Skip to content
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
tests
BitGame.cpp
README.html
README.md

README.md

Игра с битове

Условие

Иванчо обича да си играе със всичко, по което текат битове. Една от любимите му игри е следната:

 • Първоначално започва с празен лист
 • Всеки 64 бита, които види използва, за да образува едно число
  • Ако това число го няма на листа си, го записва
  • Ако го има, го изтрива
 • Във всеки един момент той се интересува от разликата на най-близките 2 числа сред записаните

Вход

 • От първия ред се чете цяло число N
  • Броя числа, които участват в играта на Иванчо
 • От следващите N реда се чете по едно число
  • Число, участващо в играта му

Изход

 • За всяко записано/изтрито число да се изведе на отделен ред текущата минимална разлика на числа върху листа на Иванчо
  • Ако има само едно незадраскано число да се изведе - "There is only one number"
  • Ако няма незадраскани числа - "There are no numbers"

Ограничения

 • N <= 50 000
 • Числата в играта са 64 битови
  • -263 <= числа < 263
 • Лимит за памет: 16MiB
 • Лимит за време: 0.2 секунди

Примери

Вход

10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Изход

There is only one number
1
1
1
1
1
1
1
There is only one number
There are no numbers

Вход

6
7
17
20
17
7
20

Изход

There is only one number
10
3
13
There is only one number
There are no numbers
You can’t perform that action at this time.