Permalink
Browse files

Update Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
niksedk committed Feb 3, 2019
1 parent 692e4cd commit c90ecb2ca1e8455f662db4c97ce2adeeaa34b576
Showing with 30 additions and 3 deletions.
  1. +30 −3 src/Languages/pl-PL.xml
@@ -5,7 +5,7 @@
<Version>3.5.8</Version>
<TranslatedBy>Tłumaczenie Adam Malich (https://potplayerclub.pl)</TranslatedBy>
<CultureName>pl-PL</CultureName>
<HelpFile />
<HelpFile></HelpFile>
<Ok>&amp;OK</Ok>
<Cancel>&amp;Anuluj</Cancel>
<Apply>Zastosuj</Apply>
@@ -33,6 +33,7 @@
<Number>Numer</Number>
<Text>Tekst</Text>
<HourMinutesSecondsMilliseconds>godz:min:sek:ms</HourMinutesSecondsMilliseconds>
<HourMinutesSecondsFrames>godz:min:sek:klatki</HourMinutesSecondsFrames>
<Bold>Pogrubienie</Bold>
<Italic>Kursywa</Italic>
<Underline>Podkreślenie</Underline>
@@ -77,6 +78,7 @@
<After>Po</After>
<Size>Rozmiar</Size>
<Search>Szukaj</Search>
<DeleteCurrentLine>Usuń aktualną linię</DeleteCurrentLine>
</General>
<About>
<Title>O Subtitle Edit</Title>
@@ -213,6 +215,11 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Beamer>
<Title>Projektor</Title>
</Beamer>
<Bookmarks>
<EditBookmark>Edytuj zakładkę</EditBookmark>
<AddBookmark>Dodaj zakładkę</AddBookmark>
<GoToBookmark>Przejdź do zakładki</GoToBookmark>
</Bookmarks>
<ChangeCasing>
<Title>Zmiana pisowni</Title>
<ChangeCasingTo>Zmień pisownię wg</ChangeCasingTo>
@@ -476,6 +483,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Right>Do prawej</Right>
<Center>Do środka</Center>
<CenterLeftJustify>Środek, wyrównanie do lewej</CenterLeftJustify>
<CenterTopJustify>Środek, wyrównanie do góry</CenterTopJustify>
<BottomMargin>Dolny margines</BottomMargin>
<LeftRightMargin>Lewy/prawy margines</LeftRightMargin>
<SaveBluRraySupAs>Wybierz nazwę pliku Blu-ray sup</SaveBluRraySupAs>
@@ -933,6 +941,7 @@ Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
<SubStationAlphaProperties>Właściwości Sub Station Alpha...</SubStationAlphaProperties>
<EbuProperties>Właściwości EBU STL...</EbuProperties>
<DvdStuioProProperties>Właściwości DVD Studio Pro...</DvdStuioProProperties>
<TimedTextProperties>Właściwości czasowe tekstu...</TimedTextProperties>
<PacProperties>Właściwości PAC...</PacProperties>
<OpenOriginal>Otwórz oryginalne napisy (tryb tłumacza)...</OpenOriginal>
<SaveOriginal>Zapisz oryginalne napisy</SaveOriginal>
@@ -1011,6 +1020,7 @@ Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
<SplitLongLines>Podziel długie linie...</SplitLongLines>
<MinimumDisplayTimeBetweenParagraphs>Odstęp czasowy między liniami napisów...</MinimumDisplayTimeBetweenParagraphs>
<SortBy>Sortuj wg</SortBy>
<NetflixQualityCheck>Kontrola jakości Netflix...</NetflixQualityCheck>
<Number>Numer</Number>
<StartTime>Czas rozpoczęcia</StartTime>
<EndTime>Czas zakończenia</EndTime>
@@ -1035,11 +1045,13 @@ Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
<Video>
<Title>Wideo</Title>
<OpenVideo>Otwórz plik wideo...</OpenVideo>
