New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Zachovávání kolekce ID ve Fluent #30

Closed
Tharos opened this Issue Mar 16, 2014 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@Tharos
Owner

Tharos commented Mar 16, 2014

Filtru je předána (mimo jiné) instance LeanMapper\Fluent, což je jen malinko přizpůsobené DibiFluent. Dotaz, který se vygeneruje, lze ve filtru v podstatě úplně „překopat“.

Jenomže kdybychom například odebrali WHERE klauzuli a chtěli bychom ji nahradit nějakou vylepšenou, přišli bychom o IDkča souvisejících entit, které nás zajímají (tu část restrikce IN (..., ..., ...)). Jediné místo, kde jsou ta IDčka v ten okamžik uložená, je totiž vnitřní stav instance Fluent.

Napadlo mě, že by instance Fluent ta IDčka mohla mít uložené ještě v nějaké privátní položce a bylo by je možné z ní číst. Tím by šlo třeba úplně zrekonstruovat IN část dotazu.

Co si o tom myslíte?

@Tharos Tharos added the RFC label Mar 16, 2014

@jasir

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jasir

jasir commented Mar 16, 2014

👍

@Tharos Tharos added Approwed feature and removed RFC labels Mar 23, 2014

@Tharos Tharos closed this in 567f760 Apr 16, 2014

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment