Skip to content
No description or website provided.
Branch: master
Clone or download
sikvall Blev tvungen flytta loggbokstabellen till egen sida pga
omöjligt att knö in den i en och samma kolumn.
Latest commit 2e728af Mar 17, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github Förändringar lokalt och bygg separata punkter Nov 10, 2017
attic
handouts
images Korrigering av inkorrekt genitiv Nov 2, 2018
koncept Blev tvungen flytta loggbokstabellen till egen sida pga Mar 17, 2019
lectures
web
.editorconfig Justeringar i dokumentationen Feb 11, 2018
.gitignore
.travis.yml Verkar inte som att sshpass körs igenom Docker Sep 24, 2018
BUILD.md Gör några minustecken synliga igen (#442) Sep 6, 2018
CHANGELOG.md
Dockerfile
LICENSE.txt LICENSE.txt: Lade till CC-BY-NC-SA licenstext Feb 12, 2017
Makefile Slår på koncept.pdf för make målet 'all' #451 Sep 24, 2018
README.md Justeringar i dokumentationen Feb 11, 2018
VERSION.txt v2.2.0 Jan 27, 2019
common_beamer.tex Pass until 2.6.6 Sep 18, 2018
hans-disp.tex
koncept-alpha.tex Revert "Ändra alla 'såsom' till 'så som'" Nov 1, 2017
koncept-larobok.tex Fixat tryckortreferens Oct 31, 2017
koncept-online.tex Fixat tryckortreferens Oct 31, 2017
koncept-refbok.tex Fixat tryckortreferens Oct 31, 2017
koncept-screen.tex Made main same as tryck. Sep 18, 2018
koncept-tryck.tex
koncept.bib Uppdatering till PTSFS 2018:3. fix #460 Nov 3, 2018
koncept.png Uppdaterade README.md logon till SSA-Akademin och ändrade till 'amatö… Oct 1, 2017
koncept.tex
morse.sty Lade till copyleft och PD info på mitt morse stylesheet. Sep 23, 2018
refbook.sty Fixed images and harec in chapter 1 Sep 18, 2018
ssa-akademin.png
texifiering.md Tog bort texifieringsinstruktionen för hur man gör med storheter, enh… Sep 18, 2018
textbook.sty
versionsnummer.png Återställde versionsnummer.png Nov 10, 2017

README.md

SSA-Akademin

byggstatus

KonCEPT för Radioamatörcertifikat är en bok ursprungligen skriven av Lennart Wiberg och utgiven av Sveriges Sändareamatörer (SSA) i syfte att utbilda nya radioamatörer. Den första upplagan är skriven 1997 och behöver därför en uppdatering och tryckas i en ny upplaga. Detta projekt, SSA Akademin, är bland annat till för digitalisering och uppdatering av KonCEPT som kommer att leda till den andra upplagan av boken.

⚠️ Observera: Boken och materialet som finns att läsa här är ett arbetsmaterial och ska inte användas som en färdig produkt utan endast som ett underlag för arbetet med den.

LADDA NER OCH BYGG PROJEKTET

Version

Eftersom nytt material läggs till och fel rättas allt eftersom används en versionsnumrering som ger värdefull information åt läsaren. Här är ett exempel på hur det kan se ut och en förklaring till vad allt betyder.

versionsnumrering

Bygg projektet

Du kan ladda ner projektet och bygga den senaste versionen av PDF:en själv. Instruktioner finns i filen BUILD.md.

PDF

Hämta det senaste bygget: koncept.pdf (arkiv)

Notera att fokus för stunden ligger på innehåll och inte layout, så alla layoutfrågor får vänta tills dess att en preliminär layout har gjorts. Det finns dock gott om innehåll att granska och komma med förbättringsförslag på.

BIDRA TILL PROJEKTET

Det finns många olika sätt att bidra till projektet även fast man inte vet hur man använder Git eller skriver LaTeX.

Q: Jag kan koda och vill bidra; vad gör jag? A: Läs igenom CONTRIBUTING.md och följ instruktionerna.

Q: Jag vet inte hur man redigerar kod A: Det finns flera sätt att hjälpa till. Du kan läsa boken och ge förslag på förbättringar och om du vet hur man gör så kan du lämna en issue med en beskrivning av fel och om möjligt en föreslagen förändring. Annars kan du använda dig av kontaktinformationen nedan och skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig att komma igång.

OM SSA AKADEMIN

Arbetet med denna bok är en del i en större satsning på att uppdatera gammalt material, digitalisera material men också bredda utbildningsmetoderna till mer än bara litteratur. Vi kallar projektet för SSA Akademin. Vi undersöker hur och på vilka sätt utbildningen under SSA kan moderniseras. Med modernisering syftas här utnyttjandet av både digital teknik och dess möjligheter samt metoder som tidigare ej använts inom SSA. Vi tar fram konkreta förslag på hur moderniseringen ska gå till väga och genom för dem.

Vårt mål är att

  • fler ska vilja ta utbildningen för att bli radioamatör
  • de som examineras ska göra bättre ifrån sig på provet
  • de som deltar i utbildningen ska känna att det är en bra utbildning.

KONTAKT

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.