Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (31 sloc) 2.46 KB

Tananyag a Programozási Nyelvek C++ tárgyhoz

Ebben a repositoryban az ELTE IK Programozási Nyelvek C++ c. tárgyhoz készült előadás és gyakorlati jegyzetek forráskódjai találhatóak, valamint az exercise mappa tartalmaz pár, a megértést segítő gyakorlati feladatot. Ez a projekt open source, ha valami hibát találsz, bátran vegyél fel egy issue-t, valamint ha te is írnál valamit a projekthez, minden kontribúciót szívesen veszünk!

Linkek

A hallgatóság az alábbi linkeken fér hozzá a jegyzetekhez:

You can’t perform that action at this time.