Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
12462 lines (12461 sloc) 747 KB
(Pusty stan gry){00}
(Kontynuuj z Sanktuarium){00}
(Nie ukoôczono){00}
Dane uszkodzone{00}
Po Zjednoczeniu{00}
Czéëç danych jest uszkodzona{03}i nie moüe zostaç odzyskana.{01}{00}
Spróbowaç wznowiç{03}gré z Sanktuarium?{1E}{00}
{08}{05}Niestety, dane nie mogíy{03}zostaç odzyskane.{02}{00}
Zapisaç twojá przygodé?{1E}{00}
Nie moüesz wznowiç przygody,{03}uüywajác tego stanu gry.{01}Ostroünie wybieraj miejsce{03}zapisu twojej gry.{02}{00}
Czas Gry:{00}
Nie moüna wykryç{08}{05}pamiéci{03}zapasowej(backup memory){07}.{02}{00}
{08}{05}Bíád zapisu.{02}{00}
{08}{05}Bíád wczytywania.{02}{00}
{08}{05}Bíád usuwania.{02}{00}
Zdradú mi swoje imié.{02}{00}
Zapisaç gré?{1E}{00}
Wybierz plik.{02}{00}
Wybierz plik, by kontynuowaç.{02}{00}
Wybierz plik do skopiowania.{02}{00}
Wybierz plik do usuniécia.{02}{00}
Nadpisaç ten plik?{1E}{00}
Nadpisaç plik poczátkowy?{1E}{00}
Usunáç?{1E}{00}
Przenieëç ten stan gry?{00}
Gra zostaía zapisana.{02}{00}
Plik zostaí usuniéty.{02}{00}
Plik zostaí skopiowany.{02}{00}
Przeniesiono{02}{00}
Zapisywanie...{00}
Usuwanie...{00}
Kopiowanie...{00}
Nie wyíáczaj zasilania{00}
do zakoôczenia procesu.{00}
Nie moüna tu zapisaç{02}{00}
Nie ma na to miejsca!{02}{00}
Przesíaç dane{03}z Golden Sun?{1E}{00}
Rozpoczáç ÖATWY poziom?{03}(Bohaterowie zaczynajá na{03}poziomach z Ukoôczonego{03}Stanu Gry){1E}{00}
... Niestety, brak{03}Ukoôczonego Stanu Gry.{02}{00}
Rozpoczáç TRUDNY poziom?{03}(Potwory sá silniejsze){1E}{00}
Rozpoczáç NORMALNY poziom?{03}(Standardowy poziom trudnoëci){1E}{00}
Jasne!{00}
Chwila{00}
{12}{01} doíácza do{03}twojej druüyny.{1E}{00}
{12}{01} doíácza do twojej{03}druüyny... Na razie.{1E}{00}
{12}{01} i {12}{01}{03}doíáczajá do druüyny.{1E}{00}
{12}{01} znajduje Wenus{03}Djinni: {08}{05}{15}{08}{10}!{1E}{00}
{12}{01} znajduje Merkury{03}Djinni: {08}{08}{15}{08}{10}!{1E}{00}
{12}{01} znajduje Mars{03}Djinni: {08}{04}{15}{08}{10}!{1E}{00}
{12}{01} znajduje Jupiter{03}Djinni: {08}{0A}{15}{08}{10}!{1E}{00}
{10} moüe teraz{03}wzywaç: {15}!{1E}{00}
{15} wymaga:{03}{00}
{08}{05}{16} Wenus {08}{10}{00}
{08}{08}{16} Merkury {08}{10}{00}
{08}{04}{16} Mars {08}{10}{00}
{08}{0A}{16} Jupiter {08}{10}{00}
{03}Djinnów w bezczynnoëci.{1E}{00}
{12}{01} poznaje:{03}{15}.{02}{00}
Atak{00}
Psynergia{00}
Ekwipunek{00}
Obrona{00}
Ucieczka{00}
Tak{00}
Nie{00}
Stan{00}
Sprawdú{00}
Uüyj{00}
Daj{00}
Wyrzuç{00}
Mów{00}
Zaíóü{00}
Walka{00}
Djinny{00}
Wezwij{00}
Zakup{00}
Sprzedaü{00}
Artefakty{00}
Naprawa{00}
Nowa gra{00}
Kontynuuj{00}
Kopiuj{00}
Usuô{00}
Oüyw{00}
Odtruj{00}
Odeprzyj Zío{00}
Usuô Klátwé{00}
Walka{00}
Wyëlij{00}
Aktualizuj{00}
Monety{00}
Medale Fartu{00}
!34{00}
!35{00}
!36{00}
!37{00}
!38{00}
!39{00}
!40{00}
!41{00}
!42{00}
!43{00}
Hasío{00}
Link{00}
Zíote{00}
Srebrne{00}
Brázowe{00}
Zamieô{00}
Hé!?{00}
Nie posiadasz tego.{00}
Nie znasz tego.{00}
Wszyscy wrogowie{00}
Wszyscy sojusznicy{00}
Nikt tego nie posiada.{00}
Nikt tego nie zna.{00}
Opcje{00}
Skrót do Psynergii{00}
Prédkoëç Tekstu{00}
Kolor{00}
Kamera Walki{00}
Przypisz Psynergié do L lub R{00}
Ustaw Prékoëç Tekstu{00}
Ustaw Kolor Okna{00}
Ustaw Ruch Kamery{00}
Wyí{00}
Wí{00}
Szybko{00}
Ërednio{00}
Wolno{00}
Wyí{00}
3 Minuty{00}
Isaac{00}
Garet{00}
Ivan{00}
Mia{00}
Felix{00}
Jenna{00}
Sheba{00}
Piers{00}
Zapisaç przygodé?{1E}{00}
Nu ba!{00}
Nie ma mowy{00}
Zrobié to{00}
Nie ma mowy{00}
Oczywiëcie{00}
Wcale nie{00}
?{00}
Díugi Miecz{00}
Díugi Miecz{00}
Díugi Miecz{00}
Díugi Miecz{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Toksyczná Kápiel{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Wodospad{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Czyëciec{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Zamieç{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Ostrze Tytanów{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Armageddon{00}
Przekléty Díugi Miecz: Uwalnia Poüogé{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Lekkie Ostrze: Do obowiázków{00}
Lekkie Ostrze{00}
Lekkie Ostrze{00}
Lekkie Ostrze{00}
Lekkie Ostrze{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Ciécie Cyklonu{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Soniczny Cios{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Bolesne Ciécie{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Groúbé Ëmierci{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Karmé{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Asuré{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Smocze Powstanie{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Szybki Cios{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Topór{00}
Topór{00}
Topór{00}
Topór: Uwalnia Miraü Ciepía{00}
Topór: Uwalnia Topnienie{00}
Topór: Uwalnia Eksplozjé{00}
Topór: Uwalnia Ognistá Szarüé{00}
Topór: Uwalnia Zatrutá Chmuré{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Buíawa{00}
Buíawa{00}
Buíawa{00}
Buíawa{00}
Buíawa: Uwalnia Oëlepiajácy Dym{00}
Buíawa: Uwalnia Uderzenie Terra{00}
Buíawa: Odnawia 200 HP{00}
Przekléta Buíawa: Uwalnia Wytrucie{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Kij{00}
Kij: Uwalnia Mrok{00}
Kij: Uwalnia Ogíuszajáce Napiécie{00}
Kij: Uwalnia Piéczéç Psyphon{00}
Kij: Uwalnia Pijawké Psynergii{00}
Kij: Uwalnia Odmroüenie{00}
Kij: Uwalnia Pijawké Üycia{00}
Kij: Uwalnia Zíy Omen{00}
Kij: Uwalnia Zatapianie{00}
Kij: Uwalnia Lëniácá Gwiazdé{00}
Kij{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Pancerz{00}
Pancerz: Zwiéksza PP{00}
Pancerz{00}
Pancerz{00}
Pancerz{00}
Pancerz{00}
Pancerz: Chroni przed elementami{00}
Pancerz: Chroni przed Wodá i Ogniem{00}
Przekléty Pancerz: Podatny na Wiatr{00}
Pancerz: Zwiéksza Atak; odnawia HP{00}
Pancerz: Zwiéksza Atak i Ciosy Kryt.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Ubranie{00}
Ubranie{00}
Ubranie: Chroni przed Wodá{00}
Ubranie: Zwiéksza PP{00}
Ubranie: Zwiéksza Zwinnoëç{00}
Ubranie{00}
Ubranie: Chroni przez Wodá i Ogniem{00}
Ubranie: Chroni przed trzema üywioíami{00}
Ubranie: Podnosi Zwinnoëç; Ognioodporne{00}
Ubranie: Zwiéksza Zwinnoëç; Osíania{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Szata{00}
Szata{00}
Szata{00}
Szata: Zmniejsza Atak przeciwnika{00}
Szata{00}
Szata: Zwiéksza PP{00}
Szata: Odnawia HP{00}
Szata: Odnawia PP{00}
Szata: Odnawia HP i PP{00}
Szata: Zwiéksza Zwinnoëç i Moc Wiatru{00}
Szata: Chroni przed Wodá, odnawia PP{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Tarcza{00}
Tarcza{00}
Tarcza{00}
Tarcza{00}
Tarcza: Zwodzi przeciwników{00}
Tarcza: Chroni przed Ogniem{00}
Tarcza: Uüyta odnawia 150 HP{00}
?{00}
?{00}
Rékawice{00}
Rékawice{00}
Rékawice{00}
Rékawice: Zwiékszajá Atak{00}
Rékawice: Zwiékszajá Atak{00}
Rékawice: Zwiékszajá Elementarná Moc{00}
Rékawice: Zwiékszajá Atak{00}
Rékawice: Uüyte zwiékszajá Odpornoëç{00}
?{00}
Bransoleta{00}
Bransoleta{00}
Bransoleta{00}
Bransoleta{00}
Bransoleta: Uüyta leczy dolegliwoëci{00}
Bransoleta: Uüyta odnawia 100 HP{00}
Bransoleta: Uüyta zwiéksza Obroné{00}
?{00}
?{00}
Heím{00}
Heím{00}
Heím{00}
Heím{00}
Heím{00}
Heím{00}
Heím: Podnosi Moc Ziemi i Ciosy Kryt.{00}
Heím: Zwiéksza PP{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Nakrycie Gíowy{00}
Nakrycie Gíowy{00}
Nakrycie Gíowy{00}
Korona: Zwiéksza Fortuné{00}
Nakrycie Gíowy: Zwiéksza Zwinnoëç{00}
Korona: Podnosi Ciosy Kryt.; odnawia PP{00}
Przekléta Korona: Odnawia PP{00}
Nakrycie Gíowy: Przewiduje upadek{00}
Nakrycie Gíowy: Przyciága potwory{00}
?{00}
Diadem{00}
Diadem{00}
Diadem{00}
Diadem{00}
Diadem: Odnawia PP{00}
Diadem: Zwodzi przeciwników{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Odnawia 50 HP{00}
Odnawia 200 HP{00}
Odnawia 500 HP{00}
Odnawia caíe HP{00}
Odnawia caíe HP{00}
Do nabierania wody z magicznego úródía{00}
Odnawia caíe PP{00}
Usuwa Trucizné{00}
Leczy Zíudzenie, Ogíuszenie i Sen{00}
Oüywia Upadíe postaci{00}
Przywraca druüynie 300 HP{00}
Zwiéksza maksymalne HP{00}
Zwiéksza maksymalne PP{00}
Zwiéksza Atak{00}
Zwiéksza Obroné{00}
Zwiéksza Zwinnoëç{00}
Zwiéksza Fortuné{00}
?{00}
Po zaíoüeniu obdarza:: Przeciágnij{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Wbij{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Siía{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Struga{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Lód{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Podnieë{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Stop{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Ukryj{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Przenieë{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Zíap{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Drüenie{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Kop{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Cyklon{00}
?{00}
?{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Wysadú{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Zetrzyj{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Wznieë{00}
?{00}
Po zaíoüeniu obdarza: Teleport{00}
?{00}
?{00}
Gwiazda Ziemi°wymaga Mythril. Worka{00}
Gwiazda Wody°wymaga Mythril. Worka{00}
Mieëci Gwiazdé Marsa{00}
Mieëci Gwiazdé Jupitera{00}
Cieôki worek wykonany z mythrilu{00}
Piékny klejnot w ksztaície oka{00}
Ogranicza wrogom widocznoëç{00}
Usypia przeciwników{00}
Kupon do uüycia w specjalnej grze{00}
Medal do uüycia w specjalnym úródle{00}
Lëniácy czerwony klejnot peíen píomieni{00}
Przepyszny poczéstunek dla psa{00}
Bíyskotka w ksztaície kotwicy{00}
Uüyta odnawia 100 HP{00}
Klucz do celi w Fortecy Lunpa{00}
Bilet do przebycia Morza Karagol{00}
Zmniejsza iloëç napotykanych potworów{00}
Mikstura o dziwnych barwach{00}
Zadaje obraüenia píomieniami{00}
Zadaje obraüenia pazurami{00}
Zadaje obraüenia cierniami{00}
Zadaje obraüenia lodem{00}
Steruje staroüytnym statkiem{00}
Klucz do czerwonych drzwi Jupitera{00}
Klucz do niebieskich drzwi Jupitera{00}
Mieëci Gwiazdy Jupitera i Marsa{00}
Gwiazda Wiatru°wymaga Mythril. Worka{00}
Gwiazda Ognia°wymaga Mythril. Worka{00}
?{00}
?{00}
Koszula: Zwiéksza Obroné i HP{00}
Koszula: Zwiéksza Obroné i Fortuné{00}
Koszula: Zwiéksza Zwinnoëç{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Buty: Podnoszá Ciosy Krytyczne{00}
Buty: Podnoszá Zwinnoëç{00}
Buty: Chroniá przed Wodá{00}
Buty: Zmniejszajá Zwinnoëç{00}
?{00}
?{00}
Pierëcieô: Uüyty odnawia PP{00}
Pierëcieô: Uüyty zwiéksza Atak{00}
Pierëcieô: Uüyty usypia przeciwników{00}
Pierëcieô: Uüyty odnawia 70 HP{00}
Pierëcieô: Uüyty usuwa trucizné{00}
Pierëcieô: W walce dziaía jak Eliksir{00}
Pierëcieô: Niweluje efekty klátwy{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Podziaí{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Lethe Albion{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Ognisty Brzask{00}
Przekléty Miecz: Uwalnia Üal Acherona{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Legendé Ceres{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Strzépienie{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Niszczyciela Dusz{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Huragan{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Próbé Ognia{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Bíysk Ostrza{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Wiázké Otchíani{00}
Díugi Miecz: Uwalnia Gniew Raidena{00}
?{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Obíákany Zefir{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Píonácy Podmuch{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Przypíyw Snów{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Ksiéüycowy Cieô{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Skorpené{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Ksiéüycowy Wiatr{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Palácá Mgíé{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Napíyw Ëwiatía{00}
Lekkie Ostrze: Uwalnia Zemsté Niebios{00}
?{00}
Topór: Uwalnia Eksplozjé Píomieni{00}
Topór: Uwalnia Matké Ziemié{00}
Topór: Uwalnia Gniew Olimpu{00}
Topór: Uüyty zwiéksza Obroné{00}
Topór: Uwalnia Ogíuszajácy Grom{00}
Topór: Uwalnia Potéüny Napéd{00}
Topór: Uwalnia Kamienná Sprawiedliwoëç{00}
Topór: Uwalnia Niszczáce Ciepío{00}
Topór: Uwalnia Öomotacz Üyí{00}
?{00}
Buíawa: Uwalnia Lodowy Uëcisk{00}
Buíawa: Uwalnia Míotosferé{00}
Buíawa: Uwalnia Mroczne Oko{00}
Buíawa: Uwalnia Klátwé Wyrd{00}
Buíawa: Uwalnia Wzmocnione Ciécie{00}
Buíawa: Uwalnia Niebiaôski Üywot{00}
Buíawa: Uwalnia Öamacz Serc{00}
?{00}
Kij: Uwalnia Odurzajácá Chmuré{00}
Kij: Uwalnia Taniec Ognia{00}
Kij: Uwalnia Odwróconá Gwiazdé{00}
Kij: Uwalnia Postarzajácy Gaz{00}
Kij: Uwalnia Jaskrawá Potégé{00}
Kij: Uwalnia Sargasso{00}
Kij: Uwalnia Nirwané{00}
Kij: Uüyty zwiéksza Odpornoëç{00}
Kij: Uwalnia Ëcinacz Üywotów{00}
Kij: Uwalnia Sád Ostateczny{00}
