Permalink
Browse files

Updated Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
admas authored and niksedk committed Jan 22, 2017
1 parent eb814ea commit 92d70a8b0788f58872f41661ef2a4601c71b1fcd
Showing with 13 additions and 3 deletions.
  1. +13 −3 src/Languages/pl-PL.xml
View
@@ -24,6 +24,8 @@
<StartTime>Czas rozpoczęcia</StartTime>
<EndTime>Czas zakończenia</EndTime>
<Duration>Czas trwania</Duration>
+ <CharsPerSec>Znaków/sek.</CharsPerSec>
+ <WordsPerMin>Słów/min.</WordsPerMin>
<NumberSymbol>Nr</NumberSymbol>
<Number>Numer</Number>
<Text>Tekst</Text>
@@ -1681,11 +1683,12 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<AutoDetectAnsiEncoding>Automatycznie wykryj kodowanie ANSI</AutoDetectAnsiEncoding>
<SubtitleLineMaximumLength>Maksymalna długość pojedynczej linii</SubtitleLineMaximumLength>
<MaximumCharactersPerSecond>Maksymalnie znaków/sek.</MaximumCharactersPerSecond>
+ <MaximumWordssPerMinute>Maksymalnie słów/min.</MaximumWordssPerMinute>
<AutoWrapWhileTyping>Automatycznie zawijaj wiersze podczas pisania</AutoWrapWhileTyping>
<DurationMinimumMilliseconds>Minimalny czas trwania, w ms</DurationMinimumMilliseconds>
<DurationMaximumMilliseconds>Maksymalny czas trwania, w ms</DurationMaximumMilliseconds>
<MinimumGapMilliseconds>Min. odstęp między napisami, w ms</MinimumGapMilliseconds>
- <MaximumLines>Max. liczba linii</MaximumLines>
+ <MaximumLines>Maksymalna liczba linii</MaximumLines>
<SubtitleFont>Czcionka napisów</SubtitleFont>
<SubtitleFontSize>Rozmiar czcionki napisów</SubtitleFontSize>
<SubtitleBold>Pogrubienie</SubtitleBold>
@@ -1701,6 +1704,8 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<RemoveBlankLinesWhenOpening>Podczas otwierania napisów usuwaj puste linie</RemoveBlankLinesWhenOpening>
<ShowLineBreaksAs>Pokaż łamanie linii w Widoku listy jako</ShowLineBreaksAs>
<MainListViewDoubleClickAction>Działanie po dwukrotnym kliknięciu na linii w głównym oknie</MainListViewDoubleClickAction>
+ <MainListViewColumns>Kolumny w "Widoku listy"</MainListViewColumns>
+ <MainListViewColumnsInfo>Wybierz widoczne kolumny w "Widoku listy" </MainListViewColumnsInfo>
<MainListViewNothing>Nic nie rób</MainListViewNothing>
<MainListViewVideoGoToPositionAndPause>Przejdź do pozycji wideo i wstrzymaj</MainListViewVideoGoToPositionAndPause>
<MainListViewVideoGoToPositionAndPlay>Przejdź do pozycji wideo i odtwarzaj</MainListViewVideoGoToPositionAndPlay>
@@ -1742,8 +1747,11 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<WaveformAppearance>Wygląd wykresu falowego</WaveformAppearance>
<WaveformGridColor>Kolor siatki</WaveformGridColor>
<WaveformShowGridLines>Pokaż linie siatki</WaveformShowGridLines>
+ <WaveformShowCps>Pokaż ilość znaków/sek.</WaveformShowCps>
+ <WaveformShowWpm>Pokaż ilość słów/min.</WaveformShowWpm>
<ReverseMouseWheelScrollDirection>Odwróć kierunek obrotu rolki myszki</ReverseMouseWheelScrollDirection>
<WaveformAllowOverlap>Zezwalaj na nakładanie (podczas przenoszenia/zmiany rozmiaru)</WaveformAllowOverlap>
+ <WaveformSetVideoPosMoveStartEnd>Ustaw pozycję wideo, gdy przesunięto start/koniec</WaveformSetVideoPosMoveStartEnd>
<WaveformFocusMouseEnter>Koncentruj uwagę na wejście myszki</WaveformFocusMouseEnter>
<WaveformListViewFocusMouseEnter>Koncentruj także uwagę na "Widoku listy" po wejściu myszki na jej obszar</WaveformListViewFocusMouseEnter>
<WaveformBorderHitMs1>Oznakowanie granic musi być w</WaveformBorderHitMs1>
@@ -1804,8 +1812,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<MusicSymbol>Symbole muzyczne</MusicSymbol>
<MusicSymbolsToReplace>Symbole muzyczne do zastąpienia (oddzielone spacją)</MusicSymbolsToReplace>
<FixCommonOcrErrorsUseHardcodedRules>Popraw częste błędy OCR - także z użyciem sztywnych reguł</FixCommonOcrErrorsUseHardcodedRules>
- <FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>Popraw krótki czas wyświetlania
-(z możliwym przesunięciem czasu rozpoczęcia)</FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>
+ <FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>Popraw krótki czas wyświetlania (możliwe przes. czasu rozpocz.)</FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>
<FixCommonErrorsSkipStepOne>Pomiń pierwszy krok (wybór zasad poprawy)</FixCommonErrorsSkipStepOne>
<Shortcuts>Skróty klawiszowe</Shortcuts>
<Shortcut>Skrót</Shortcut>
@@ -1835,6 +1842,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<GoToPrevious>Przejdź do poprzedniej linii</GoToPrevious>
<GoToCurrentSubtitleStart>Przejdź do początku aktualnej linii</GoToCurrentSubtitleStart>
<GoToCurrentSubtitleEnd>Przejdź do końca aktualnej linii</GoToCurrentSubtitleEnd>
+ <GoToPreviousSubtitleAndFocusVideo>Przejdź do poprzedniej linii i ustaw pozycję wideo</GoToPreviousSubtitleAndFocusVideo>
<GoToNextSubtitleAndFocusVideo>Przejdź do następnej linii i ustaw pozycję wideo</GoToNextSubtitleAndFocusVideo>
<ToggleFocus>Przełącz fokus między "Widokiem listy" i polem tekstowym napisów</ToggleFocus>
<ToggleDialogDashes>Przełącz myślniki dialogów</ToggleDialogDashes>
@@ -2290,6 +2298,8 @@ Utrzymać te zmiany?</KeepChangesMessage>
<RemoveSceneChange>Usuń zmianę sceny</RemoveSceneChange>
<GuessTimeCodes>Odgadnij kody czasowe...</GuessTimeCodes>
<SeekSilence>Szukaj ciszy...</SeekSilence>
+ <CharsSecX>ZNS: {0:0.00}</CharsSecX>
+ <WordsMinX>SNM: {0:0.00}</WordsMinX>
</Waveform>
<WaveformGenerateTimeCodes>
<Title>Odgadnij kody czasowe</Title>

0 comments on commit 92d70a8

Please sign in to comment.