Permalink
Browse files

Update Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
admas authored and niksedk committed Feb 26, 2018
1 parent baa3eee commit fe816c84be8573b688f48acfec862528702c01f0
Showing with 23 additions and 6 deletions.
  1. +23 −6 src/Languages/pl-PL.xml
View
@@ -5,8 +5,7 @@
<Version>3.5.5</Version>
<TranslatedBy>Tłumaczenie Adam Malich (mailto: adam_malich@gizycko.mm.pl)</TranslatedBy>
<CultureName>pl-PL</CultureName>
<HelpFile>
</HelpFile>
<HelpFile></HelpFile>
<Ok>&amp;OK</Ok>
<Cancel>&amp;Anuluj</Cancel>
<Apply>Zastosuj</Apply>
@@ -281,6 +280,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>Ilość różnic: {0} ({1}% zmienionych liter)</XNumberOfDifferenceAndPercentLettersChanged>
<ShowOnlyDifferences>Pokaż tylko różnice</ShowOnlyDifferences>
<IgnoreLineBreaks>Ignoruj łamanie linii</IgnoreLineBreaks>
<IgnoreFormatting>Ignoruj formatowanie</IgnoreFormatting>
<OnlyLookForDifferencesInText>Szukaj różnic tylko w tekście</OnlyLookForDifferencesInText>
<CannotCompareWithImageBasedSubtitles>Nie można porównać z napisami opartymi na obrazach</CannotCompareWithImageBasedSubtitles>
</CompareSubtitles>
@@ -460,6 +460,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Left>Do lewej</Left>
<Right>Do prawej</Right>
<Center>Do środka</Center>
<CenterLeftJustify>Środek, wyrównanie do lewej</CenterLeftJustify>
<BottomMargin>Dolny margines</BottomMargin>
<LeftRightMargin>Lewy/prawy margines</LeftRightMargin>
<SaveBluRraySupAs>Wybierz nazwę pliku Blu-ray sup</SaveBluRraySupAs>
@@ -1011,6 +1012,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<ChooseAudioTrack>Wybierz ścieżkę audio</ChooseAudioTrack>
<CloseVideo>Zamknij plik wideo</CloseVideo>
<SetVideoOffset>Ustaw przesunięcie wideo...</SetVideoOffset>
<SmptTimeMode>Timing SMPTE (opuść klatkę)</SmptTimeMode>
<ImportSceneChanges>Importuj zmiany w scenach...</ImportSceneChanges>
<RemoveSceneChanges>Usuń zmiany w scenach</RemoveSceneChanges>
<WaveformBatchGenerate>Zbiorcze generowanie wykresów falowych...</WaveformBatchGenerate>
@@ -1096,6 +1098,7 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<Paste>Wklej</Paste>
<Delete>Usuń</Delete>
<SplitLineAtCursorPosition>Podziel linię w pozycji kursora</SplitLineAtCursorPosition>
<SplitLineAtCursorAndWaveformPosition>Podziel linię w pozycji kursora/wideo</SplitLineAtCursorAndWaveformPosition>
<AutoDurationCurrentLine>Automatyczny czas trwania (aktualna linia)</AutoDurationCurrentLine>
<SelectAll>Zaznacz wszystko</SelectAll>
<InsertFirstLine>Wstaw linię</InsertFirstLine>
@@ -1110,6 +1113,8 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<ColumnInsertTextFromSubtitle>Wstaw tekst z napisów...</ColumnInsertTextFromSubtitle>
<ColumnImportTextAndShiftCellsDown>Importuj tekst i przesuń komórki w dół</ColumnImportTextAndShiftCellsDown>
<ColumnPasteFromClipboard>Wklej ze schowka...</ColumnPasteFromClipboard>
<ColumnTextUp>Tekst do góry</ColumnTextUp>
<ColumnTextDown>Tekst w dół</ColumnTextDown>
<ColumnCopyOriginalTextToCurrent>Kopiuj tekst z oryginału do aktualnego</ColumnCopyOriginalTextToCurrent>