Ankh: Uüyty odnawia 1000 HP{00}
Kij: Uwalnia Klátwé Faraona{00}
?{00}
Broô o wyjátkowym przeznaczeniu{00}
?{00}
Pancerz: Zwiéksza Elementarná Moc{00}
Pancerz: Chroni przed Wodá i Ogniem{00}
Pancerz: Zwiéksza HP{00}
Przekléty Pancerz: Podatny na Ziemié{00}
Pancerz: Podnosi Atak{00}
Pancerz: Chroni przed Wiatrem i Wodá{00}
Pancerz: Przynosi szczéëcie{00}
Pancerz: Odnawia HP{00}
Pancerz: Podnosi Ciosy Krytyczne{00}
?{00}
Ubiór: Uüyty odnawia 200 HP{00}
Ubiór: Podnosi Ciosy Krytyczne{00}
Ubiór{00}
Ubiór: Podnosi Zwinnoëç{00}
Ubiór: Usypia przeciwników{00}
Ubiór: Podnosi Fortuné{00}
Ubiór: Podnosi Atak i Ciosy Krytyczne{00}
Ubiór: Podnosi Moc Wody i Odpornoëç{00}
?{00}
Szata: Chroni przed Ogniem i Wodá{00}
Szata: Podnosi Moc Ognia i Odpornoëç{00}
Szata: Odnawia HP{00}
Szata: Podnosi Moc Wiatru i Odpornoëç{00}
Szata: Podnosi Fortuné, Odnawia PP{00}
?{00}
Tarcza: Chroni przed Ziemiá{00}
Tarcza: Chroni przed Wodá i Ogniem{00}
Tarcza: Chroni przed Ogniem{00}
Przekléta Tarcza: Podnosi Atak{00}
Tarcza: Chroni przed elementami{00}
Tarcza: Chroni przed Wiatrem{00}
Tarcza: Podnosi Ciosy Krytyczne{00}
?{00}
Rékawice: Podnoszá Zwinn. i Moc Wiatru{00}
Rékawice: Podnoszá HP{00}
Rékawice: Podnoszá Moc Ognia{00}
Rékawice: Podnoszá Atak{00}
Rékawice: Podnoszá Atak i Ciosy Kryt.{00}
Rékawice: Podnoszá PP{00}
?{00}
Bransoleta: Podnosi Moc Wody{00}
Bransoleta: Podnosi Ciosy Krytyczne{00}
Bransoleta: Uüyta néka przeciwnika{00}
Bransoleta: Podnosi PP{00}
Bransoleta: Podnosi Moc Wiatru{00}
?{00}
Heím: Chroni przed Wodá i Ogniem{00}
Heím: Podnosi Ciosy Krytyczne{00}
Przekléty Heím: Podnosi Atak{00}
Heím: Podnosi HP{00}
Heím: Chroni przed Wodá{00}
Heím: Odnawia HP{00}
Heím: Podnosi PP{00}
?{00}
Kapelusz: Podnosi Fortuné, Osíania{00}
Czepek: Uüyty uwalnia leczniczá moc{00}
Korona: Podnosi Atak{00}
Maska: Uüyta uwalnia Wodny Podmuch{00}
Maska: Uüyta uwalnia Ognisty Podmuch{00}
Korona: Odnawia PP{00}
Kaptur: Uüyty néka przeciwnika{00}
?{00}
Diadem: Podnosi Moc Wody{00}
Diadem: Podnosi PP{00}
Diadem: Odnawia PP{00}
Przekléty Diadem: Podnosi Ciosy Kryt.{00}
Diadem: Podnosi Moc Wiatru{00}
Diadem: Podnosi Fortuné{00}
Diadem: Podnosi Atak{00}
?{00}
Koszula: Podnosi Obroné i Fortuné{00}
Koszula: Obniüa Obroné wrogów{00}
Koszula: Podnosi HP i Obroné{00}
Koszula: Odnawia HP i podnosi Obroné{00}
Buty: Podnoszá Obroné{00}
Buty: Podnoszá Obroné i Odpornoëç{00}
Buty: Podnoszá Obroné; ciéükie{00}
Buty: Podnoszá Obroné i HP{00}
Buty: Podnoszá Obroné i Fortuné{00}
Buty: Podnoszá Obroné i Ciosy Krytyczne{00}
Buty: Podnoszá Obroné i Zwinnoëç{00}
Pierëcieô: Odnawia druüynie 160 HP{00}
Pierëcieô: Pieczétuje Psynergié wroga{00}
Pierëcieô: Odnawia druüynie 100 HP{00}
Pierëcieô: Zwodzi kilku przeciwników{00}
Pierëcieô: Uüyty oüywia upadíá postaç{00}
Pierëcieô: Zwiéksza HP{00}
Pierëcieô: Uüyty zwiéksza Odpornoëç{00}
?{00}
Lekkie Ostrze: Musi zostaç przekute{00}
Díugi Miecz: Musi zostaç przekuty{00}
Lekkie Ostrze: Musi zostaç przekute{00}
Díugi Miecz: Musi zostaç przekuty{00}
Topór: Musi zostaç przekuty{00}
Topór: Musi zostaç przekuty{00}
Buíawa: Musi zostaç przekuta{00}
Buíawa: Musi zostaç przekuta{00}
Kij: Musi zostaç przekuty{00}
Kij: Musi zostaç przekuty{00}
Kij: Musi zostaç przekuty{00}
?{00}
Krysztaí wodnej esencji (kowalny){00}
Rzadki metal kosmiczny (kowalny){00}
Pióro wietrznej esencji (kowalne){00}
Öuskowata skóra smoka (kowalna){00}
Ogon ognistej jaszczurki (kowalny){00}
Serce Üywioíaka Ziemi (kowalne){00}
Legendarny krasnoludzki metal (kowalny){00}
Pokrécony czarny materiaí (kowalny){00}
Ruda o wielkiej mocy (kowalna){00}
?{00}
Prawa czéëç trójzébu{00}
Lewa czéëç trójzébu{00}
Ërodkowa czéëç trójzébu{00}
?{00}
Karta: Zaíoüona zmienia klasé{00}
Bat: Zaíoüony zmienia klasé{00}
Ksiéga: Zaíoüona zmienia klasé{00}
?{00}
?{00}
Rzadki i przepyszny grzybek{00}
Rzadki grzybek o podejrzanym wygládzie{00}
???{00}
Ëwiéty boüek nieznanych mocy{00}
Bíyszczácy kamieô{00}
Stylowa, czerwona chusta{00}
Odüywcze ëwieüe mleko{00}
Üóíw, który znalazí sié daleko od domu{00}
Kamieô prowadzácy wybraôca{00}
Poüywny chleb do walki z gíodem{00}
Klejnot z oka morskiego boga{00}
Klucz znaleziony w ruinach pod Madrá{00}
Üarzáca sié kula z wulkanicznej skaíy{00}
???{00}
{1D}{02}Díugi Miecz{00}
{1D}{02}Paíasz{00}{00}
{1D}{02}Claymore{00}
{1D}{02}Miecz Dwuréczny{00}
{1D}{02}Szamszir{00}
{1D}{02}Srebrne Ostrze{00}
{1D}{02}Pochodnia{00}
{1D}{03}Arktyczne Ostrze{00}
{1D}{02}Ostrze Gaia{00}
{1D}{02}Ostrze Sol{00}
{1D}{05}Muramasa{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Maczeta{00}
{1D}{02}Krótki Miecz{00}
{1D}{02}Miecz Myëliwski{00}
{1D}{02}Rapier Bojowy{00}
{1D}{02}Rapier Mistrzów{00}
{1D}{02}Ostrze Ninja{00}
{1D}{02}Szybki Miecz{00}
{1D}{03}Rapier Elven{00}
{1D}{03}Ostrze Zabójcy{00}
{1D}{02}Sekretne Ostrze{00}
{1D}{02}Kikuichimonji{00}
{1D}{05}Masamune{00}
{1D}{02}Miecz Bandyty{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Topór Bojowy{00}
{1D}{02}Topór Rzeúnicki{00}
{1D}{02}Ciéüki Topór{00}
{1D}{02}Smoczy Topór{00}
{1D}{02}Wielki Topór{00}
{1D}{02}Topór Wulkanu{00}
{1D}{02}Píonácy Topór{00}
{1D}{02}Demoniczny Topór{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Buíawa{00}
{1D}{02}Ciéüka Buíawa{00}
{1D}{02}Buíawa Bojowa{00}
{1D}{02}Buíawa Wojenna{00}
{1D}{02}Prawa Buíawa{00}
{1D}{02}Bolesna Buíawa{00}
{1D}{02}Ëwiéta Buíawa{00}
{1D}{02}Haniebna Buíawa{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Drewniany Kij{00}
{1D}{02}Magiczny Kij{00}
{1D}{02}Róüdüka Wiedúmy{00}
{1D}{02}Ëwiéty Ankh{00}
{1D}{02}Kij Medium{00}
{1D}{02}Mroúna Róüdüka{00}
{1D}{03}Anielski Ankh{00}
{1D}{02}Berío Demonów{00}
{1D}{02}Krysztaíowy Kij{00}
{1D}{06}Róüdüka Zodiaku{00}
{1D}{06}Kij Szamana{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{05}Skórzany Pancerz{00}
{1D}{05}Zbroja Psynergii{00}
{1D}{05}Kolczuga{00}
{1D}{03}Pancerna Skorupa{00}
{1D}{02}Zbroja Píytowa{00}
{1D}{05}Stalowy Pancerz{00}
{1D}{05}Pancerz Ducha{00}
{1D}{04}Smocze Öuski{00}
{1D}{06}Zbroja Demonów{00}
{1D}{05}Pancerz Asury{00}
{1D}{05}Kolczasta Zbroja{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Baweín. Koszula{00}
{1D}{02}Koszula Podróüna{00}
{1D}{02}Futrzany Píaszcz{00}
{1D}{05}Ubranie Adepta{00}
{1D}{03}Koszula Elven{00}
{1D}{02}Srebrna Koszula{00}
{1D}{02}Wodna Kurtka{00}
{1D}{05}Ochronne Ubranie{00}
{1D}{02}Kimono{00}
{1D}{05}Czarny Strój{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Jednoczéëciówka{00}
{1D}{02}Szata Podróüna{00}
{1D}{02}Jedwabna Szata{00}
{1D}{02}Cheongsam{00}
{1D}{02}Bezrékawnik{00}
{1D}{02}Strój Koktajlowy{00}
{1D}{02}Ëwiéta Szata{00}
{1D}{02}Magiczna Sutanna{00}
{1D}{02}Tajemnicza Szata{00}
{1D}{02}Pierzasta Szata{00}
{1D}{03}Szata Wyroczni{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Drewniana Tarcza{00}
{1D}{02}Tarcza z Brázu{00}
{1D}{03}Üelazna Tarcza{00}
{1D}{02}Tarcza Rycerska{00}
{1D}{02}Lustrzana Tarcza{00}
{1D}{02}Smocza Tarcza{00}
{1D}{03}Tarcza Ziemi{00}
?{00}
?{00}
{1D}{05}Sztywne Rékawice{00}
{1D}{05}Skórz. Rékawice{00}
{1D}{04}Mankiety{00}
{1D}{02}Zarékawie{00}
{1D}{05}Rékawice Bitewne{00}
{1D}{05}Rékawice Ducha{00}
{1D}{05}Rékawice Bojowe{00}
{1D}{05}Rékawice Aury{00}
?{00}
{1D}{02}Skórzana Opaska{00}
{1D}{03}Opaska{00}
{1D}{02}Ciéüka Opaska{00}
{1D}{02}Srebrna Opaska{00}
{1D}{02}Opaska Ducha{00}
{1D}{02}Cnotliwa Opaska{00}
{1D}{02}Opaska Ochronna{00}
?{00}
?{00}
{1D}{03}Otwarty Heím{00}
{1D}{02}Heím z Brázu{00}
{1D}{03}Üelazny Heím{00}
{1D}{02}Stalowy Heím{00}
{1D}{02}Srebrny Heím{00}
{1D}{02}Heím Rycerski{00}
{1D}{02}Heím Wojownika{00}
{1D}{03}Heím Ceres{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Skórzana Czapka{00}
{1D}{02}Drewniana Czapka{00}
{1D}{02}Kaptur Kolczy{00}
{1D}{02}Ozdobna Korona{00}
{1D}{02}Czarny Kaptur{00}
{1D}{02}Szczéëliwa Czapa{00}
{1D}{06}Korona Diabía{00}
{1D}{02}Kapelusz Proroka{00}
{1D}{06}Czapka Wabik{00}
?{00}
{1D}{02}Diadem{00}
{1D}{02}Srebrny Diadem{00}
{1D}{02}Diadem Ochronny{00}
{1D}{02}Platynowy Diadem{00}
{1D}{02}Mythril. Diadem{00}
{1D}{02}Lëniáca Tiara{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{03}Zioío{00}
{1D}{02}Orzech{00}
{1D}{02}Flakonik{00}
{1D}{02}Napój Leczniczy{00}
{1D}{05}Woda Hermesa{00}
{1D}{03}Pusta Butleka{00}
{1D}{02}Psy Krysztaí{00}
{1D}{03}Antidotum{00}
{1D}{03}Eliksir{00}
{1D}{04}Woda Üycia{00}
{1D}{02}Mglisty Napój{00}
{1D}{04}Chleb Siíy{00}
{1D}{02}Ciastko{00}
{1D}{03}Jabíko{00}
{1D}{02}Twardy Orzech{00}
{1D}{02}Miéta{00}
{1D}{04}Pieprz Szczéëcia{00}
?{00}
{1D}{06}Ciágliwy Kamieô{00}
{1D}{06}Ciéüka Kostka{00}
{1D}{06}Kula Siíy{00}
{1D}{06}Kropla Deszczu{00}
{1D}{06}Mroúny Klejnot{00}
{1D}{06}Ciéüki Klejnot{00}
{1D}{06}Klejnot Stop{00}
{1D}{06}Cienista Kula{00}
{1D}{06}Noëny Kamieô{00}
{1D}{06}Koraliki Chwytu{00}
{1D}{06}Drüácy Odíamek{00}
{1D}{06}Pustynny Kamieô{00}
{1D}{06}Odíamek Cyklonu{00}
?{00}
?{00}
{1D}{06}Goráca Broszka{00}
{1D}{06}Szorstki Kamieô{00}
{1D}{06}Latajácy Jadeit{00}
?{00}
{1D}{06}Zmienny Lapis{00}
?{00}
?{00}
{1D}{06}Gwiazda Wenus{00}
{1D}{06}Gwiazda Merkury{00}
{1D}{02}Worek z Mythrilu{00}
{1D}{02}Worek z Mythrilu{00}
{1D}{02}Worek z Mythrilu{00}
{1D}{02}Maíy Klejnot{00}
{1D}{02}Bomba Dymna{00}
{1D}{02}Bomba Usypiajáca{00}
{1D}{02}Kupon do Gry{00}
{1D}{02}Medal Fartu{00}
{1D}{06}Smocze Oko{00}
{1D}{02}Koëç{00}
{1D}{06}Kotwica Talizman{00}
{1D}{04}Kukurydza{00}
{1D}{06}Klucz do Celi{00}
{1D}{02}Bilet na Statek{00}
{1D}{02}Ëwiéte Pióro{00}
{1D}{06}Mistyczny Napój{00}
{1D}{03}Kropla Oleju{00}
{1D}{02}Pazury Öasicy{00}
{1D}{02}Nasiona Jeüyn{00}
{1D}{04}Zimny Proszek{00}
{1D}{06}Czarny Krysztaí{00}
{1D}{06}Czerwony Klucz{00}
{1D}{06}Niebieski Klucz{00}
{1D}{02}Worek z Mythrilu{00}
{1D}{06}Gwiazda Jupiter{00}
{1D}{06}Gwiazda Mars{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Mythril. Koszula{00}
{1D}{02}Jedwabny Gorset{00}
{1D}{02}Koszula Sportowa{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{05}Hiper Buty{00}
{1D}{05}Szybkie Buty{00}
{1D}{05}Skórzane Buty{00}
{1D}{05}Üóíwie Buty{00}
?{00}
?{00}
{1D}{03}Pierëcieô Adepta{00}
{1D}{02}Pierëcieô Wojny{00}
{1D}{02}Pierëcieô Snów{00}
{1D}{02}Obráczka Zdrowia{00}
{1D}{02}Rogaty Pierëcieô{00}
{1D}{02}Pierëcieô Wróüki{00}
{1D}{02}Pierëcieô Ducha{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Wielki Miecz{00}
{1D}{02}Mythril. Ostrze{00}
{1D}{05}Laevateinn{00}
{1D}{06}Mroczny Miecz{00}
{1D}{05}Excalibur{00}
{1D}{02}Ostrze Rabusia{00}
{1D}{06}Piétno Duszy{00}
{1D}{06}Ostrze Sztormu{00}
{1D}{06}Ostrze Hestii{00}
{1D}{06}Miecz Bíyskawicy{00}
{1D}{06}Ostrze Runiczne{00}
{1D}{06}Murakumo{00}
?{00}
{1D}{06}Rapier Sylph{00}
{1D}{02}Ognisty Miecz{00}
{1D}{02}Piracki Miecz{00}
{1D}{02}Ostrze Korsarza{00}
{1D}{02}Piracka Szabla{00}
{1D}{05}Miecz Hipnosa{00}
{1D}{06}Mglista Szabla{00}
{1D}{05}Ostrze Faetona{00}
{1D}{06}Ostrze Tyzyfony{00}
?{00}
{1D}{05}Topór Apollo{00}
{1D}{05}Topór Gaia{00}
{1D}{06}Topór Herkulesa{00}
{1D}{06}Kapitaôski Topór{00}
{1D}{02}Topór Wikingów{00}
{1D}{02}Okrágíy Topór{00}
{1D}{05}Topór Temidy{00}
{1D}{02}Potéüny Topór{00}
{1D}{06}Topór Tartaru{00}
?{00}
{1D}{06}Buíawa Komety{00}
{1D}{06}Buíawa Tungsten{00}
{1D}{06}Buíawa Demonów{00}
{1D}{06}Jéczáca Buíawa{00}
{1D}{02}Mocna Buíawa{00}
{1D}{02}Rosnáca Buíawa{00}
{1D}{06}Buíawa Tanatosa{00}
?{00}
{1D}{02}Róüdüka Niebios{00}
{1D}{02}Kij Salamandry{00}
{1D}{02}Róüdüka Mgíawicy{00}
{1D}{02}Smocza Buíawa{00}
{1D}{06}Gniewny Kij{00}
{1D}{02}Gobliôski Kij{00}
{1D}{02}Kij Skupienia{00}
{1D}{02}Matoi{00}
{1D}{05}Kij Atropos{00}
{1D}{05}Prawo Lachesis{00}
{1D}{05}Kádziel Kloto{00}
{1D}{06}Kij Anubisa{00}
?{00}
{1D}{06}Trójzáb{00}
?{00}
{1D}{05}Pancerz Planet{00}
{1D}{05}Smocza Zbroja{00}
{1D}{06}Zbroja Chronosa{00}
{1D}{06}Pancerz Ukrycia{00}
{1D}{06}Pancerz Xylion{00}
{1D}{06}Zbroja Ixion{00}
{1D}{06}Zbroja Arkadii{00}
{1D}{05}Pancerz Erebusa{00}
{1D}{05}Zbroja Walkirii{00}
?{00}
{1D}{02}Kamizelka Wróüki{00}
{1D}{04}Mythrilowy Ubiór{00}
{1D}{02}Stalowa Kamizela{00}
{1D}{02}Dziki Píaszcz{00}
{1D}{02}Kwiecista Suknia{00}
{1D}{02}Ëwiáteczny Happi{00}
{1D}{05}Tunika Erynii{00}
{1D}{05}Straü Trytona{00}
?{00}
{1D}{02}Smocza Szata{00}
{1D}{03}Szata Ardagh{00}
{1D}{02}Szata Muni{00}
{1D}{03}Eoliczna Sutanna{00}
{1D}{03}Szata Iris{00}
?{00}
{1D}{02}Tarcza Luny{00}
{1D}{02}Smocza Tarcza{00}
{1D}{02}Píonáca Tarcza{00}
{1D}{02}Tarcza Terroru{00}
{1D}{02}Kosmiczna Tarcza{00}
{1D}{02}Tarcza Fujina{00}
{1D}{03}Tarcza Egidy{00}
?{00}
{1D}{04}Rékawice Wiatru{00}
{1D}{04}Rékawice Tytanów{00}
{1D}{06}Rékawice Wybuchu{00}
{1D}{04}Mocne Rékawice{00}
{1D}{04}Rékawice Buntu{00}
{1D}{04}Rékawice Ducha{00}
?{00}
{1D}{02}Jasna Bransoleta{00}
{1D}{02}Mythril. Opaska{00}
{1D}{02}Kostna Opaska{00}
{1D}{02}Opaska Bíazna{00}
{1D}{05}Bransoleta Ledy{00}
?{00}
{1D}{02}Smoczy Heím{00}
{1D}{02}Mythrilowy Heím{00}
{1D}{02}Heím Strachu{00}
{1D}{02}Heím Millenium{00}
{1D}{02}Heím Wikingów{00}
{1D}{02}Heím Chwaíy{00}
