Skip to content
Tasssadar edited this page Sep 16, 2011 · 25 revisions

Welcome to the 3piLib wiki!

English

Motors - description of motors api
Display - description of display api
RS232 - description of rs232 api
Timer - what time related functions can you use
Surface and battery sensors - you can use there to make line-following robot
Buttons - Some button things
EEPROM - Functions to save and load your data from/to eeprom
Buzzer - Beep!

Česky

Motory - jak řídit motory
Displej - jak se píše na displej
RS-232 - posílání informací po RS232 lince
Čas - vytváření prodlev, počítadlo ticků
Senzory odrazivosti a baterie
Tlačítka - Pár pomocníků pro práci s tlačítky
EEPROM paměť - Ukládání a čtení dat z EEPROM paměti
Bzučák - Pískaní bzučákem