Permalink
Browse files

Update Polish translation - thx Admas :)

  • Loading branch information...
admas authored and niksedk committed Jan 6, 2018
1 parent fc310a8 commit 8370f43c08d4da9689c5d4a2e4a2f2972ab5e54a
Showing with 8 additions and 4 deletions.
  1. +8 −4 src/Languages/pl-PL.xml
View
@@ -276,8 +276,8 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<NextDifference>&amp;Następna różnica</NextDifference>
<SubtitlesNotAlike>Napisy nie posiadają żadnych podobieństw</SubtitlesNotAlike>
<XNumberOfDifference>Ilość różnic: {0}</XNumberOfDifference>
<XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>Ilość różnic: {0} ({1:0.##}% zmienionych słów)</XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>
<XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>Ilość różnic: {0} ({1:0.##}% zmienionych liter)</XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>
<XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>Ilość różnic: {0} ({1}% zmienionych słów)</XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>
<XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>Ilość różnic: {0} ({1}% zmienionych liter)</XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>
<ShowOnlyDifferences>Pokaż tylko różnice</ShowOnlyDifferences>
<IgnoreLineBreaks>Ignoruj łamanie linii</IgnoreLineBreaks>
<OnlyLookForDifferencesInText>Szukaj różnic tylko w tekście</OnlyLookForDifferencesInText>
@@ -1392,8 +1392,9 @@ Kontynuować?</SubtitleAppendPrompt>
<UnicodeCharactersAnsiWarning>Napisy zawierają znaki Unicode. Utracisz je zapisując plik przy użyciu kodowania ANSI. Czy na pewno chcesz zapisać?</UnicodeCharactersAnsiWarning>
<NegativeTimeWarning>Napisy zawierają ujemne kody czasowe. Na pewno chcesz zapisać?</NegativeTimeWarning>
<BeforeMergeShortLines>Przed połączeniem krótkich linii</BeforeMergeShortLines>
<BeforeSplitLongLines>Przed podziałem długich linii</BeforeSplitLongLines>
<MergedShortLinesX>Ilość połączonych linii: {0}</MergedShortLinesX>
<BeforeSplitLongLines>Przed podziałem długich linii</BeforeSplitLongLines>
<LongLinesSplitX>Ilość podzielonych linii: {0}</LongLinesSplitX>
<BeforeDurationsBridgeGap>Przed zmostkowaniem małych przerw</BeforeDurationsBridgeGap>
<BeforeSetMinimumDisplayTimeBetweenParagraphs>Przed ustawieniem minimalnego czasu wyświetlania pomiędzy napisami</BeforeSetMinimumDisplayTimeBetweenParagraphs>
<XMinimumDisplayTimeBetweenParagraphsChanged>Ilość zmienionych linii z minimalnym czasem wyświetlania pomiędzy napisami: {0}</XMinimumDisplayTimeBetweenParagraphsChanged>
@@ -1474,6 +1475,7 @@ Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapaso
<MatroskaSubtitleChooser>
<Title>Wybierz napisy z pliku Matroska</Title>
<TitleMp4>Wybierz napisy z pliku MP4</TitleMp4>
<PleaseChoose>Znaleziono klika napisów - proszę wybrać</PleaseChoose>
<TrackXLanguageYTypeZ>Ścieżka {0} - język: {1} - typ: {2}</TrackXLanguageYTypeZ>
</MatroskaSubtitleChooser>
<MeasurementConverter>
@@ -1537,6 +1539,7 @@ Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapaso
<Normal>Zwykłe</Normal>
<CaseSensitive>Wielkość liter</CaseSensitive>
<RegularExpression>Wyrażenia regularne</RegularExpression>
<Description>Opis</Description>
<LinesFoundX>Znaleziono linii: {0}</LinesFoundX>
<Remove>Usuń</Remove>
<Add>&amp;Dodaj</Add>
@@ -1840,7 +1843,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<RemoveTextForHi>Usuń tekst dla HI</RemoveTextForHi>
<MergeLinesShorterThan>Połącz linie krótsze, niż</MergeLinesShorterThan>
<MusicSymbol>Symbole muzyczne</MusicSymbol>
<MusicSymbolsToReplace>Symbole muzyczne do zastąpienia (oddzielone spacją)</MusicSymbolsToReplace>
<MusicSymbolsReplace>Symbole muzyczne do zastąpienia (oddziel je przecinkami)</MusicSymbolsReplace>
<FixCommonOcrErrorsUseHardcodedRules>Popraw częste błędy OCR - także z użyciem sztywnych reguł</FixCommonOcrErrorsUseHardcodedRules>
<FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>Popraw krótki czas wyświetlania (możliwe przes. czasu rozpocz.)</FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>
<FixCommonErrorsSkipStepOne>Pomiń pierwszy krok (wybór zasad poprawy)</FixCommonErrorsSkipStepOne>
@@ -2085,6 +2088,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<NumberOfLinesX>Ilość linii napisów: {0:#,###}</NumberOfLinesX>
<LengthInFormatXinCharactersY>Ilość znaków w {0}: {1:#,###,##0}</LengthInFormatXinCharactersY>
<NumberOfCharactersInTextOnly>Ilość znaków tylko w tekście: {0:#,###,##0}</NumberOfCharactersInTextOnly>
<TotalDuration>Całkowity czas trwania wszystkich napisów: {0}</TotalDuration>
<TotalCharsPerSecond>Ogółem znaków/sekundę: {0:0.0} sek.</TotalCharsPerSecond>
<TotalWords>Ogółem słów w napisach: {0}</TotalWords>
<NumberOfItalicTags>Ilość tagów kursywy: {0}</NumberOfItalicTags>

0 comments on commit 8370f43

Please sign in to comment.