Skip to content

cross-platform demo for text-mining.ir APIs

Notifications You must be signed in to change notification settings

Text-Mining/demo

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

85 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

دمو ابزارهای متن‌کاوی فارسی‌یار

توجه این پروژه تحت وب دمو برای ابزارهای متن‌کاوی فارسی‌یار است و در ویندوز، مک و لینوکس قابل استفاده است. نسخه آنلاین آن را می‌توانید در آدرس https://demo.text-mining.ir مشاهده کنید.

پیش‌نیازها

برای استفاده از این پروژه به .NET Core 6.0 نیاز دارید که از آدرس https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0 برای سیستم‌عامل‌های مختلف قابل دانلود است.

شروع به کار

برای استفاده از این پروژه، ابتدا دستور زیر را اجرا کنید.

https://github.com/Text-Mining/demo.git

در صورتی که git ندارید، می‌توانید نسخه zip پروژه را از آدرس https://github.com/Text-Mining/demo/archive/master.zip دانلود کنید.

سپس به آدرس https://app.text-mining.ir مراجعه کنید و یک API Key دریافت کنید. در فایل‌های دانلود شده پروژه فایل appsettings.json را باز کرده و در بخش TextMiningApiKey مقدار API Key دریافتی را وارد کنید. سپس کافی است در پوشه Textmining.Demo.Web دستور زیر را اجرا کنید:

dotnet run

بعد از این کار، پروژه در آدرس http://localhost:5000 در دسترس خواهد بود