Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
imgs
tests
Illiomenati.cpp
README.md

README.md

Ильоменати

Условие

Вапци Къцаров е велик ловец на съкровища, който е решен да плячкоса някоя от пирамидите на Ильоменатите. Всяка пирамида е изградена от слоеве, всеки от които съдържа толкова стаи със съкровища, колкото е втората степен на нивото на пирамидата, на коята се намират, преброено от върха към основата. Така първият етаж винаги има 1 стая, вторият 4 стаи, третият 9 стаи (Слочаенос? Не мисла). Пирамидите на Ильоменатите обаче са опасни, тъй като гъмжат от мумии, отровни скарабеи и балсамирани пингвини. И тъй като е опасно, Вапци иска да прецени добре дали си заслужава риска от плячкосването на дадена пирамида (т.е. дали вътре има достатъчно количество съкровища). За щастие Вапци разполага с карта на всяка от пирамидите, които планира да плячкоса.

Вход

Всяка карта е във следния формат:

 • На първият ред има само едно число N
  • Това е височината(броят слоеве) на пирамидата
 • На всеки от останалите N реда има редица числа, разделени с интервал
  • Числата на всеки ред са точно колкото номера на реда на квадрат
  • Числата отговарят на количеството съкровища, които Вапци събира минавайки през тази стая
  • Числата могат да бъдат и отрицателни

pyramid schema

Вапци винаги тръгва от върха на пирамидата(1) и единствено може да слиза от една стая надолу в друга. Всеки слой на пирамидата е построен централно върху следващия. Това означава, че:

 • От върха(1) Вапци може да достигне всички стай от втория слой
 • От стая номер 2 Вапци може да слезе само в стаите с номера 6, 7, 9 и 10
 • От стая номер 3 Вапци може да слезе единствено в стаите с номера 7, 8, 10 и 11
 • И т.н...

Изход

Напишете програма, която по карта в дадения формат изкарва на конзолата едно единствено число - максималното количество съкровища, които Вапци може да събере от плячкосването на конкретната пирамида.

Ограничения

 • 1 < N <= 128
 • Количеството съкровища в дадена стая винаги ще бъде в интервала (-221, 221)
 • Лимит за памет: 16 MiB
 • Лимит за време: 0.2 секунди

Примери

Вход

3
1
-2 3 4 5
25 10 -1 5 6 0 2 11 4

Изход

24

Вход

5
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Изход

10
You can’t perform that action at this time.