<OpenVideoFromUrl>Otwórz wideo z adresu URL...</OpenVideoFromUrl>
<OpenDvd>Otwórz DVD...</OpenDvd>
<ChooseAudioTrack>Wybierz ścieżkę audio</ChooseAudioTrack>
<CloseVideo>Zamknij plik wideo</CloseVideo>
<SetVideoOffset>Ustaw przesunięcie wideo...</SetVideoOffset>
<SmptTimeMode>Timing SMPTE (opuść klatkę)</SmptTimeMode>
<GenerateTextFromVideo>Generuj tekst z wideo...</GenerateTextFromVideo>
<GenerateImportSceneChanges>Generuj/Importuj zmiany scen</GenerateImportSceneChanges>
<RemoveSceneChanges>Usuń zmiany scen</RemoveSceneChanges>
<WaveformBatchGenerate>Zbiorcze generowanie wykresów falowych...</WaveformBatchGenerate>
@@ -1153,6 +1165,8 @@ Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
<Box>Box</Box>
<Color>Kolor...</Color>
<FontName>Czcionka...</FontName>
<Superscript>Indeks górny</Superscript>
<Subscript>Indeks dolny</Subscript>
<Alignment>Wyrównanie...</Alignment>
<AutoBalanceSelectedLines>Automatycznie zrównoważ zaznaczone linie...</AutoBalanceSelectedLines>
<RemoveLineBreaksFromSelectedLines>Usuń łamanie linii z zaznaczonych linii...</RemoveLineBreaksFromSelectedLines>
@@ -1161,7 +1175,7 @@ Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
<ShowSelectedLinesEarlierLater>Pokaż zaznaczone linie wcześniej/później...</ShowSelectedLinesEarlierLater>
<VisualSyncSelectedLines>Synchronizacja wizualna zaznaczonych linii...</VisualSyncSelectedLines>
<GoogleAndMicrosoftTranslateSelectedLine>Przetłumacz w Google/Microsoft oryginalną linię</GoogleAndMicrosoftTranslateSelectedLine>
<GoogleTranslateSelectedLines>Tłumacz w Google zaznaczone linie...</GoogleTranslateSelectedLines>
<TranslateSelectedLines>Przetłumacz wybrane linie...</TranslateSelectedLines>
<AdjustDisplayDurationForSelectedLines>Dostosuj czas wyświetlania dla zaznaczonych linii...</AdjustDisplayDurationForSelectedLines>
<FixCommonErrorsInSelectedLines>Popraw najczęstsze błędy w zaznaczonych liniach...</FixCommonErrorsInSelectedLines>
<ChangeCasingForSelectedLines>Zmień pisownię dla zaznaczonych linii...</ChangeCasingForSelectedLines>
@@ -1170,6 +1184,8 @@ Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
<WebVTTRemoveVoices>Usuń głosy</WebVTTRemoveVoices>
<NewActor>Nowy aktor...</NewActor>
<RemoveActors>Usuń aktorów</RemoveActors>
<EditBookmark>Edytuj zakładkę</EditBookmark>
<RemoveBookmark>Usuń zakładkę</RemoveBookmark>
</ContextMenu>
</Menu>
<Controls>
@@ -1185,6 +1201,7 @@ Przejdź do "Opcje -&gt; Ustawienia -&gt; Narzędzia", aby wpisać swój klucz A
</Controls>
<VideoControls>
<Translate>Tłumacz</Translate>
<CreateAndAdjust>Utwórz/Dostosuj</CreateAndAdjust>
<Create>Utwórz</Create>
<Adjust>Dostosuj</Adjust>
<SelectCurrentElementWhilePlaying>Zaznacz aktualną linię napisów podczas odtwarzania</SelectCurrentElementWhilePlaying>
@@ -1741,6 +1758,12 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<SettingsName>Ustawienia</SettingsName>
<Help>Pomoc</Help>
<UnbreakNoSpace>Cofnij łamanie bez spacji (CJK)</UnbreakNoSpace>
<ToggleBookmarks>Przełączanie zakładek</ToggleBookmarks>
