Skip to content
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
tests
README.md
Rating.cpp

README.md

Рейтинг

Условие

Phasebook е новата онлайн система за състезания по информатика. В нея има състезания всеки ден!

Пешо се регистрирал във Phasebook. На всяко състезание, на което е участвал, не само рейтинга му се е покачвал, но и той е бил човека с най-висок рейтинг на самото състезание.

Досега е имало N състезания. За всяко от тях е известен най-високия рейтинг на състезател участвал в него, но не и кой е състезателя. Напишете програма, която намира най-големия възможен брой състезания, в които е възможно Пешо да е участвал.

Вход

  • От първия ред се въвежда числото N
  • От втория ред се въвеждат N числа - най-високия рейтинг на всяко състезание

Изход

  • Да се изведе едно число на единствен ред - максималния брой участия на Пешо

Ограничения

  • 1 <= N <= 100 000
  • Лимит за памет: 16 MiB
  • Лимит за време: 0.1 секунди

Примери

Вход

8
1 4 3 3 6 3 2 3

Изход

3

Обяснение

Пешо може да е участвал в максимум 3 състезания, така че рейтинга му да расте.
Възможностите са:
1 → 3 → 6
1 → 4 → 6
1 → 2 → 3

Вход

10
14 2 9 8 3 13 17 19 30 1

Изход

6
You can’t perform that action at this time.