Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
tests
Permutations.cpp
README.md

README.md

Пермутации 2

Условие

След като вече напълно разбирате пермутациите сигурно можете и да ги броите. Намерете коя поред е дадена пермутация на числата от 1 до N. Пермутация А e по-малка от B когато първото различаващо се число на двете пермутации е по-малко при A.

Вход

 • От първия ред се четат N числа разделени с интервал - пермутацията

Изход

 • Да се изведе номера на дадената пермутация на единствен ред

Ограничения

 • 1 <= N <= 20
 • Лимит за памет: 8MiB
 • Лимит за време: 0.1 секунди

Примери

Вход

1 3 2 4 5

Изход

7

Пояснение

1: 1 2 3 4 5
2: 1 2 3 5 4
3: 1 2 4 3 5
4: 1 2 4 5 3
5: 1 2 5 3 4
6: 1 2 5 4 3
7: 1 3 2 4 5

Вход

1 3 6 4 11 9 7 5 8 2 10

Изход

493737
You can’t perform that action at this time.