<ToggleBookmarksWithComment>Przełączanie zakładek - dodaj komentarz</ToggleBookmarksWithComment>
<ClearBookmarks>Czyść zakładki</ClearBookmarks>
<GoToBookmark>Przejdź do zakładki</GoToBookmark>
<GoToPreviousBookmark>Przejdź do poprzedniej zakładki</GoToPreviousBookmark>
<GoToNextBookmark>Przejdź do następnej zakładki</GoToNextBookmark>
<FontInUi>Czcionka interfejsu użytkownika</FontInUi>
<ShowFrameRate>Pokaż ilość klatek/sekundę na Pasku narzędzi</ShowFrameRate>
<DefaultFrameRate>Domyślna ilość klatek/sekundę</DefaultFrameRate>
@@ -1753,7 +1776,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<DurationMinimumMilliseconds>Minimalny czas trwania, w ms</DurationMinimumMilliseconds>
<DurationMaximumMilliseconds>Maksymalny czas trwania, w ms</DurationMaximumMilliseconds>
<MinimumGapMilliseconds>Min. odstęp między napisami, w ms</MinimumGapMilliseconds>
<MaximumLines>Maksymalna liczba znaków w linii</MaximumLines>
<MaximumLines>Maksymalna liczba linii</MaximumLines>
<SubtitleFont>Czcionka napisów</SubtitleFont>
<SubtitleFontSize>Rozmiar czcionki napisów</SubtitleFontSize>
<SubtitleBold>Pogrubienie</SubtitleBold>
@@ -1792,6 +1815,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<AutoBackupDeleteAfterThreeMonths>3 miesiące</AutoBackupDeleteAfterThreeMonths>
<AutoBackupDeleteAfterSixMonths>6 miesięcy</AutoBackupDeleteAfterSixMonths>
<CheckForUpdates>Sprawdzaj aktualizacje</CheckForUpdates>
<AutoSave>Automatyczny zapis</AutoSave>
<AllowEditOfOriginalSubtitle>Zezwalaj na edycję oryginalnych napisów</AllowEditOfOriginalSubtitle>
<PromptDeleteLines>Pytaj podczas usuwania linii</PromptDeleteLines>
<TimeCodeMode>Tryb kodów czasowych</TimeCodeMode>
@@ -2022,6 +2046,8 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Miscellaneous>Inne</Miscellaneous>
<CpsIncludesSpace>Znaków/sekundę (ZNS) włączając spacje</CpsIncludesSpace>
<UseDoNotBreakAfterList>Użyj listy wykluczeń (do auto łamania linii)</UseDoNotBreakAfterList>
<GoogleTranslate>Tłumacz Google</GoogleTranslate>
<GoogleTranslateApiKey>Klucz API</GoogleTranslateApiKey>
<MicrosoftBingTranslator>Tłumacz Microsoft Bing</MicrosoftBingTranslator>
<HowToSignUp>Jak się zarejestrować</HowToSignUp>
<MicrosoftTranslateApiKey>Klucz API</MicrosoftTranslateApiKey>
@@ -2090,6 +2116,7 @@ z wbudowanymi informacjami o czcionkach, takimi jak "Advanced Sub Station Alpha"
<AutoFixNames>Popraw pisownię nazw własnych, tylko gdy różnią się budową</AutoFixNames>
<CheckOneLetterWords>Pytaj o nieznaną pojedynczą literę słowa</CheckOneLetterWords>
<TreatINQuoteAsING>Traktuj słowo kończące się " in' " jako " ing " (tylko angielski)</TreatINQuoteAsING>
<RememberUseAlwaysList>Zapamiętaj listę "Zawsze używaj"</RememberUseAlwaysList>
<ImageText>Obraz tekstu</ImageText>
<SpellCheckCompleted>Ukończono sprawdzanie pisowni.</SpellCheckCompleted>
<SpellCheckAborted>Przerwano sprawdzanie pisowni.</SpellCheckAborted>

0 comments on commit c90ecb2

Please sign in to comment.