{1D}{02}Heím Minerwy{00}
?{00}
{1D}{02}Píywny Kapelusz{00}
{1D}{02}Czepek{00}
{1D}{02}Ciernista Korona{00}
{1D}{05}Maska Otafuku{00}
{1D}{05}Maska Hiotoko{00}
{1D}{02}Korona Chwaíy{00}
{1D}{05}Kaptur Alastora{00}
?{00}
{1D}{02}Jasny Diadem{00}
{1D}{03}Astralny Diadem{00}
{1D}{02}Diadem Medium{00}
{1D}{02}Diadem Demonów{00}
{1D}{02}Diadem Mádroëci{00}
{1D}{02}Lëniácy Diadem{00}
{1D}{02}Diadem Szaleôca{00}
?{00}
{1D}{02}Boska Kamizelka{00}
{1D}{03}Zioíowa Koszula{00}
{1D}{02}Zíota Koszula{00}
{1D}{02}Luúna Koszula{00}
{1D}{05}Skórzane Buty{00}
{1D}{05}Smocze Buty{00}
{1D}{05}Bezpieczne Buty{00}
{1D}{02}Nagolenniki{00}
{1D}{02}Srb. Nagolenniki{00}
{1D}{05}Sandaíy Ninja{00}
{1D}{05}Pozíacane Buty{00}
{1D}{02}Pierëcieô Ducha{00}
{1D}{02}Pierëcieô Gwiazd{00}
{1D}{03}Pierëcieô Kwiatu{00}
{1D}{02}Pierëcieô Téczy{00}
{1D}{02}Pierëcieô Duszy{00}
{1D}{02}Pierëcieô Straüy{00}
{1D}{02}Zíoty Pierëcieô{00}
?{00}
{1D}{02}Rdzawy Miecz{00}
{1D}{02}Rdzawy Miecz{00}
{1D}{02}Rdzawy Miecz{00}
{1D}{02}Rdzawy Miecz{00}
{1D}{02}Rdzawy Topór{00}
{1D}{02}Rdzawy Topór{00}
{1D}{02}Rdzawa Buíawa{00}
{1D}{02}Rdzawa Buíawa{00}
{1D}{02}Rdzawy Kij{00}
{1D}{02}Rdzawy Kij{00}
{1D}{02}Rdzawy Kij{00}
?{00}
{1D}{02}Kamieô Öza{00}
{1D}{04}Gwiezdny Pyí{00}
{1D}{02}Pióro Sylfa{00}
{1D}{04}Smocza Skóra{00}
{1D}{02}Ogon Salamandry{00}
{1D}{02}Rdzeô Golema{00}
{1D}{04}Srebrny Mythril{00}
{1D}{04}Czarna Materia{00}
{1D}{06}Orichalcum{00}
?{00}
{1D}{06}Prawy Záb{00}
{1D}{06}Lewy Záb{00}
{1D}{06}Ërodkowy Záb{00}
?{00}
{1D}{02}Tajemnicza Karta{00}
{1D}{02}Bat Çwiczebny{00}
{1D}{05}Necronomicon{00}
?{00}
?{00}
{1D}{02}Leczniczy Grzyb{00}
{1D}{02}Wesoíy Grzyb{00}
{1D}{02}Sygnaí Gwizdka{00}
{1D}{06}Taôczácy Boüek{00}
{1D}{02}Öadny Kamieô{00}
{1D}{02}Czerwona Husta{00}
{1D}{04}Mleko{00}
{1D}{02}Üóíwik{00}
{1D}{03}Kamieô Wodnika{00}
{1D}{05}Díugi Chleb{00}
{1D}{06}Öza Boga Mórz{00}
{1D}{06}Klucz do Ruin{00}
{1D}{02}Magmowa Kula{00}
???{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Wenus Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Merkury Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Mars Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
Jupiter Djinni{00}
?{00}
Bandzior{00}
Bandzior 2{00}
Bandzior 3{00}
Bojowa Mrówa{00}
Silna Mrówa{00}
Drétwa Mrówa{00}
Chestbeater{00}
Dziki Goryl{00}
Oszalaíy Goryl{00}
Król Skorpion{00}
Skorpion{00}
Zíy Skorpion{00}
Briggs{00}
Marynarz{00}
Champa 2{00}
Champa 3{00}
Mátwa{00}
Kalmar{00}
Aretuza{00}
Meduza{00}
Morska Hydra{00}
Hydra{00}
Pyrodra{00}
Orochi{00}
Orochi{00}
Orochi{00}
Orochi{00}
Orochi{00}
Orochi 6{00}
Orochi 7{00}
Avimander{00}
Macetail{00}
Bombander{00}
Posejdon{00}
Posejdon{00}
Posejdon 3{00}
Moapa{00}
Moapa{00}
Moapa{00}
Wojownik{00}
Wojownik{00}
Wojownik 3{00}
Agatio{00}
Agatio{00}
Agatio{00}
Karst{00}
Karst{00}
Karst{00}
?{00}
Wilk{00}
Straszny Wilk{00}
Biaíy Wilk{00}
Larwa{00}
Ognista Larwa{00}
Larwa Chimery{00}
Mini-Goblin{00}
Alec Goblin{00}
Baboon Goblin{00}
Polatucha{00}
Wiewiórczokieí{00}
Momangler{00}
Kobold{00}
Wargold{00}
Król Kobold{00}
Szalony Chwast{00}
Szalony Chwast{00}
Szalony Chwast{00}
Szalony Chwast{00}
Szalony Chwast{00}
Emu{00}
Biegacz{00}
Sprinter{00}
Mumia{00}
Ohydna Mumia{00}
Grobowy Wight{00}
Pisklé Wiwerny{00}
Pteranodon{00}
Lotny Jaszczur{00}
Míody Wilkoíak{00}
Wilkoíak{00}
Skórozmienny{00}
Dino{00}
Dinox{00}
Dinosaurus{00}
Öowca{00}
Zabójca{00}
Morderca{00}
Czarnowidz{00}
Licz{00}
Wygnany Wight{00}
Pixi{00}
Wróüka{00}
Dziwna Nimfa{00}
Leëne Drzewo{00}
Stare Drzewo{00}
Drzewo Estre{00}
Gwiezdny Mag{00}
Czarnoksiéünik{00}
Zíy Szaman{00}
Jeüowiec{00}
Kolczatka{00}
Morski Jeü{00}
Muszla{00}
Twarda Muszla{00}
Trujáca Muszla{00}
Tryton{00}
Gillman{00}
Gillman Lord{00}
Smok Wodny{00}
Smok Üóíwi{00}
Smok Morski{00}
Ptak Morski{00}
Ptak Wodny{00}
Ogromna Mewa{00}
Nielot{00}
Raptor{00}
Groúny Raptor{00}
Wiwerna{00}
Podniebny Smok{00}
Wielki Smok{00}
Feniks{00}
Ognisty Ptak{00}
Cudowny Ptak{00}
Niebieski Smok{00}
Okrutny Smok{00}
Smok{00}
Ognisty Smok{00}
Ognisty Smok{00}
Ognisty Smok{00}
Minotaur{00}
Üoínierz Minos{00}
Rycerz Minos{00}
Gressil{00}
Maía Ëmierç{00}
Mini-Ëmierç{00}
Czerwony Demon{00}
Mniejszy Demon{00}
Oszalaíy Demon{00}
Aka Manah{00}
Druj{00}
Aeshma{00}
Valukar{00}
Valukar{00}
Valukar{00}
Üywa Zbroja{00}
Bojowa Kukía{00}
Upadíy Baron{00}
Pancerz Duchów{00}
Pancerz Duszy{00}
Pancerz Dusz{00}
Dullahan{00}
Dullahan{00}
Dullahan{00}
Sentinel{00}
Sentinel{00}
Sentinel{00}
Szkodnik{00}
Szkodnik{00}
Dziki Szkodnik{00}
Nietoperz{00}
Nietoperz{00}
Zíy Nietoperz{00}
Duüy Nietoperz{00}
Dziki Grzyb{00}
Dziki Grzyb{00}
Zabójczy Grzyb{00}
Ëluz{00}
Ëluz{00}
Szlam{00}
Krwawy Szlam{00}
Duch{00}
Duch Mag{00}
Rogaty Duch{00}
Licz{00}
Zombie{00}
Nieumaríy{00}
Wight{00}
Bandyta{00}
Zíodziej{00}
Zbójca{00}
Szkielet{00}
Koëciownik{00}
Czaszkownik{00}
Umysí Woli{00}
Umysí Ëmierci{00}
Bíédny Ognik{00}
Szczur{00}
Zbrojny Szczur{00}
Píytowy Szczur{00}
Szczur{00}
Szczur Bojowy{00}
Szczur Wojenny{00}
Truteô{00}
Truteô Bojowy{00}
Truteô Wojenny{00}
Troll{00}
Jaskiniowiec{00}
Brutalny Troll{00}
Paják{00}
Tarantula{00}
Samotnik{00}
Gnom{00}
Gnom Mag{00}
Gnom Czarownik{00}
Ghul{00}
Mroczny Ghul{00}
Ghul Kanibal{00}
Grizzly{00}
Mië Brunatny{00}
Zíy Niedúwiedú{00}
Harpia{00}
Jédza{00}
Wiedúma{00}
Syrena{00}
Sukkub{00}
Koszmar{00}
Kret{00}
Szalony Kret{00}
Kret Mag{00}
Lament{00}
Ohydny Lament{00}
Plugawy Lament{00}
Maípa{00}
Zabójcza Maípa{00}
Sproëna Maípa{00}
Czerw{00}
Robak{00}
Trujácy Robal{00}
Ork{00}
Ork Kapitan{00}
Ork Lord{00}
Salamandra{00}
Jaszczur Ziemi{00}
Jaszczur Gromu{00}
Mantykora{00}
Magikora{00}
Król Mantykor{00}
Kobold{00}
Goblin{00}
Hobgoblin{00}
Plwacz{00}
Gargulec{00}
Zimny Gargulec{00}
Gryf{00}
Dziki Gryf{00}
Gryfi Médrzec{00}
Golem{00}
Ziemny Golem{00}
Wielki Golem{00}
Cerber{00}
Piekelny Ogar{00}
Fenrir{00}
Bojowy Kamieô{00}
Bestialski Gíaz{00}
Wëciekía Skaía{00}
Chimera{00}
Chimera Mag{00}
Wielka Chimera{00}
Duma{00}
Duma{00}
Peízak{00}
Dusza{00}
Jaszczuroczíek{00}
Jaszczurzy Woj{00}
Jaszczurokról{00}{00}
Mrówkolew{00}
Karaluch{00}
Wstrét{00}
Toadonpa{00}
Groúna Ropucha{00}
Zía Ropucha{00}
Üywa Statua{00}
Wodna Statua{00}
Azart{00}
Azart{00}
Satrage{00}
Satrage{00}
Navampa{00}
Navampa{00}
Tret{00}
Kraken{00}
Tornado Gad{00}
Sztormowy Gad{00}
Burzowy Gad{00}
Méüczyzna{00}
Saturos{00}
Saturos{00}
Kobieta{00}
Menardi{00}
Smocza Fuzja{00}
Martwobrody{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Mimik{00}
Zombie{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Smok Zguby{00}
Kula Üycia{00}
Kula Pioruna{00}
Kula Gniewu{00}
Kula Ochronna{00}
Azart{00}
Satrage{00}
Navampa{00}
Bandyta{00}
Zíodziej{00}{00}
Nic{00}
Atak{00}
Obrona{00}
Drüenie{00}
Wstrzás{00}
Trzésienie{00}
Iglica{00}
Iglice{00}
Ostre Iglice{00}
Gaia{00}
Matka Gaia{00}
Wielka Gaia{00}
Wzrost{00}
Rozkwit{00}
Dziki Rozkwit{00}
Ciernie{00}
Dzika Róüa{00}
Pokrzywy{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Lód{00}
Tundra{00}
Lodowiec{00}
Pocisk Lodu{00}
Sople{00}
Deszcz Lodu{00}
Pryzmat{00}
Grad{00}
Gradobicie{00}
Struga{00}
Potok{00}
Powódú{00}
Piana{00}
Szum{00}
Spirala{00}
Chíód{00}
Mróz{00}
Srogi Mróz{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Rozbíysk{00}
Ëciana Ognia{00}
Stos{00}
Ogieô{00}
Kula Ognia{00}
Morze Ognia{00}
Wulkan{00}
Erupcja{00}
Piroklazm{00}
Wybuch{00}
Grzmot{00}
Eksplozja{00}
Podmuch{00}
Nowa{00}
Supernowa{00}
Zew Ognia{00}
Zew Wéüa{00}
Zew Smoka{00}
Snop{00}
Promieô{00}
Laser{00}
Bíysk{00}
Blask{00}
Grom{00}
Burza{00}
Sztorm{00}
Nawaínica{00}
Iskry{00}
Plazma{00}
Lënienie{00}
Ciécie{00}
Fala{00}
Furia{00}
Wir{00}
Tornado{00}
Orkan{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Aura{00}
Ciepía Aura{00}
Goráca Aura{00}
Lek{00}
Mocny Lek{00}
Potéüny Lek{00}
Proëba{00}
Modlitwa{00}
Bíaganie{00}
Üyczenie{00}
Pragnienie{00}
Nadzieja{00}
Odtruj{00}
Odnów{00}
Oüyw{00}
Pokrzep{00}
Wzmocnij{00}
Stíum{00}
Stép{00}
Broô{00}
Osíaniaj{00}
Osíab{00}
Wycieôcz{00}
Strzeü{00}
Chroô{00}
Uszkodú{00}
Wyniszcz{00}
Taint{00}
Zatruj{00}
Zwódú{00}
Confuse{00}
Charm{00}
Paralyze{00}
Uëpij{00}
Zapieczétuj{00}
Nékaj{00}
Przeklnij{00}
Skaü{00}
Zíodziej HP{00}
Zíodziej PP{00}
Zíam{00}
Regeneracja{00}
Odbicie{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Przeciágnij{00}
Wbij{00}
Drüenie{00}
Kop{00}
Cyklon{00}
Wysusz{00}
Piach{00}
Przesuô{00}
Czytaj{00}
Siía{00}
Podnieë{00}
Ujawnij{00}
Stop{00}
Ukryj{00}
Przenieë{00}
Zíap{00}
Odwrót{00}
Unikaj{00}
Wysadú{00}
Zetrzyj{00}
Wznieë{00}
Píomieô{00}
Ma????{00}
Teleport{00}
A??{00}
?{00}
?{00}
Smoczy Obíok{00}
Noc Demonów{00}
Rozdzieracz{00}
Szybki Cios{00}
Spadek{00}
Osuwisko{00}
Lawina{00}
Prysznic{00}
Kápiel{00}
Kadú{00}
Zew Demona{00}
Zew Anioía{00}
Opiekun{00}
Obroôca{00}
Skorupa{00}
Tarcza{00}
Nur Ëmierci{00}
Shuriken{00}
Zabójstwo{00}
Punji{00}
Sidía Punji{00}
Puíapka Punji{00}
Bomba{00}
Najazd{00}
Nalot{00}
Wicher{00}
Tajfun{00}
Huragan{00}
Trzask{00}
Piorun{00}
Cumulus{00}
Mgía{00}
Ragnarok{00}
Tnáce Ostrze{00}
Fala Ciepía{00}
Gwiazda{00}
Zapaí{00}
Pyí{00}
Odyseja{00}
Roztapianie{00}
Síup Ostrzy{00}
Kula Gromów{00}
Pasja{00}
Diament{00}
Skok Ëmierci{00}
Epicentrum{00}
Grobowiec{00}
Czachoíamacz{00}
?{00}
?{00}
Uderzenie Terra{00}
Zatruta Chmura{00}
Wytrucie{00}
Groúba Ëmierci{00}
Zíy Omen{00}
Karma{00}
Wodospad{00}
Zamieç{00}
Odmroüenie{00}
Zatapianie{00}
Pijawka Üycia{00}
Pijawka Psynergii{00}
Ognista Szarüa{00}
Topnienie{00}
Miraü Ciepía{00}
Eksplozja{00}
Poüoga{00}
Toksyczna Kápiel{00}
Bolesne Ciécie{00}
Ogíuszajáce Napiécie{00}
Oëlepiajácy Dym{00}
Mrok{00}
Ciécie Cyklonu{00}
Piéczéç Psyphon{00}
Szybki Cios{00}
Soniczny Cios{00}
Asura{00}
Ostrze Tytanów{00}
Lëniáca Gwiazda{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
{1D}{03}Zioío{00}
{1D}{02}Orzech{00}
{1D}{02}Flakonik{00}
{1D}{02}Napój leczniczy{00}
{1D}{05}Kojáca Woda{00}
{1D}{02}Psy Krysztaí{00}
{1D}{02}Antidotum{00}
{1D}{03}Eliksir{00}
{1D}{04}Woda Üycia{00}
{1D}{02}Mglisty Napój{00}
{1D}{04}Chleb Siíy{00}
{1D}{02}Ciastko{00}
{1D}{03}Jabíko{00}
{1D}{02}Twardy Orzech{00}
{1D}{02}Miéta{00}
{1D}{04}Pieprz Szczéëcia{00}
?{00}
{1D}{02}Bomba Dymna{00}
{1D}{02}Bomba Usypiajáca{00}
{1D}{03}Pierëcieô Adepta{00}
{1D}{04}Kukurydza{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Zorza{00}
Licznik Djinnów{00}
Flint{00}
Granite{00}
Quartz{00}
Vine{00}
Sap{00}
Ground{00}
Bane{00}
Echo{00}
Iron{00}
Steel{00}
Mud{00}
Flower{00}
Meld{00}
Petra{00}
Salt{00}
Geode{00}
Mold{00}
Crystal{00}
Earth18{00}
Earth19{00}
Fizz{00}
Sleet{00}
Mist{00}
Spritz{00}
Hail{00}
Tonic{00}
Dew{00}
Fog{00}
Sour{00}
Spring{00}
Shade{00}
Chill{00}
Steam{00}
Rime{00}
Gel{00}
Eddy{00}
Balm{00}
Serac{00}
Water18{00}
Water19{00}
Forge{00}
Fever{00}
Corona{00}
Scorch{00}
Ember{00}
Flash{00}
Torch{00}
Cannon{00}
Spark{00}
Kindle{00}
Char{00}
Coal{00}
Reflux{00}
Core{00}
Tinder{00}
Shine{00}
Fury{00}
Fugue{00}
Fire18{00}
Fire19{00}
Gust{00}
Breeze{00}
Zephyr{00}
Smog{00}
Kite{00}
Squall{00}
Luff{00}
Breath{00}
Blitz{00}
Ether{00}
Waft{00}
Haze{00}
Wheeze{00}
Aroma{00}
Whorl{00}
Gasp{00}
Lull{00}
Gale{00}
Wind18{00}
Wind19{00}
Wenus{00}
Ramzes{00}
Kybele{00}
Osád{00}
Zagan{00}
Haures{00}
Charon{00}
?{00}
Merkury{00}
Nereida{00}
Neptun{00}
Boreasz{00}
Moloch{00}
Coatlicue{00}
Azul{00}
?{00}
Mars{00}
Kirin{00}
Tiamat{00}
Meteor{00}
Megajra{00}
Odyseusz{00}
Dedal{00}
Dedal{00}
Iris{00}
?{00}
Jupiter{00}
Atalanta{00}
Prokne{00}
Thor{00}
Flora{00}
Zaçmienie{00}
Katastrofa{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Ognisty Podmuch{00}
Ognisty Podmuch{00}
Ognisty Podmuch{00}
Wodny Podmuch{00}
Wodny Podmuch{00}
Wodny Podmuch{00}
Lodowy Podmuch{00}
Lodowy Podmuch{00}
Lodowy Podmuch{00}
Podmuch Mroku{00}
Podmuch Mroku{00}
Toksyczny Podmuch{00}
Toksyczny Podmuch{00}
Podmuch Burzy{00}
Podmuch Burzy{00}
Fala Dúwiékowa{00}
Fala Dúwiékowa{00}
Wycie{00}
Skowyt Banshee{00}
Szalony Gíos{00}
Krzyk Wojny{00}
Potworne Wycie{00}
Cios Skrzydíem{00}
Trzepot Skrzydeí{00}
Cios Wiatru{00}
Öaska Mroku{00}
Zabójczy Gaz{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Gruchot{00}
Koëciomraüacz{00}
Ciécie{00}
Koëcista Szarüa{00}
Mistyczny Píomieô{00}
Paraliüujáce Ukíucie{00}
Brutalna Siía{00}
Lepka Breja{00}
Kieí Kanibala{00}
Niedúwiedzi Pazur{00}
Trujáce ukászenie{00}
Atak z Powietrza{00}
Nieumaríy Miecz{00}
Napaëç{00}
Lepka Trucizna{00}
Zatruty Kieí{00}
Elektryczne Kíy{00}
Trujácy Ogon{00}
Natarcie{00}
Wampirzy Kieí{00}
Fala Bakterii{00}
Szybki Cios{00}
Zgniía Krew{00}
Bezprawne Ramié{00}
Podwójny Kieí{00}
Ëmiertelny Cios{00}
Niepochamowany Atak{00}
Bliüniacze Dzioby{00}
Wëciekíy Kieí{00}
Toksyczne Ugryzienie{00}
Dynamit{00}
Cios Gíowá{00}
Trujácy Atrament{00}
Brutalna Piéëç{00}
Kontratak{00}
Szalone Uderzenie{00}
Spadajáca Gwiazda{00}
Pajécza Sieç{00}
Zmieniacz Serc{00}
Bíotny Bryzg{00}
Spazm{00}
Usypiajácy Pyí{00}
Rozkíad{00}
Udréka{00}
Robale{00}
Berserk{00}
Ëwiadome Proroctwo{00}
Odnowa{00}
