Skip to content
Permalink
Browse files

Update Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
AdMaAd authored and nikolaj.olsson@visma.com committed Aug 7, 2019
1 parent cb15438 commit be6b4111af5fc14b79357e14aa500dbb754ecf22
Showing with 5 additions and 2 deletions.
  1. +5 −2 src/Languages/pl-PL.xml
@@ -451,6 +451,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<FontName>Nazwa czcionki</FontName>
<FontSize>Rozmiar czcionki</FontSize>
<FontFace>Czcionka</FontFace>
<FontFaceRegular>Standardowa</FontFaceRegular>
<Alignment>Wyrównanie</Alignment>
<Baseline>Linia bazowa</Baseline>
</ExportFcpXmlAdvanced>
@@ -629,7 +630,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<FixUppercaseIInsindeLowercaseWordsExample>Tam jest kIatka. -&gt; Tam jest klatka.</FixUppercaseIInsindeLowercaseWordsExample>
<FixLowercaseIToUppercaseIExample>What do i care. -&gt; What do I care.</FixLowercaseIToUppercaseIExample>
<StartTimeLaterThanEndTime>Numer linii tekstu {0}: Czas rozpoczęcia zachodzi na czas zakończenia: {4}{1} -&gt; {2} {3}</StartTimeLaterThanEndTime>
<UnableToFixStartTimeLaterThanEndTime>Nie udało się poprawić linii tekstu o numerze {0}: Czas rozpoczęcia jest późniejszy, niż czas zakończenia: {1}</UnableToFixStartTimeLaterThanEndTime>
<UnableToFixStartTimeLaterThanEndTime>Nie udało się poprawić linii tekstu o numerze {0}: Czas rozpoczęcia jest późniejszy niż czas zakończenia: {1}</UnableToFixStartTimeLaterThanEndTime>
<XFixedToYZ>Poprawiono {0} na: {1}{2}</XFixedToYZ>
<UnableToFixTextXY>Nie udało się poprawić linii tekstu o numerze {0}: {1}</UnableToFixTextXY>
<XOverlappingTimestampsFixed>Poprawiono {0} zachodzących na siebie czasów</XOverlappingTimestampsFixed>
@@ -1773,6 +1774,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<GoToBookmark>Przejdź do zakładki</GoToBookmark>
<GoToPreviousBookmark>Przejdź do poprzedniej zakładki</GoToPreviousBookmark>
<GoToNextBookmark>Przejdź do następnej zakładki</GoToNextBookmark>
<ChooseProfile>Wybierz profil</ChooseProfile>
<FontInUi>Czcionka interfejsu użytkownika</FontInUi>
<ShowFrameRate>Pokaż ilość klatek/sekundę na Pasku narzędzi</ShowFrameRate>
<DefaultFrameRate>Domyślna ilość klatek/sekundę</DefaultFrameRate>
@@ -1976,7 +1978,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<CopyTextOnly>Kopiuj tylko tekst do schowka (zaznaczone linie)</CopyTextOnly>
<CopyTextOnlyFromOriginalToCurrent>Kopiuj tekst z oryginału do aktualnego</CopyTextOnlyFromOriginalToCurrent>
<AutoDurationSelectedLines>Automatyczny czas trwania (zaznaczone linie)</AutoDurationSelectedLines>
<ReverseStartAndEndingForRtl>Odwróć start/koniec PDL</ReverseStartAndEndingForRtl>
<ReverseStartAndEndingForRtl>Odwróć PDL start/koniec</ReverseStartAndEndingForRtl>
<VerticalZoom>Powiększ w pionie</VerticalZoom>
<VerticalZoomOut>Pomniejsz w pionie</VerticalZoomOut>
<WaveformSeekSilenceForward>Szukaj ciszy do przodu</WaveformSeekSilenceForward>
@@ -2009,6 +2011,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Fullscreen>Pełny ekran</Fullscreen>
<PlayRateSlower>Odtwarzaj wolniej</PlayRateSlower>
<PlayRateFaster>Odtwarzaj szybciej</PlayRateFaster>
<VideoResetSpeedAndZoom>Resetuj szybkość/zoom</VideoResetSpeedAndZoom>
<CustomSearch1>Tłumaczenie, wyszukiwanie niestandardowe 1</CustomSearch1>
<CustomSearch2>Tłumaczenie, wyszukiwanie niestandardowe 2</CustomSearch2>
<CustomSearch3>Tłumaczenie, wyszukiwanie niestandardowe 3</CustomSearch3>

0 comments on commit be6b411

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.