Permalink
Browse files

Updated Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
admas authored and niksedk committed Apr 3, 2017
1 parent 652844d commit d65749c0d3146b220881e18f5f99cd69cd82f7a5
Showing with 22 additions and 7 deletions.
  1. +22 −7 src/Languages/pl-PL.xml
View
@@ -5,7 +5,7 @@
<Version>3.5.2</Version>
<TranslatedBy>Tłumaczenie Adam Malich (mailto: adam_malich@gizycko.mm.pl)</TranslatedBy>
<CultureName>pl-PL</CultureName>
- <HelpFile>http://potplayer.pl/ccount/click.php?id=10</HelpFile>
+ <HelpFile />
<Ok>&amp;OK</Ok>
<Cancel>&amp;Anuluj</Cancel>
<Apply>Zastosuj</Apply>
@@ -98,7 +98,7 @@ Email: mailto:nikse.dk@gmail.com</AboutText1>
</AddToOcrReplaceList>
<AddToUserDictionary>
<Title>Dodaj do słownika użytkownika</Title>
- <Description>Dodaj wyraz do słownika użytkownika (bez uwzględniania wielkości liter)</Description>
+ <Description>Dodaj słowo do słownika użytkownika (bez uwzględniania wielkości liter)</Description>
</AddToUserDictionary>
<AddWaveform>
<Title>Generuj dane wykresu falowego</Title>
@@ -271,7 +271,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<NextDifference>&amp;Następna różnica</NextDifference>
<SubtitlesNotAlike>Napisy nie posiadają żadnych podobieństw</SubtitlesNotAlike>
<XNumberOfDifference>Ilość różnic: {0}</XNumberOfDifference>
- <XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>Ilość różnic: {0} ({1}% zmienionych wyrazów)</XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>
+ <XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>Ilość różnic: {0} ({1}% zmienionych słów)</XNumberOfDifferenceAndPercentChanged>
<XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>Ilość różnic: {0} ({1}% zmienionych liter)</XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>
<ShowOnlyDifferences>Pokaż tylko różnice</ShowOnlyDifferences>
<IgnoreLineBreaks>Ignoruj łamanie linii</IgnoreLineBreaks>
@@ -500,7 +500,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Normal>Wyszukiwanie podstawowe</Normal>
<CaseSensitive>Uwzględniaj wielość liter</CaseSensitive>
<RegularExpression>Uwzględniaj wyrażenia regularne</RegularExpression>
- <WholeWord>Cały wyraz</WholeWord>
+ <WholeWord>Cały słowo</WholeWord>
<Count>Liczenie</Count>
<XNumberOfMatches>{0:#,##0} dopasowań</XNumberOfMatches>
<OneMatch>Jedno dopasowanie</OneMatch>
@@ -538,7 +538,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<BreakLongLines>Przełam zbyt długie linie</BreakLongLines>
<RemoveLineBreaks>Usuń łamanie linii w krótkich tekstach z tylko jednym zdaniem</RemoveLineBreaks>
<RemoveLineBreaksAll>Usuń łamanie linii w krótkich tekstach (wszystkie z wyjątkiem dialogów)</RemoveLineBreaksAll>
- <FixUppercaseIInsindeLowercaseWords>Popraw wielkie litery 'i' wewnątrz wyrazów na małe (błąd OCR)</FixUppercaseIInsindeLowercaseWords>
+ <FixUppercaseIInsindeLowercaseWords>Popraw wielkie litery 'i' wewnątrz słów na małe (błąd OCR)</FixUppercaseIInsindeLowercaseWords>
<FixDoubleApostrophes>Popraw podwójny znak apostrofu ('') na pojedynczy cudzysłów (")</FixDoubleApostrophes>
<AddPeriods>Dodaj kropkę po linii, gdy następna linia rozpoczyna się z dużej litery</AddPeriods>
<StartWithUppercaseLetterAfterParagraph>Rozpocznij z wielkiej litery po akapicie</StartWithUppercaseLetterAfterParagraph>
@@ -603,11 +603,11 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<XUnneededPeriodsRemoved>Usunięto {0} niepotrzebnych kropek</XUnneededPeriodsRemoved>
<FixMissingSpace>Popraw brakujące spacje</FixMissingSpace>
<XMissingSpacesAdded>Dodano {0} brakujących spacji</XMissingSpacesAdded>
- <FixUppercaseIInsideLowercaseWord>Popraw wielką literę 'i' wewnątrz wyrazu pisanego małymi literami</FixUppercaseIInsideLowercaseWord>
+ <FixUppercaseIInsideLowercaseWord>Popraw wielką literę 'i' wewnątrz słowa pisanego małymi literami</FixUppercaseIInsideLowercaseWord>
<XPeriodsAdded>Dodano {0} kropek.</XPeriodsAdded>
<FixMissingPeriodAtEndOfLine>Dodaj brakującą kropkę na końcu linii</FixMissingPeriodAtEndOfLine>