Ucieczka{00}
Uwiéú{00}
Zagroú{00}
Drüyj{00}
Umocnij{00}
Przypíyw Szybkoëci{00}
Szukanie Sojusznika{00}
Zwód{00}
Obrona Caíkowita{00}
Przygotuj Sié{00}
Okrzyk Bojowy{00}
Nie moüna uüyç{00}
Trujáce Uderzenie{00}
Wirujácy Cios{00}
Bíysk Goráca{00}
Kosa Üniwiarza{00}
Przestrzeô Kosmiczna{00}
Smoczy Nurek{00}
Zíodziejski Kieí{00}
Srogi Cios{00}
Üabi Nur{00}
?{00}
Kamienna Sprawiedliwoëç{00}
Klátwa Faraona{00}
Mroczne Oko{00}
Öomotacz Üyí{00}
Podziaí{00}
Míotosfera{00}
Matka Ziemia{00}
Klátwa Wyrd{00}
Öamacz Serc{00}
Zemsta Niebios{00}
Üal Acherona{00}
Armageddon{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Huragan{00}
Przypíyw Snów{00}
Odurzajáca Chmura{00}
Paláca Mgía{00}
Lodowy Uëcisk{00}
Jaskrawa Potéga{00}
Sargasso{00}
Lethe Albion{00}
Odwrócona Gwiazda{00}
Smocze Powstanie{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Potéüny Napéd{00}
Wzmocnione Ciécie{00}
Niszczácie Ciepío{00}
Taniec Ognia{00}
Píonácy Podmuch{00}
Eksplozja Píomieni{00}
Strzépienie{00}
Próba Ognia{00}
Skorpena{00}
Czyëciec{00}
Niszczyciel Dusz{00}
Ognisty Brzask{00}
Ëcinacz Üywotów{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Ksiéüycowy Wiatr{00}
Bíysk Ostrza{00}
Postarzajácy Gaz{00}
Obíákany Zefir{00}
Ksiéüycowy Cieô{00}
Nirwana{00}
Niebiaôski Üywot{00}
Ogíuszajácy Grom{00}
Trójzáb{00}
Napíyw Ëwiatía{00}
Gniew Raidena{00}
Wiázka Otchíani{00}
Gniew Olimpu{00}
Sád Ostateczny{00}
Legenda Ceres{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Taniec Szabli{00}
Nóü w plecy{00}
Poíykacz{00}
Üonglerka{00}
Trik{00}
Sztuczka{00}
Kier{00}
Pik{00}
Trefl{00}
Karo{00}
Walet{00}
Król{00}
Dama{00}
Joker{00}
?{00}
Smagniécie{00}
Wilk{00}
Emu{00}
Nielot{00}
Salamandra{00}
Ork{00}
Harpia{00}
Wielki Golem{00}
Cerber{00}
Wiwerna{00}
Pixi{00}
Dinox{00}
Gryf{00}
Üywa Zbroja{00}
Chimera{00}
Niebieski Smok{00}
Wróüka{00}
Stare Drzewo{00}
Licz{00}
Troll{00}
Minotaur{00}
Duch Wojownik{00}
Macetail{00}
Ognisty Smok{00}
Dziwna Nimfa{00}
Sukkub{00}
Drzewo Estre{00}
Mantykora{00}
Feniks{00}
?{00}
Zombie{00}
Demon{00}
Dullahan{00}
Üar{00}
Otchíaô{00}
Piekío{00}
Toksyna{00}
Marionetka{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Piaskowy Oddech{00}
Tchnienie Pustyni{00}
Czarny Lód{00}
Toksyczny Oddech{00}
Cios Tajfunu{00}
Oddech Grzmotów{00}
Bolesny Üwir{00}
Tchnienie Mroku{00}
Píomienny Oddech{00}
Morski Oddech{00}
Ognisty Oddech{00}
Mroúny Oddech{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Bíyskawiczny Cios{00}
Kwas Mrówkowy{00}
Atak Pazurem{00}
Zabójczy Taniec{00}
Bliúniacze Ciécie{00}
Paraliogon{00}
Ciécie Echo{00}
Zew Sygnaíowy{00}
Potrójne Przeüucie{00}
Wzburzona Rzeka{00}
Unoszácy sié Jad{00}
Tyran{00}
Potéüny Ucisk{00}
Gwiezdna Mina{00}
Ogíuszajáce Ciepío{00}
Piéëç Oceanu{00}
Wodny Grób{00}
Odwrotny Stumieô{00}
Kontra{00}
Uderzenie Bosca{00}
Silny Cios{00}
Zakrécony Píomieô{00}
Wschodzácy Smok{00}
Cios Meteoru{00}
Klatka{00}
Ogíuszajácy Cios{00}
Ëwiéto Djinnów{00}
Gorácy Pocaíunek{00}
Ëmiertelny Kieí{00}
Szpikulec{00}
Precyzyjne Ciécie{00}
Podwójny Krok{00}
Ludojad{00}
Ciécie Pazurami{00}
Potéüne Ciécie{00}
Niszczácy Pazur{00}
Kruszácy Chwyt{00}
Dawny Bíysk{00}
Silne Ugryzienie{00}
Potworne Ugryzienie{00}
Trujáce Ukíucie{00}
Zabójcze Ukíucie{00}
Bestialska Igía{00}
Trujáce Ukíucie{00}
Ogíuszajáce Ukíucie{00}
Ëluzowaty Üel{00}
Trujácy Üel{00}
Wodne Ciécie{00}
Kojácy Taniec{00}
Taniec Ognia{00}
Miaüdüenie{00}
Opoôcza{00}
Üywotny Ksiéüyc{00}
Polowanie Na Ludzi{00}
Oko Demona{00}
Zderzenie{00}
Pikowy Napad{00}
Ostrze Piorunów{00}
Mroczny Kontakt{00}
Öamacz Umysíów{00}
Niszczyciel Djinnów{00}
Sztorm Djinnów{00}
Moc Ziemi{00}
Aura Ochronna{00}
Okrutna Zagíada{00}
Mistyczne Wezwanie{00}
Kula Minowa{00}
Wëciekía Mina{00}
Ogíuszenie Djinnów{00}
Krucjata{00}
Zamiana Elementów{00}
Bíaganie{00}
Pobudzenie Psy{00}
Nacisk{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Atakuj potéünym drüeniem.{00}
Atakuj potéünym trzésieniem.{00}
Atakuj masywnym trzésieniem.{00}
Atakuj ziemná iglicá.{00}
Atakuj glinianymi iglicami.{00}
Atakuj kamiennymi iglicami.{00}
Atakuj za pomocá mocy ziemi.{00}
Atakuj za pomocá mocy ziemi.{00}
Atakuj za pomocá mocy ziemi.{00}
Wywoíaj gwaítowny wzrost roëlin.{00}
Atakuj ostrymi roëlinami.{00}
Atakuj olbrzymimi roëlinami.{00}
Atakuj kíujácymi cierniami.{00}
Atakuj wyostrzoná dziká róüá.{00}
Atakuj tnácymi pokrzywami.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Zamroú swój cel.{00}
Atakuj lodowatym podmuchem.{00}
Atakuj lodowatym podmuchem.{00}
Atakuj lodowymi kolcami.{00}
Atakuj lodowymi kolcami.{00}
Atakuj lodowymi kolcami.{00}
Atakuj lodowymi krysztaíami.{00}
Atakuj lodowymi krysztaíami.{00}
Atakuj lodowymi krysztaíami.{00}
Posíuü sié wzbierajácá wodá.{00}
Atakuj potokiem wody.{00}
Atakuj zabójczá rzeká.{00}
Atakuj pieniácymi sié baôkami.{00}
Atakuj szaleôczymi baôkami.{00}
Atakuj baôkowym wirem.{00}
Atakuj siíá mrozu.{00}
Atakuj siíá mrozu.{00}
Atakuj siíá mrozu.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Atakuj buzujácymi píomieniami.{00}
Atakuj zjadliwymi píomieniami.{00}
Atakuj palácymi píomieniami.{00}
Atakuj parzácá kulá ognia.{00}
Atakuj parzácá kulá ognia.{00}
Atakuj parzácá kulá ognia.{00}
Atakuj mocá wulkanu.{00}
Atakuj mocá wulkanu.{00}
Atakuj mocá wulkanu.{00}
Atakuj potéünym wybuchem.{00}
Atakuj potéünym wybuchem.{00}
Atakuj potéünym wybuchem.{00}
Atakuj masywná eksplozjá.{00}
Atakuj masywná eksplozjá.{00}
Atakuj masywná eksplozjá.{00}
Atakuj síupem píomieni.{00}
Atakuj síupem píomieni.{00}
Atakuj síupem píomieni.{00}
Atakuj promieniem ciepía.{00}
Atakuj promieniem ciepía.{00}
Atakuj promieniem ciepía.{00}
Atakuj piorunem.{00}
Atakuj piorunem.{00}
Atakuj piorunem.{00}
Atakuj magnetyczná burzá.{00}
Atakuj magnetyczná burzá.{00}
Atakuj magnetyczná burzá.{00}
Atakuj potokiem piorunów.{00}
Atakuj potokiem piorunów.{00}
Atakuj potokiem piorunów.{00}
Atakuj ostrzem skupionego powietrza.{00}
Atakuj ostrzami skupionego powietrza.{00}
Atakuj ostrzami skupionego powietrza.{00}
Posíuü sié wirujácym tornadem.{00}
Atakuj potéünym tornadem.{00}
Atakuj przeraüajácá nawaínicá.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Odnów 50 HP caíej druüynie.{00}
Odnów 100 HP caíej druüynie.{00}
Odnów 200 HP caíej druüynie.{00}
Odnów 70 HP.{00}
Odnów 150 HP.{00}
Odnów 300 HP.{00}
Odnów 70 HP mocá wiary.{00}
Odnów 200 HP mocá wiary.{00}
Odnów 1000 HP mocá wiary.{00}
Odnów 80 HP caíej druüynie.{00}
Odnów 160 HP caíej druüynie.{00}
Odnów 400 HP caíej druüynie.{00}
Oczyëç ciaío z trucizny.{00}
Usuô sen, ogíuszenie i zíudzenie.{00}
Oüyw upadíego sojusznika.{00}
Zwiéksz Atak sojusznika.{00}
Zwiéksz Atak druüynie.{00}
Zmniejsz Atak przeciwnika.{00}
Zmniejsz Atak przeciwnika.{00}
Zwiéksz Obroné sojusznika.{00}
Zwiéksz Obroné druüynie.{00}
Zmniejsz Obroné przeciwnika.{00}
Zmniejsz Obroné przeciwnej druüyny.{00}
Zwiéksz Odpornoëç.{00}
Zwiéksz Odpornoëç.{00}
Obniü Odpornoëç przeciwnika.{00}
Obniü Odpornoëç przeciwnej druüyny.{00}
?{00}
?{00}
Wprowadú kilku wrogów w zíudzenie.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Uëpij do kilku przeciwników.{00}
Zablokuj psynergié przeciwnika.{00}
Nékaj wroga wzywajác zíe duchy.{00}
Wezwij Ducha Ëmierci na przeciwnika.{00}
Unieruchom wroga zíowrogá mocá.{00}
Ukradnij HP przeciwnika.{00}
Ukradnij PP przeciwnika.{00}
Pozbádú sié bonusów przeciwnika.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Przenoë bardzo lekkie obiekty.{00}
Wbijaj obiekty w ziemié.{00}
Trzáë obiektami na prawo i lewo.{00}
Kop w miékkiej glebie.{00}
Rozpraszaj zielsko wiatrem.{00}
Odparowywuj stojáca wodé.{00}
Wtapiaj sié w piasek.{00}
Przesuwaj obiekty stojáce na ziemi.{00}
Czytaj komuë w myëlach.{00}
Uderzaj w oddalony obiekt.{00}
Podnoë ciéükie obiekty.{00}
Ujrzyj ukrytá prawdé.{00}
Zatrzymuj poruszajáce sié obiekty.{00}
Ukryj swojá obecnoëç wëród cieni.{00}
Podnoë i przenoë lüejsze obiekty.{00}
Öap lekkie przedmioty z daleka.{00}
Wróç do wejëcia.{00}
Zmniejsz iloëç spotkaô z potworami.{00}
Niszcz popékane przedmioty.{00}
Ëcieraj na proch duüe obiekty.{00}
Unoë sié w powietrzu.{00}
Manipuluj píomieniami.{00}
???{00}
Przenoë sié do woli.{00}
???{00}
?{00}
?{00}
Uderz w przeciwnika Smoczá Chmurá.{00}
Wypuëç niezliczoná iloëç potworów.{00}
Paraliüuj przeciwnika potéünym uderzeniem.{00}
Oëlepiaj przeciwnika szybkimi ciosami.{00}
Atakuj podmuchem kamieni.{00}
Atakuj podmuchem kamieni.{00}
Atakuj podmuchem kamieni.{00}
Atakuj potégá wulkanu.{00}
Atakuj potégá wulkanu.{00}
Atakuj potégá wulkanu.{00}
Zwiéksz atak demonicznym ostrzem.{00}
Zwiéksz atak niebiaôskim ostrzem.{00}
Zwiéksz obroné boská mocá.{00}
Zwiéksz obroné boská mocá.{00}
Zwiéksz Elementarná odpornoëç.{00}
Zwiéksz Elementarná odpornoëç.{00}
Zanurz swá broô w ciele przeciwnika.{00}
Atakuj wielkim shurikenem.{00}
Spróbuj unicestwiç przeciwnika.{00}
Atakuj bambusowá broniá.{00}
Atakuj bambusowá broniá.{00}
Atakuj bambusowá broniá.{00}
Atakuj za pomocá wybuchu bomby.{00}
Atakuj za pomocá wybuchu bomby.{00}
Atakuj za pomocá wybuchu bomby.{00}
Atakuj potégá wiatru.{00}
Atakuj potégá wiatru.{00}
Atakuj potégá wiatru.{00}
Atakuj furiá sztormu.{00}
Atakuj furiá sztormu.{00}
Atakuj furiá sztormu.{00}
Uwiéú wroga w íudzácym obíoku.{00}
Uderz masywnym mieczem.{00}
Zadaj obraüenia falá uderzeniowá.{00}
Atakuj ognistym gromem.{00}
Atakuj niebiaôská mocá.{00}
Wzbij sié do nieba i rzuç na przeciwnika.{00}
Atakuj krysztaíowym lodem.{00}
Przeszyj przeciwnika kolosalnym mieczem.{00}
Obejmij przeciwnika píomieniami prawdy.{00}
Atakuj pienistym gejzerem.{00}
Atakuj kulá z piorunów.{00}
Uderz w przeciwnika ogniem z niebios.{00}
Zamroú i skrusz przeciwnika.{00}
Zgíadú przeciwnika zabójczym ciosem.{00}
Uderz w przeciwnika Smoczá Chmurá.{00}
Wezwij odraüajácego potwora.{00}
Unicestwij wroga íamiác mu czaszké.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Wykonaj cios mogácy rozdzieliç kamieô.{00}
Stwórz potéüná ziemská barieré.{00}
Oüyw upadíego sojusznika.{00}
Plácz wrogów, by obniüyç im Zwinnoëç.{00}
Zaatakuj przeciwnika kradnác HP.{00}
Uüyj grawitacji, by zatrzymaç wroga.{00}
Atakuj jadem natury.{00}
Atakuj podwójnym uderzeniem.{00}
Podnieë obroné druüyny.{00}
Skradnij pocaíunkiem HP przeciwnika.{00}
Spowolnij przeciwników lepkim bíotem.{00}
Odëwieü sojuszników i odnów HP.{00}
Uüyj potéünego druüynowego ataku.{00}
Przemieô przeciwnika w kamieô.{00}
Przywróç do normy status sojuszników.{00}
Uderz bryíá ziemi.{00}
Uderz w przeciwnika.{00}
Przywróç wszystkim sojusznikom HP.{00}
?{00}
?{00}
Odnów HP spokojnym strumieniem.{00}
Przemocz wroga obniüajác jego Atak.{00}
Wprowadú wroga w gíéboki sen.{00}
Przywróc druüynie HP kojácá mgieíká.{00}
Zamroú wroga, by obniüyç jego Obroné.{00}
Pozbádú sié wszelkich dolegliwoëci.{00}
Oüyw upadíego sojusznika.{00}
Oëlep przeciwnika mgíá.{00}
Obniü Odpornoëç przeciwnika.{00}
Odnów HP leczniczymi zioíami.{00}
Stwórz wodná tarczé.{00}
Uderz w celu obniüenia Obrony wroga.{00}
Zwiéksz sojusznikom Odpornoëç.{00}
Zapieczétuj Psynergié przeciwnika.{00}
Obniü Atak przeciwnika.{00}
Przyspiesz regeneracjé Djinnów.{00}
Oüyw wszystkich upadíych sojuszników.{00}
Uderz mroúnym wykaôczajácym ciosem.{00}
?{00}
?{00}
Zwiéksz druüynie Atak furiá píomieni.{00}
Uwiéú przeciwnika w goráczkowej iluzji.{00}
Podnieë Obroné druüyny aurá goráca.{00}
Ogíusz przeciwnika wybuchem.{00}
Odnów PP druüyny píomienná pasjá.{00}
Blokuj obraüenia ëcianá ognia.{00}
Przebij obroné topniejácym ciosem.{00}
Uderz mocá Marsa.{00}
Oüyw sojusznika radosnym wsparciem.{00}
Zwiéksz wszystkim sojusznikom Atak.{00}
Paraliüuj przeciwnika uderzeniem.{00}
Zwoíaj przyjacióí zwiékszajác Zwinnoëç.{00}
Skontruj Atak przeciwnika.{00}
Przebij sié przez Obroné przeciwnika.{00}
Oüyw upadíego sojusznika.{00}
Oëlep przeciwnika i stanowczo uderz.{00}
Wezwij zabíákane dusze do Ataku.{00}
Zmécz przeciwników, by obniüyç im PP.{00}
?{00}
?{00}
Atakuj potéünymi porywami wiatru.{00}
Zwiéksz Odpornoëç druüyny.{00}
Zwiéksz druüynie Zwinnoëç wiatrem.{00}
Przesíoô dymem widocznoëç wrogów.{00}
Atakuj dwa razy w nastépnej turze.{00}
Paraliüuj przeciwnika sztormem.{00}
Zapieczétuj Psynergié przeciwnika.{00}
Odnów prédko HP.{00}
Oszoíom przeciwnika piorunem.{00}
Skup sié i odnów PP.{00}
Ucisz przeciwnika kojácymi zapachami.{00}
Ukryj sié, by uniknáç obraüeô.{00}
Zatruj przeciwnika podczas ataku.{00}
Odnów wszystkim PP.{00}
Weú gíéboki oddech i uderz!{00}
Naëlij Ponurego Üniwiarza na wrogów.{00}
Wynegocjuj chwilowe zawieszenie broni.{00}
Odrzuç przeciwników uderzeniem wiatru.{00}
?{00}
?{00}
Elementarna moc ziemi.{00}
Straünik nieëmiertelnego faraona.{00}
Hojna matka ziemi.{00}
Potéga apokalipsy.{00}
Potéga ziemi otoczona píomieniami.{00}
Bestia rozrywajáca ciemnoëç.{00}
Przewoúnik rzeki Styks.{00}
?{00}
Elementarna moc wody.{00}
Ksiéüniczka morskich dusz.{00}
Ucieleënienie morskiego wíadcy.{00}
Bóg póínocnych wiatrów.{00}
Ëwiéte lodowe monstrum.{00}
