Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
tests
Presentations.cpp
README.md

README.md

Презентации

Условие

Козето и Тазаки имат проблем. Поставени са на изпитателен период, защото счупили саксията с любимият фикус на шефа им. По време на изпитателният период не им се плаща фиксирана заплата, а им се плаща само според количеството работа, което свършват. Сегашната им работа е да преписват презентации от Powerpoint. Всеки ден те преписват най-много K на брой от наличните презентации. Двамата имат H часа на ден, за да препишат тези презентации. Презентация i отнема Xi време и им носи Yi пари, ако я препишат. Тъй като и двамaта имат много работа, а довечера искат да ходят на кръчма, трябва да им помогнете! Напишете програма, която им помага да си изберат презентациите по такъв начин, че да изкарат най-много пари, без да работят overtime, понеже са мързеливи.

Вход

 • На първия ред се намират трите числа N, H и K
  • N е броят презентации, от които могат да избират
  • H е времето, за което трябва да ги препишат
  • K максималният брой презентации, които двамата могат да препишат
 • На следващите 2 реда ще има информация за всяка от презентациите в следния формат:
  1. X0, X1, ... , XN - 1 са времената, необходими за преписване на презентациите 0, 1, ... , N - 1
  2. Y0, Y1, ... , YN - 1 са количествата пари, който ще получат Козето и Тазаки, ако препишат презентациите 0, 1, ... , N - 1

Изход

 • На единствения ред трябва да отпечатате броя пари, които могат да изкарат при зададени N, H, K и (X, Y) за всяка презентация

Ограничения

 • Входните данни винаги ще бъдат валидни и в описания формат
 • 5 <= N <= 1000
 • 5 <= H <= 1000
 • 5 <= K <= 1000
 • N * H * K <= 100 000 000
 • 1 <= X <= 1000 и 1 <= Y <= 1000
 • Лимит за памет: 16 MiB
 • Лимит за време: 0.2 секунди

Примери

Вход

5 5 4
4 3 10 1 2
4 2 5 1 2

Изход

5

Обяснение

Презентация номер 1 (ако броим от 0) отнема време 2 и носи 3 пари.
Презентация номер 4 отнема време 2 и носи 2 пари.
Имаме 2 презентации, което е по-малко от **K**, което е 4. Парите, които ще направят Тазаки и Козето от тях са 3 + 2 = 5.
Двамата не могат да вземат повече презентации, понеже времето не би им стигнало.

Вход

9 55 3
5 10 40 20 5 1 2 1 50
15 20 60 40 15 10 10 10 80

Изход

100

Обяснение

100 = 10 + 10 + 80
You can’t perform that action at this time.