<Split>Podziel</Split>
<MergeSelectedLines>Połącz zaznaczone linie</MergeSelectedLines>
@@ -1195,10 +1200,6 @@ Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<NewTextInsertAtX>W pozycji {0} wstawiono nowy tekst napisu</NewTextInsertAtX>
<Center>Środek</Center>
<PlayRate>Tempo odtwarzania (szybkość)</PlayRate>
<Slow>Wolne</Slow>
<Normal>Zwykłe</Normal>
<Fast>Szybkie</Fast>
<VeryFast>Bardzo szybkie</VeryFast>
</VideoControls>
<SaveChangesToUntitled>Zapisać zmiany w pliku bez nazwy?</SaveChangesToUntitled>
<SaveChangesToX>Zapisać zmiany w {0}?</SaveChangesToX>
@@ -1440,6 +1441,7 @@ Kontynuować?</SubtitleAppendPrompt>
<BeforeColumnDelete>Przed usuwaniem kolumn</BeforeColumnDelete>
<BeforeColumnImportText>Przed importem tekstu do kolumn</BeforeColumnImportText>
<BeforeColumnShiftCellsDown>Przed przesunięciem komórki na dół kolumny</BeforeColumnShiftCellsDown>
<BeforeX>Przed: {0}</BeforeX>
<ErrorLoadingPluginXErrorY>Błąd wczytywania wtyczki: {0}: {1}</ErrorLoadingPluginXErrorY>
<BeforeRunningPluginXVersionY>Przed uruchomieniem wtyczki: {0}: {1}</BeforeRunningPluginXVersionY>
<UnableToReadPluginResult>Nie można odczytać wynikowych napisów z wtyczką!</UnableToReadPluginResult>
@@ -1455,6 +1457,10 @@ Kontynuować?</SubtitleAppendPrompt>
<ParsingTransportStream>Parsowanie strumienia transportowego - proszę czekać...</ParsingTransportStream>
<XPercentCompleted>Ukończono {0}%</XPercentCompleted>
<NextX>Następny: {0}</NextX>
<PromptInsertSubtitleOverlap>Wstawianie napisów w pozycji waveform spowoduje nakładanie!
Kontynuować mimo to?</PromptInsertSubtitleOverlap>
<SetPlayRateX>Ustaw szybkość odtwarzania na {0}%</SetPlayRateX>
<ErrorLoadIdx>Nie można odczytać/edytować plików .idx. Pliki Idx są częścią składową dwóch plików idx/sub (zwane również VobSub), a Subtitle Edit może otworzyć tylko plik .sub.</ErrorLoadIdx>
<ErrorLoadRar>Ten plik wydaje się być skompresowanym plikiem .rar. Subtitle Edit nie otwiera plików skompresowanych.</ErrorLoadRar>
<ErrorLoadZip>Ten plik wydaje się być skompresowanym plikiem .zip. Subtitle Edit nie otwiera plików skompresowanych.</ErrorLoadZip>
@@ -1552,6 +1558,8 @@ Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapaso
<Export>Eksportuj...</Export>
<ImportRulesTitle>Importuj zasady zastępowania z...</ImportRulesTitle>
<ExportRulesTitle>Eksportuj zasady zastępowania do...</ExportRulesTitle>
<ChooseGroupsToImport>Wybierz grupy do importu</ChooseGroupsToImport>
<ChooseGroupsToExport>Wybierz grupy do eksportu</ChooseGroupsToExport>
<Rules>Zasady znajdowania i zastępowania</Rules>
<MoveToTop>Przenieś na początek</MoveToTop>
<MoveToBottom>Przenieś na koniec</MoveToBottom>
@@ -1561,6 +1569,7 @@ Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapaso
<GroupName>Nazwa grupy</GroupName>
<RenameGroup>Zmień nazwę grupy...</RenameGroup>
<NewGroup>Nowa grupa</NewGroup>
<NothingToImport>Nie ma nic do zaimportowania</NothingToImport>
</MultipleReplace>
<NetworkChat>
<Title>Czat</Title>