Bogini niosáca üyciodajná wodé.{00}
Przebudzony smok z najgíébszych otchíani.{00}
?{00}
Elementarna moc ognia.{00}
Mistyczna bestia pokryta píomieniami.{00}
Królowa wszystkich smoków.{00}
Meteoryt z gíébin kosmosu.{00}
Bogini zemsty.{00}
Legendarny podróüujácy czarodziej.{00}
Mistrz rzemieëlników z dawnych czasów.{00}
Drugi cios.{00}
Bogini téczy, przewodniczka dusz.{00}
?{00}
Elementarna siía wiatru.{00}
Niebiaôska íowczyni.{00}
Bogini w formie ptaka.{00}
Potéüny bóg piorunów.{00}
Podróüniczka wiatrów, bogini kwiatów.{00}
Smok, którego skrzydía obejmujá niebiosa.{00}
Ucieleënienie zniszczenia.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Atakuj taôczácymi ostrzami.{00}
Zaatakuj przeciwnika od tyíu.{00}
Atakuj taflá píomieni.{00}
Wykonaj celny rzut kulami z ognia.{00}
Wykonaj celny rzut kulami z ognia.{00}
Wykonaj celny rzut kulami z ognia.{00}
Rzuç kartá Píomienia.{00}
Rzuç kartá Bíyskawicy.{00}
Rzuç kartá Cierni.{00}
Rzuç kartá Lodu.{00}
Spowij przeciwników iluzjá.{00}
Zmniejsz Atak przeciwnika.{00}
Uëpij przeciwników.{00}
Naëlij Üniwiarza na twych wrogów.{00}
?{00}
Zaatakuj batem.{00}
Poproë o pomoc zwierzécego przyjaciela.{00}
Wezwij to wielkie ptaszysko.{00}
Zmieç przeciwnika potéünym skrzydíem.{00}
Posíuü sié oddechem ognistego gada.{00}
Zaatakuj masá twojego ciaía.{00}
Natarcie z wysokimi morale.{00}
Atakuj kamienná piéëciá.{00}
Atakuj duchowym ogniem.{00}
Zaatakuj wrogów ognistym oddechem.{00}
Zaklinaj Pixi dla odnowienia 115 HP.{00}
Atakuj ostrymi kíami.{00}
Atakuj zaostrzonym dziobem.{00}
Zaatakuj toporem. Duüym toporem.{00}
Zaatakuj przeciwnika ognistá eksplozjá.{00}
Zaatakuj przeciwników podmuchem lodu.{00}
Zaklinaj wróüki dla odnowienia 120 HP.{00}
Uüyj mocy lasów dla odnowienia 170 HP.{00}
Oüyw sojusznika z pomocá nieumaríego.{00}
Zaatakuj diabelská siíá.{00}
Zaatakuj potéünym toporem.{00}
Atakuj widmowymi oszczepami.{00}
Zaatakuj przeciwników píomieniami.{00}
Zaatakuj przeciwników píomieniami.{00}
Zaklinaj Pixie dla odnowienia 125 HP.{{00}
Zaklinaj wróüki dla odnowienia 250 HP.{00}
Odnów 180 HP wszystkim sojusznikom.{00}
Odnów 300 HP oczyszczajácym ogniem.{00}
Oüyw sojusznika piórami feniksa.{00}
?{00}
Rozkaü zombie zaatakowaç przeciwnika.{00}
Uderz furiá demonów.{00}
Posíuü sié potégá Dullahana.{00}
Wezwij piekielne píomienie.{00}
Wezwij piekielne píomienie.{00}
Wezwij piekielne píomienie.{00}
Wywoíaj podmuch zatrutego wiatru.{00}
Paraliüuj przeciwników strachem.{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Odnów 1000 HP mocá wiary.{00}
?{00}
?{00}
NPC{00}
Giermek{00}
Rycerz{00}
Galant{00}
Lord{00}
Pogromca{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Straünik{00}
Üoínierz{00}
Wojownik{00}
Czempion{00}
Bohater{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Wieszcz Wiatru{00}
Iluzjonista{00}
Czarodziej{00}
Mentor{00}
Czarnoksiéünik{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Wieszcz Wody{00}
Skryba{00}
Kleryk{00}
Autorytet{00}
Anioí{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Szermierz{00}
Obroôca{00}
Kawalerzysta{00}
Opiekun{00}
Protektor{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Szermierz{00}
Obroôca{00}
Kawalerzysta{00}
Przewodnik{00}
Patron{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Dragon{00}
Templariusz{00}
Paladyn{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Uczeô{00}
Kuglarz{00}
Sztukmistrz{00}
Zaklinacz{00}
Adept Wojny{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Paú{00}
Kuglarz{00}
Sztukmistrz{00}
Zaklinacz{00}
Adept Wojny{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Ninja{00}
Uczeô{00}
Mistrz{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Wieszcz{00}
Wróübita{00}
Szaman{00}
Druid{00}
Wyrocznia{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Wieszcz{00}
Wróübita{00}
Szaman{00}
Druid{00}
Wyrocznia{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Medium{00}
Czarownik{00}
Mroczny Mag{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Pielgrzym{00}
Wédrowiec{00}
Ascetyk{00}
Mnich Wody{00}
Guru{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Pielgrzym{00}
Wédrowiec{00}
Ascetyk{00}
Mnich Ognia{00}
Guru{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Stróü{00}
Bard{00}
Czarnoksiéünik{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Brutal{00}
Oprych{00}
Dzikus{00}
Barbarzyôca{00}
Berserker{00}
Pan Chaosu{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Samuraj{00}
Ronin{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Eremita{00}
Nestor{00}
Uczony{00}
Erudyta{00}
Médrzec{00}
Alchemik{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Biaíy Mag{00}
Cnotliwy Mag{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Adept Ognia{00}
Wiedúma{00}
Czarownica{00}
Mistrz Ognia{00}
Sprawiedliwoëç{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Üeglarz{00}
Korsarz{00}
Hetman{00}
Kapitan{00}
Admiraí{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Pierrot{00}
Arlekin{00}
Poliszynel{00}
Akrobata{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Poskramiacz{00}
Trener{00}
Öapacz Bestii{00}
Wíadca Bestii{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
?{00}
Czarny Mag{00}
Wíadca Krypt{00}
Nekros{00}
Nekromag{00}
?{00}
Przeciwnik{00}
Oczekiwanie na przeciwnika.{00}
Tajemniczy méüczyzna{00}
Tajemnicza kobieta{00}
Zjawia sié {12}{01}!{00}
Zjawia sié {12}{01}!{00}
Twoja druüyna atakuje jako pierwsza!{00}
Twoja druüyna zostaía zaskoczona!{00}
{12}{01} atakuje!{00}
{13}{01}{00}
{12}{01} broni sié!{00}
{12}{01} uüywa:{03}{14}{01}!{00}
{12}{01} unosi przedmiot:{03}{14}{01}!{00}
{14}{01} uwalnia swój zew! {00}
{03}{15}!{00}
Ten przedmiot zostaí juü uüyty!{00}
Przedmiot - {14}{01}{03}ulega zniszczeniu!{00}
{12}{01} odzyskuje {16} HP!{00}
{12}{01} odzyskuje {16} PP!{00}
{12}{01} wraca do walki!{00}
{12}{01} odzyskuje caíe HP!{00}
{12}{01} odzyskuje caíe PP!{00}
Cios krytyczny!{00}
Mocny cios!{00}
{12}{01} pada!{00}
{12}{01} upada...{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} síyszy gíos Mrocznego Üniwiarza!{00}
{12}{01} traci {16} PP!{00}
{12}{01} traci {16} PP!{00}
{12}{01} traci wszystkie siíy...{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô.{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!!!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô.{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}!!{00}
{12}{01} zwinnie unika ciosu!{00}
Twoja druüyna zostaía pokonana!{00}
{12}{01} upada!{00}
{12}{01} i druüyna ponoszá kléské!{00}
Otrzymujesz {16} pkt. doëwiadczenia. {05}{00}
Zdobywasz {16} monet.{00}
Nowy przedmiot - {14}{01}.{00}
{10} wycofuje sié w poraüce...{00}
{12}{01} uüywa psynergii:{03}{15}!{00}
{12}{01} wzywa:{03}{15}!{00}
{12}{01} wyciága {15}!{00}
{12}{01} atakuje sojusznika!{00}
{12}{01}, przestaô siebie biç!{00}
Wszyscy odpoczywajá!{00}
{12}{01} uwalnia:{03}{15}!{00}
{15} jest ustawiony w gotowoëci!{00}
{12}{01} wzywa:{03}{15}!{00}
{12}{01} wzywa:{03}{15}, ale brakuje Djinnów!{00}
{12}{01} - {15} opada z sií!{00}
{12}{01} - {15} opada z sií!{00}
{12}{01} - wszystkie Djinny tracá siíy!{00}
{15} jest w stanie bezczynnoëci!{00}
{10} i przyjaciele uciekajá!{00}
Ale nie sá w stanie uciec!{00}
To nie czas na ucieczké!{00}
{12}{01} ucieka!{00}
Ale nie ma dokád uciec!{00}
{12}{01} stracií wszystkie siíy...{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
Przez dziaíanie klátwy {12}{01}{03}otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} traci swojá duszé!{00}
{12}{01} odrzuca na bok skarby!{00}
{12}{01} pada.{00}
{12}{01} upada!{00}
{12}{01} ginie przez uduszenie!{00}
{12}{01} odlatuje w nieznane!{00}
{12}{01} - Pole ochronne{03}zostaje przeíamane!{00}
Przez dziaíanie trucizny {12}{01}{03}otrzymuje {16} pkt. obraüeô!{00}
{12}{01} trzyma gardé!{00}
{12}{01} zwinnie unika ciosu!{00}
Ale {12}{01} nie odczuwa efektu!{00}
... Ale ma zbyt maío PP!{00}
Ale ma zablokowaná Psynergié!{00}
{12}{01} nie moüe sié ruszyç!{00}
{12}{01} nadal ëpi!{00}
Przez dziaíanie pieczéci {12}{01}{03}nie moüe sié poruszyç!{00}
Atak mija swój cel!{00}
{15} nadal sié regeneruje!{00}
Ale to nie przynosi efektu!{00}
{12}{01} chroni sié polem siíowym!{00}
{12}{01} rozprasza twojá Psynergié!{00}
Skradziono dodatkowo {16} HP!{00}
Skradziono dodatkowo {16} HP!{00}
Odnowiono dodatkowo {16} PP!{00}
Skradziono dodatkowo {16} PP!{00}
Utracono dodatkowo {16} PP!{00}
Utracono dodatkowo {16} PP!{00}
{12}{01} - atak maleje o {16}!{00}
{12}{01} - atak roënie o {16}!{00}
{12}{01} - obrona maleje o {16}!{00}
{12}{01} - obrona roënie o {16}!{00}
{12}{01} powstaje!{00}
{12}{01} - odpornoëç maleje o {16}!{00}
{12}{01} - odpornoëç roënie o {16}!{00}
{12}{01} poddaje sié dziaíaniu trucizny!{00}
{12}{01} wpada w zíudzenie!{00}
{12}{01} nie wie co robi!{00}
{12}{01} ma skradzione serce!{00}
{12}{01} nie moüe sié poruszaç!{00}
{12}{01} zasypia!{00}
{12}{01} ma zablokowaná Psynergié!{00}
{12}{01} poddaje sié klátwie!{00}
{12}{01} odzyskuje HP!{00}
{12}{01} czuje efekt Odbicia!{00}
Przebija sié przez pole ochronne!{00}
{12}{01} síyszy szepty zíego ducha!{00}
{12}{01} czuje na sobie objécia Ëmierci!{00}
{12}{01} poddaje sié dziaíaniu{03}zabójczej trucizny!{00}
Mroczny Üniwiarz wzywa: {12}{01}! {16}...{00}
{12}{01} ma zapieczétowaná psynergié!{00}
{12}{01} - zwinnoëç roënie o {16}!{00}
{12}{01} - zwinnoëç maleje o {16}!{00}
{12}{01} - Moc Ziemi roënie o {16}!{00}
{12}{01} - Moc Wody roënie o {16}!{00}
{12}{01} - Moc Ognia roënie o {16}!{00}
{12}{01} - Moc Wiatru roënie o {16}!{00}
{12}{01} szykuje sié do dziaíania!{00}
{12}{01} przyjmuje wyzwanie!{00}
{12}{01} nie moüe sié poruszaç!{00}
{12}{01} nie moüe sié poruszyç!{00}
{12}{01} czuje na sobie ochronná auré!{00}
{12}{01} czuje na sobie ochronná auré!{00}
{12}{01} rozpíywa sié w powietrzu!{00}
{12}{01} jest w gotowoëci do kontrataku!{00}
Teraz Djinny odnawiajá sié szybciej!{00}
Ale üadne Djinny nie sá w trakcie Odnowy!{00}
{12}{01} budzi sié ze snu!{00}
{12}{01} nie ma juü w sobie trucizny!{00}
={00}
{12}{01} - odpornoëç wraca do normy!{00}
{12}{01} - atak wraca do normy!{00}
{12}{01} - obrona wraca do normy!{00}
{12}{01} - zwinnoëç wraca do normy!{00}
{12}{01} odzyskuje przytomnoëç!{00}
{12}{01} znów widzi dobrze!{00}
{12}{01} przeíamuje pieczéç Psynergii!{00}
{12}{01} odzyskuje sprawnoëç!{00}
{12}{01} odzyskuje przytomnoëç!{00}
{12}{01} uwalnia sié od Zíego Ducha!{00}
{12}{01} wraca do pierwotnego stanu!{00}
{12}{01} juü nie odnawia sobie HP!{00}
{12}{01} traci odbicie!{00}
{12}{01} odzyskuje przytomnoëç!{00}
{12}{01} uwalnia sié od Üniwiarza!{00}
{12}{01} wraca do normalnego stanu!{00}
{12}{01} traci wszystkie bonusy!{00}
{12}{01} wyczuwa obecnoëç Djinni {15}!{00}
Djinni wciáü sié regeneruje.{00}
Gotowy do wezwania.{00}
{12}{01} awansuje na poziom {16} {13}{01}!{00}
Nowa umiejétnoëç: {15}!{00}
Maksymalne HP wzrasta o {16}!{00}
Maksymalne PP wzrasta o {16}!{00}
Atak wzrasta o {16}!{00}
Obrona wzrasta o {16}!{00}
Zwinnoëç wzrasta o {16}!{00}
Fortuna wzrasta o {16}!{00}
Cóü za siía!!!{00}
Brak efektu{00}
Usuô Trucizné{00}
Usuô zíudzenie{00}
Usuô ogíuszenie{00}
Zbudú ze snu{00}
Zíam pieczéç{00}
Odpédú Üniwiarza{00}
Odpédú ducha{00}
Oüyw{00}
Gotowoëç{00}
Nowa Psynergia: {1A}{04}{00}
HP{00}
PP{00}
Atak{00}
Obrona{00}
Zwinnoëç{00}
Fortuna{00}
Atryb.{00}
Poz{00}
Moc{00}
Odprn{00}
Klasa{00}
Djinny{00}
Exp{00}
Maks HP{00}
Maks PP{00}
Norma{00}
Nie moüe walczyç{00}
Na tyíach{00}
Punkty Doëwiadczenia.{03}{16} do nastépnego poziomu.{00}
Przeíáczaj miédzy bohaterami{03}za pomocá L i R.{00}
Twój aktualny poziom.{00}
Twoja aktualna iloëç punktów doëwiadczenia.{00}
Twoje aktualne i maksymalne HP.{03}Zaleüne od Djinnów i ekwipunku.{00}
Twoje aktualne i maksymalne PP.{03}Zaleüne od Djinnów i ekwipunku.{00}
Twoja aktualna klasa. Klasa zmienia sié{03}kiedy ustawiasz Djinny.{00}
Liczba Djinnów aktualnie ustawionych{03}oraz suma wszystkich Djinnów.{00}
Elementarne Poziomy ukazujá twojá{03}wprawé w uüywaniu kaüdego z elementów.{00}
Moc odzwierciedla obraüenia, które{03}moüesz zadaç elementami.{00}
Odpornoëç odzwierciedla twojá{03}niepodatnoëç na elementy.{00}
Siía twojego ataku,{00}
Twoja obrona,{00}
Zwinnoëç,{00}
Biorác po uwagé ciéüar twojego przeznaczenia. {03}Ten komentarz nie ma znaczenia, co nie?{00}
To miejsce jest pod twoim stanem{00}
Nauczé cié procesu uwalniania.{00}
Hmm... Jak?{00}
Usunáç?{00}
Wszystko w normie.{00}
Öagodna trucizna dréczy twoje ciaío.{03}Uüyj Antidotum lub Psynergii Odtrucia.{00}
Paskudna trucizna dréczy twoje ciaío.{03}Uüyj Antidotum lub Psynergii Odtrucia.{00}
Przez Ogíuszenie nie moüesz nic robiç.{03}Uüyj Eliksiru lub Psynergii Odnowy.{00}
Masz zapieczétowaná Psynergié.{03}Uüyj Eliksiru lub Psynergii Odnowy.{00}
Sen powstrzymuje Cié przez dziaíaniem.{03}Uüyj Eliksiru lub Psynergii Odnowy.{00}
Zíudzenia zmniejszajá twojá celnoëç.{03}Uüyj Eliksiru lub Psynergii Odnowy.{00}
