MS Connect 2018 Etkinliğinde yapılan demoların kaynak kodları.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ML.NET Sentiment Analysis Demo
Sunumlar
javascript-durable-functions
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

ms-connect-2018-demo

MS Connect 2018 Etkinliğinde yapılan demoların kaynak kodları.

  • javascript-durable-functions : Serverless oturumunda kullanılan JavaScript ile Durable Functions örneği.

  • ML.NET Sentiment Analysis Demo : C# ile Makine öğrenmesi sunumunda yapılan Tweet Duygu Analizi demosu.

  • Sunumlar : Etkinlik sunumlarının ve linklerinin bulunduğu klasör.