@@ -1710,6 +1719,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<NetflixQualityCheck>Kontrola jakości Netflix</NetflixQualityCheck>
<SettingsName>Ustawienia</SettingsName>
<Help>Pomoc</Help>
<UnbreakNoSpace>Cofnij łamanie bez spacji (CJK)</UnbreakNoSpace>
<ShowFrameRate>Pokaż ilość klatek/sekundę na Pasku narzędziowym</ShowFrameRate>
<DefaultFrameRate>Domyślna ilość klatek/sekundę</DefaultFrameRate>
<DefaultFileEncoding>Domyślne kodowanie pliku</DefaultFileEncoding>
@@ -1918,6 +1928,8 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<TogglePlayPause>Przełączanie odtwarzaj/pauza</TogglePlayPause>
<Pause>Pauza</Pause>
<Fullscreen>Pełny ekran</Fullscreen>
<PlayRateSlower>Odtwarzaj wolniej</PlayRateSlower>
<PlayRateFaster>Odtwarzaj szybciej</PlayRateFaster>
<CustomSearch1>Tłumaczenie, wyszukiwanie niestandardowe 1</CustomSearch1>
<CustomSearch2>Tłumaczenie, wyszukiwanie niestandardowe 2</CustomSearch2>
<CustomSearch3>Tłumaczenie, wyszukiwanie niestandardowe 3</CustomSearch3>
@@ -1946,11 +1958,15 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<ListViewColumnDelete>Kolumna, usuń tekst</ListViewColumnDelete>
<ListViewColumnInsert>Kolumna, wstaw tekst</ListViewColumnInsert>
<ListViewColumnPaste>Kolumna, wklej</ListViewColumnPaste>
<ListViewColumnTextUp>Kolumna, tekst do góry</ListViewColumnTextUp>
<ListViewColumnTextDown>Kolumna, tekst w dół</ListViewColumnTextDown>
<ListViewFocusWaveform>Koncentruj uwagę na wykresie falowym/spektrogramie</ListViewFocusWaveform>
<ListViewGoToNextError>Przejdź do następnego błędu</ListViewGoToNextError>
<ShowBeamer>Uruchom projekcję napisów na pełnym ekranie</ShowBeamer>
<MainTextBoxMoveLastWordDown>Przenieś ostatnie słowo w dół do następnej linii napisów</MainTextBoxMoveLastWordDown>
<MainTextBoxMoveFirstWordFromNextUp>Przenieś pierwsze słowo z następnej linii napisów do góry</MainTextBoxMoveFirstWordFromNextUp>
<MainTextBoxMoveFirstWordUpCurrent>Przenieś pierwsze słowo z następnej linii w górę (bieżące napisy)</MainTextBoxMoveFirstWordUpCurrent>
<MainTextBoxMoveLastWordDownCurrent>Przenieś ostatnie słowo z pierwszej linii w dół (bieżące napisy)</MainTextBoxMoveLastWordDownCurrent>
<MainTextBoxSelectionToLower>Zaznacz do małych liter</MainTextBoxSelectionToLower>
<MainTextBoxSelectionToUpper>Zaznacz do wielkich liter</MainTextBoxSelectionToUpper>
<MainTextBoxToggleAutoDuration>Przełącz na automatyczny czas trwania</MainTextBoxToggleAutoDuration>
@@ -2017,6 +2033,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<EditWholeText>Edytuj cały tekst</EditWholeText>
<EditWordOnly>Edytuj tylko słowo</EditWordOnly>
<AddXToNames>Dodaj '{0}' do listy nazw własnych</AddXToNames>
<AddXToUserDictionary>Dodaj "{0}" do słownika użytkownika</AddXToUserDictionary>
<AutoFixNames>Popraw pisownię nazw własnych, tylko gdy różnią się budową</AutoFixNames>
<CheckOneLetterWords>Pytaj o nieznaną pojedynczą literę słowa</CheckOneLetterWords>
<TreatINQuoteAsING>Traktuj słowo kończące się " in' " jako " ing " (tylko angielski)</TreatINQuoteAsING>

0 comments on commit fe816c8

Please sign in to comment.