Zíy duch rani twe ciaío.{03}Pozbádú sié go w Sanktuarium.{00}
Upadniesz w czasie {16} tury.{03}Uüyj Eliksiru lub Psynergii Odnowy.{00}
Atak zwiékszony o {16}.{00}
Atak zmniejszony o {16}.{03}Zwiéksz go zakléciami typu Wzmocnij.{00}
Obrona zwiékszona o {16}.{00}
Obrona zmniejszona o {16}.{03}Zwiéksz já zakléciami typu Broô.{00}
Odpornoëç zwiékszona o {16}.{00}
Odpornoëç zmniejszona o {16}.{03}Zwiéksz já zakléciami typu Strzeü.{00}
Przekléty przedmiot wiáüe twe ciaío.{03}Usuô go w Sanktuarium.{00}
Upadíeë. Idú do Sanktuarium bádú{03}uüyj Oüywienia lub Wody Üycia.{00}
Zwinnoëç zwiékszona o {16}.{00}
Zwinnoëç zmniejszona o {16}.{00}
Nie masz przedmiotów.{00}
Nie masz przeciwnika.{00}
Nie masz psynergii.{00}
Brakuje ci PP.{00}
={00}
Nie masz ekwipunku.{00}
Uüycie tego nic nie da.{00}
Zepsute.{00}
Nie masz Djinnów.{00}
Nie moüna uüyç podczas walki.{00}
Nie moüna uüyç dwa razy.{00}
{12}{01} uüywa:{03}{15}!{00}
{12}{01} uwalnia:{03}{15}!{00}
{12}{01} emituje fale ultradúwiékowe!{00}
Rozdzielií sié na {12}{01}!{00}
Nie udaío sié rozdzieliç!{00}
Zjawia sié {12}{01}!!{00}
Ale nikt nie przychodzi!{00}
{12}{01} patrzy spode íba!{00}
{12}{01} jest w szoku i nie{03}moüe przestaç sié trzáëç!{00}
{12}{01} kieruje ku Tobie{03}zíowrogie spojrzenie!{00}
{12}{01} zjada paré robaków!{00}
{12}{01} wydaje z siebie{03}{15}!{00}
{12}{01} uwalnia {15}!{00}
{12}{01} patrzy na ciebie spode íba.{00}
{12}{01} wybucha furiá!{00}
{12}{01} wydziela smród rozkíadu!{00}
{12}{01} próbuje sié rozdzieliç!{00}
{12}{01} rozgláda sié za sojusznikami!{00}
{12}{01} szuka pomocy.{00}
{12}{01} pojawia sié gotowy do walki!{00}
{12}{01} nie moüe sié ruszyç!{00}
Ha hi fu he ho{00}
Kupony{00}
Pula{00}
Monet{00}
Wygrano: {00}
Góra lub Dóí: Zmiana wartoëci{00}
{1A}{01}:Uruchom {1A}{02}:Wyjdú{00}
{1A}{04}:Zatrzymaj{00}
Gdy zdecydujesz, które koía{00}
zamknáç, ciágnij za wajché!{00}
{1A}{01}:Stop{00}
{1A}{01}:Kréç{00}
{1A}{01}:Uruchom{00}
{1A}{01}:Rzuç{00}
{1A}{02}:Wyjdú{00}
Po zamkniéciu wszystkich okien,{00}
nie moüesz pociágnáç za dúwignié!{00}
{1A}{01}:Rzuç{00}
{1A}{02}:Wyjdú{00}
Jeëli suma jest wiéksza niü 15,{00}
Jeëli suma jest mniejsza niü 13,{00}
Jeëli suma bédzie wiéksza,{00}
Jeëli suma bédzie mniejsza,{00}
to wygrywasz wiécej!{00}
Podwój stawké / Wypíaç{00}
ABCDEFGHJKLMNPQRS{00}
TUVWXYZabcdefghjk{00}
mnopqrstuvwxyz234{00}
56789!?#&$%+={00}
={00}
={00}
={00}
={00}
={00}
={00}
={00}
={00}
={00}
={00}
Spacja{00}
Do tyíu{00}
Koniec{00}
Nieprawidíowe hasío.{00}
Hasío zaakceptowane.{00}
{12}{01} nie ma juü siíy...{02}{00}
{10} - Twoja druüyna{03}zostaía unicestwiona...{02}{00}
{12}{01} uüywa:{03}{14}{01}.{02}{00}
{12}{01} oddaje przedmiot: {14}{01}{03}Teraz ma go {12}{01}{02}{00}
{12}{01} wymienia: {14}{01}{03}na: {14}{01}.{02}{00}
{12}{01} zamienia:{03}{14}{01}.{02}{00}
{12}{01} zamienia: {14}{01}{03}na: {14}{01}.{02}{00}
Nie mogé sié tego pozbyç!{02}{00}
{14}{01}, pozbyç sié tego?{00}
{12}{01} wyrzuca:{03}{14}{01}.{02}{00}
{12}{01} nie moüe tego teraz uüyç.{02}{00}
Rzecz jest aktualnie zaíoüona,{03}wiéc nie moüna jej wymieniç.{02}{00}
Rzecz jest aktualnie zaíoüona,{03}wiéc nie moüna jej wyrzuciç.{02}{00}
{14}{01} jest juü w uüyciu. {02}{00}
{12}{01} zdejmuje:{03}{14}{01} i zakíada:{03}{14}{01}.{00}
{12}{01} zakíada:{03}{14}{01}.{00}
{12}{01} zakíada:{03}{14}{01}.{02}{00}
Zaíoüony przedmiot nie{03}moüe zostaç wyrzucony.{02}{00}
{14}{01} ma na sobie klátwé,{03}nie moüesz tego oddaç.{02}{00}
{14}{01} ma na sobie klátwé,{03}nie moüesz tego zamieniç.{02}{00}
{14}{01} ma na sobie klátwé,{03}nie moüesz tego wyrzuciç.{02}{00}
{14}{01} ma na sobie klátwé,{03}nie moüesz tego usunáç.{02}{00}
{12}{01} moüe zaíoüyç:{03}{14}{01}. Zaíoüyç teraz?{1E}{00}
Przedmiot: {14}{01} jest zaíoüony,{03}nie moüna go wymieniç.{02}{00}
{12}{01} nie moüe{03}zaíoüyç: {14}{01}.{02}{00}
{12}{01} pozbywa sié:{03}{14}{01}.{02}{00}
{12}{01} nie jest w stanie{03}uüyç: {14}{01}.{02}{00}
{12}{01} oddaje przedmiot:{03}{14}{01}{03}Teraz ma go {12}{01}.{03}{02}{00}
{12}{01} wymienia: {14}{01}{03}na: {14}{01}.{02}{00}
Wymieniam: {14}{01}{03}na: {14}{01}.{02}{00}
{12}{01} nie ma üadnych narzédzi!{02}{00}
Nie ma nikogo, z kim{03}moünaby sié wymieniç.{02}{00}
Nie moüna wyrzuciç: {14}{01}.{02}{00}
{12}{01} otrzymuje: {14}{01}!{00}
{12}{01} czuje na sobie klátwé!{02}{00}
{12}{01} otrzymuje: {08}{10}{14}{01}{07}!{00}
Nie moüesz wymieniç:{03}{14}{01}{19}!{02}{00}
Przedmiot: {14}{01}{03}zíamaí sié!{02}{00}
Przedmiot:{14}{01}{03}zostaí starty w pyí!{02}{00}
{15}{02}{00}
{15}...{01}Za maío PP.{02}{00}
{15}!!!{01}... Nic sié nie dzieje.{02}{00}
Uüyç Psynergii:{03}{15}?{1E}{00}
{15}...{01}Tutaj nie zadziaía.{02}{00}
Potwory bédá teraz{03}rzadziej atakowaç.{02}{00}
{15} traci swój efekt.{02}{00}
Uüyç przedmiotu:{03}{14}{01}?{1E}{00}
{14}{01} traci swój efekt.{02}{00}
{15}{05}{00}
Nic sié nie dzieje.{02}{00}
{08}{10}{00}
{10} sprawdza skrzynié...{01}{00}
{10} sprawdza dzban...{01}{00}
{10} sprawdza beczké...{01}{00}
{10} sprawdza ëciané...{01}{00}
{10} sprawdza ziemié...{01}{00}
{10} bada kamieô...{01}{00}
{10} zagláda do dziury...{01}{00}
{10} ogláda nagrobek...{01}{00}
{10} sprawdza drzewo...{01}{00}
{10} zagláda pod krzak...{01}{00}
{10} sprawdza zaroëla...{01}{00}
{10} spogláda do komina...{01}{00}
{10} sprawdza skrzynié...{01}{00}
{10} sprawdza íóüko...{01}{00}
{10} przeszukuje póíké...{01}{00}
{10} sprawdza kamienná trumné...{01}{00}
{10} sprawdza kominek...{01}{00}
{10} spogláda na wodé...{01}{00}
{10} sprawdza kamienny filar...{01}{00}
{10} sprawdza stalaktyt...{01}{00}
{10} sprawdza deski...{01}{00}
{10} zagláda do fontanny...{01}{00}
{10} spogláda do pieca...{01}{00}
{10} spogláda na stóí...{01}{00}
{10} sprawdza kamienny poság...{01}{00}
{10} bada kamienná tablicé...{01}{00}
{10} przeszukuje póíké...{01}{00}
{10} zagláda ukradkiem{03}do garderoby...{01}{00}
{10} sprawdza drewno...{01}{00}
{10} przegláda ksiáüki...{01}{00}
{10} spogláda do studni...{01}{00}
{10} wygláda zza burty...{01}{00}
Coë jest w tej{03}mieliúnie!{01}{00}
Paré monet leüy sobie{03}na mieliúnie!{01}{00}
Statek sié trzésie!{01}To niebezpieczne!{03}Prawie wypadíem!{02}{00}
Cieô duüej ryby{03}wíaënie przemknáí...{02}{00}
Wygláda na to, üe w oddali{03}kréci sié paru piratów.{02}{00}
Znalazíem coë!{01}... A nie, to ëwiatío síoôca{03}odbija sié od stada ryb.{02}{00}
Hej, widzé jakië{03}cieô na mieliúnie!{01}Momencik...{03}To mój cieô!{02}{00}
To stado delfinów!{03}Píywajá sobie przy{03}dziobie naszego statku!{02}{00}
Jeszcze troché spogládania, a{03}dostané choroby morskiej...{02}{00}
Powierzchnia mielizny{03}mieni sié jasnym ëwiatíem.{03}Aü zapiera dech w piersi.{02}{00}
0{00}
ale skrzynia jest pusta.{02}{00}
ale niczego tu nie ma.{02}{00}
ale niczego tu nie ma.{02}{00}
ale nie ma w niej{03}nic dziwnego.{02}{00}
ale niczego nie znajduje.{02}{00}
Wygláda na bardzo twardy kamieô...{02}{00}
Wygláda na to, üe{03}coë tam moüe byç...{02}{00}
ale niczego nie znajduje.{02}{00}
Widaç jego grube korzenie.{02}{00}
Nic tu nie ma.{02}{00}
Drzwi sá szczelnie zamkniéte.{02}{00}
Bardzo piékny obraz.{02}{00}
ale niczego nie znajduje.{02}{00}
Fu... Tyle tutaj kurzu.{02}{00}
Mnóstwo tu ksiáüek naukowych.{02}{00}
Wygláda na sarkofag.{02}{00}
Goráco.{02}{00}
Faluje sobie spokojnie.{02}{00}
To tylko kamienny filar.{02}{00}
Zimny w dotyku.{02}{00}
Przeciëniécie sié nie wchodzi w gré.{02}{00}
Coë tutaj moüe byç...{02}{00}
Ciemnoëç widzé. Ciemnoëç.{02}{00}
Nic niezwykíego.{02}{00}
Wygláda jakby mógí{03}oüyç w kaüdej chwili.{02}{00}
Coë tu jest napisane.{02}{00}
ale niczego nie znajduje.{02}{00}
ale niczego nie znajduje.{02}{00}
ale niczego nie znajduje.{02}{00}
Raczej nie zawierajá nic{03}specjalnie ciekawego.{02}{00}
Díuga droga na dóí.{02}{00}
{10} znajduje:{03}{14}{01}.{01}{00}
{10} znajduje{03}{16} monet.{02}{00}
{10} otrzymuje:{03}{14}{01}.{02}{00}
{12}{01} otrzymuje:{03}{14}{01}.{02}{00}
Ale druüyna nie moüe nie{03}uniesie juü wiécej rzeczy.{03}{02}{00}
{10} sprawdza skrzynié{03}ponownie.{01}{00}
Coë tu nie gra.{02}{00}
ale {10} nie moüe{03}jej otworzyç...{02}{00}
{10} znajduje{03}Kamieô Psynergii.{01}{00}
PP druüyny zostaío{03}caíkowicie odnowione!{01}{00}
Kamieô Psynergii{03}zniknáí...{02}{00}
Skrzynia skarbów{03}okazuje sié byç Mimikiem!{02}{00}
PP druüyny zostaío{03}caíkowicie odnowione!{02}{00}
Tu jest coë zakopane!{03}Ale nie dokopié sié{03}do tego rékoma...{02}{00}
PP zostaío caíkowicie odnowione! {01}{00}
{10} sprawdza z przodu...{01}{00}
ale niczego nie znajduje.{02}{00}
Nie moüesz unieëç{03}juü wiécej rzeczy.{02}{00}
Co chcesz wyrzuciç?{02}{00}
Wyrzuciç: {14}{01}?{1E}{00}
{10} wyrzuca{03}{14}{01}.{02}{00}
{12}{01} znajduje:{03}{14}{01}.{02}{00}
{14}{01} jest cenná rzeczá!{03}Musisz já dostaç w swojé réce!{02}{00}
Druüyna {10}a nie uniesie{03}wiécej sztuk przedmiotu:{03}{14}{01}{19}...{01}{00}
{10} rzucií przedmiotem:{03}{14}{01} tak{03}daleko jak to moüliwe.{02}{00}
Pusty{00}
Aktualne poíoüenie{00}
Wygláda na to, üe tego miejsca{03}nie ma na mapie..{06}{00}
Statek{00}
Podíácz kabel i{03}rozpocznij walké.{02}{00}
Wygrane - {02}{00}
Przegrane - {02}{00}
Wybierz parametry tutaj.{02}{00}
Co to, jakieë kpiny?{02}{00}
Nie ma takiego parametru.{03}Zapytaj Pana Sugimoto.{02}{00}
Ustawienie zakoôczone.{03}Reszta naleüy do ciebie.{02}{00}
Nie moüesz tu zapisaç.{02}{00}
Serio.{02}{00}
{10} przeciágnáí dúwignié.{02}{00}
Hej wszystkim.{03}Wszystko wporzo?{1E}{00}
Tia... Wszystko oke!{02}{00}
Rozchmurz sié, míody!{02}CHRST{00}
P{00}
HP{00}
PP{00}
AT{00}
Ex{00}
Atak{00}
Obrona{00}
Zwinnoëç{00}
Fortuna{00}
Psynergia{00}
Ekwipunek{00}
Imié{00}
HP{00}
PP{00}
Poz{00}
Klasa{00}
Stan{00}
-{00}
Wszyscy razem{00}
Czyj przedmiot?{00}
Czyjej Psynergii uüyç?{00}
Na kim uüyç przedmiotu?{00}
Na kim uüyç Psynergii?{00}
Komu oddaç ten przedmiot?{00}
Czyj stan sprawdziç?{00}
Którego przedmiotu uüyç?{00}
Której Psynergii uüyç?{00}
Skróty{00}
{1A}{03}:{00}
{1A}{04}:{00}
Razem{00}
Ekran tytuíowy{00}
(Ukoôczony stan gry){00}
Mapa Ëwiata{00}
Rod Credit{00}
Latarnia Wenus{00}
Brama Suhalla{00}
Idejima{00}
Wyspa Póínocej Osenii{00}
Daila{00}
Ëwiátynia Kandorean{00}
Ëwiátynia Morskiego Boga{00}
Píaskowyü Dehkan{00}
Madra{00}
Katakumby Madry{00}
Most Zwodzony{00}
Klify Osenii{00}
Wyspa Wsch. Tundarii{00}
Yallam{00}
Wyspy Apojii{00}
Mikasalla{00}
Garoh{00}
Pustynia Yampi{00}
Jaskinia Yampi{00}
Skaía Wiatrów{00}
Alhafra{00}
Wschodnia Alhafra{00}
Jaskinia w Alhafrze{00}
Klify Gondowanu{00}
Naribwe{00}
Góry Kibombo{00}
Kibombo{00}
Poság Gabomby{00}
Katakumby Gabomba{00}
Lemuriaôski Statek{00}
Wschodnie Wybrzeüe Indrii{00}
Zachodnie Wybrzeüe Indrii{00}
Wyspa Wsch. Tundarii{00}
Wyspa Pn. Osenii{00}
Wyspa Pd.-wsch. Angary{00}
Wyspa Morza Czasu{00}
Yallam{00}
Bagno Taopo{00}
Wyspa Wsch. Morza Czasu{00}
Wyspy Apojii{00}
Jaskinia Apojii{00}
Skaía Gai{00}
Skaía Mórz{00}
Izumo{00}
Ruiny Izumo{00}
Wyspa Pd.-wsch. Angary{00}
Wyspa Zachodnia Indrii{00}
Champa{00}
Morze Czasu{00}
Ruiny Ankohl{00}
Staroüytna Lemuria{00}
Lemuria{00}
Wieüa Tundarii{00}
Wyspa Pd.-zach. Atteki{00}
Osada Gondowanu{00}
Osada Hesperii{00}
Wyspa Kalt{00}
Magmowa Skaía{00}
Zatoka Atteki{00}
Jaskinia Wioski Szamanów{00}
Wioska Szamanów{00}
Droga Prób{00}
Zatoka Atteki{00}
Contigo{00}
Wnétrze Sanktuarium Anemos{00}
Latarnia Jupitera{00}
Loho{00}
Póínocny Bieg{00}
Prox{00}
Jaskinia Indrii{00}
Jaskinia Osenii{00}
Jaskinia Angary{00}
Jaskinia Atteki{00}
Jaskinia na Wyspie{00}
Latarnia Marsa{00}
Wyspa Skarbów{00}
Sanktuarium Anemos{00}
Latarnia Merkurego{00}
Epilog{00}
Szczyt Góry Aleph{00}
Lobby{00}
Test 0{00}
Test 1{00}
Test 2{00}
Test 3{00}
Test 4{00}
Test 5{00}
Test 6{00}
Test 7{00}
Face Test{00}
Icon Test{00}
Psynergy Test{00}
Psynergy Test 2{00}
Shop Test{00}
TITLE{00}
UTIL{00}
WORLD{00}
WORLD_END{00}
V_ENT{00}
VTO01{00}
SHR_M14{00}
SHR_M23{00}
SHR_M56{00}
OTMP0008{00}
DELY00{00}
DLY_ROOM{00}
DL_SINDEN{00}
DELY01{00}
KANDRA01{00}
KANDRA02{00}
KANDRA03{00}
KANDRA04{00}
KANDRA05{00}
KANDRA06{00}
KANDRA07{00}
KANDO_O{00}
KANDO_E{00}
KAIJIN01{00}
KAIJIN02{00}
KAIJIN03{00}
KAIJIN04{00}
KAIJIN05{00}
KAIJIN06{00}
KAIJIN07{00}
KAIJIN08{00}
KAIJIN09{00}
KAIJIN_T1{00}
KAIJIN_T2{00}
DEKAN00{00}
DEKAN01{00}
DEKAN02{00}
DJ_DKN00{00}
DJ_DKN01{00}
DJ_DKN02{00}
REM_FUNE01{00}
REM_FUNE02{00}
REM_SHIP02{00}
REM_SHIP01{00}
OTMP0005{00}
MD_ROOM01{00}
MD_ROOM02{00}
DJ_MDR00{00}
DJ_MDR0A{00}
DJ_MDR0B{00}
DJ_MDR10{00}
DJ_MDR1A{00}
DJ_MDR1B{00}
OSE_ST{00}
GAKECHAM{00}
MEEKA{00}
MEEB1{00}
MI_ROOM01{00}
MI_SINDEN{00}
POPEE1{00}
POPEE2{00}
POPEE3{00}
POPEE4{00}
POPEE5{00}
PO_ROOM01{00}
PO_ROOM02{00}
PO_SINDEN{00}
YANPI01{00}
YANPI02{00}
YANPI03{00}
YANPI04{00}
YANPI042{00}
YANPI05{00}
YANPI06{00}
YANPI07{00}
YANPI08{00}
YANPI09{00}
YANPI10{00}
YANPI11{00}
DJ_YANPI1{00}
DJ_YANPI2{00}
DJ_YANPI3{00}
AYERES01{00}
AYERES02{00}
AYERES03{00}
AR_IN01{00}
AR_IN02{00}
AR_IN03{00}
AR_IN04{00}
AR_IN05{00}
AR_IN06{00}
AR_IN07{00}
AR_IN08{00}
AR_IN09{00}