<XDoubleApostrophesFixed>Poprawiono {0} podwójnych apostrofów.</XDoubleApostrophesFixed>
- <XUppercaseIsFoundInsideLowercaseWords>Znaleziono {0} wielkich liter 'i' wewnątrz wyrazów pisanych małymi literami</XUppercaseIsFoundInsideLowercaseWords>
+ <XUppercaseIsFoundInsideLowercaseWords>Znaleziono {0} wielkich liter 'i' wewnątrz słów pisanych małymi literami</XUppercaseIsFoundInsideLowercaseWords>
<RefreshFixes>Odśwież dostępne poprawki</RefreshFixes>
<ApplyFixes>Zastosuj wybrane poprawki</ApplyFixes>
<AutoBreak>Przełam linię</AutoBreak>
@@ -1056,6 +1056,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<RemoveTextForHi>Usuń tekst dla niedosłyszących</RemoveTextForHi>
<VisualSync>Synchronizacja wizualna</VisualSync>
<SpellCheck>Sprawdź pisownię</SpellCheck>
+ <NetflixQualityCheck>Kontrola jakości Netflix</NetflixQualityCheck>
<Settings>Ustawienia</Settings>
<Help>Pomoc</Help>
<ShowHideWaveform>Pokaż/ukryj wykres falowy audio</ShowHideWaveform>
@@ -1451,6 +1452,7 @@ Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapaso
</Main>
<MatroskaSubtitleChooser>
<Title>Wybierz napisy z pliku Matroska</Title>
+ <TitleMp4>Wybierz napisy z pliku MP4</TitleMp4>
<PleaseChoose>Znaleziono klika napisów - proszę wybrać</PleaseChoose>
<TrackXLanguageYTypeZ>Ścieżka {0} - język: {1} - typ: {2}</TrackXLanguageYTypeZ>
</MatroskaSubtitleChooser>
@@ -1681,6 +1683,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Replace>Zastąp</Replace>
<VisualSync>Synchronizacja</VisualSync>
<SpellCheck>Pisownia</SpellCheck>
+ <NetflixQualityCheck>Kontrola jakości Netflix</NetflixQualityCheck>
<SettingsName>Ustawienia</SettingsName>
<Help>Pomoc</Help>
<ShowFrameRate>Pokaż ilość klatek/sekundę na Pasku narzędziowym</ShowFrameRate>
@@ -1698,6 +1701,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<SubtitleFont>Czcionka napisów</SubtitleFont>
<SubtitleFontSize>Rozmiar czcionki napisów</SubtitleFontSize>
<SubtitleBold>Pogrubienie</SubtitleBold>
+ <VideoAutoOpen>Automatycznie otwieraj plik wideo podczas otwierania napisów</VideoAutoOpen>
<SubtitleCenter>Wyśrodkowanie</SubtitleCenter>
<SubtitleFontColor>Kolor czcionki napisów</SubtitleFontColor>
<SubtitleBackgroundColor>Kolor tła napisów</SubtitleBackgroundColor>
@@ -1989,6 +1993,16 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<SpellCheckAborted>Przerwano sprawdzanie pisowni.</SpellCheckAborted>
<UndoX>Cofnij: {0}</UndoX>
</SpellCheck>
+ <NetflixQualityCheck>
+ <GlyphCheckSuccessfull>Walidacja znaków zakończyła się sukcesem.</GlyphCheckSuccessfull>
+ <GlyphCheckFailed>Walidacja znaków nie powiodła się.</GlyphCheckFailed>
+ <GlyphCheckReport>Nieprawidłowy znak {0} został znaleziony w kolumnie {1}</GlyphCheckReport>
+ <WhiteSpaceCheckSuccessfull>Walidacja spacji zakończyła się sukcesem.</WhiteSpaceCheckSuccessfull>
+ <WhiteSpaceCheckFailed>Walidacja spacji nie powiodła się.</WhiteSpaceCheckFailed>
+ <WhiteSpaceCheckReport>Nieprawidłowa spacja znaleziona w kolumnie {0}.</WhiteSpaceCheckReport>
+ <ReportPrompt>Przeczytaj pełny raport tutaj: {0}.</ReportPrompt>
+ <SavingError>Raport nie może zostać zapisany.</SavingError>
+ </NetflixQualityCheck>
<Split>
<Title>Podziel</Title>
<SplitOptions>Opcje podziału</SplitOptions>
@@ -2046,6 +2060,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<LengthInFormatXinCharactersY>Ilość znaków w {0}: {1:#,###,##0}</LengthInFormatXinCharactersY>
<NumberOfCharactersInTextOnly>Ilość znaków tylko w tekście: {0:#,###,##0}</NumberOfCharactersInTextOnly>
<TotalCharsPerSecond>Ogółem znaków/sekundę: {0:0.0} sek.</TotalCharsPerSecond>
+ <TotalWords>Ogółem słów w napisach: {0}</TotalWords>
<NumberOfItalicTags>Ilość tagów kursywy: {0}</NumberOfItalicTags>
<NumberOfBoldTags>Ilość tagów pogrubienia: {0}</NumberOfBoldTags>
<NumberOfUnderlineTags>Ilość tagów podkreślenia: {0}</NumberOfUnderlineTags>

0 comments on commit d65749c

Please sign in to comment.