Skip to content
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
tests
Game.cpp
README.md

README.md

Игра

Условие

Сашето и Ванката играят на играта EvalThisJSCode (никой не знае как се играе на EvalThisJSCode). Сашето често няма шанс. Вероятността да спечели игра срещу Ванката е P%.

Веднъж двамата си направили турнир. Първият, който направи N победи, печели. Какъв е шансът Сашето да е спечелил K игри.

Вход

  • От първия ред се четат числата N, K и P разделени с интервали

Изход

  • Да се изведе шанса на Сашето в %-ти с точност 0.01

Ограничения

  • 1 <= N <= 100
  • 0 <= K <= N
  • Лимит за памет: 16MiB
  • Лимит за време: 0.1 секунди

Примери

Вход

1 0 20

Изход

80.00

Вход

5 3 42

Изход

27.23
You can’t perform that action at this time.