Tasssadar edited this page Sep 16, 2011 · 25 revisions

Welcome to the 3piLib wiki!

English

Motors - description of motors api
Display - description of display api
RS232 - description of rs232 api
Timer - what time related functions can you use
Surface and battery sensors - you can use there to make line-following robot
Buttons - Some button things
EEPROM - Functions to save and load your data from/to eeprom
Buzzer - Beep!

Česky

Motory - jak řídit motory
Displej - jak se píše na displej
RS-232 - posílání informací po RS232 lince
Čas - vytváření prodlev, počítadlo ticků
Senzory odrazivosti a baterie
Tlačítka - Pár pomocníků pro práci s tlačítky
EEPROM paměť - Ukládání a čtení dat z EEPROM paměti
Bzučák - Pískaní bzučákem

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.