@ -731,6 +744,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Splitting>Dzielenie</Splitting>
<AutoSplitText>Automatycznie dziel tekst</AutoSplitText>
<OneLineIsOneSubtitle>Jedna linia - jeden napis</OneLineIsOneSubtitle>
<TwoLinesAreOneSubtitle>Dwie linie to jeden napis</TwoLinesAreOneSubtitle>
<LineBreak>Linia podziału</LineBreak>
<SplitAtBlankLines>Podziel na pustych liniach</SplitAtBlankLines>
<MergeShortLines>Połącz krótkie linie z kontynuacją</MergeShortLines>
@@ -744,6 +758,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<TextFiles>Pliki tekstowe</TextFiles>
<PreviewLinesModifiedX>Podgląd - zmodyfikowanych wierszy: {0}</PreviewLinesModifiedX>
<TimeCodes>Kody czasowe</TimeCodes>
<SplitAtEndChars>Podziel na znakach końcowych</SplitAtEndChars>
</ImportText>
<Interjections>
<Title>Przerywniki</Title>
@@ -917,6 +932,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<AdvancedSubStationAlphaProperties>Właściwości Advanced Sub Station Alpha...</AdvancedSubStationAlphaProperties>
<SubStationAlphaProperties>Właściwości Sub Station Alpha...</SubStationAlphaProperties>
<EbuProperties>Właściwości EBU STL...</EbuProperties>
<DvdStuioProProperties>Właściwości DVD Studio Pro...</DvdStuioProProperties>
<PacProperties>Właściwości PAC...</PacProperties>
<OpenOriginal>Otwórz oryginalne napisy (tryb tłumacza)...</OpenOriginal>
<SaveOriginal>Zapisz oryginalne napisy</SaveOriginal>
@@ -1134,6 +1150,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<MergeWithLineAfter>Połącz z linią po</MergeWithLineAfter>
<Normal>Normalny (usunięcie formatowania)</Normal>
<Underline>Podkreślenie</Underline>
<Box>Box</Box>
<Color>Kolor...</Color>
<FontName>Czcionka...</FontName>
<Alignment>Wyrównanie...</Alignment>
@@ -1736,7 +1753,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<DurationMinimumMilliseconds>Minimalny czas trwania, w ms</DurationMinimumMilliseconds>
<DurationMaximumMilliseconds>Maksymalny czas trwania, w ms</DurationMaximumMilliseconds>
<MinimumGapMilliseconds>Min. odstęp między napisami, w ms</MinimumGapMilliseconds>
<MaximumLines>Maksymalna liczba linii</MaximumLines>
<MaximumLines>Maksymalna liczba znaków w linii</MaximumLines>
<SubtitleFont>Czcionka napisów</SubtitleFont>
<SubtitleFontSize>Rozmiar czcionki napisów</SubtitleFontSize>
<SubtitleBold>Pogrubienie</SubtitleBold>
@@ -1874,6 +1891,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Alt>Alt</Alt>
<Shift>Shift</Shift>
<Key>Klawisz</Key>
<ListViewAndTextBox>Widok listy i pole tekstowe</ListViewAndTextBox>
<ListView>Widok listy</ListView>
<TextBox>Pole tekstowe</TextBox>
<UpdateShortcut>Aktualizuj</UpdateShortcut>
@@ -1908,6 +1926,15 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<ToggleDialogDashes>Przełącz myślniki dialogów</ToggleDialogDashes>
<ToggleMusicSymbols>Przełącz symbole muzyczne</ToggleMusicSymbols>
<Alignment>Wyrównanie (zaznaczone linie)</Alignment>
<AlignmentN1>Wyrównanie - u dołu po lewej - {\an1}</AlignmentN1>
<AlignmentN2>Wyrównanie - u dołu na środku - {\an2}</AlignmentN2>
<AlignmentN3>Wyrównanie - u dołu po prawej - {\an3}</AlignmentN3>
<AlignmentN4>Wyrównanie - środek po lewej - {\an4}</AlignmentN4>
<AlignmentN5>Wyrównanie - środek w centrum - {\an5}</AlignmentN5>
<AlignmentN6>Wyrównanie - środek po prawej - {\an6}</AlignmentN6>
<AlignmentN7>Wyrównanie - u góry po lewej - {\an7}</AlignmentN7>
<AlignmentN8>Wyrównanie - u góry na środku - {\an8}</AlignmentN8>
<AlignmentN9>Wyrównanie - u góry po prawej - {\an9}</AlignmentN9>
<CopyTextOnly>Kopiuj tylko tekst do schowka (zaznaczone linie)</CopyTextOnly>
<CopyTextOnlyFromOriginalToCurrent>Kopiuj tekst z oryginału do aktualnego</CopyTextOnlyFromOriginalToCurrent>
<AutoDurationSelectedLines>Automatyczny czas trwania (zaznaczone linie)</AutoDurationSelectedLines>
@@ -1994,11 +2021,10 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<MainFileSaveAll>Zapisz wszystko</MainFileSaveAll>
<Miscellaneous>Inne</Miscellaneous>
<CpsIncludesSpace>Znaków/sekundę (ZNS) włączając spacje</CpsIncludesSpace>
<UseDoNotBreakAfterList>Użyj listy wykluczeń (dla automatycznego łamania linii)</UseDoNotBreakAfterList>
<UseDoNotBreakAfterList>Użyj listy wykluczeń (do auto łamania linii)</UseDoNotBreakAfterList>
<MicrosoftBingTranslator>Tłumacz Microsoft Bing</MicrosoftBingTranslator>
<HowToSignUp>Jak się zarejestrować</HowToSignUp>
<GoogleTranslateUrl>Tłumacz Google URL</GoogleTranslateUrl>
<MicrosoftTranslateApiKey>Klucz</MicrosoftTranslateApiKey>
<MicrosoftTranslateApiKey>Klucz API</MicrosoftTranslateApiKey>
<FontNote>Uwaga: Te ustawienia czcionek dotyczą tylko interfejsu użytkownika Subtitle Edit.
Ustawienie czcionki napisów zwykle wykonywane jest w odtwarzaczu wideo, ale można to również zrobić w przypadku używania formatu napisów
z wbudowanymi informacjami o czcionkach, takimi jak "Advanced Sub Station Alpha" lub poprzez eksport do formatów opartych na obrazie.</FontNote>
@@ -2332,6 +2358,8 @@ Utrzymać te zmiany?</KeepChangesMessage>
<DiscardTitle>Odrzucić zmiany wprowadzone w OCR?</DiscardTitle>
<DiscardText>Chcesz odrzucić zmiany wprowadzone w bieżącej sesji OCR?</DiscardText>
<MinLineSplitHeight>Min. wysokość linii (podział)</MinLineSplitHeight>
<FallbackToX>Powrót do {0}</FallbackToX>
<ImagePreProcessing>Wstępne przetwarzanie obrazu...</ImagePreProcessing>
</VobSubOcr>
<VobSubOcrCharacter>
<Title>VobSub - Ręcznie obrazy do tekstu</Title>

0 comments on commit 23fb2e0

Please sign in to comment.