Skip to content
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
tests
CardGame.cpp
README.md

README.md

Игра на карти

Условие

Иван и Пешо играят на игра с N карти, наредени в редица. Върху всяка карта е написано цяло число. На всеки ход един от двамата избира една от крайните карти, прибавя числото върху нея към точките си и я премахва от редицата. Напишете програма, която по зададени числата върху картите, намира крайния резултат при оптимална игра на Иван и Пешо.

Вход

  • От първия ред се чете числото N - броя на картите
  • От втория ред се четат N цели числа разделени с интервали - съответните стойности върху картите

Изход

  • Да се изведе крайния резултат при оптимална игра на Иван и Пешо
    • Резултат на първия играч и втория играч разделени с интервал

Ограничения

  • 1 <= N <= 2 000
  • Лимит за памет: 32 MiB
  • Лимит за време: 0.05 секунди

Примери

Вход

8
2 5 4 7 9 1 3 6

Изход

21 16

Вход

10
6 5 -8 3 2 0 9 -4 6 2

Изход

15 6
You can’t perform that action at this time.