Skip to content
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
tests
README.md
School.cpp

README.md

Училище

Условие

Иванчо не обича училището (като вас). Той живее в квартал с N на брой сгради. Номера на неговата къща е номер X, а на училището му номер Y. Има M пътя между сгради, по които Иванчо може да мине напът за училище. Разбира се, той иска да се забави колкото се може повече. За съжаление ако съседите го видят, че е спрял, ходи по-бавно или върви в грешната посока, ще кажат на майка му.

Вход

  • От първия ред се четат 4 числа - N, M, X, Y
  • От следващите M реда се четат по 3 числа
    • A, B, T - Иванчо може да стигне от сграда A до сграда B за T минути

Изход

  • Да се изведе за колко най-много време Иванчо може да стигне до училище без някой съсед да говори с майка му

Ограничения

  • 1 <= N <= 500
  • Лимит за памет: 16 MiB
  • Лимит за време: 0.2 секунди

Примери

Вход

5 9 2 1
2 3 63
2 1 33
4 5 44
1 3 88
4 1 48
5 1 91
2 5 85
4 3 7
2 4 12

Изход

176

Вход

10 20 6 2
10 3 36
7 2 86
10 7 15
5 7 53
6 9 80
7 4 92
5 4 46
1 3 85
1 8 1
9 3 97
8 4 44
8 7 16
6 4 76
1 9 3
2 4 3
7 3 54
10 4 83
9 8 79
5 8 86
2 3 95

Изход

261

Вход

10 30 5 7
3 4 99
8 9 28
1 9 90
10 7 47
4 6 61
3 2 59
2 4 67
10 8 24
6 9 22
1 6 81
2 5 26
3 9 9
4 5 17
2 7 95
1 7 77
3 10 33
5 1 6
4 1 16
3 5 13
6 7 58
2 10 44
3 8 36
2 1 83
2 9 63
5 9 75
3 1 6
4 7 84
5 10 28
5 6 54
4 8 25

Изход

145
You can’t perform that action at this time.