AR_IN10{00}
OTMP0006{00}
AF_ROOM01{00}
AF_ROOM02{00}
OTMP0007{00}
ARA_FUNE{00}
ARA_B1A{00}
ARA_B1B{00}
GN_ID00{00}
GN_ID01{00}
DJ_KB00{00}
NIRI_00{00}
NR_ROOM01{00}
MING_00{00}
MING_01{00}
DJ_MNG00{00}
KBMB01{00}
KBMB10{00}
KB_ROOM{00}
KBMB01N{00}
KBMB10N{00}
DJ_GBM10{00}
DJ_GBM20{00}
DJ_GBM30{00}
DJ_GBM40{00}
DJ_GBM50{00}
DJ_GBM60{00}
DJ_GBM70{00}
DJ_GBM6E{00}
DJ_GBMB1{00}
DJ_GBM1E{00}
DJ_GBMUP{00}
GANCHI01{00}
GANCHI02{00}
GANCHI03{00}
GANCHI04{00}
GANCHI05{00}
RITOU_01{00}
RITOU_02{00}
RITOU_03{00}
RITOU_04{00}
RITOU_05{00}
DJ_RITOU01{00}
DJ_RITOUB2{00}
DJ_RITOUB3{00}
YARRAM00{00}
YARRAMB1{00}
YA_ROOM01{00}
YA_ROOM02{00}
TAUPO_00{00}
TAUPO_01{00}
TAUPO_T1{00}
TAUPO_T2{00}
TAUPO_T3{00}
TAUPO_C1F{00}
TAUPO_CB1{00}
TAUPO_CB2{00}
TAUPO_CB3{00}
TAUPO_CB32{00}
TAUPO_CB4{00}
GRAPUS00{00}
GRAPUSGF{00}
GR_ROOM01{00}
GRAPUSDJ{00}
AQUAR01{00}
AQUAR02{00}
ACA_001{00}
ACA_002{00}
ACA_003{00}
ACA_004{00}
ACA_005{00}
ACA_006{00}
ACA_007{00}
ACA_008{00}
ACA_009{00}
ACA_010{00}
IZ_ROOM01{00}
OTMP000D{00}
IZUMO_B1{00}
IZUMO_B2{00}
GAIAR01{00}
GAIAR02{00}
GAIAR03{00}
GR_MAZE{00}
GR_01{00}
GR_02{00}
GR_02_2{00}
GR_03{00}
OTMP000B{00}
CH_ROOM01{00}
CH_SINDEN{00}
CHAM_1{00}
CHAM_2{00}
CHAM_3{00}
CHAM_4{00}
ANGKOR01{00}
ANGKOR02{00}
ANGKOR03{00}
ANGKOR04{00}
ANGKOR05{00}
ANGKOR09{00}
ANGKOR_O{00}
ANGKOR_T{00}
OTMP0009{00}
OTMP000A{00}
REM_D{00}
TEIHAKU{00}
REM_OLD{00}
REMURIA{00}
REM_ROOM{00}
REM_CAS{00}
REM_IZU{00}
SOUTH_O{00}
SOUTH01{00}
SOUTH02{00}
SOUTH03{00}
SOUTH04{00}
SOUTH05{00}
SOUTH_T{00}
GND_KOYA{00}
GND_ROOM{00}
GND_DJ{00}
HES_KOYA{00}
HES_ROOM{00}
HES_DJ{00}
KLT_KOYA{00}
KLT_ROOM{00}
SEA_KOYA{00}
SEA_ROOM{00}
MAGMA01{00}
MAGMA02{00}
MAGMA03{00}
MAGR_01{00}
MAGR_02{00}
MAGR_03{00}
MAGR_04{00}
MAGR_05{00}
MAGR_06{00}
MAGR_07{00}
MAGR_08{00}
ATK_IRIE{00}
OTMP0011{00}
OTMP0012{00}
GIA_ROOM01{00}
GIA_ROOM02{00}
OTMP0013{00}
DJ_SYMN00{00}
SHARMAN01{00}
SHARMAN00{00}
SHARMAN0A{00}
SHA_ROOM01{00}
SHA_ROOM02{00}
SHA_SINDEN{00}
TRYROAD_00{00}
TRYROAD_03{00}
TRYROAD_01{00}
TRYROAD_02{00}
JTO_E{00}
JTOB1{00}
JTO_CR{00}
JTO01{00}
JTO02{00}
JTO03{00}
JTO04{00}
JTO05{00}
JTO06{00}
JTO07{00}
JTO08{00}
JTO09{00}
JTO_M{00}
JTO_T{00}
JTO_T2{00}
ROOFO{00}
RO_ROOM{00}
KITA_UMI{00}
PROX_A{00}
PROX_B{00}
PROX_C{00}
PRO_ROOM01{00}
PRO_ROOM02{00}
PRO_SINDEN{00}
DJ_IND{00}
DJ_OSE{00}
DJ_ATK{00}
DJ_ANG{00}
MAR_E{00}
MAR_O04{00}
MAR_O05{00}
MAR_O06{00}
MAR_O07{00}
MAR_O08{00}
MAR_O09{00}
MAR_KB3{00}
MAR_O03{00}
MAR_M01{00}
MAR_M02{00}
MAR_M03{00}
MAR_M04{00}
MAR_F01{00}
MAR_F02{00}
MAR_F03{00}
MAR_F04{00}
MAR_O02{00}
MAR_O01{00}
TAKARA00{00}
TAKARA01{00}
TAKARA02{00}
TAKARA03{00}
TAKARA04{00}
ANEMOS01{00}
ANEMOS02{00}
ANEMOS03{00}
ANEMOS04{00}
ANEMOS05{00}
ANEMOS06{00}
MTO05{00}
EPILOGUE{00}
ALFA_00{00}
ROUNGE{00}
TEST0{00}
TEST1{00}
TEST2{00}
TEST3{00}
TEST4{00}
TEST5{00}
TEST6{00}
TEST7{00}
GET_ITEM{00}
YAMTEST{00}
YAMTEST2{00}
SHOPTEST{00}
Przekleôstwo!{02}{00}
nie moüna wyrzuciç.{00}
To waüny przedmiot.{00}
Przekléty przedmiot.{00}
Czy na pewno{00}
chcesz to wyrzuciç?{00}
Zaíoüyç?{00}
Brak przedmiotów.{00}
Czyj przedmiot?{00}
Czyj przedmiot?{00}
Co zrobiç?{00}
Na kim tego uüyç?{00}
Komu to oddaç?{00}
Na co zamieniç?{00}
Jaká iloëç?{00}
Psynergia{00}
Skrót{00}
{1A}{03}{1A}{04}:Ustaw skrót{00}
Skrót ustawiony na {1A}{03}.{00}
Skrót ustawiony na {1A}{04}.{00}
{1A}{03}{1A}{04}:Zmieô skrót{00}
{1A}{03}:Ustaw na {1A}{03}{00}
{1A}{04}:Ustaw na {1A}{04}{00}
{1A}{03}:{15}{00}
{1A}{04}:{15}{00}
Czyja Psynergia?{00}
Czyja Psynergia?{00}
Na kim tego uüyç?{00}
Potrzebujessz wiécej PP.{00}
PP{00}
Twoje HP jest peíne.{00}
Nie masz üadnej Psynergii.{00}
{1A}{04}:Która Psynergia?{00}
{1A}{03}:Która Psynergia?{00}
Brak Psynergii.{00}
Stan{00}
Djinny {00}
Djinny {00}
Djinny {00}
Atak{00}
Obrona{00}
Zwinnoëç{00}
Fortuna{00}
Odnowa HP {00}
Odnowa PP {00}
Djinny{00}
Moc{00}
Odprn{00}
Do nastépnego poziomu{00}
Zniszcz{00}
Poraüka{00}
Czasy{00}
Rodzinna Psynergia{00}
Klasowa Psynergia{00}
{1A}{03}-{1A}{04}:Zmieô postaç{00}
{1A}{01}:Psynergia{00}
{1A}{01}:Ekwipunek{00}
{1A}{01}:Stan{00}
{1A}{01}:Szczegóíy{00}
Monet{00}
={00}
{1A}{03}-{1A}{04}:Ustawienie{00}
Exp{00}
={00}
={00}
={00}
={00}
Do uüycia tylko w walce{00}
Do uüycia poza walká{00}
Do uüycia taküe poza walká{00}
{1A}{06}:Lista Djinnów{00}
{1A}{06}:Powrót{00}
Bieüácy Djinn{00}
HP{00}
PP{00}
Dostépna suma{00}
Atak{00}
Obrona{00}
Stan{00}
Fortuna{00}
Zwinnoëç{00}
Nie zaíoüy{00}
Nowa Psynergia{00}
Juü nauczono{00}
Broô{00}
Tarcza{00}
Gíowa{00}
Klatka Piersiowa{00}
Noga{00}
Wachlarz{00}
Opaska{00}
Pierëcieô{00}
Tak{00}
Nie{00}
Wyjdú{00}
W zapasie{00}
Na co wymieniç?{00}
Brak w zapasie{00}
Nie moüesz daç tego sobie{00}
‚ą{00}
Uüyj{00}
Zaíóü{00}
Oddaj{00}
Wyrzuç{00}
Detale{00}
Usuô{00}
Brak efektów zaíoüenia{00}
Efekt Zaíoüenia{00}
Brak efektów{00}
Maks HP{00}
Odnowa HP {00}
Maks PP{00}
Odnowa PP {00}
Zwinnoëç{00}
Fortuna{00}
Maks HP{00}
Odnowa HP {00}
Maks PP{00}
Odnowa PP {00}
Atak{00}
Obrona{00}
Zwinnoëç{00}
Fortuna{00}
Moc{00}
Moc{00}
Moc{00}
Moc{00}
Odprn{00}
Odprn{00}
Odprn{00}
Odprn{00}
Czéstsze Ciosy Krytyczne{00}
Poziom Kontrataku{00}
Klátwé moüna usunáç{00}
Odwraca{00}
Zwiéksza iloëç spotkaô z potworami{00}
Przedmioty{00}
Bronie{00}
Pancerz {00}
Ochrona Klatki Piersiowej{00}
Ochrona Gíowy{00}
Ochrona Nóg{00}
Wachlarz{00}
Szczéëliwy Medalik{00}
Pierëcieô{00}
Otwórz{00}
Bielizna{00}
Wielokrotnego uüytku{00}
Jednokrotnego uüytku{00}
Niszczy sié po uüyciu{00}
Obdarza Psynergiá{00}
Przedmiot zmieni{00}
Przeklina po zaíoüeniu{00}
Nie moüna usunáç{00}
Rzadki przedmiot{00}
Waüny przedmiot{00}
Do 30 sztuk{00}
Brak szczegóíów{00}
Efekt Zaíoüenia{00}
Iloëç Uüyç{00}
Iloëç Przedmiotu{00}
Posiadam {16}.{00}
Uüyte w walce moüe{00}
ulec zniszczeniu{00}
Jest zepsuty, i{00}
nie moüna go uüyte{00}
={00}
Przekléte{00}
Nie mam üadnych{00}
Atrybut Ziemi{00}
Atrybut Wody {00}
Atrybut Ognia {00}
Atrybut Wiatru {00}
Bez atrybutów{00}
Zaíoüono.{00}
Wyrzucono.{00}
Bédzie zamienione na coë{00}
Oddano{00}
Usuniéto{00}
Zamieniono{00}
Nie moüna usunáç!{00}
Przekleôstwo!{00}
Nie moüna zamieniç!{00}
Nie uniesie wiécej!{00}
Zaíamaío sié!{00}
{1A}{03}+{1A}{01}:Uporzádkuj{00}
{1A}{04}:Pokaü ekwipunek{00}
{1A}{03}{1A}{04}:Zmieô Postaç{00}
Ziemia{00}
Woda{00}
Ogieô{00}
Wiatr{00}
Czyjego Djinni oddaç?{00}
Za czyjego Djinni?{00}
Komu daç?{00}
Którego Djinni?{00}
Na którego Djinni zamieniç?{00}
Moüna daç{00}
Zamieô na coë{00}
Nie moüesz daç tego sobie{00}
Czyj Djinni?{00}
Wybierz Djinni{00}
{1A}{06}:Peína Gotowoëç{00}
{1A}{06}:Peína Bezczynnoëç{00}
Wybierz Djinni.{00}
W porzádku?{00}
{1A}{04}:Gotowy {1A}{06}:?{00}
{1A}{04}:Bezczynny {1A}{06}:?{00}
Regeneruje sié{00}
Nie zmienisz klas{00}
{1A}{04}:Psy ({12}{01}){00}
{1A}{04}:Stan{00}
* Nowa Psynergia{00}
* Utrata Psynergii{00}
Gotowy{00}
Bezczynny{00}
Oddaj{00}
Zamieô{00}
* Bez zmian{00}
{1A}{03}:Stan Postaci{00}
Obecny stan{00}
Jeëli {1A}{01}{1A}{02}{1A}{04}{1A}{03} zostaná naciëniéte{00}
{1A}{01}{1A}{02}{1A}{03}{1A}{04}:Wróç{00}
Efekt wyzwolenia w walce:{00}
Oddaj{00}
Gotowy{00}
Bezczynny{00}
Zamieô{00}
({12}{01}){00}
{15}{00}
Co chcesz zrobisz?{00}
{1A}{04}: Decyduj bez potwierdzenia{00}
Oddaj{00}
Gotowy{00}
Bezczynny{00}
Brak Djinnów.{00}
Gotowoëç{00}
Oddany{00}
Zamieniony{00}
Anulowano{00}
Wciáü sié odnawia{00}
Zamieô{00}
Oddaj{00}
W porzádku?{00}
Tak{00}
Nie{00}
Wyjdú{00}
Zamieô{00}
Oddaj{00}
{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
{12}{01} jest teraz {13}{02}.{01}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
{12}{01} jest wciáü {13}{02}.{02}{00}
Djinni zostaí oddany.{02}{00}
Djinni zostaí oddany.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
Djinni zostaí oddany.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
Djinni zostaí zamieniony.{02}{00}
Djinni zostaí zamieniony.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
Djinni zostaí zamieniony.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
Djinni jest w gotowoëci.{02}{00}
Djinni jest w gotowoëci.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
Djinni jest bezczynny.{02}{00}
Djinni jest bezczynny.{03}{12}{01} jest teraz {13}{02}.{02}{00}
Norma{00}
Ëmierç{00}
Trucizna{00}
Jad{00}
Klátwa{00}
Strach{00}
Stan jest w normie.{00}
Pracuj dalej.{00}
Upadíeë. Idú do Sanktuarium{00}
lub uüyj Wody Üycia.{00}
Trucizna méczy twoje ciaío.{00}
Wylecz sié Antidotum lub Odtruciem.{00}
Jad méczy twoje ciaío.{00}
Wylecz sié Antidotum lub Odtruciem.{00}
Przekléta rzecz unieruchamia cié.{00}
Usuô já w Sanktuarium.{00}
Duchy zadajá tobie obraüenia.{00}
Odpédú je w Sanktuarium.{00}
Imié i poziom. Punkty doëwiadczenia{03}zwiékszajá twój poziom.{00}
Punkty doëwiadczenia. Do kolejnego{03}poziomu zostaío: {16}.{00}
Twoje Punkty Üycia. Majác zero HP{03}nie moüesz walczyç.{00}
Twoje Punkty Psynergii. Odnawiajá{03}sié podczas podróüy.{00}
Twoje Djinny. Widaç taküe, które{03}z nich sá w gotowoëci.{00}
Elementarny Poziom ukazuje twojá{03}wprawé w uüywaniu elementów.{00}
Moc odzwierciedla obraüenia, które{03}moüesz zadaç elementami.{00}
Odpornoëç odzwierciedla twojá{03}niepodatnoëç na elementy.{00}
To twoje punkty doëwiadczenia.{00}
Odzyskujesz caíe HP!{00}
Odzyskujesz HP!{00}
Nie udaío sié odnowiç HP.{00}
Wszyscy odzyskujá HP!{00}
Twoje HP jest juü peíne!{00}
Odzyskujesz caíe PP!{00}
Odzyskujesz czéëç PP!{00}
Twoje PP jest juü peíne!{00}
Wszyscy odzyskujá PP!{00}
Twoje PP jest peíne!{00}
Trucizna zostaía usuniéta!{00}
Nie masz trucizny.{00}
Powrót do üycia!{00}
Nie potrzebujesz pomocy.{00}
Klátwa usuniéta.{00}
Nie masz klátwy.{00}
Twoje maksymalne HP wzrosío!{00}
Twoje maksymalne PP wzrosío!{00}
Twoja Zwinnoëç wzrosía!{00}
Twoja Fortuna wzrosía!{00}
Twój Atak wzrósí!{00}
Twoja Obrona wzrosía!{00}
Wybierz postaç{00}
{1A}{01}: Zadecyduj{00}
Kolor Okna{00}
Jasnoëç Okna{00}
Prédoëç Tekstu{00}
Wolno{00}
Ërednio{00}
Szybko{00}
Prédkoëç{00}
tekstu{00}
Mowa{00}
Wyí{00}
Wí{00}
Auto-Sen{00}
Wyí{00}
Wí{00}
Zmieô kolor okna.{00}
Zmieô jasnoëç okna.{00}
Ustaw prédkoëç tekstu.{00}
Wíácz lub wyíácz dúwiéki dialogu.{00}
Wíácz lub wyíácz auto-sen.{00}
Nastépny poziom!{02}{00}
Ciaío jest rozrywane na kawaíki.{02}{00}
Znalazíeë skarb!{02}{00}
Otrzymaíeë Djinni!{02}{00}
Otrzymaíeë przedmiot!{02}{00}
Dostaíeë solidny ekwipunek!{02}{00}
Ponieë wszystkim poziom.{00}
{1A}{01}: 1 UP {1A}{05}: 5 UP{00}
B Button: Koniec{00}
Zapisz gré{00}
Sen{00}
Ustawienia{00}
Zapis Walki{00}
Rough menu{00}
Debug menu{00}
Rozpocznij ponownie{00}
Caíe PP i kasa{00}
Test dúwiéku{00}
Test walki{00}
okreëlone wzrostem{00}
Zmiana bohatera{00}
Wíáczam Tryb Snu.{03}Naciënij Select oraz{03}L i R, by wyjëç.{02}{00}
W Trybie Snu, Naciënij Select oraz{03}L i R by powróciç do{03}rozgrywki.{02}{00}
Wyczyëç liczby{00}
Wyczyëç Piosenki{00}
Wyczyëç SE{00}
Oryginalne Djinny{00}
Scal{00}
Menu Pauzy nie jest{03}teraz dostépne.{02}{00}
Wybierz przedmioty{00}
{1A}{06}:Wybór Djinni{00}
Djinni{00}
Gotowy{00}
Bezczynny{00}
Wezwij{00}
Odnowa{00}
Klasa{00}
Psynergia{00}
Przenieë Ukoôczony Stan{00}
Gry uüywajác hasía.{00}
Uüyj dwóch systemów{00}
Game BoyŽ Avance{00}
by przesíaç dane.{00}
Zapisane Dane{00}
Kontynuuj mimo to{00}
Metoda Transferu{00}
Poziom Hasía{00}
Wybierz poziom{00}
hasía.{00}
Poziomy{00}
Djinny{00}
Statystki{00}
Przedmioty{00}
Monety{00}
Wyëlij Hasío {1A}{02}: Powrót{00}
Zmieô stroné {1A}{02}: Powrot{00}
Hasío{00}
Przygotowujé do{00}
przesyíania{00}
Przesyíanie{00}
Przycisk B: Wyjdú{00}
Przesyíanie zostaío przerwane{00}
Wieki temu, mawiajá historie,{00}
potéga Alchemii rzádziía{00}
ëwiatem Weyardu.{00}
{00}
-{00}
-{00}
--{00}
Alchemia przeksztaíciía{00}
zaláüki ludzkoëci w{00}
kwitnáce cywilizacje,{00}
niczym oíów w zíoto.{00}
-{00}
-{00}
--{00}
Lecz üádze czíowieka daíy{00}
poczátek okrutnym waëniom.{00}
Sny o wielkich bogactwach,{00}
o nieëmiertelnoëci, o wíadzy{00}
nad wszelkim üyciem... Sny{00}
o podbojach i wojnach.{00}
-{00}
--{00}
Sny te byíyby w stanie{00}
rozerwaç ëwiat, gdyby nie{00}
kilkoro odwaünych i mádrych{00}
ludzi, którzy zapieczétowali{00}
potégé Alchemii gíéboko w{00}
Sol Sanktuarium Góry Aleph.{00}
-{00}
--{00}
-{00}
-{00}
Prolog z Ksiégi Pierwszej{00}
-{00}
-{00}
-{00}
-{00}
--{00}
Wioska Vale strzegía tego{00}
sekretu przez wiele lat,{00}
do czasu aü {11}{01} i {11}{06},{00}
których rodzice zginéli w{00}
sztormie 3 lata wczeëniej,{00}
wtargnéli do sanktuarium.{00}
-{00}
--{00}
Saturos i Menardi z Klanu{00}
Marsa podáüyli za nimi wgíáb{00}
sanktuarium. {11}{06} odnalazía{00}
poëród nich swojego brata,{00}
{11}{05}a, który rzekomo miaí{00}
taküe zgináç tamtej nocy.{00}
-{00}
--{00}
Saturos i Menardi skradli{00}
Elementarne Gwiazdy,{00}
klucze do zíamania pieczéci{00}
naíoüonej na moce Alchemii,{00}
a nastépnie porwali siostré{00}
{11}{05}a i uczonego Kradena.{00}
-{00}
--{00}
Gdyby uüyç tych klejnotów{00}
do zapalenia elementarnych{00}
latarni, pieczéç naíoüona na{00}
Alchemié zostaíaby zíamana.{00}
-{00}
-{00}
-{00}
--{00}
