Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (8 sloc) 1.03 KB
<html>
<body>
<font face="Arial">
<p><b>Coral</b> (CORpus ALigner) je alat koji korisniku omogućuje olakšano sravnjivanje paralelnih korpusa, uz mogućnost ručnog ispravljanja krivo segmentiranih ili krivo uparenih rečenica.</p>
<p>U program se učitava tekst na dva različita jezika. Prvotno se pomoću algoritma za segmentaciju cijeli tekst podijeli na rečenice. Prilikom dijeljenja teksta može doći do grešaka zbog posebnosti u svakom jeziku. Ako neke rečenice nisu ispravno podijeljene omogućeno je jednostavno ispravljanje greške. Pomoću algoritma za sravnavanje rečenice na jednom jeziku se povezuju sa prijevodima na drugom.</p>
<p>Zbog nesavršenosti algoritma moguće su pogreške pri uparivanju, koje se mogu ručno ispraviti. Nakon što su tekstovi obrađeni, te je postignuta određena razina točnosti, rezultat rada se pohranjuje u obliku prijevodne memorije. Unutar posebnih oznaka (eng. tag) nalaze se uparene rečenice. Svaki takav blok (prijevodna jedinica) dobiva svoj identifikator koji je jedinstveno označava.</p></font>
</body>
</html>