-{00}
{11}{01} i {11}{02} wyruszyli{00}
pokonaç Saturosa, uratowaç{00}
swych przyjacióí i zwróciç{00}
Elementarne Gwiazdy na{00}
ich miejsce w Sanktuarium.{00}
-{00}
-{00}
--{00}
Öáczác siíy z míodym{00}
Adeptem Wiatru o imieniu{00}
{11}{03} ëcigali Saturosa{00}
oraz Menardi do Imil,{00}
zimowego miasteczka{00}
w pobliüu Latarni Merkurego.{00}
-{00}
--{00}
Tam napotkali straüniczké{00}
latarni, Adeptké Wody{00}
zwaná {11}{04}. Wraz z niá{00}
podáüyli za Saturosem{00}
na sam szczyt{00}
Latarni Merkurego.{00}
-{00}
--{00}
{11}{01} nie zdoíaí jednak{00}
powstrzymaç Saturosa przed{00}
zapaleniem latarni i ucieczká.{00}
Poëcig trwaí dalej,{00}
poprzez Angaré, aü po{00}
wybrzeüe Morza Karagol.{00}
-{00}
--{00}
Jako pasaüer pechowego{00}
statku, {11}{01} przekroczyí{00}
Karagol docierajác do Tolbi.{00}
Tam poznaí wíadcé miasta,{00}
czíowieka zwanego Babi.{00}
-{00}
-{00}
--{00}
Babi przetestowaí {11}{01}a{00}
zapisujác go na Colosso.{00}
Dziéki swej Psynergii {11}{01}{00}
zwyciéüyí, zdobywajác taküe{00}
zaufanie Babiego. Ten wyjawií{00}
podróünikom wielki sekret...{00}
-{00}
--{00}
Mistyczny napój z Lemurii,{00}
zaginionego ládu sprawií, üe{00}
Babi doüyí aü 150 lat! Babi{00}
zaoferowaí pomoc {11}{01}owi,{00}
który wyruszyí ponownie,{00}
daleko wgíáb Gondowanu.{00}
-{00}
--{00}
W Lalivero, {11}{01} usíyszaí o{00}
tym, üe Saturos i Menardi{00}
porwali míodá dziewczyné o{00}
imieniu {11}{07}, której{00}
pomocy potrzebowali, by{00}
dostaç sié do Latarni Wenus.{00}
-{00}
--{00}
{11}{01} walczyí i zwyciéüyí ich{00}
na szczycie latarni. Byío juü{00}
jednak za póúno, rozbíysía{00}
ona jasnym blaskiem.{00}
-{00}
-{00}
--{00}
Nastápií wielki kataklizm.{00}
{11}{07} wpadía do morza. Na{00}
ratunek skoczyí jej {11}{05},{00}
lecz oboje zniknéli wëród{00}
métnych fal. {11}{06} opuëciía {00}
latarnié, by ich odszukaç,{00}
jednaküe bez skutku...{00}
-{00}
--{00}
{11}{01} wrócií do Lalivero.{00}
Tam Babi powierzyí mu misjé{00}
odnalezienia Lemurii oraz{00}
pozostaíych latarni. Oddaí mu{00}
Lemuriaôski statek, by ten{00}
dotarí do zaginionego ládu.{00}
-{00}
--{00}
Ta historia{00}
zaczyna sié na krótko{00}
przed zapaleniem{00}
Latarni Wenus...{00}
-{00}
-{00}
--{00}
Wersja Polska{00}
1.1a{00}
Tíumaczenie{00}
TenkaiSp{00}
-{00}
---{00}
Monet{00}
={00}
Twoje Monety:{00}
Cena{00}
={00}
Cena{00}
Nie zaíoüy{00}
Brak w zapasie{00}
Masz {16}{00}
Brak rzeczy{00}
Nie kupujemy tego.{00}
W dobrym stanie.{00}
Nie moüna wyrzuciç.{00}
Nie moüna usunáç.{00}
Nie moüesz tego wyrzuciç!{02}{00}
Nie moüesz tego usunáç!{02}{00}
ATK{00}
OBR{00}
ZWN{00}
SZëç{00}
----------{00}
Do przetworzenia{00}
Zardzewiaíe{00}
Wejdúcie! Zapraszam!{03}Rzuçcie okiem na{03}nasze bronie!{1E}{00}
Och! To dobry wybór, ale{03}brakuje wam pieniédzy.{01}{00}
Komu z was to daç?{1E}{00}
Twoja torba jest peína,{03}{12}{01}. Komu mam oddaç{03}ten przedmiot?{1E}{00}
Nie zaíoüysz tego, {12}{01}.{03}Czy kupujecie mimo to?{1E}{00}
Jaká iloëç podaç?{1E}{00}
Proszé bardzo!{01}{00}
Chcesz to teraz{03}zaíoüyç, {12}{01}?{1E}{00}
Od razu dodaje ci odwagi!{01}{00}
Coë jeszcze?{1E}{00}
Zapraszam ponownie.{02}{00}
Nie uniesiesz wiékszej{03}iloëci tego, {12}{01},{03}wiéc komu mam to daç?{1E}{00}
Czego sobie üyczycie?{1E}{00}
Coë jeszcze?{1E}{00}
Co chcecie sprzedaç?{1E}{00}
Moüe zechcecie sprzedaç{03}mi coë jeszcze?{1E}{00}
{14}{01}, tego{03}nie moüesz usunáç. Wróç,{03}kiedy juü to zdejmiesz.{01}{00}
Wybaczcie, ale tego{03}akurat nie skupujemy.{01}{00}
Ile sztuk?{1E}{00}
{14}{01}, dam wam{03}za to {16} monet, zgoda?{1E}{00}
Cóü za rzadka rzecz! Co{03}powiecie na {16} monet?{1E}{00}
To bédzie {16} monet!{03}Co wy na to?{1E}{00}
{14}{01}, ta{03}rzecz jest uszkodzona,{01}wiéc moüe... {16} monet?{1E}{00}
{14}{01}! Czy mogé{03}to kupiç za {16} monet?{1E}{00}
Dobra! Umowa stoi!{01}{00}
Co? Zmieniliëcie zdanie?{03}Cóü, to wasza strata.{01}{00}
Dobrze, kupujé to!{03}Oto wasze monety.{01}{00}
Nie íatwo sié wam{03}z tym rozstaç, co?{01}{00}
Wybaczcie, towar zostaí{03}wyprzedany. Zajrzyjcie{03}póúniej, dobra?{02}{00}
Znacie sié na rzeczy, skoro{03}to przykuío waszá uwagé.{01}Czego sobie üyczycie?{1E}{00}
Uszkodzone bronie trzeba{03}naprawiaç nim sié zíamiá.{01}Co potrzebuje naprawy?{1E}{00}
Wybaczcie, ale nie{03}zajmujemy sié tym.{01}{00}
Hé? Ale to nie jest{03}wcale uszkodzone.{01}{00}
{14}{01}, to nie{03}zejdzie. Wróçcie, kiedy{03}uda sié wam to zdjáç.{01}{00}
Ups, wygláda na to, üe{03}brakuje wam ërodków.{01}{00}
{14}{01}? Zajmé sié{03}tym za {16} monet, dobrze?{1E}{00}
Zmieniliëcie zdanie?{03}Jak sobie chcecie!{01}{00}
Dobrze! Wezmé to na{03}chwilé do siebie.{01}{00}
{14}{01} jest juü{03}w lepszym stanie. Proszé.{01}{00}
Coë jeszcze?{1E}{00}
Pozwólcie, üe dam wam{03}ten {14}{01} jako{03}wyraz mej wdziécznoëci.{01}{00}
Komu go daç?{1E}{00}
Co! Nie chcecie go?{01}{00}
Jeëli chodzi o pancerze,{03}to dobrze trafiliëcie.{1E}{00}
Przepraszam bardzo, ale{03}nie staç was na to.{01}{00}
Dla kogo ten przedmiot?{1E}{00}
{12}{01} nie uniesie{03}juü nic wiécej, wiéc{03}komu mam to daç?{1E}{00}
{12}{01} tego nie zaíoüy.{03}Czy nadal to chcecie?{1E}{00}
Ile sobie üyczycie?{1E}{00}
Proszé bardzo.{01}{00}
Chcesz to teraz{03}zaíoüyç, {12}{01}?{1E}{00}
Pasuje jak ulaí.{01}{00}
W czym mogé wam{03}jeszcze pomóc?{00}
Bardzo dziékujé!{03}Zapraszam ponownie.{02}{00}
{12}{01} nie uniesie{03}wiécej sztuk tego.{03}Komu mam to daç?{1E}{00}
Czego szukacie?{1E}{00}
Podaç coë jeszcze?{1E}{00}
Co macie na sprzedaü?{1E}{00}
Chcecie sprzedaç{03}coë jeszcze?{1E}{00}
{14}{01}? To nie{03}chce zejëç. Wróçcie, gdy{03}juü to zdejmiesz.{01}{00}
Przykro mi, ale tego{03}nie skupujemy.{01}{00}
Ile sztuk?{1E}{00}
{14}{01}, czy {16}{03}monet to dobra cena?{1E}{00}
Co za rzadki przedmiot! Co{03}powiecie na {16} monet?{1E}{00}
Razem wyjdzie {16}{03}monet, dobrze?{1E}{00}
{14}{01}, ta rzecz{03}jest uszkodzona,{01}wiéc... {16} monet?{1E}{00}
{14}{01}...{03}Co powiecie na{01}{16} monet za{03}té rzecz?{1E}{00}
Dziékujé bardzo.{01}{00}
Nie odpowiada wam ta cena?{03}Przykro mi, ale nic na to{03}nie mogé poradziç.{01}{00}
Dziékujé bardzo.{01}{00}
Wiécej za to nie dam.{03}Przykro mi, ale nie{03}dobijemy targu.{01}{00}
Przepraszam. Caíy towar{03}zostaí wyprzedany.{02}{00}
Och, macie ëwietny gust!{03}Wszystko, co tu przynosimy{03}jest najwyüszej jakoëci.{01}Czego sobie üyczycie?{1E}{00}
Potrzeba coë naprawiç?{01}Którá rzecz?{1E}{00}
Och, {14}{01}?{03}Przykro mi, nie zajmujemy{03}sié takimi rzeczami.{01}{00}
Ale to nie wygláda, jakby{03}potrzebowaío naprawy.{01}{00}
Muszé to wziáç ze sobá, wiéc{03}jeëli tego nie zdejmiesz,{03}nie bédé mógí wam pomóc.{01}{00}
Bardzo mi przykro, ale{03}brakuje wam pieniédzy.{01}{00}
{14}{01}?{03}Naprawa tego bédzie{01}kosztowaç {16}{03}monet, dobrze?{1E}{00}
To chyba za duüo, jak{03}na wasz budüet...{01}{00}
{14}{01}, hm?{03}Z chéciá to naprawié.{01}{00}
Naprawa waszej rzeczy{03}dobiegía koôca. Proszé!{01}{00}
Coë jeszcze?{1E}{00}
Za zakupy u nas dostaniecie{03}gratis ten {14}{01}.{01}{00}
Komu daç {14}{01}?{1E}{00}
Och! Niepotrzebne wam to?{01}{00}
Witam! Mamy wszystko,{03}czego wam potrzeba.{1E}{00}
Przykro mi, ale to nie na{03}wasze moüliwoëci finansowe.{01}{00}
Dla kogo to?{1E}{00}
{12}{01} ma peíne réce,{03}wiéc komu to daç?{1E}{00}
{12}{01} nie zaíoüy tego.{03}Dobijamy targu mimo to?{1E}{00}
Ile sztuk wam potrzeba?{1E}{00}
Proszé bardzo.{01}{00}
Zechcesz zaíoüyç to{03}teraz, {12}{01}?{1E}{00}
Do twarzy ci z tym.{01}{00}
Zapraszam, rozejrzycie sié.{1E}{00}
Dziékujé bardzo.{03}Zapraszam ponownie.{02}{00}
{12}{01} nie utrzyma{03}tej rzeczy, wiéc{03}komu mam já daç?{1E}{00}
W czym mogé pomóc?{1E}{00}
Coë jeszcze?{1E}{00}
Co chcielibyëcie sprzedaç?{1E}{00}
Coë jeszcze?{1E}{00}
{14}{01}, to nie{03}zejdzie. Wróçcie, kiedy{03}juü to zdejmiesz.{01}{00}
Przykro mi, ale nie takich{03}produktów nie przyjmujemy.{01}{00}
Ile tego sprzedacie?{1E}{00}
{14}{01}, czy {16}{03}monet za to was zadowoli?{1E}{00}
Cóü za rzadkoëç! Co powiecie{03}na {16} monet za té rzecz?{1E}{00}
To bédzie {16} monet.{03}Umowa stoi?{1E}{00}
{14}{01}? Ta{03}rzecz jest uszkodzona,{01}wiéc co powiecie{03}na {16} monet? {1E}{00}
{14}{01}! Czy mogé{03}to kupiç za {16} monet?{1E}{00}
Dobrze, oto pieniádze.{01}{00}
Cena wam nie odpowiada?{03}Obawiam sié, üe nie mogé{03}negocjowaç.{01}{00}
Przyjmijcie té monety.{01}{00}
To moja najlepsza oferta.{03}Podejmijcie decyzjé.{01}{00}
Nie mamy w tej chwili{03}wielu rarytasów, wiéc{03}wpadnijcie póúniej.{02}{00}
Interesujá was rarytasy?{03}To najlepsze, co tu mam.{01}Czego sobie üyczycie?{1E}{00}
Rozumiem.{01}Co mogé dla was naprawiç?{1E}{00}
Och, {14}{01}?{03}Przykro mi, ale tym{03}sié nie zajmujemy.{01}{00}
{14}{01}? Ta rzecz{03}jest w idealnym stanie.{01}{00}
Nie mogé tego naprawiç,{03}dopóki tego nie usuniesz.{01}{00}
Nie starczy wam monet?{03}A to pech.{01}{00}
{14}{01}? Wezmé {16}{03}monet za naprawé, dobrze?{1E}{00}
Nie podoba sié wam ta cena?{03}Przykro mi, nie targujé sié.{01}{00}
Dobra, wezmé to teraz.{01}{00}
Naprawa skoôczona.{03}Proszé.{01}{00}
Coë jeszcze potrzeba{03}wam naprawiç?{1E}{00}
Weúcie proszé{03}ten bezpíatny{03}{14}{01}.{01}{00}
Komu daç ten{03}{14}{01}?{1E}{00}
Niepotrzebny wam?{01}{00}
Witamy w naszej karczmie.{01}{16} monet za pokój.{03}Chcielibyëcie zostaç?{1E}{00}
Üyczymy miíego pobytu.{02}{00}
Przykro mi, ale{03}nie staç was.{02}{00}
Zapraszam ponownie.{02}{00}
Mam nadziejé, üe pobyt{03}byí udany! Miíej podróüy!{02}{00}
Witajcie, strudzeni{03}wédrowcy. Jakiej to{03}pomocy szukacie?{1E}{00}
Potrzeba wam czegoë{03}jeszcze?{1E}{00}
Odwiedúcie nas ponownie,{03}kiedy zajdzie potrzeba.{02}{00}
Hmm, ktoë zostaí powalony{03}w walce i potrzebuje{03}oüywienia, co?{01}{00}
Nie lékajcie sié. Nikt z{03}waszych nie zostaí pokonany.{02}{00}
Komu mam pomóc?{1E}{00}
Oüywienie tej osoby wymaga{03}darowizny w postaci {16}{03}monet. W porzádku?{1E}{00}
Przykro mi, ale musicie byç{03}w stanie opíaciç darowizné.{01}{00}
To dla was za wiele?{03}Strudzonymi wédrowcami{03}wiéc pozostaniecie.{01}{00}
W takim razie wzywam me{03}uzdrowicielskie moce.{01}{00}
{12}{01} powstaje!{01}{00}
Oüyw za {16} monet{00}
Sojusznik ma sié dobrze.{00}
Hmm, potrzeba wam wiéc{03}antidotum na trucizné?{01}{00}
Nié lékajcie sié! Nikt z{03}waszych nie zostaí otruty!{02}{00}
Kogo mam wyleczyç?{1E}{00}
Potrzebujé darowizny{03}w postaci {16} monet,{03}w porzádku?{1E}{00}
Jeëli nie moüecie pokryç{03}darowizny, ja nie mogé{03}udzieliç wam pomocy.{02}{00}
To dla was za wiele?{03}Strudzonymi wédrowcami{03}wiéc pozostaniecie.{01}{00}
Zastosujé teraz lek.{01}{00}
{12}{01} nie ma juü w{03}sobie trucizny.{02}{00}
Wylecz za {16} monet{00}
Sojusznik nie jest zatruty.{00}
Czy mam przegnaç zíe duchy?{01}{00}
Nie lékajcie sié! Nikt z{03}waszych nie jest nékany!{02}{00}
Od kogo mam odgoniç zíe duchy?{1E}{00}
Potrzebna mi darowizna{03}w postaci {16} monet,{03}by odgoniç zíe duchy.{01}Mam zaczynaç?{1E}{00}
Jeëli nie moüecie pokryç{03}darowizny, ja nie mogé{03}udzieliç wam pomocy.{02}{00}
To dla was za wiele?{03}Strudzonymi wédrowcami{03}wiéc pozostaniecie.{01}{00}
Przegonié w takim{03}razie te zíe duchy.{01}{00}
{12}{01} nie síyszy juü duchów.{02}{00}
Odpédú duchy za {16} monet{00}
Sojusznik nie jest nékany.{00}
Hmm, chcecie wiéc,{03}abym usunáí przekléty{03}ekwipunek, tak?{01}{00}
Nie lékajcie sié! Nikt{03}z waszych nie posiada{03}przeklétego ekwipunku!{02}{00}
Komu mam zdjáç klátwé?{1E}{00}
Ofiarujcie {16} monet,{03}bym mógí zdjáç klátwé.{01}Czy mam zaczynaç?{1E}{00}
Jeëli nie moüecie pokryç{03}darowizny, ja nie mogé{03}udzieliç wam pomocy.{02}{00}
To dla was za wiele?{03}Strudzonymi wédrowcami{03}wiéc pozostaniecie.{01}{00}
W takim razie pozbédé{03}sié klátwy.{01}{00}
{12}{01} nie jest juü{03}pod wpíywem klátwy.{01}Caíy przekléty ekwipunek{03}zostaí zdjéty.{01}{00}
Usuô klátwé za {16} monet{00}
Sojusznik nie ma klátwy.{00}
Patrzác na te surowce,{03}mam ochoté pracowaç!{01}{00}
Który przedmiot potrzebuje{03}mojej szczególnej uwagi?{1E}{00}
Czy to nie wy sié{03}wczeëniej obijaliëcie?{02}{00}
Nie, to nic nie da. Temu{03}po prostu brakuje duszy...{01}{00}
{14}{01}? Czy{03}tym mogé sié zajáç?{1E}{00}
Rozumiem, üe ta rzecz ma{03}zaczáç bíyszczeç, co?{1E}{00}
Hmm... Czyli nie to...{01}{00}
Cóü, hm... Ciekawi mnie,{03}o którá wiéc chodzi...{01}{00}
Cóü, w porzádku! Stworzé{03}dla was coë wspaniaíego!{02}{00}
Troché pracy w pocie czoía{03}i stworzé coë wspaniaíego!{02}{00}
Ach, zaleüy wam na czymë{03}naprawdé wyjátkowym, co?{1E}{00}
Hej, jak nie pada, to{03}nie pracujé! Wróçcie,{03}kiedy bédzie padaç!{02}{00}
Síuchajcie no... Mamy piékny,{03}síoneczny dzieô, a ja nie{03}pracujé kiedy nie pada.{01}Nie myëlcie sobie, üe sié{03}lenié, bo jest íadny dzieô.{03}Ja pracujé tylko w deszczu!{02}{00}
Chcecie, üebym zrobií{03}dla was coë specjalnego?{1E}{00}
No, patrzcie tylko!{03}Byliëcie zdobyç dla{03}mnie paré surowców, co?{02}{00}
Hm... Chyba si